دوره 28، شماره 167 - ( آذر 1397 )                   جلد 28 شماره 167 صفحات 121-132 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1386 مشاهده)
سابقه و هدف: در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5)، همراه با مدل مقوله­ای در بخش دوم، مدل جایگزین (ابعادی) نیز در بخش سوم برای تشخیص اختلالات شخصیت ارایه شده است. مدل جایگزین، وجود آسیب در کارکردهای شخصیت (ملاک A) و خصیصههای ناسازگارانه (ملاک B) را برای تشخیصگذاری ضروری میداند. به دلیل اینکه برای ارزیابی کارکردهای شخصیت ابزاری رسمی معرفی نشده و ابزارهای موجود عمدتاً در فرهنگهای غربی ساخته شده و طولانی هستند؛ این مطالعه با هدف طراحی، تدوین و ارزیابی روانسنجی مصاحبه نیمهساختاریافتهکوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت DSM-5 در فرهنگ ایرانی انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات مقطعی بود. در این مطالعه دو نمونه در مرحله مقدماتی (34(N= و نهایی (346(N= مشارکت داشتند، که شامل دو گروه بالینی (زندانیان و مراجعین سرپایی) و گروه غیر بالینی بودند. این افراد با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. جمعآوری دادهها از شهریور سال 94 تا اردیبهشت سال 95 در شهر تهران انجام شد. دادهها با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت (BSSIDPFSCID-II-PQ  و NEO-FFI گردآوری و با استفاده از آزمون t، آلفای کرونباخ و همبستگی تحلیل شدند.
یافتهها: ضریب توافق میان ارزیابها برای سطوح چهارگانه شخصیت یعنی هویت، خود جهتدهی، صمیمیت و همدلی به ترتیب 94/0، 96/0، 84/0 و 81/0 بود (01/0= p). آلفای کرونباخ محاسبه شده در دامنهای از 81/0 (صمیمیت) تا 89/0 (خود جهتدهی) بود.
استنتاج: یافتهها نشاندهنده ویژگیهای روانسنجی مطلوب مصاحبه نیمهساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت DSM-5، برای اهداف بالینی و پژوهشی است.
 
 
متن کامل [PDF 713 kb]   (501 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: روانشناسی