مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران- برای نویسندگان
برای نویسندگان برای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۸ | 
تمامی مسئولیت هر مطلب منتشر شده، شامل صحت و اعتبار تمامی مطالب آن، از جمله مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش، بر عهده نویسنده ( نویسندگان) است.
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
http://jmums.mazums.ac.ir/find.php?item=1.71.37.fa
برگشت به اصل مطلب