دوره 28، شماره 168 - ( دی 1397 )                   جلد 28 شماره 168 صفحات 50-58 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1479 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماری عروق کرونری (Coronary Artery Disease = CAD) بیماری پیچیدهای است که درنتیجه ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی بروز مییابد. آنزیم متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) یک آنزیم مهم در متابولیسم هموسیستئین و بروز بیماریهای قلبی میباشد. پلیمورفیسمC677T این آنزیم درکاهش فعالیت این آنزیم و عملکرد ناقص آن نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلیمورفیسم C677T ژن MTHFR و استعداد ابتلا به بیماری CAD میباشد.
مواد و روشها: این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 71 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر و 71 نفر بدون سابقه ی بیماری قلبی بهعنوان شاهد انجام گرفت. جهت تعیین نوع پلیمورفیسم از روش PCR-RFLP استفاده شد.
یافتهها: میانگین سنی افراد در گروه مورد و شاهد به ترتیب 9/8±2/58 و 9/13± 46 سال بود(0000/0= p). در گروه مورد 37 نفر (1/52 درصد) مرد و 34 نفر (9/47 درصد) زن و در گروه کنترل 38 نفر (5/53 درصد) مرد و 33 نفر (5/46 درصد) زن بودند. فراوانی ژنوتیپهای CC، CT و TT پلی مورفیسم C677T در بیماران مبتلا به CAD به ترتیب 2/59، 2/35 و 6/5 درصد و در گروه کنترل 62 ، 32.4 و 4/5 درصد بود و اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (937/0= p) و هم چنین فراوانی آلل T در گروه مورد 8/40 و در گروه کنترل 38 درصد به دست آمد که هیچ اختلاف معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد (864/0= p).
استنتاج: ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم C677T ژن MTHFR و استعداد ابتلا به CAD مشاهده نشد. پیشنهاد میگردد که مطالعات دیگری در آینده در گروه های جمعیتی بزرگ تر انجام پذیرد.
متن کامل [PDF 315 kb]   (323 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: هماتولوژی و آنکولوژی