دوره 24، شماره 115 - ( مرداد 1393 )                   جلد 24 شماره 115 صفحات 141-147 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (6677 مشاهده)
سابقه و هدف : روان نمایشگری یک رویکرد غنی و ویژه است، که با تسهیل در رها کردن عواطف حبس شده به افراد در کسب رفتارهای جدید و شناخت قالب خویشتن کمک می کند . این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی فنون روان نمایشگری بر نشانگان درونی سازی دختران دارای رفتار قربانی قلدری مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه انجام گردید. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه قلدری اولوئوس و پرسشنامه مشکلات رفتاری آشنباخ فرم نوجوانان بود . تعداد 30 نفر که در پرسشنامه قربانی قلدری نمرات بالاتری به دست آوردند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند . گروه آزمایش در 8 جلسه گروهی روان نمایشگری به مدت یک ساعت ونیم با فاصله زمانی دو بار در هفته شرک ت کردند وگروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات روان نمایشگری هر دو گروه تحت آزمون نهایی( پس آزمون) قرار گرفتند. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره نشان داد که فنون روان نمایشگری بر کاهش نشانگان شاخص کلی تاثیر قوی و معنادار دارد . همچنین نتایج کواریانس چند متغیره بر روی زیر مقیاس های (Eta =0/66 ،p<0/ درونی سازی ( 001 گوشه گیری - " ،(Eta =0/53 ،p<0/ نشانگان درونی سازی نشان داد که روان نمایشگری بر "اضطراب - افسردگی " ( 001 تاثیرگذار بوده است. (Eta =0/60 ،p<0/ و "شکایات جسمانی" ( 001 (Eta =0/31 ،p<0/ افسردگی" ( 002 استنتاج: با توجه به نتایج این پژوهش لزوم استفاده از فنون روان نمایشگری در بهبود سلامت روانی جوانان و نوجوانان پیشنهاد می شود.
متن کامل [PDF 183 kb]   (2054 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: روانشناسی