جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای استبصاری

پگاه نصیری، علی اکبر استبصاری، سید معین حسینی شیرازی، هادی مختارپور، سیدجابر موسوی، محمد ابراهیمی ساروی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: زیبایی یکی از مهمترین دلایل مراجعه بیماران جهت درمانهای پروتزی میباشد. انتخاب سایز مناسب و نزدیک به واقعیت دندانهای قدامی در بیماران پروتزی و بیدندان برای دست دندانهای کامل چالشی بزرگ برای بیمار و دندانپزشک است. این مطالعه جهت دستیابی به نسبت های نسبتا نزدیک جهت انتخاب دندان های قدامی طراحی شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 121 بیمار گروه پژوهش را تشکیل دادند. معیارهای مورد نظر بر روی هر بیمار با استفاده از کولیس معمولی ورنیر (Vernier Caliper، مدل Tuff با دقت 05/0 میلیمتر) در تماس با بافت نرم صورت، با حداقل فشار در حالت نشسته، دندانها در رابطه مرکزی، لبها در حالت استراحت و سر بیمار در موقعیت طبیعی، اندازهگیری شد. میانگین 3 بار اندازهگیری به عنوان نتیجه نهایی ثبت شد. دادهها وارد نرمافزار آماری 25SPSS شدند و از شاخصهای میانگین و انحراف معیار جهت توصیف داده استفاده شد.
یافتهها: ارتباط بین سایز دندانهای قدامی با فاصله آلا تا آلای بینی رابطه معنیدار مثبتی بود (037/0= P) و بین فاصله آلا تا آلای بینی و فاصله نوک کانین تا نوک کانین ارتباط معنیدار مثبتی وجود داشت (014/0= P). بین سایز دندانهای قدامی با فاصله بین دو قوس زایگوما (947/0= P) و همچنین بین عرض دندانهای قدامی با فاصله بین مئاتوس داخلی و خارجی چشم رابطه معنیداری وجود نداشت (297/0= P و 952/0= P).
استنتاج: طبق یافتهها، میانگین اندازه پارامترهای صورتی و دندانی در دو جنس متفاوت بوده و عرض و ارتفاع صورت و همچنین عرض و ارتفاع دندان سانترال ماگزیلا در مردان در مقایسه با زنان بیشتر است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb