دوره 29، شماره 175 - ( مرداد 1398 )                   جلد 29 شماره 175 صفحات 117-128 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1371 مشاهده)
سابقه و هدف: این مطالعه با هدف انطباقسازی و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (ERQ-CA) در یک نمونه از دانشآموان ایرانی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه روش شناسی بر روی دانشآموزان دختر و پسر مدارس دولتی در مقاطع دبستان و متوسطه شهر تهران و در سال تحصیلی 97-96 اجرا شد. نمونه مطالعه 412 نفر (8/56 درصد دختر) بودندکه با تلفیق روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (ERQ-CA)، پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی فرم کودکان (PANAS-C)، پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) و پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) بود. تجزیه و تحلیل دادهها توسط SPSS-20 و با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، تحلیل مولفه اصلی، آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون) انجام شد.
یافتهها: تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه ERQ-CA دارای دو عامل (ارزیابی مجدد و سرکوبی) است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه81/0 و برای دو عامل ارزیابی مجدد و سرکوبی به ترتیب مقادیر 79/0 و 68/0 بود. همچنین، همبستگی محاسبه شده برای ارتباط میان دو عامل ارزیابی مجدد و سرکوبی با زیرمقیاسهای  عاطفه مثبت و منفی، نشانگان اضطرابی (به استثنای وسواس فکری- عملی) و افسردگی نشان دهنده رابطه معنیدار (در سطح خطای 01/0 و 05/0) بود.
استنتاج: به طور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر میتوان ادعا کرد که فرم فارسی پرسشنامه ERQ-CAاز ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردار بوده و با اطمینان میتوان از آن جهت ارزیابی پژوهشی و بالینی راهبردهای تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان ایرانی استفاده کرد.
 
متن کامل [PDF 241 kb]   (323 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: روانشناسی