دوره 28، شماره 167 - ( آذر 1397 )                   جلد 28 شماره 167 صفحات 133-144 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (868 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به کاهش اخیر باروری و مطالعات اندک انجام شده بر روی نقش عوامل مذهبی بر رفتار باروری در ایران، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین باورهای دینی و فرزندآوری در زنان سنین باروری شهر مشهد انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395، 844 خانم 49-15 ساله متاهل دارای قابلیت باروری، به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای طبقه‌ای، خوشه‌ای و در دسترس از مراکز بهداشت در شهر مشهد انتخاب و پرسشنامه‌های عوامل دموگرافیک، رفتارهای باروری و باورهای دینی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری (SPSS نسخه 16) و آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف، تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون چند متغیره انجام شد.
یافتهها: تحلیل‌های چندگانه نشان داد که نمره بالاتر باور دینی با افزایش معنی‌داری در تعداد مطلوب فرزندان در هنگام ازدواج، در حال حاضر و در شرایط ایدهآل همراه است(همه موارد 001/0=p) و نمره بالاتر باور دینی بطور معنی‌داری  با  سن بالاتر  مادر هنگام تولد نخستین فرزند، افزایش فاصله واقعی بین ازدواج تا تولد اولین فرزند و  نهایتا  فاصله بیشتر بین تعداد فرزندان واقعی و ایده‌آل همراه است. (همه موارد 05/0>p). میانگین تعداد فرزندان واقعی در زنان دارای بالاترین نمرات باورهای دینی فقط 1/0 بیش‌تر از زنانی بود که پایین‌ترین نمرات را داشتند.
استنتاج: باورهای دینی بالاتر با تمایل بیشتر به شروع زودهنگام باروری و باروری بالا همراه بود، در حالی که تعداد فرزندان در افرادی که نمره باور دینی بالاتری داشتند، افزایش ناچیزی داشت و شروع باروری در آنان با تاخیر بیشتری همراه بود. این یافتهها ضرورت شناسایی و رفع موانع باروری در افراد دارای باورهای دینی بالا را نشان میدهد.
 
متن کامل [PDF 695 kb]   (349 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت خانواده