دوره 28، شماره 159 - ( فروردین 1397 )                   جلد 28 شماره 159 صفحات 56-63 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5029 مشاهده)

سابقه و هدف: با افزایش سن، معمولاً ظرفیت های طبیعی بدن کاهش مییابد و سالمندان دچار مشکلات جسمی و روانی متعددی میشوند. یکی از مهمترین مشکلات سالمندان، کاهش سطح شادکامی و بروز افسردگی میباشد. مطالعات متعددی نشان داده است که فعالیتهای تفریحی، بر بهبود شادکامی سالمندان موثر میباشد. این مطالعه با هدف اثر بخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه کننده به سرای سالمندان روزانه شهر یزد انجام گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی با استفاده از روش پیش آزمون- پس آزمون، تعداد 60 سالمند از چهار خانه سالمندان روزانه شهر یزد انتخاب شدند و به صورت تصادفی، 30 نفر به گروه آزمون و 30 نفر به گروه کنترل تخصیص داده شد. در گروه کنترل مداخلهای انجام نشد و در گروه آزمون، مداخله شامل انجام بازی فکری، دو جلسه در هفته به مدت یک ماه انجام گرفت. اطلاعات هر دو گروه، توسط پرسشنامه های دموگرافیک و شادکامی اکسفورد در سه مرحله قبل، بلافاصه بعد و یک ماه پس از اتمام مداخله جمعآوری گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از برنامه SPSS نسخه 19، آزمونهای T مستقل، Repeated Measure ANOVA و آزمون تعقیبی LSD انجام گرفت.
یافتهها: میانگین سنی افراد گروه آزمون  7/12 ± 70/23  و گروه کنترل 6/76 ± 69/30  بوده است. قبل از مداخله تفاوتی بین دو گروه از نظر میانگین نمره شادکامی وجود نداشت. اما میانگین نمره شادکامی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل، بلافاصله بعد از مداخله (0/002>p) و یک ماه بعد از مداخله (0/001>p) افزایش معنیداری داشته است.

استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر میرسد انجام بازی فکری، موجب بهبود شادکامی در سالمندان میشود. لذا پیشنهاد می شود از این روش ساده، کم هزینه و دارای قابلیت کاربرد آسان، در سرای سالمندان استفاده شود.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2016042427559IRCT

متن کامل [PDF 789 kb]   (854 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: روانشناسی