دوره 28، شماره 160 - ( اردیبهشت 1397 )                   جلد 28 شماره 160 صفحات 19-27 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2058 مشاهده)
سابقه و هدف: تشخیص تاکسونومیکی مراحل لاروی و بالغ تنیا هیداتیژنا از سایر گونههای تنیا بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی در میزبانان واسط و نهایی در انگلشناسی پزشکی و دامپزشکی دارای اهمیت است. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی مرحله لاروی تنیا هیداتیژنا (سیستی سرکوس تنیو کولیس) بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی قلاب‌های رستلومی در ایزولههای گوسفندی و بز در استان مازندران برای اولین بار انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر بر روی 100 نمونه از قلاب‌های رستلومی کیستهای مرحله لاروی تنیا هیداتیژنا ایزوله‌‌های گوسفندی و بز در سال 94-1393 در استان مازندران انجام شد. خصوصیات مرفولوژیکی قلاب‌های بزرگ و کوچک از نظر تعداد و اندازه با استفاده از میکروسکوپ نوری کالبیره، تعیین و اندازهگیری شد. سپس میانگین دادهها بـا اسـتفاده از نرمافـزار SPSS و آزمون‌های Chi-square و One-way ANOVA تجزیه و تحلیل گردید.
یافتهها: بر اساس نتایج، میانگین تعداد قلاب‌های بزرگ و کوچک در دو ایزوله حیوانی 3± 8/30 بوده است. خصوصیات مرفومتریک قلاب‌های رستلومی از نظر شکل و اندازه در ایزوله‌های گوسفندی و بزی مشابه بوده است. اما در اندازه میانگین عرض پایه قلاب‌های بزرگ در ایزوله‌های بومی و غیر بومی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0p<).
استنتاج: با استفاده از نتایج بررسی حاضر می‌توان مرحله لاروی تنیا هیداتیژنا را از سایر گونه تنیاها از نظر خصوصیات قلاب‌ها در مرحله لاروی تشخیص داد که در مطالعات تاکسونومیکی در انگل شناسی دارای ارزش تشخیصی است.
 
متن کامل [PDF 680 kb]   (680 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: انگل شناسي