جستجو در مقالات منتشر شده


40 نتیجه برای آزادبخت

بیژن شعبان خانی ، محمد آزادبخت ، محمد شکرزاده لموکی ، شیرین بهرامی قانع ،
دوره 11، شماره 30 - ( فروردين 1380 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از عوارض صنعتی شدن جوامع، مصرف مواد شیمیایی مختلف می باشد که عمدتا بسیار خطرناک و کشنده هستند. فلزات سنگین نیز جزو این دسته از عوامل محسوب می شوند.
مواد و روش ها: با توجه به خاصیت تجمع پذیری این فلزات، میزان سرب و کادمیوم در دو نوع سبزی اسفناج و تربچه شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک به کار گرفته شده جهت آماده سازی نمونه ها، روش خاکستر خشک بود که توسط دستگاه اسپکتروسکوپ جذب اتمی اشعه دو فلز سرب و کادمیوم مورد اندازه گیری کمّی قرار گرفت. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به منظور مقایسه میانگین فلزات سنگین (سرب و کادمیوم) در چهار منطقه جغرافیایی (شمال، شرق، غرب و جنوب) در سبزیجات اسفناج و تربچه استفاده گردید.
نتایج: اختلاف معنی داری بین میانگین سرب (در هر دو سبزی اسفناج و تربچه) در چهار منطقه جغرافیایی مشاهده شد (P<0.05)، اما در خصوص کادمیوم این اختلاف معنی دار نبوده است. در بین دو فلز مورد بررسی، فلز سرب بالاترین میزان را داشت که بالاتر از حد استاندارد 2 ppm است. بالاترین میزان کادمیوم در سبزیجات، در منطقه جنوب مشاهده شد که با توجه به استاندارد کادمیوم در سبزیجات (0.25 ppm) در مورد اسفناج کمی بالاتر از حد استاندارد و در مورد سبزی تربچه نزدیک به حد استاندارد است.
استنتاج: دو عامل آب و هوا به عنوان اصلی ترین عوامل در انتقال مستقیم سرب به گیاهان مطرح می باشند.

محمد آزادبخت ، نصراله قاسمی دهکردی ،
دوره 11، شماره 31 - ( تير 1380 )
چکیده

سابقه و هدف: گونه های دیژیتال و گلیکوزیدهای قلبی آنها در بیماری نارسایی احتقانی قلب (CHF) کاربرد دارند. در ایران تنها گونه دیژیتالیس نروزا در قسمتهای شمالی به فراوانی رویش دارد. گلیکوزیدهای قلبی سایر گونههای این گیاه به روشهای مخلتف از جمله روش HPLC شناسایی شدهاند. هدف این تحقیق شناسایی گلیکوزیدهای قلبی گونه دیژیتال ایران می باشد.
مواد و روش ها: در روش HPLC، از حلال متانل برای استخراج و از استونیتریل و آب مقطر به روش گرادیان برای کروماتوگرافی و از بتا متیل دیگوکسین به عنوان استاندارد داخلی استفاده شده است.
نتایج
: در برگ گیاه دیژیتالیس نروزا با روشHPLC ، پانزده گلیکوزید قلبی شناسایی شد که بیشترین مقدار گلیکوزید قلبی در این گیاه را لاناتوزید A تشکیل می داد.
استنتاج: با توجه به شناخت گلیکوزیدهای قلبی این گیاه، از آنجایی که در کشورهای مختلف از گونه های متفاوت دیژیتال جهت تهیه داروهای موثر در بیماری نارسایی احتقانی قلب استفاده می شود، در صورت مطالعات تکمیلی به ویژه مطالعات فارماکولوژی و توکسیکولوژی، از گونه دیژیتال ایران نیز می توان به این دسته از داروها دسترسی یافت.

مجید سعیدی ، محمد آزادبخت ، کتایون مرتضی سمنانی ، منیژه خندان ،
دوره 13، شماره 40 - ( مهر 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: بسیاری از گیاهان با مواد مشتق شده از آنها در خمیر دندان های تجاری جهت برطرف نمودن عوارض دهانی به کار می روند. بابونه، گیاهی با اثرات التیام بخش، ضد باکتری و ضد قارچ می باشد و در مصارف موضعی جهت رفع درد کاربرد دارد. گیاه میر نیز به عنوان آنتی سپتیک، ضد قارچ و ضد التهاب به کار می رود. تنتور الئوگوم رزین این گیاه به عنوان قابض غشاهای مخاطی در غرغره ها و دهات شویه ها جهت رفع التهابات حفره دهانی استفاده می شود. در این پژوهش به فرمولاسیون خمیر دندان حاوی این دو گیاه و بررسی مقدماتی اثربخشی آن بر خونریزی لثه پرداخته شده است.
مواد و روش‏ها: دراین مطالعه پس از فرمولاسیون خمیردندان‏های متعدد (23 فرمولاسیون) و بررسی پایداری فیزیکی (در سه دمای محیط، یخچال و 40 درجه سانتیگراد)، کیفیت فرآورده PH)، ‌کنترل میکروبی و ...) و حضور ترکیبات موثره موجود در تنتور میر عصاره بابونه و اسانس نعناع؛ اثر فرآورده های حاوی 1 درصد میر و 1.5 درصد بابونه (F21) و میر به تنهایی به میزان 1 درصد (F22) در مقایسه با دارونما بر روی ضایعات لثه بررسی گردید. چهل و نه فرد مبتلا به خونریزی لثه به طور داوطلبانه و به مدت دو هفته، وارد این مطالعه دوسو کور شدند.
یافته ها: با توجه به بررسی فرمولاسیون های تهیه شده کربوکسی متیل سلولز (به عنوان ژلیفیان) و تری کلسیم فسفات (به عنوان ساینده) خمیر دندان های با پایداری بیشتر را ایجاد نمودند. نتایج حاصل، بیانگر اثر معنی دار F21 و F22 بر کاهش خونریزی لثه در مقایسه با دارونما بود (به ترتیب P<0.05 و (P<0.001.
استنتاج: خمیر دندان حاوی عصاره های فوق می تواند به عنوان یک فراورده موثر در خونریزی لثه مطرح گردد.

محمد آزادبخت ، محمد رمضانی ، مریم جهرمی مقدم ،
دوره 13، شماره 41 - ( دى 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: درخت تلکا (Pyrus boissieriana Buhse) که به گلابی وحشی نیز موسوم است، در جنگل های شمال ایران، به فراوانی، یافت می شود و از جلگه های ساحلی تا ارتفاعات زیاد، پراکنده است. دمگل، برگ ها و پوست برخی از گیاهان جنس Pyrus حاوی مقادیری از یک فنل گلیکوزید به نام آربوتین می باشد. آربوتین در مقادیر بالا در بسیاری از گیاهان از جمله تیره های Ericaceae,Rosaceae و ... یافت می شود. از آربوتین برای ضدعفونی کردن مجاری ادراری و نیز به واسطه اثر آنتی اکسیدان و ضد آفتاب، استفاده می کنند.این ماده، دیورتیک و قاعده آور است.
مواد و روش ها: در این مطالعه، شناسایی آربوتین در برگ گیاه تلکا به دو روش HPLC وTLC صورت گرفت و سپس میزان آربوتین توسط روش های HPLC و اسپکتروفتومتری تعیین شد.
یافته ها: آربوتین منشا گیاهی داشته و در برگ برخی از گیاهان از جمله4 Arctostaphylos uva-ursi تا 15 درصد، 5.5 Vaccinium vitis تا 7 درصد و0.4 Vaccinium myrtillus تا 5/1 درصد یافت می شود. در این تحقیق، میزان آربوتین 01/7 درصد به دست آمد و زمان بازداری آربوتین و زمان بازداری نسبی آن در مقایسه با هیدروکینون (استاندارد داخلی) به ترتیب 457/5 و 688/0 بود.
استنتاج: گیاهان A. uva-ursi و V. vitis در ایران وجود ندارند؛ بنابر این گیاه تلکا با توجه به مقدار بالای آربوتین و همچنین فراوانی و پراکندگی زیاد آن در شمال ایران می تواند به عنوان منبع غنی آربوتین مورد استفاده قرار گیرد.

محمد آزادبخت ، سیدمحمد حسین زاده ،
دوره 15، شماره 48 - ( آبان 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: گونه های داتورا منبع تهیه تروپان آکالوییدهایی چون آتروپین و فرم چپ گرد آن یعنی هیوسیامین می باشند. جنس داتورا دارای 10 تا 15 گونه می باشد، که گونه D.Stramonium L. در برخی از منابع به عنوان گونه اندمیک کناره دریای مازندران شناخته شده است. علاوه بر گونه استرامونیوم، گونه ی D.Innaxia Mill نیز با فراوانی کم تر در شمال ایران پراکندگی دارد. که افتراق این دو گونه با توجه به خصایص مرفولوژیک امکان پذیر می باشد. به نظر می رسد مقدار آلکالوییدها در گیاه داتورا، به شدت به سن، اندام و گونه گیاه، جغرافیای منطقه رویش (اعم از ساختار خاک و سیستم آب و هوا) و فصل گیاه وابسته باشد. حتی این مقادیر در ساعات مختلف روزهم متفاوت است.
مواد و روش ها: ابتدا مقدار تروپان آلکالویید تام به روش تیتراسیون در اندام های مهم این دو گونه اندازه گیری و سپس مقایسه شدند. سپس مقدار هیوسیامین به عنوان یکی از مهم ترین تروبان آلکالوییدها در این اندامها با روش HPLC مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: بیش ترین مقدار به دست آمده از ریشه و برگ دی. استرامونیوم و مقدار آن 0.4درصد و کم ترین مقدار از ریشه دی. اسنوکسیا با 0.18 درصد به دست آمد. مقادیر تروپان آلکالوییدها برای اندام های دیگر دو گونه، در محدوده ی این دو عدد به دست آمد.
استنتاج: مقادیر به دست آمده تروپان آلکالوییدها در برخی از اندام ها تقریبا بالا و در برخی از اندام ها کم بود، اما مقادیر هیوسیامین به یکدیگرنزدیک بود. اگر چه مقدار آن در گونه اینوکسیا کمتر از استرامونیوم بود.

محمد آزادبخت ، محمدحسین طبایی ، هوشنگ کیوانی ،
دوره 16، شماره 54 - ( آبان 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: پاپائین یک آنزیم پروتئولیتیک بوده که از شیرابه خشک و خالص شده میوه خربزه درختی (Carica papaya) از خانواده Caricaceae به دست می آید. در پزشکی از پاپائین به عنوان هضم کننده و برداشتن نسوج فاسد و مرده و در داروسازی به عنوان عامل پخش کننده داروها استفاده می شود. بیش ترین مقدار مصرف پاپائین در صنایع گوشت و کالباس می باشد.
مواد و روش ها: در این تحقیق، شیرابه خام میوه های کاملا رشد کرده و نارس درخت خربزه درختی ازناحیه سرباز سیستان و بلوچستان جمع آوری شد. برای جمع آوری شیرابه گیاه، با چاقو چندین برش روی میوه ایجاد کرده (عمق برش بسیار مهم است)، و پس از جمع آوری شیرابه سفید رنگ خارج شده، در حرارت مصنوعی (30°C) خشک گردید.به منظور استخراج پاپائین ابتدا عصاره تام توسط یک ماده جاذب (خاک دیاتومه) جذب و بعد با استفاده از سیستئین هیدروکلراید، پاپائین، کیمو پاپائین و پروتیین ها به شکل محلول در آمده و پس از صاف کردن به وسیله باز و رساندن به pH مناسب، پروتیین رسوب داده شد. سپس با استفاده از سولفات آمونیوم، کیموپاپائین را از پاپائین جدا نموده و در نهایت با استفاده از سدیم کلراید، پاپائین از محلول رسوب داده و خالص سازی گردید.برای شناسایی پاپائین از روش الکتروفورز و بررسی طیف IR و مقایسه با پاپائین استاندارد استفاده شد. برای اندازه‌گیری فعالیت پاپائین استخراج شده از روش USPاستفاده گردید.
یافته ها: در این تحقیق، 1.2 گرم پاپائین از 100 گرم شیرابه به دست آمد. همچنین نتایج نشان داده است که الگوی الکتروفورز و طیف IR پاپائین استخراج شده مشابه پاپائین استاندارد است.
استنتاج: فعالیت پاپائین استخراجی برابر U/mg 5800 بود که در مقایسه با پاپائین استاندارد با فعالیت U/mg 6000 در حد قابل قبولی است.

محمدعلی ابراهیم زاده ، محمد آزادبخت ،
دوره 16، شماره 54 - ( آبان 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: پکتین کاربرد فراوانی در پزشکی، صنعت و صنایع غذایی دارد. از آن جا که تولید مرکبات در استان مازندران و در نتیجه امکاندسترسی به پوست این میوه ها زیاد می باشد، در غالب این تحقیق ضمن تعیین میزان پکتین در پوست انواع مرکبات، درجه استریفیکاسیون که عامل اصلی در خواص رئولوژی و فیزیکوشیمیایی پکتین است و مقدار اسید گالاکتورونیک که از مشخصات خلوص آن می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. با انجام این پروژه انواع مرکبات از نظر مقدار پکتین و ویژگی دارویی پکتین حاصل از آن ها اولویت بندی خواهند شد.
مواد و روش ها: نمونه هایی از 13 نوع میوه رسیده شامل انواع پرتقال واشنگتن ناول، ایتالیایی، مورو، بی اسید، شهسواری، والنسیا و خونی سانگینولا، نارنگی معمولی و کلمانتین، لیمو شیرین، نارنج، گریپ فروت و تانجلو از نهالستان تحقیقات بنیاد ساری تهیه شد. پکتین به روش استخراج در محیط اسیدی از لایه سفید داخل پوست هر میوه (آلبیدو) جدا شد. سنجش گروه های متوکسی و اسید گالاکتورونیک با روش استاندارد USP به کمک تیتراسیون صورت پذیرفت.
یافته ها: بالاترین درصد استخراج پکتین در پرتقال های ایتالیایی، شهسواری و سانگین به ترتیب با 27، 25 و20 درصد به دست آمد. از نظر میزان متوکسی لیمو شیرین با 11.5، واشنگتن با 10.9 و نارنج با 9.6 درصد واجد بالاترین میزان بودند. واشنگتن ناول با 89.3، لیمو شیرین با 85.4 و پرتقال ایتالیایی با 77.7 درصد اسید گالاکتورونیک دارای خالص ترین پکتین بودند.
استنتاج: پکتین استخراجی از شش میوه قابلیت استفاده در فراورده های دارویی را از خود نشان داد. این شش میوه عبارتند از: پرتقال ایتالیایی، واشنگتن ناول، بی اسید، شهسواری، لیمو و نارنج. در این میان بر اساس میزان متوکسی و درصد اسید گالاکتورونیک واشنگتن ناول و لیمو شیرین مناسب ترین پکتین را برای مصارف داروسازی تولید نمودند.

سیدعبداله مدنی ، محمد آزادبخت ، مهرنوش کوثریان ، علیرضا خلیلیان ، خدیجه ربیعی ،
دوره 16، شماره 56 - ( بهمن 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: رینوسینوزیت مزمن (Chronic Rhinosinusitis) CRS یکی از شایع ترین علل مراجعه به درمانگاه های گوش و حلق و بینی (ENT) می باشد. درمان های رایج این بیماری شامل: شست و شوی بینی با نرمال سالین و یا استفاده از ضد احتقان، آنتی بیوتیک و جراحی می باشد. عود مکرر و نارضایتی از تاثیر درمان های رایج باعث شد تا مطالعه ای به منظور تعیین اثر بخور مرزنگوش (Origanum vulgare) در کاهش یا بهبود علایم بالینی بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن بالای پانزده سال مراجعه کننده به درمانگاه ENT بیمارستان بوعلی سینا ساری انجام گردد.
مواد و روش ها: این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه (Randomized double blind clinical trial) انجام گرفت. زمان مطالعه از اردیبهشت ماه لغایت دی ماه 1384بود. گروه های شاهد و مورد از بین مراجعه کنندگان به درمانگاه ENT که تشخیص قطعی CRS بر مبنای علایم بالینی و CT اسکن یا عمل (Functional Endoscopy sinus surgery) FESS بود انتخاب شدند. افراد شاهد شامل عده ای از بیماران بودند که به لحاظ سن، جنس و طول مدت بیماری مشابه با گروه مورد بودند و دارونما دریافت کردند. بیماران به طور اتفاقی در 8 بلوک تقسیم شده و پس از توضیح شفاهی به بیماران و جلب رضایتمندی کتبی، پرسشنامه ای توسط پزشک به صورت سوال در مورد علایم بالینی سردرد، سرفه، آبریزش بینی، احتقان بینی، درد سینوس ها، درد اطراف چشم، ترشح پشت حلق (PND)، کاهش حس بویایی و چرک دربینی، قبل ازشروع مصرف دارو یا دارونما و همچنین پس از اتمام دوره درمان تکمیل گردید. گیاه مرزنگوش در تابستان همان سال از ارتفاعات کجور شهرستان نور تهیه شد و با روش خیساندن (maceration) عصاره گیری شد و عصاره براساس ماده موثر به روش امرسون (Emerson) استاندارد گردید و در شیشه های تیره رنگ و یکسان ریخته شد. دارونما نیز حاوی حامل و بدون عصاره در شیشه های مشابه تهیه گردید. پزشک و بیمار از نوع دارو و دارونما اطلاعی نداشتند. طریقه مصرف به صورت اضافه نمودن 5 میلی لیتر از دارو یا دارو نما در 250 میلی لیتر آب جوش و به صورت بخور (Inhalation) به مدت 15 دقیقه هر 8 ساعت آموزش داده شد و خواسته شد که تا دو هفته درمان را ادامه دهند. پی گیری بیماران به صورت دوبار تماس تلفنی انجام گرفت. معاینه دوم دوهفته پس از شروع درمان توسط متخصص گوش و حلق و بینی (ENT) و بدون اطلاع از این که بیماران در کدام گروه قرار دارند، انجام گرفت و تاثیر درمان در یک پرسشنامه مجزا ثبت شد و در مورد عوارض احتمالی از بیمار سوال گردید. هیچیک از داوطلبان در این دو هفته از داروی دیگری استفاده نکردند. یافته ها با آمار توصیفی و تحلیلی ( c2 و T test ) آنالیز شد.
یافته ها: مطالعه بر روی 64 بیمار مبتلا به رینوسینوزیت مزمن انجام شد.گروه شاهد 32 نفر شامل 16 نفر زن (50 درصد) و 16 نفر مرد (50 درصد) با میانگین سنی 36.56 ± 8.51 سال بود. گروه مورد 32 نفر شامل 16 نفر زن (50 درصد) و 16 نفر مرد (50 درصد) با میانگین سنی 37.41 ± 10.01 بودند. مدت ابتلا به بیماری در گروه شاهد و مورد به ترتیب 6.5 ± 1 و 5.2 ± 1 سال بود. 25درصد افراد گروه شاهد و 15.6 درصد گروه مورد سابقه عمل جراحی سینوس داشتند. تاثیر مداخله به صورت کاهش علایم بالینی سردرد، احتقان بینی، درد سینوس، PND ، درد دور چشم، وجود چرک در بینی (P<0/00) و سرفه (P<0/01) مشاهده گردید. ولی در مورد علایم کاهش حس بویایی و آبریزش از بینی تفاوت معنی دار نبود. در تمام موارد فوق عارضه ای گزارش نشد.
استنتاج: تحقیق نشان داد بخور مرزنگوش (Origanum vulgare) در کاهش بیشترعلایم بالینی رینوسینوزیت مزمن موثر می باشد و عارضه ای گزارش نشد.

فاطمه عبدالهی ، محمد آزادبخت ، بیژن شعبان خانی ، فریده رضایی ابهری ، نرگس مسلمی زاده ،
دوره 16، شماره 56 - ( بهمن 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: اکثر زنان، یائسگی را یک مرحله طبیعی از زندگی خود تلقی می کنند، اما تعداد بسیار زیادی از آنان مشکلات عدیده ای را قبل و بعد از آن تجربه خواهند کرد. به علت عوارض ناشی از هورمون درمانی و شیوع متفاوت عوارض یائسگی در جمعیت هایی با رژیم های غذایی متفاوت و اثرات شبه استروژنی گیاه شیرین بیان، برای اولین بار تاثیر این دارو جهت کاهش عوارض منوپوز مورد بررسی قرار می گیرد.
مواد و روش ها: پس از انتخاب نمونه ها و همگونی از نظر سن، سن یائسگی، و نمایه توده بدنی (BMI) در دو گروه مورد (29نفر) و شاهد(24نفر) قرار گرفتند. به نمونه های گروه مورد 250 میلی گرم کپسول شیرین بیان و به نمونه های گروه شاهد دارونما سه بار در روز داده شد. میانگین تعداد گرگرفتگی و علایم یائسگی KI در هر دو هفته محاسبه و به چهار درجه، بدون علایم، خفیف، متوسط و شدید تقسیم شد. پس از جمع آوری داده ها با برنامه SPSS و فرمول آماری t تجزیه و تحلیل شد و میزان تاثیر دارو بر تعداد گرگرفتگی و علایم یائسگی در زمان های مختلف ارزیابی شد. جهت تهیه دارو پودر حاصل از عصاره آبی ریشه شیرین بیان به روش خیساندن و PH قلیایی به شیوه HPLC تهیه و کپسول های 250 میلی گرمی آماده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین تعداد گر گرفتگی، علایم یائسگی و میزان هورمون تحریک کننده فولیکولی به ترتیب از 6 ± 2.8 و 32.2 ± 6.8 و 72.29 ± 36 به 1.06 ± 1.1 و 9.5 ± 5.2 و 65.12 36 ± کاهش اما در گروه دارونما در شروع و پایان دوره تفاوت معنی داری نداشت. و نیز میزان استرادیول در زنان دریافت کننده دارو به طور معنی داری افزایش یافت (از 63.77 ± 41.02 به 102.29 ± 75.93).
استنتاج: عصاره آبی شیرین بیان سبب کاهش گرگرفتگی و دیگر عوارض یائسگی می شود. با توجه به این که شیرین بیان از گیاهان بومی ایران می باشد، می تواند یک روش ارزان و بدون عارضه جهت درمان عوارض یائسگی باشد.

وحید خوری ، سیدمحسن نایب پور ، عباس میرعباسی ، محمد آزادبخت عباس، عارف صالحی ،
دوره 17، شماره 61 - ( مهر 1386 )
چکیده

سابقه و هدف: مطالعات قبلی بیانگر اثرات قلبی و عروقی گیاه گزنه از قبیل کاهش فشار، گشاد کردن شریان ها و اثرات اینوتروپ بر روی قلب است ولی اثرات آن روی دهلیزی - بطنی شناخته نشده است. همچنین خاصیت مهارکنندگی پمپ K ATPase–Na از گزنه گزارش شده است.هدف از این مطالعه 1) تعیین اثرات عصاره ریشه گزنه بر روی خواص پایه و کارکردی گره دهلیزی - بطنی می باشد 2) تعیین مکانیسم اثرات گزنه و مقایسه آن با وراپامیل و اوبائین می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تجربی است. در تمام آزمایش ها خرگوش های نر نژاد نیوزلندی (kg1-3/1) با استفاده از تکنیک پرفیوژن گره دهلیزی بطنی ایزوله در شرایط مناسب آزمایشگاهی و در 3 گروه جداگانه انجام شد. در گروه اول به صورت قبل و بعد عصاره الکلی ریشه گزنه (0.2 و 0.4 گرم در لیتر) بر روی خواص الکتروفیزولوژیک گره دهلیزی بطنی خرگوش مورد مطالعه قرار گرفت (N=6). در گروه دوم ریشه گزنه در حضور اوبائین با غلظت 0.25 میکرومولار (N=6) و در گروه سوم وراپامیل 0.1 میکرومولار (N=6) مورد آزمایش قرار گرفت. پروتکل های تحریکی (Wbcl Recovery, Facilitation, Fatigue) برای بررسی خواص الکترو فیزیولوژیک در گره دهلیزی بطنی ایزوله مورد استفاده قرار گرفت. تمام نتایج به صورت میانگین خطای استاندارد نشان داده شده است.
یافته ها: در حضور گزنه افزایش معنی داری در ونکباخ (از 150.7±4.3 تا 180±15.2)، زمان هدایت (AVCT) از 44±2.5 تا 54±1.7 و ERP از 125±13 تا 149±20.6 و در زمان خستگی 6±0.9 (?AH) میلی ثانیه شد. اثرات مقایسه ریشه گزنه در مقایسه با وراپامیل بیانگر اثرات مهارکننده کمتری از ریشه گزنه میباشد بطوریکه زمان تحریک ناپذیری گزنه 40 درصد وراپامیل می باشد. همچنین گزنه توانست رفتار الکتروفیزیولوژیک مشابهی را نسبت به اوبائین نشان دهد.
استنتاج: اثرات عصاره الکلی ریشه گزنه بر روی خواص الکتروفیزیولوژیک یک گره دهلیزی بطنی بیانگر نقش دورموتروپ منفی این گیاه می باشد که شباهت الکتروفیزیولوژیک آنبا اوبائین می تواند احتمال نقش پمپ سدیم - پتاسیم وابسته به انرژی را در اثرات مهاری گزنه برروی گره دهلیزی - بطنی مطرح کند.

علی ‌اصغر زکوی ، سیدحمزه حسینی ، محمد آزادبخت ، رضاعلی محمدپور تهمتن ، حسین‌ جلاهی ،
دوره 18، شماره 66 - ( آبان 1387 )
چکیده

سابقه و هدف: هدف این مطالعه تعیین نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 86 - 1385 بر حسب مقطع و رشته تحصیلی، جنسیت، سکونت یا عدم سکونت در خوابگاه و وضعیت تاهل بوده است. در این طرح، نگرش دانشجویان نسبت به مبانی نظری اسلام، برخی از فروعات دین و مسایل اخلاقی مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این طرح، از روش مطالعه میدانی از نوع توصیفی استفاده شده و جامعه آماری آن، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده اند که با توجه به روش نمونه گیری طبقه ای 384 نفر مشارکت داشته اند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه ای مشتمل بر 38 سوال که روایی و پایایی آن تایید شده و نمرات نگرشی و بر اساس 5- تا 5 تنظیم شده بود، مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها، میانگین نمره نگرش مذهبی در دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی را به ترتیب 1.63±2.53 و کارشناسی رابه ترتیب 1.45±3.06 نشان می دهد و اختلاف معناداری بین سطح نگرش آنها وجود دارد (p<0.01). میانگین نمرات نگرش در دانشجویان پسر 1.7±2.24 و در دختران 1.4±2.97 را نشان می دهد که اختلاف آنها از لحاظ آماری معنادار است (P<0.01). بیشتر نگرش ها نمره2.5 تا 4.5 و انحراف معیار 1.63 را نشان می دهد؛ بعلاوه 57 درصد کل دانشجویان نمره 4.5 را به خود اختصاص داده اند.
استنتاج: میزان نمرات کل دانشجویان از نگرش مثبت آنها نسبت به مسایل متنوع مذهبی حکایت دارد. عدم التزام عملی نسبت به دستورات و شعائر مذهبی، رعایت واجبات و محرمات و سایر رفتارهای دینی را نباید صرفا در پایین بودن میزان نگرش نسبت به اصول دین، مبانی نظری اسلام و ارزش های دینی دانشجویان جستجو کرد، بنابراین بررسی سایر عوامل موثر در مطالعات مداخله ای بعدی پیشنهاد می شود.

محمد آزادبخت ، مسعود آزادبخت ،
دوره 18، شماره 67 - ( مهر 1387 )
چکیده

طبق آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) در حال حاضر حدود 80 درصد از جمعیت جهان از داروهای گیاهی در درمان استفاده می کنند. فراورده های طبیعی حاصل از گیاهان دارویی یک منبع وسیع تهیه داروها و پایه اصلی توسعه ترکیبات دارویی جدید می باشند. تک یاخته ها (پروتوزوآ) یا آغازیان سبب مرگ و میر و شیوع بیماری در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال رشد می شوند. برای درمان مالاریا، گیاهان دارویی متعددی معرفی شدند. که بعضی از آنها در درمان بیماری مورد استفاده قرار گرفته و برخی نیز مراحل تحقیق را می گذرانند. اولین داروی گیاهی ضد مالاریا، کینین بوده است که از پوست درخت گنه گنه بدست می آید. در سالهای اخیر داروی آرتمیزینین توسط دانشمندان چینی برای درمان مالاریا معرفی شده که در حال حاضر بطور وسیعی استفاده می شود. لیشمانیوزجلدی (سالک) یکی از بیماریهای بومی اکثر نقاط ایران است. داروهای رایج برای درمان سالک (مانند گلوکانتیم) عوارض شدیدی دارد و در 25-10 درصد موارد احتمال عود بیماری وجود دارد. امتین یکی از داروهایی است که از ریشه گیاه ایپکا بدست می آید و بصورت زیر جلدی در درمان سالک بکار می رود. ژیاردیازیس یک عفونت حاد پروتوزوآیی است که اغلب بدون نشانه بالینی می باشد ولی ممکن است بصورت اسهال حاد و یا مزمن تظاهر نماید طبق اعلامیه WHO، بیش از2/3 جمعیت کره زمین به انگلهای روده ای آلوده هستند و شیوع ژیاردیا از سایر انگلهای روده ای بیشتر است. گیاهان دارویی مثل موسیر، اوکالیپتوس و آویشن از جمله گیاهانی هستند که توانایی از بین بردن کیست ژیاردیا را دارند. سالیانه 75.000 تا 100.000 نفر در اثر آمیبیازیس (اسهال خونی) در جهان می میرند. عامل آمیبیاز بعلت دارا بودن قابلیت تخریب فوق العاده، سبب تغییرات پاتولوژیک زیاد و در بعضی مواقع کشنده از قبیل زخم کولون می گردد و در صورت ورود به جریان خون بصورت آبسه کبدی و مغزی تظاهر می نماید. گیاهان دارویی مانند ایپکا، انبه و خربزه درختی از جمله گیاهان ضد آمیب (انتاموبا هیستولیتیکا) می باشند. تریکومونیازیس یک عفونت تک یاخته ای مجاری ادراری- تناسلی در مردان و زنان می باشد که از طریق تماس جنسی منتقل می شود موثرترین داروی کشنده تریکوموناس، مترونیدازول است. گزارش های متعددی مبنی بر شیوع مقاومت و عوارض آن (سرگیجه و تهوع، پانکراتیت، سمیت سیستم عصبی مرکزی، نوتروپنی، موتاژنیسیتی و کارسینوژنیسیتی) وجود دارد. گیاهان دارویی مانند مورد و اسطوخودوس از جمله گیاهانی است که اسانس و عصاره آنها بر تریکوموناس واژینالیس موثر است.

محمد آزادبخت ، وحید خوری ، سیدمحسن نایب پور ، منا پورابوک ، سمیه فاضلی نژاد ،
دوره 18، شماره 68 - ( بهمن 1387 )
چکیده

سابقه و هدف: مطالعات اولیه اثرات سودمند قلبی عصاره بهارنارنج را با مکانیسم های متفاوت نشان داده است. نقش محافظتی کارکردی این گیاه در مقابل آریتمی های فوق بطنی هنوز مشخص نشده است. مطالعه حاضرجهت بررسی نقش عصاره هیدروالکلی بهارنارنج در تغییر خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی-بطنی در طول فیبریلاسیون دهلیزی شبیه سازی شده در خرگوش آزمایشگاهی و تعیین نقش رسپتورهای آدرنرژیک در اثر بهارنارنج روی گره دهلیزی-بطنی طراحی شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه از خرگوش های نر نیوزلندی (?.?-?kg) استفاده شد. پروتکل های تحریکی (ریکاوری، ونکباخ، فیبریلاسیون دهلیزی و ناحیه پنهان) برای بررسی خواص الکترو فیزیولوژیک گره دهلیزی-بطنی ایزوله خرگوش، در 2 گروه استفاده شدند (??=N). در گروه اول (??=N) غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی بهارنارنج جهت تعیین خصوصیات هدایت پنهان به تیرود اضافه شدند. در گروه دوم(??=N) اثرات غلظت های عصاره گیاه (108،54 میلی گرم در لیتر) در حضور آنتاگونیست رسپتو? ، (نادولول 2 میکرومولار در لیتر) آنالیز شدند. تمام نتایج به صورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش شده است.
یافته ها: عصاره هیدروالکلی بهارنارنج یک الگوی وابسته به غلظت دو فازی داشت به صورتیکه در غلظت های کم و متوسط (2/3- 8/0 میلی گرم در لیتر) تحریک ناپذیری گره ای و ونکباخ را کوتاه کرد. کاهش غیر معنی دار در میانگین فاصله دو ثبت متوالی از دسته هیس و مقدار ضربانات پنهان در تمامی غلظت های بهارنارنج دیده شد. ناحیه پنهان توسط این گیاه کوتاه گردید. نادولول (2 میکرومولار در لیتر) از تمامی اثرات بهارنارنج روی هدایت پنهان، تحریک ناپذیری و هدایت پنهان جلوگیری کرد.
استنتاج: تمامی این نتایج نشان دهنده پتانسیل اثرات آریتمی زای بهارنارنج در تشدید تاکی آریتمی های فوق بطنی است. ممکن است مکانیزم عمده این گیاه کاهش تحریک ناپذیری گره ای و ناحیه پنهان باشد. حداقل قسمتی از اثرات بهارنارنج از طریق رسپتور ? واسطه می شود.

محمدباقر محمدی لایینی ، محمد آزادبخت ، سیدحمزه حسینی ، پدرام پزشکان ،
دوره 19، شماره 69 - ( فروردين 1388 )
چکیده

سابقه و هدف: فقر معنوی، دوری از هدف حقیقی، تسلیم و شکست در مقابل تهاجم فرهنگی بیگانه یکی از نگرانی های مهم خانواده ها، دلسوزان و مربیان جامعه است. بدون شک آگاهی و نگرش مثبت قرآنی موجب ارتقای سطح معنوی، تامین بهداشت و امنیت روانی، شناخت و رسیدن به غایت حقیقی خلقت و صیانت در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه می شود. هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی و نگرش تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره قرآن و یافتن نقاط قوت و ضعف در این زمینه به منظور برنامه ریزی فرهنگی است.
مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه مقطعی است که در آن 88 نفر از اعضای هیات علمی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تایید رسید، از نظر میزان آگاهی و نگرش درباره قرآن مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در سال 1386 انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آنالیز واریانس و تی تست استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه 88 نفر از اساتید مورد بررسی قرار گرفته اند. جنسیت و تاهل تاثیری در نمره آزمون قرآنی نداشت. در حیطه فعالیت و وضعیت استخدامی تفاوت معناداری در نمره آزمون قرآنی یافت شد (P<0.001). در مجموع افرادی که نمره آزمون قرآنی بالاتری داشتند، دارای مشخصات خاصی بودند که به تفکیک استخراج شد.
استنتاج: در کل چنین به نظر می رسد که آموزش قرآن در سنین کمتر 10 سال، شرکت در جلسات تفسیر قرآن و همچنین مطالعه معنای قرآن هنگام قرائت و داشتن تفسیر قرآن در منزل و مطالعه آن می تواند نقش موثری در ارتقا آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی درباره قرآن داشته باشد.

هاجر ضیایی هزارجریبی ، محمد آزادبخت ، ذبیح اله یوسفی ، فرشته جیواد ،
دوره 19، شماره 73 - ( مهر 1388 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماری های انگلی یکی از شایعترین مشکلات کشورهای در حال توسعه می باشد. اشکال مختلف انگلی همچون کیست، لارو و تخم انگل ازطریق سبزیجات خوراکی قابل انتقال می باشد. برگ گیاه حساس دارای ترکیبات ساپونینی است که بر روی کاهش کشش سطحی موثر بوده و بر شوینده های تجاری ارجحیت دارد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه حساس در جداسازی آلودگی انگلی از سبزیجات مصرفی شهر ساری و مقایسه آن با شوینده های تجاری بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه که از نوع مطالعات تجربی می باشد، عصاره آبی گیاه حساس با روش خیساندن، در غلظت های 5، 10، 15 و 20 درصد تهیه گردید. نمونه های سبزی مورد آزمایش از نوع جعفری کاشته شده در شهر ساری به صورت تصادفی، به مقدار 100g برای هر نمونه تهیه گردید. روش آماده سازی نمونه ها در مجاورت سورفاکتان ها با غلظت های مختلف عصاره آبی، کنترل مثبت (شوینده تجاری) و کنترل منفی (آب) طبق دستور العمل سازمان جهانی بهداشت در دو زمان تاثیر صفر و پانزده دقیقه بود و هر غلظت در 4 روز مختلف تکرار شد. بررسی کیفی و کمی توسط میکرسکوپ نوری ولام مک مستر 0.3 میلی متر انجام یافت.
یافته ها: حداکثر انگل زدایی عصاره آبی گیاه حساس و شوینده تجاری در زمان تاثیر صفر به ترتیب 2306 و 97 عدد بود و حداکثر انگل زدایی عصاره آبی گیاه حساس، آب و شوینده تجاری در زمان تاثیر 15 دقیقه به تر تیب 3022 ،64 و 11 عدد بود که در 3 دوره از نتایج، میزان انگلزدایی عصاره آبی گیاه حساس در غلظتهای 5 ،10 و 20 درصد بیشتر از شوینده تجاری 10 درصد بود. در زمان تاثیر 15 دقیقه در تمامی دوره ها و غلظتها، میزان انگل زدایی گیاه حساس بیشتر از شوینده تجاری بوده است.
استنتاج: میزان انگل زدایی عصاره آبی گیـاه حساس در تمامی غلظتها در زمـان تاثیر 15 دقیقه نسبت بـه شوینده تجاری بیشتر از آب بود.

ایوب برزگر نژاد، محمد آزادبخت، امید عمادیان، مهدیه فتاحی،
دوره 20، شماره 75 - ( فروردین و اردیبهشت 1389 )
چکیده

سابقه و هدف : سنگ ادراری از شایعترین بیماری‌های دستگاه ادراری می‌باشد که شیوع حدود 10 تا 15 درصد دارد. باتوجه به عوارض جدی و درمان‌های پیچیده و همراه با عوارض و هزینه‌های سنگین روش‌های معمول درمان سنگ‌های ادراری، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر عصاره هیدورالکلی میوه گیاه سروکوهی بر انحلال سنگ‌های ادراری در شرایط in vitro انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه عصاره میوه گیاه سرو کوهی ((Juniperus communis با غلظت‌های μg/ml 200،500،1000 به صورت In vitro با سنگ‌های ادراری خارج شده از بدن بیماران که بیشترین مقدار ترکیب آنها به ترتیب کلسیم اگزالات و منیزیوم آمونیوم فسفات بود، مواجه شد و اثر آن بر انحلال سنگ‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله به روش ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :در سنگ نوعA (به ترتیب حاوی کلسیم اگزالات60 درصد، کلسیم فسفات30 درصد، منیزیوم آمونیوم فسفات 10 درصد) وزن خشک پودر سنگ در گروه 1 (در مواجهه با نرمال سالین) mg 1400و در گروه‌های 4و5و6 (در مواجهه با غلظت‌های مختلف عصاره) به ترتیب1310و1240و1120 میلی‌گرم شده بود. که این کاهش وزن از لحاظ آماری معنی‌دار بود. از طرفی نسبت کلسیم اگزالات در مواجهه با نرمال سالین در محیط آبی 65 درصد بود در حالیکه پس از مواجهه با عصاره μg/ml 1000 میزان آن به 85 درصد رسیده بود. عصاره مذکور توانسته بود 20 درصد بیشتر کلسیم اگزالات سنگ را حل نماید.
استنتاج :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی میوه گیاه سرو کوهی باعث حل شدن سنگ کلیه در محیط آزمایشگاهی می‌شود.

محمد آزادبخت، قربانعلی نعمت‌زاده، نورالدین حسین پورآزاد، احسان شکری،
دوره 21، شماره 1 - ( ویژه نامه 1390 )
چکیده

سابقه و هدف: آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی دسته مهمی از سموم گیاهی هستند. تاکنون بیش از 200 نوع از این آلکالوئیدها شناسایی شده است. گیاهان حاوی این آلکالوئیدها عامل مرگ و میر و بیماری‌زایی معنی‌داری در پستانداران از جمله انسان می‌باشند. در این مطالعه کمیت و کیفیت آلکالوئیدهای پیرولیزیدینی در اندام‌های مختلف گاو زبان ایرانی (Ëchium amoenum Fisch. & Mey.) در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه وجود PÂs به صورت کیفی در اندام‌های ریشه، برگ، گلبرگ و بذرهای گیاه گاو زبان ایرانی با استفاده از معرف ارلیخ بررسی شد. ایجاد رنگ با شدت‌های مختلف در تمامی اندام‌ها به جز در بذور این گیاه وجود PÂs را ثابت کرد. هم چنین مقدار PÂs و N- اکساید آن‌ها بر اساس سنسیونین در نمونه‌ها با روش اسپکتروفتومتری تعیین شد. این روش برای آلکالوئیدها و سایر ترکیبات که یک بخش بازی غیر اشباع (حلقه D- پیرولین) دارند اختصاصی است.
یافته‌ها: مجموعPÂs و N- اکساید محاسبه شده در 500 میلی گرم از نمونه‌های ریشه 053/0- 031/0 میلی‌گرم، برگ‌ها 369/0 میلی‌گرم، گلبرگ‌ها 026/0 میلی‌گرم و در بذور این گیاه مواد PÂs در مقیاس قابل اندازه‌گیری مشاهده نگردید.
استنتاج: در مقایسه با LD 50 سنسیونین (mg/kg24/2±12/64) و دوز سمی کشنده پیرولیزیدین آلکالوئیدها (mg/kg 167-6) و دوز سمی غیرکشنده پیرولیزیدین آلکالوئیدها (mg/kg 27-2)، عملاً نمونه‌های برگی گاو زبان ایرانی توانایی ایجاد عوارض حاد حاصل از PÂs را داشته و این در صورتی است که نمونه‌های بذری، گلبرگی و ریشه توانایی ایجاد این نوع از مسمومیت‌ها را ندارند. ولی در معرض قرار گرفتن طولانی مدت، حتی سطوح پایینی از PÂs ممکن است باعث آسیب فزاینده‌ای به ارگان‌های بدن و باعث هپاتوکسیسیتی شود.

لاله واحدی لاریجانی، مریم قاسمی، سعید عابدیان کناری، فرشاد نقش وار، محمد آزادبخت، جمشید یزدانی چراتی، حمزه نصیری،
دوره 22، شماره 2 - ( ویژه نامه 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: اکثر بیماران با سرطان دستگاه گوارش در مراحل پیشرفته به سیستم درمانی مراجعه می‌کنند و درمان‌های معمول تاثیر چندانی در پیش‌آگهی این بیماران ندارد. لذا امروزه استفاده از روش‌های درمانی نوین با عوارض سمی کمتر، از شانس بیشتری برای موفقیت در درمان و کاهش عوارض در بیماران مذکور برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی عصاره‌های میوه آووکادو در مهار رشد سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های طبیعی می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه تجربی پس از تهیه عصاره‌های اتانلی، کلروفرم، اتیل استات و پترولیوم میوه آووکادو، نقش هر کدام از آن‌ها بر روی رشد سلولی اسکواموس سل کارسینوم مری در مقایسه با گروه کنترل در محیط کشت سلولی با استفاده از آزمون MTT مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه بر روی رده سلول‌های سرطانی اسکواموس مری نشان می‌دهد که یک رابطه خطی معکوس بین غلظت غلظت عصاره اواکادو با سلول‌های زنده وجوددارد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که عصاره میوه آووکادو نقش مهاری بر رشد سلول‌های سرطانی در مقایسه با سلول‌های طبیعی را دارد (05/0p<). استنتاج: میوه آووکادو از میوه‌های سرشار از فیتوکمیکال‌ها است که نقش موثری در مهار رشد سلول‌های سرطانی دارد و مطالعه حاضر برای اولین بار اثر ضدسرطان آن را در کانسر مری نشان می‌دهد که به نوبه خود بی‌نظیر می‌باشد و به نظر می‌رسد استفاده از عصاره‌های این میوه، مکمل دارویی مناسبی در در مان سرطان‌های مری می‌باشد.
بهمن رحیمی اسبویی، شیرزاد غلامی، محمد آزادبخت، هاجر ضیائی،
دوره 22، شماره 90 - ( تیرماه 1391 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: ژیاردیالامبلیا از تک یاخته های مهم تاژک دار روده‌ای است که از نظر انگل‌شناسی پزشکی و بهداشت عمومی در کشور ما و بسیاری از کشورها دارای اهمیت است. با توجه به اهمیت درمان ژیاردیازیس در مبتلایان به‌ویژه با استفاده از گیاهان دارویی و وجود مقاومت انگل به داروهای شیمیایی، مطالعه حاضر جهت بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا (Artemisia annua) بر روی مرحله کیستی انگل ژیاردیا لامبلیا در شرایط آزمایشگاهی(In vitro) انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه که به روش تجربی انجام شد، عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا در غلظت‌های 1، 10، 50 و 100 میلی گرم بر میلی‌لیتراستخراج و بر روی کیست ژیاردیا که با استفاده از محلول ساکارز 85/0 مولار از نمونه‌های مثبت تهیه شده بود پس از رقیق کردن تأثیر داده شد. نتایج حاصل پس از ثبت با گروه کنترل مقایسه گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل از تاثیر غلظت‌های 1، 10، 50 و 100 میلی گرم بر میلی‌لیتر عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا (Artemisia annua) در زمان‌های مختلف نشان می‌دهد که غلظت 50 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا(Artemisia annua) پس از 3 و 24 ساعت بیشترین تاثیر کشندگی را بر روی کیست ژیاردیا در شرایط آزمایشگاهی داشته است. استنتاج: بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا در غلظت 100 میلی گرم بر میلی‌لیتر در مدت 24 ساعت به‌عنوان یک ترکیب مؤثر جهت از بین بردن کیست های انگل ژیاردیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین مطالعات دیگر بر روی حیوانات آزمایشگاهی(In vivo) جهت تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه گندنا توصیه می‌شود.
محمد شکرزاده، محمد آزادبخت ، سعید عابدیان ، محمد علی ابوترابی،
دوره 23، شماره 98 - ( اسفند 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: گلوتاتیون یکی از ساده‌ترین پپتیدها بوده و در عین حال جزء اصلی‌ترین آنتی اکسیدانت‌های بدن جانوران است که می‌تواند جلوی ترکیبات سمی و اکسیدانت را بگیرد. گیاه دیوسپیروس لوتوس به دلیل دارا بودن ترکیبات آنتی‌اکسیدانت مانند فلاونوئید و نفتوکینون به احتمال زیاد می‌تواند در سطح گلوتاتیون کبدی تأثیرگذار باشد همچنین گیاه سنسیووولگاریس به دلیل دارا بودن ترکیب سمی و اکسیدانت به نام آلکالوئید پیرولیزیدین انتظار می‌رود عصاره این گیاه هم بتواند میزان گلوتاتیون کبدی را تغییر دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره گیاه سنسیو وولگاریس روی سطح گلوتاتیون کبدی و اثرمحافظتی گیاه دیوسپیروس لوتوس بر حیوانات مواجه یافته می باشد. مواد و روش‌ها: ابتدا از گیاهان دیوسپیروس لوتوس و سنسیو وولگاریس عصاره تهیه شد، سپس 6 گروه 5 تایی Mice انتخاب گردید. سپس میزان گلوتاتیون کبدی آن‌ها بعد از مواجهه یافتن با هر دوگیاه به طور جداگانه و همزمان مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. یافته‌ها: این مطالعه نشان داد عصاره گیاه دیوسپیروس لوتوس سبب افزایش گلوتاتیون (001/0p<) نسبت به گروه کنترل می‌شود ولی گیاه سنسیو و ولگاریس سبب کاهش گلوتاتیون (001/0p<) نسبت به گروه کنترل می‌شود. برای بررسی اثر محافظتی گیاه دیوسپیروس لوتوس عصاره دو گیاه به Mice تزریق شد و مشاهده شد نسبت به گروه تزریق شده با سنسیو وولگاریس، میزان گلوتاتیون افزایش (001/0< p- 05/0p<) پیدا کرده است که با افزایش غلظت دیوسپیروس این محافظت بیش تر شد (001/0p<- 05/0p<). استنتاج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه دیوسپیروس لوتوس نقش محافظتی در مقابل گیاه سنسیو ولگاریس دارد. به نظر می‌رسد مکانیسم اثر محافظتی مربوط به وجود ترکیبات آنتی‌اکسیدانتی مثل فلاونوئید و نفتوکینون‌ها در دیوسپیروس لوتوس می‌باشد که ترکیب سمی و رادیکالی آلکالوئید پیرولیزیدینی سنسیو وولگاریس را خنثی می‌کند.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb