جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای ابراهیمی ساروی

مرتضی عشاق، یونس نظری داشلی برون، محمد ابراهیمی ساروی، عبدالله بازرگانی،
دوره 23، شماره 110 - ( اسفند 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: مواد ضد عفونی کننده طبیعی برای ضد عفونی خانگی دستگاه‌های ارتودنسی متحرک، می‌تواند جایگزین خوبی برای محلول‌های شیمیایی باشد. هدف این مطالعه، مقایسه کارایی اسانس آویشن، کلرهگزیدین 12/0 درصد و آب استریل (شاهد) در حذف کلنی‌های کاندیدا و استرپتوکوک ویریدانس از سطح دستگاه‌های ارتودنسی متحرک آکریلی بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده انجام گرفت که در آن 20 نفر شرکت داشتند و هر کدام یک دستگاه ارتودنسی متحرک را به مدت 7 شب متوالی استفاده کردند. بعد از استفاده، هر پلاک به سه قسمت مساوی تقسیم شد. دو نمونه از هر پلاک به صورت تصادفی با یکی از محلول‌های کلرهگزیدین یا اسانس آویشن اسپری و بعد از 10 دقیقه نمونه‌ها با آب شسته شدند. یکی از نمونه‌ها فقط با آب شسته شد (گروه شاهد). با استفاده از تکنیک‌های کشت میکروبی، تعداد کلنی‌های کاندیدا و استرپتوکوک ویریدانس برای هر گروه شمارش گردید. آزمون‌های آماری Friedman و Wilcoxon برای تجزیه و تحلیل داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: از نظر تعداد کلنی‌های کاندیدا و استرپتوکوک ویریدانس تفاوت معنی‌داری بین همه گروه‌ها مشاهده شد. مقایسه دو به دو نیز تفاوت معنی‌داری را بین گروه‌ها نشان داد. کلرهگزیدین به طور معنی‌داری مؤثرتر از اسانس آویشن بود و هر دو به صورت معنی‌داری بهتر از گروه شاهد عمل کردند. استنتاج: اسانس آویشن با غلظت و زمان استفاده شده در این تحقیق نمی‌تواند جایگزین خوبی برای کلرهگزیدین باشد.
یونس نظری داشلی برون، محمد رمضانیان، محمد ابراهیمی ساروی، محسن اعرابی،
دوره 24، شماره 121 - ( بهمن 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانندایبوپروفن متداول‌ترین گروه دارویی در کنترل درد بعد از جراحی دندان عقل نهفته هستند. اخیراً نسل جدیدی از این داروها مثل سلکوکسیب که انتخابی تر عمل می‌کنند، معرفی شده‌اند که عوارض گوارشی کم‌تری دارند. از آن‌جا که مطالعات زیادی در مورد اثربخشی این داروها وجود ندارد، هدف از این مطالعه مقایسه سلکوکسیب با دو داروی ایبوپروفن و استامینوفن کدئین است. مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی روی 180 بیمار مراجعه‌کننده به بخش جراحی دهان و فک و صورت دانشگاه تهران انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. به هر یک از گروه‌ها به ترتیب 400 میلی‌گرم ایبوپروفن، 100میلی‌گرم سلکوکسیب و استامینوفن کدئین (استامینوفن 300 میلی‌گرم+ کدئین 20 میلی‌گرم) داده شد. جهت ارزیابی شدت درد. پرسش‌نامه‌ای به بیماران داده شد و از آنان خواسته شد تا شدت درد خود را 2، 4، 6، 10، 16 و 24 ساعت بعد از عمل ثبت کنند. یافته‌ها: در زمان‌های 2 و 4 ساعت پس از مصرف دارو، شدت درد در گروه سلکوکسیب به صورت معنی‌داری پایین‌‌تر از 2 داروی دیگر بود (05/0<‌p). از نظر زمان استفاده از دوز مکمل تفاوت معنی‌داری بین دو داروی ایبوپروفن و سلکوکسیب وجود نداشت (05/0>‌p). اما هر دو دارو تفاوت معنی‌داری با داروی استامینوفن کدئین از این نظر داشتند (05/0<‌p). هم‌چنین از نظر شدت درد در دو گروه ایبوپروفن و سلکوکسیب تفاوت معنی‌داری نداشت و هر دو نسبت به استامینوفن کدئین ارجحیت داشتند. استنتاج: با توجه به کارایی تقریباً مشابه سلکوکسیب و ایبوبروفن و عوارض جانبی کمتر سلکوکسیب که در مطالعات قبلی گزارش شده است، سلکوکسیب می‌تواند در مواردی که ایبوپروفن به علت زخم یا خونریزی دستگاه گوارشی منع تجویز دارد، داروی انتخابی باشد.
محمد ابراهیمی ساروی، علیرضا خلیلیان، هدیه رونقی،
دوره 26، شماره 143 - ( آذر 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: اختلالات تمپورومندیبولار (TMD) گروهی از علائم و نشانه‌ها هستند که به همراه درد، عملکرد ناقص TMJ و عضلات جونده تشخیص داده می‌شوند. ضرورت تعیین شیوع این اختلالات در جوامع مختلف و شناسایی عوامل مرتبط با آن ها مورد تأکید قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف تعیین فراوانی اختلالات تمپورومندیبولار و علایم آن در مراجعین به کلینیک دانشکده‌ی دندانپزشکی ساری در سال‌های 94-1393 انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق توصیفی-تحلیلی، 68 فرد (41 زن، 27 مرد) مراجعه کننده به مرکز فوق به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات فردی از طریق پرسیدن از بیمار و معاینات بالینی اخذ گردید. رابطه‌ی TMD با متغیرهای مختلف از طریق آزمون‌ های chi-square و exact fisher بررسی گردید. داده‌های تحقیق با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 0/22 تحلیل گردید.

یافته‌ها: از کل نمونه‌ها (68 نفر)، 51 نفر (0/75 درصد) TMD داشته اند. بر اساس سوالات پرسیده شده از 51 نفر مبتلا به TMD، 5 نفر سردرد داشته ((p<.0001 و 46 نفر سالم بودند. به همین ترتیب، 5 نفر درد عضلانی (1p=)، 2 نفر تصادف (0001/0(p<، 25 نفر کلیک (1p=) و 2 نفر دارای درد مفصلی (0001/0p=) بودند. بر اساس معاینه بالینی انجام گرفته، 39 نفر دارای صدا در مفصل (03/0p=)، 10 نفر درد مفصلی (0001/0p=) و 34 نفر دارای درد عضلانی (64/0p=) بودند.

استنتاج: در مجموع، شیوع اختلالات تمپورومندیبولار در جامعه‌ی مراجعین به کلینیک دانشکده‌ی دندانپزشکی ساری در سال‌های 94-1393 بالا بوده است. رابطه معنی داری بین وجود علائم و ابتلا به TMD دیده شد.

شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2014113020158IRCT


محمد ابراهیمی ساروی، علیرضا خلیلیان، هدیه رونقی، زهرا صنیع خاتم،
دوره 26، شماره 145 - ( بهمن 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: اختلالات تمپورومندیبولار (TMD) گروهی از علائم و نشانه‌ها هستند که به همراه درد، عملکرد ناقص TMJ و عضلات جونده تشخیص داده می‌شوند. نقش فاکتورهای اتیولوژیک نظیر استرس و تداخلات اکلوزالی دراین اختلالات مورد توجه است. تحقیق حاضر با هدف تعیین فراوانی اختلالات تمپورومندیبولار و رابطه آن با استرس و تداخلات اکلوزالی در مراجعین به کلینیک دانشکده‌ی دندانپزشکی ساری در سال‌های 94-1393 انجام شد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق توصیفی-تحلیلی، 68 فرد (41 زن، 27 مرد) مراجعه کننده به مرکز فوق به صورت تصادفی انتخاب شدند.تداخلات اکلوزالی در نمونه‌ها براساس معاینات بالینی و میزان استرس آنان با پرسشنامه اندازه گیری اضطراب‌ تیلور بررسی و رابطه‌ TMD با متغیرهای مختلف از طریق آزمون‌های chi-square و exact fisher بررسی گردید. داده‌های تحقیق با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 0/22 تحلیل گردید.

یافته‌ها: از کل نمونه‌ها؛ 51 نفر (0/75درصد) TMD داشته‌اند. در مبتلایان TMD؛ 1 نفر (9/1درصد) استرس اندک؛ 30 نفر (8/58 درصد) استرس متوسط و 20 نفر (2/39 درصد) استرس بالا داشتند. ارتباط معنی‌داری بین ابتلاء به TMD و استرس دیده نشد. 7/13 درصد مبتلایان به TMD تداخل centric نداشته؛ 6/70درصد تا arch of close و 7/15درصد نیز تا line of closure تداخل داشته‌اند. رابطه معنی‌داری بین ابتلاء به TMD با تداخلات سمت کارگر (03/0p<)؛ تداخلات پیشگرایی (0001/0p<)؛ وضعیت arch of closure (03/0p<) و تداخلات غیرکارگر (01/0p=) مشاهده شد.

استنتاج: شیوع اختلالات تمپورومندیبولار در جامعه‌ی مراجعین به کلینیک دانشکده‌ی دندانپزشکی ساری در سال‌های 94-1393 بالا بوده و این اختلالات با استرس رابطه نداشته‌ است؛ هرچند بروز آن‌ها با وجود برخی تداخلات اکلوزالی در مبتلایان مرتبط بوده است.

شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2014113020158IRCT


علی آقاجانی، مهدی عباس تبار، علیرضا خلیلیان، ایمان حقانی، پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی،
دوره 29، شماره 173 - ( خرداد 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: در دهههای اخیر، تلاشهایی در جهت بررسی خواص و جایگزینی مواد ضد عفونیکننده طبیعی با قدرت اثر مشابه و یا حتی بهتر و معایب کمتر نسبت به مواد سنتتیک صورت گرفته است. مطالعه پیش رو با هدف مقایسه دو ماده ضد عفونی کننده طبیعی درمنه کوهی (آرتیمزیا) و آویشن با دو ماده صنعتی دکونکس و هیپوکلریت سدیم علیه کاندیدا آلبیکانس صورت گرفته است.
مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 128 دنچر رزین آکریلی تهیه شد. پس از تلقیح کاندیدا آلبیکانس بر روی هر دنچر، دنچرها به 4 گروه 32 تایی تقسیم شدند. در هر گروه یکی از 4 ماده ضد عفونیکننده دکونکس، هیپوکلریت سدیم، آویشن و آرتیمزیا در 4 غلطت 1/0 ، 01/0 ، 001/0 و 0001/0 جهت مقایسه اثر ضد عفونیکنندگی اعمال شد. برای مقایسه گروه ها از آزمون T مستقل استفاده شد و دادهها توسط نرمافزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: پس ازاعمال چهارماده ضدعفونیکننده به مدت 10 و 60 دقیقه، دکونکس دارای بیشترین اثرضدعفونیکنندگی بود (05/0< P). دراثرآویشن و آرتیمزیا بعداز 60 دقیقه درمقایسه با 10 دقیقه تفاوت معنیدار نبود. با این وجود، اثر آویشن و آرتیمزیا پس از 60 دقیقه افزایش مییابد.
استنتاج: نتایج مطالعه حاضر بیانگر تاثیر ضدعفونی کنندگی بیشتر مواد شیمیایی در مدت زمان کمتر نسبت به مواد طبیعی میباشد ولی در زمان طولانیتر آویشن وآرتیمزیا اثری نزدیک تر به مواد سنتتیک دارند.
 
هادی مختارپور، محمد ابراهیمی ساروی، سحرگل قابل، جمشید یزدانی چراتی، مهران آرمین،
دوره 29، شماره 178 - ( آبان 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: در انتخاب دندان برای ساخت دنچر اندازه دندان از اهمیت بیشتری برخوردار است. برای تخمین اندازه، گروهی از لندمارک‏های صورت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته‏اند. لذا این مطالعه به بررسی رابطه طول و عرض دندانهای سانترال ماگزیلا با شاخصهای قابل اندازهگیری صورت در بیماران دارای دنچر کامل میپردازد.
مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی میباشد که 40 نفر با میانگین سنی 55 سال دارای دنچر کامل در سال 1397در دانشکده دندانپزشکی ساری بررسی شدند. عرض دندانهای قدامی ماگزیلا در پروتزها بر اساس گوشه لبها و ارتفاع دندانها بر اساس طول وکس ریم انتخاب شدند. در این مطالعه بررسی شد که اندازه دندانهای چیده شده در دنچر، چقدر به شاخصهای عرض بین گونه ای و ارتفاع صورت نزدیک است.
یافتهها: میانگین عرض بین گونه‌ای در مردان و زنان 118 و 120 میلیمتر بود و عرض دندان سانترال ماگزیلا روی دنچر برای مردان و زنان 155/8 و 895/7 میلیمتر بود. بین عرض بین گونه‌ای و عرض دندان سانترال ماگزیلا روی دنچر در زنان (508/0 P=) و مردان (204/0 P=) تفاوت معنی‌داری دیده نشد. در واقع در این مطالعه بیان شد دندان‌های عریض تر و کوتاه‌تری نسبت به شاخص‌های عرض بین گونه‌ای و طول صورت انتخاب شده بودند.
استنتاج: رابطه بین عرض دندان سانترال ماگزیلا و عرض بین گونهای میتواند از نظر جنسیت متفاوت و وابسته به نژاد و محل جغرافیایی باشد. بنابراین پیشنهاد میگردد این شاخص ها در نژادهای مختلف بررسی شوند.
 
تهمینه بامدادیان، محمد ابراهیمی ساروی، فرهاد ثبوتی، پویا جنتی، سحر چپرلی، جمشید یزدانی چراتی، نسرین خاکی،
دوره 29، شماره 180 - ( دی 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از مهمترین چالشهای دندان پزشکان، تحویل روکشی با مارژینال فیت و مارژینال گپ مناسب به بیمار است. تراش ۱۳۵ درجه مزایایی چون سهولت تکنیکی و ثبت مناسب خط خاتمه تراش را دارد. علیرغم این مزایا، تحقیقات چندانی بر روی این نوع تراش انجام نشده است. این مطالعه با هدف مقایسه تراش ۱۳۵ درجه با شولدر بول از نظر تطابق، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی، بر روی دو دندان مولر اول مندیبل با نسج تاجی سالم و اندازه مشابه، تراش شولدر بول و تراش ۱۳۵ درجه انجام شد. از هر دو دندان قالب تهیه و روی هر دای،۳۱ عدد روکش ساخته شد. نمونههای آغشته به fit checker توسط universal testing machine تحت نیروی ۴۰ نیوتن به مدت ۳ دقیقه قرار گرفتند و زیر لوپ با بزرگنمایی ۴۰ برابر در سه نقطه از هر بعد اندازهگیری و ثبت شد. جهت آنالیز دادهها و مقایسه تطابق تراش‌‌ها از آزمونهای آماری Kolmogorov-Smirnov و Wilcoxon در SPSS version24 استفاده گردید و در محاسبات، ۰۵/۰ P معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین مارژینال فیت در تراش شولدر بول ۰۹۰۷/۵۵ میکرون و در تراش ۱۳۵ درجه میزان آن ۲۵۸۷/۵۵ میکرون به دست آمد. در مورد مارژینال گپ، برای تراش شولدر بول ۷۲۴۵/۱۹ میکرون و برای تراش ۱۳۵ درجه ۹۷۴۵/۰ میکرون حاصل شد.
استنتاج: لذا جهت کاربرد این دو خط تراش، تراش ۱۳۵ درجه نسبت به شولدر بول کارایی کلینیکی بهتری میتواند داشته باشد.
پگاه نصیری، علی اکبر استبصاری، سید معین حسینی شیرازی، هادی مختارپور، سیدجابر موسوی، محمد ابراهیمی ساروی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: زیبایی یکی از مهمترین دلایل مراجعه بیماران جهت درمانهای پروتزی میباشد. انتخاب سایز مناسب و نزدیک به واقعیت دندانهای قدامی در بیماران پروتزی و بیدندان برای دست دندانهای کامل چالشی بزرگ برای بیمار و دندانپزشک است. این مطالعه جهت دستیابی به نسبت های نسبتا نزدیک جهت انتخاب دندان های قدامی طراحی شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 121 بیمار گروه پژوهش را تشکیل دادند. معیارهای مورد نظر بر روی هر بیمار با استفاده از کولیس معمولی ورنیر (Vernier Caliper، مدل Tuff با دقت 05/0 میلیمتر) در تماس با بافت نرم صورت، با حداقل فشار در حالت نشسته، دندانها در رابطه مرکزی، لبها در حالت استراحت و سر بیمار در موقعیت طبیعی، اندازهگیری شد. میانگین 3 بار اندازهگیری به عنوان نتیجه نهایی ثبت شد. دادهها وارد نرمافزار آماری 25SPSS شدند و از شاخصهای میانگین و انحراف معیار جهت توصیف داده استفاده شد.
یافتهها: ارتباط بین سایز دندانهای قدامی با فاصله آلا تا آلای بینی رابطه معنیدار مثبتی بود (037/0= P) و بین فاصله آلا تا آلای بینی و فاصله نوک کانین تا نوک کانین ارتباط معنیدار مثبتی وجود داشت (014/0= P). بین سایز دندانهای قدامی با فاصله بین دو قوس زایگوما (947/0= P) و همچنین بین عرض دندانهای قدامی با فاصله بین مئاتوس داخلی و خارجی چشم رابطه معنیداری وجود نداشت (297/0= P و 952/0= P).
استنتاج: طبق یافتهها، میانگین اندازه پارامترهای صورتی و دندانی در دو جنس متفاوت بوده و عرض و ارتفاع صورت و همچنین عرض و ارتفاع دندان سانترال ماگزیلا در مردان در مقایسه با زنان بیشتر است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb