دوره 28، شماره 170 - ( اسفند 1397 )                   جلد 28 شماره 170 صفحات 152-159 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1797 مشاهده)
سابقه و هدف: لجن تصفیهخانههای فاضلاب را میتوان با رعایت استانداردهای لازم در کشاورزی بهکار گرفت. یکی از آلایندههای شیمیایی که برای سلامت مخاطرهآمیز است، فلزات سنگین میباشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان فلزات سنگین در لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب شهری، مقایسه آن با استانداردها و لجن سایر تصفیهخانههای فاضلاب کشور انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، نمونه های لجن از لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب ساری جمعآوری شد و عملیات نمونهبرداری و آنالیز نمونهها طی چهار فصل در سال 1396با سه تکرار انجام گردید. نمونهها جهت استخراج فلزات سنگین به روش استاندارد، هضم و آمادهسازی شد. میزان فلزات سنگین شامل کادمیوم، سرب، کروم، روی، مس و نیکل توسط دستگاه جذب اتمی اندازهگیری گردید و نتایج با استفاده از نرمافزار SPSS نسخه 24 و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت و با استانداردها مقایسه شد.
یافتهها: براساس نتایج این مطالعه، میانگین غلظت کادمیوم، سرب، کروم، روی، مس و نیکل به ترتیب برابر 18/0 ± 3/0، 54/9 ± 81/35، 72/14 ± 55/62، 93/149 ± 950، 45/107 ± 354، 47/18 ± 4/62 میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک بوده است.
استنتاج: با توجه به اینکه مقادیر فلزات سنگین در لجن پایینتر از مقادیر حداکثر مجاز استاندارد 10716 ایران برای کمپوست و سایر استانداردها بوده است میتوان لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب ساری را با رعایت سایر پارامترها و انجام عملیات کودسازی در کشاورزی به کار برد.
 
 
متن کامل [PDF 635 kb]   (530 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: بهداشت محیط زیست