دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )                   جلد 27 شماره 156 صفحات 194-198 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2173 مشاهده)
 

سابقه و هدف: ناشنوایان به علت نقص در سیستم دهلیزی، که خود این سیستم یکی از اصلیترین بخشهای کنترل تعادل در انسان میباشد، تعادل ضعیفتری نسبت به سایر افراد سالم دارند.
مواد و روشها: این تحقیق از نوع نیمهتجربی بهصورت پیشآزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. 32 نفر دانشآموز ناشنوا انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شد. گروه تجربی تمرینات را به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه انجام دادند. قبل از شروع دوره و نیز بعد از پایان دوره از هر دو گروه، تستهای تعادلی بس ( BESS)1 و تست تعادلی زماندار برخاستن و رفتن ( TUG)2، تست 10 متر راه رفتن و طول گام مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون تی وابسته و تحلیل کوواریانس، تحلیل شد (P<0/05).
یافتهها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، اختلاف معناداری را در پس آزمون تستهای TUG ، BESS، سرعت راهرفتن و طول گام در هر دو گروه مداخله و کنترل نشان داد.
استنتاج: تمرینات پیلاتس میزان تعادل ایستا و پویا، سرعت راهرفتن و طول گام دانشآموزان ناشنوا را بهبود میدهد.
متن کامل [PDF 236 kb]   (516 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: پزشکي فيزيکي و توانبخشي