دوره 27، شماره 152 - ( شهریور 1396 )                   جلد 27 شماره 152 صفحات 12-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1602 مشاهده)
سابقه و هدف: MicroRNA (miRNAs)ها یک دسته از RNA های غیر کد کننده میباشند که در تنظیمات ‍ژنی انکو‍‍ژنها و مهارکنندههای تومور نقش دارند. پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی (SNPs ) در ژنهای miRNA میتواند با ریسک سرطان همراه باشد. یک SNP مهم در pre-miR-27a (rs895819) با تغییر A به G در لوپ انتهایی آن شناسایی شده است. مطالعات مختلف نقش این SNP را در ریسک سرطان نشان دادهاند، با این وجود نتایج این مطالعات متناقض میباشد. هدف از این مطالعه بررسی همراهی rs895819 در miR-27a با استعداد به سرطان سینه بوده است.
مواد و روشها: در این مطالعه مورد-شاهدی، 120 بیمار با سرطان سینه و 120 فرد سالم که از نظر سنی و منطقه جغرافیایی با هم مطابقت داشتند وارد شدند. برای تعیین ژنوتیپ، از روش واکنش زنجیرهای پلیمراز و پلیمورفیسم طولی قطعات محدود شونده (PCR-RFLP) استفاده شد و سپس نتایج با روش تعیین توالی مستقیم تایید شد. بهدنبال آن فرکانس آللی و ژنوتیپی برای SNP بوسیله آنالیز آماری مورد بررسی قرار گرفت (SPSS V.20).
یافتهها: در مقایسه با هموزیگوت AA، نمونههای دارای ژنوتیپ AG/GG به صورت معناداری استعداد ابتلا به سرطان سینه را کاهش میدهد( 504/. OR =84/0-3/0. 95% CI =). فراوانی آلل G برای تغییر rs895819 برابر با 8/20 درصد در بیماران با سرطان سینه و 30 درصد برای افراد کنترل میباشد، که ریسک کاهشیافته برای سرطان سینه را نشان میدهد: )[G] vs [A]: OR=614/0 , 95% CI 931/0-405/0, P=021/0) بهعلاوه بررسی سن نشان داد که اثر حفاظتی عمدتا در گروه سنی زیر 45 سال آشکار میشود )=  OR 205/0, 452/0-093/0 95% CI، 001/00 ([AG+GG] vs. [AA]: P =) ، در حالی که هیچ اثر معنیداری در گروه سنی بالاتر از 45 سال مشاهده نشد. هیچگونه همراهی بین پلیمورفیسم و متاستاز و فاکتور HER2 مشاهده نشد.
استنتاج: مطالعه حاضر اثبات کرد که rs895819 در hsa-miR-27a با کاهش ریسک در سرطان سینه ، بویژه در افراد جوانتر همراه می‌باشد. بنابراین ممکن این فاکتور به‌صورت بالقوه به‌عنوان یک بیومارکر ژنتیکی برای غربالگری بیماری مفید باشد.
واژه‌های کلیدی: سرطان سینه، SNP، miR-27a، انکوژن
متن کامل [PDF 402 kb]   (416 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: ژنتیک