دوره 27، شماره 154 - ( آبان 1396 )                   جلد 27 شماره 154 صفحات 94-106 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5990 مشاهده)
سابقه و هدف: افسردگی، اضطراب و استرس و سنجش آنها بهعنوان یک مسئله مرتبط با سلامت شناخته شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی آزمون همارزی و تغییرناپذیری جنسی مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) در دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد.
مواد و روشها: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع بررسی تستها و همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجویان جدیدالورود سال 1392 کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی میباشند که 976 دانشجو (647 دختر و 329 نفر پسر) با استفاده از روش تمام‌شماری، به وسیله مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرمافزار AMOS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: نتایج نشان داد که مدل 3 عاملی (افسردگی- اضطراب- استرس) برای کل دانشجویان توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت و شاخصهای برازش نشاندهندهی برازش خوب دادهها با مدل 3 عاملی بود. همبستگی منفی این مقیاس با فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف نیز تأیید‌کننده روایی این مقیاس می‌باشد. همچنین ساختار عاملی بین دو گروه (دختر و پسر) نامتغیر است که این نشان میدهد تفسیر سازه مکنون بین دو گروه یکسان است. نتایج تحلیل واریانس نیز نشان داد که در مولفههای استرس و اضطراب، تفاوت معناداری بین دو جنس دختر و پسر وجود ندارد، اما در زیرمقیاس افسردگی، تفاوت اندکی بین دختران و پسران وجود دارد.
استنتاج: این مقیاس میتواند به عنوان یک ابزار سنجش در مطالعات پژوهشی و موقعیتهای بالینی در هر دو جنس (مذکر و مونث) مورد استفاده قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 366 kb]   (682 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: روانشناسی