مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران- درباره نشریه
مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجلـه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

شماره استاندارد بین المللی چاپی : 9260-1735

شماره استاندارد بین المللی الکترونیکی : 9279-1735

ماه نامه دانشگاه علوم پزشکی مازندران صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی مازندران

شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1247594 9/12/71

مـدیـــر مســــؤول : دکتر سید عبدا... مدنی

ســـردبیــــــــر : دکتر احمدعلی عنایتی

شـورای سـردبیــری : دکتر احمدعلی عنایتی، دکتر رضا علیزاده، دکتر روانبخش اسماعیلی،دکتر محمدعلی ززولی، دکتر مجید سعیدی ، دکتر مریم مبینی، دکتر عادله بهار ، دکتر محمود موسی زاده، دکتر احمد دریانی ، 

مـدیـــر اجرایـــــی : دکترروانبخش اسماعیلی

معاون سردبیر:سپیده خلیلی سوادکوهی

داوران داخـلـــــــی : دکتر محمد خادملو، دکتر صغری خانی، ابراهیم نصیری،دکتر محمدعلی ززولی، دکتر محسن اعرابی، دکتر آویده معبودی،دکتر معصومه باقری نسامی، دکتر محمد شکرزاده، دکتر مهدی فخار، دکتر رضا علیزاده نوایی، دکتر فرهاد ثبوتی، دکتر شهاب الدین سروی، دکتر محمدعلی ابراهیم زاده، دکتر حمید بدلی، دکتر ذبیح الله یوسفی،دکتر زهره شاه حسینی،دکتر عاتکه هادی نژاد، دکتر لیلا شکوهی، دکتر آرونا چاپراه،سپیده خلیلی سوادکوهی،فاطمه آهنگر کانی

ویراستــار فـارســی : دکتر رضا علیزاده،سیده طهورا موسوی، دکتر لیلا شکوهی، دکتر عاتکه هادی نژاد، دکتر مطهره خردمند، دکتر آرونا چاپراه،سپیده خلیلی سوادکوهی،فاطمه آهنگر کانی

ویراستــار انگلیسـی : مریم شهابی

مسئول امور دفتـری : سیده فاطمه موسوی کنتی

امــــور اجرایــــــی : سیده فاطمه موسوی کنتی،امینه نوری ،نادیا عسکری

زمینه موضوعی :علمی پژوهشی ،پزشکی و پیراپزشکی، پرستاری ‌و مامایی

حمایت علمی و تامین اعتبارات مالی مجله: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علـوم پزشکی مازنـدران

صفحه‌آرایی و تنظیم : سمیه قنبری نودهی ،رویا فرامرزی

چاپ و انتشار مطالب مجلـه پـس از کـسب اجـازه از سردبیر با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکرمنابع ممنوع است.
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران از حق نشر Creative Commons License پیروی می نماید و حق نشر در قالب این قوانین محفوظ است.

ایندکس در : Scopus , Chemical Abstracts Service (CAS) , Doaj , IMEMR-EMRO   Index Copernicus , CAB Abstract , SID , Google Scholar , Ebsco, ISC

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
http://jmums.mazums.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب