دوره 28، شماره 161 - ( خرداد 1397 )                   جلد 28 شماره 161 صفحات 54-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1710 مشاهده)
سابقه و هدف: رعایت شیوه زندگی سالم در دوران جوانی میتواند تاثیر به سزایی در پیشگیری از ابتلا به بیماریهای مزمن داشته باشد. سلامت دانشجویان رشتههای مرتبط با پزشکی به دلیل جایگاه حرفهای آنها در نظام سلامت بسیار مهم است. در مطالعه حاضر شیوه زندگی ارتقا دهنده سلامت و عوامل تاثیرگذار بر آن در دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بررسی میشود.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 650 دانشجوی رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای در سال 1395 در کرمان انجام شد. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه خود ایفای استاندارد
health promoting life style (HPLP-II) بود. پس از جمعآوری دادهها، اطلاعات با استفاده از نرمافزار SPSS و آنالیز رگرسیون خطی تک متغیره و چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: میانگین نمره رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در شرکت کنندگان این مطالعه9/22 ± 93/104 بود. میانگین نمره ارتقادهنده سلامت با جنس دانشجویان، وضعیت تاهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی دانشجویان ارتباط معنیداری نداشت. ارتباط معنیداری بین میانگین نمره رفتارهای ارتقا دهنده سلامت، ابعاد تغذیه، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس و رشته تحصیلی مشاهده شد (005/0< p).
استنتاج: دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از نظر رفتار ارتقادهنده سلامت وضعیت مناسبی ندارند و شیوه زندگی دانشجویان داروسازی و دندانپزشکی به مراتب از دانشجویان پزشکی نامناسبتر میباشد. سیاستگذاران باید توجه ویژهای به آموزش و ترویج رفتارهای سلامت محور در اقشار دانشجو داشته باشند.
 
متن کامل [PDF 844 kb]   (472 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: پزشکي اجتماعي