جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای ایزدی

کیوان گوهری مقدم، علیرضا مهدوی ، آرمان ایزدی ، کیوان اختر کاوان، شکوفه ساوج ، علیرضا خلیلیان ،
دوره 9، شماره 25 - ( زمستان 1378 )
چکیده

سابقه و هدف : 33درصد جمعیت کشورهای پیشرفته را افراد چاق تشکیل می دهند. علاوه بر عوارضی چون استئوآرتروز و سنگهای صفراوی، احتمال بروز بیشتر برخی از سرطان ها، چاقی با اختلالات متابولیک که مجموعاً به عنوان سندروم X عنوان می شود، همراه است. این اختلالات شامل هیپرلیپیدمی، هیپرتانسیون، هیپراوریسمی، دیابت و بیماری ایسکمی می باشند. هر یک از این اختلالات به تنهایی می توانند موجب گرفتاری یا مرگ و میر افراد چاق شوند. این مطالعه با توجه به کمبود مطالعات در مورد رابطه چاقی با مقاومت انسولینی در کشور انجام شد. هیپرانسولینیسم ناشی از مقاومت انسولینی توجیه کننده همراهی این عوارض متابولیک می باشد.
مواد و روش ها: مجموعاً 56 مرد و زن در چهار گروه چاق و لاغر بر اساس شاخص جرم بدن (BMÏ) انتخاب شدند. مطالعه از نوع مورد- شاهدی بود. نمونه سرم ناشتا برای سنجش انسولین سرم، قند، اسیداوریک و چربی گرفته شد. فشار خون افراد نیز در همان وضعیت ناشتا در دو نوبت اندازه گیری شد. اطلاعات استخراج شده به وسیله روش آماری Students non paired t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج : انسولین ناشتای سرم در گروه چاق µÏ/ml 5/6 ± 4/5 و در گروه لاغر µÏ/ml 2/1 ± 2/2 بود که تفاوت معنی داری را نشان می داد (P<0.02). فشار خون سیستولیک در افراد چاق mmHg 8/12 ± 8/123 و در افراد لاغر mmHg 3/8 ± 3/115 بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان داد (P<0.01). فشار خون دیاستولیک در افراد چاق mmHg 5/9 ± 4/81 و در افراد لاغر mmHg 7 ± 74 بود که تفاوت آماری معنی داری را نشان می داد (P<0.01). قند، اسید اوریک و لیپیدهای سرم تفاوت معنی داری را نشان ندادند.
استنتاج : این مطالعه مانند مطالعات اولیه هیپرانسولینیسم (مقاومت انسولینی) را در افراد چاق نشان داد. فشار خون سیستولیک و دیاستولیک نیز به عنوان یکی از اجزاء سندروم X در افراد چاق بیش از افراد لاغر بود لیکن در تعریف هیپرتانسیون قرار نمی گرفت.

میترا محیط ، نرگس ایزدی ، محمود خانیکی ،
دوره 13، شماره 38 - ( فروردين 1382 )
چکیده

توده لگنی همراه با آسیت و افزایش سطح سرمی CA-125 از علایم پیشنهاد کننده سرطان پیشرفته تخمدان هستند. پریتونیت ناشی از سل میلیاری پدیده ای نادر است که می تواند همین علایم را تقلید کند و در تشخیص افتراقی سرطان تخمدان باید در نظر گرفته شود. هدف از گزارش این مورد جالب و نادر، جلب توجه همکاران به این تشخیص افتراقی، قبل و در حین عمل جراحی است. بیمار ما خانم جوان 28 ساله که سابقه یک بار حاملگی داشته و یک بچه زنده داشت (G1L1) با آسیت و سطح سرمی CA-125 بیش از 500 واحد در میلی لیتر بوده است. در سونوگرافی و سی تی اسکن وی، توده لگنی گزارش شد و با تشخیص احتمالی سرطان پیشرفته تخمدان مورد لاپاراتومی قرار گرفت. بررسی بیوپسی های منجمد و نتیجه نهایی پاتولوژی، گرانولوماهای متعدد نکروزه و کارئوس سلی را نشان داد که قویا مطرح کننده سل بود. با شروع درمان ضد سل، سطح سرمی CA-125 در حد طبیعی (کمتر از 35 واحد در میلی لیتر) گزارش شد و دیگر آسیت ایجاد نشد. سل صفاقی می تواند دقیقا علایم تومور تخمدانی پیشرفته را تقلید کند. در زمان جراحی نیز کاشته های گسترده میلیاری سطوح صفاقی می تواند با سرطان پیشرفته تخمدان یا کار سینوم اولیه صفاقی اشتباه شود. از اینرو در حین عمل جراحی، به ویژه در زنان جوان، جراحی قطعی بایستی پس از اطمینان از وجود بدخیمی انجام شود تا بیمار از باروری و فعالیت اندوکرینی تخمدان ها محروم نگردد. این موضوع به خصوص در جوامع در حال رشد مانند کشور ما که سل شایع تر است باید مدنظر قرار گیرد.

مهدی رسولی ، اسداله محسنی کیاسری ، وحید مخبری ، بابک باقری ، نزهت السادات دانش پور ، رامین شریعتی ، ساره حیدری ، داوود کاظمی صالح ، حسین ایزدی ، خدیجه حق شناس ، شهین عرب ،
دوره 15، شماره 50 - ( بهمن 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماری شریان کرونر (CHD) یک اختلال چند عاملی است. جنس مذکر، افزایش سن، فشار خون بالا، دیابت قندی، مصرف دخانیات و اختلال چربی خون، عوامل خطرساز کلاسیک و مستقل CHD می باشند. رابطه CHD با عوامل خطرساز آن تا حدودی وابسته به نژاد و منطقه جغرافیایی است، از این رو بررسی عوامل خطر CHD در جمعیت های مناطق مختلف ایران ضروری است. در این مطالعه نقش و رابطه عوامل خطرساز کلاسیک با شدت بیماری کرونر قلب بررسی می گردد. علاوه بر آن، خطر نسبی و مطلق CHD از روی هفت عامل خطر ساز اصلی با استفاده از نقاط فرامینگهام محاسبه می گردد.
مواد و روشها: این تحقیق یک مطالعه مقطعی است که در آن هفت عامل خطرساز اصلی CHD در 260 نمونه (زن و مرد) در سنین 40 تا 70 سالگی که در بیمارستان دانشگاه مورد آنژیوگرافی قرار گرفته اند، مورد مطالعه قرار می گیرد. پارامترهای دموگرافی توسط پرسشنامه جمع آوری و داده های بیوشیمیایی بر روی سرم ناشتا سنجش شده اند. کلسترول توسط روش آنزیمی CHOD-PAP، تری گلیسرید توسط GPO-PAP و HDLc توسط متد رسوبی PTA-MgCl2 و LDLc از معادله فریدوالد محاسبه گردید. افرادی که دارای انسداد بیش از 70 درصد در حداقل یکی از شعب کرونر بودند، به عنوان مورد و افرادی که دارای هیچگونه انسداد نبودند (کمتر از 10 درصد) و از نظر سن و جنس با گروه نمونه منطبق بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. شدت انسداد کرونر بر اساس تعداد رگ و میزان ضایعه در چهار گروه طبیعی، خفیف، متوسط و شدید درجه بندی گردید. برای بررسی ارتباط متغیرهای پیوسته با CHD و با یکدیگر از آزمون بستگی پیرسون و برای محاسبه شانس بیماری کرونر یا نسبت شانس (odds ratios) از رگرسیون لوژیستیک استفاده گردید.
یافته ها: از نظر متغیر های سن (P?0.000)، جنس (P?0.000)، عدمفعالیت فیزیکی(P @ 0.06) فشارخونبالا (P @ 0.06)، مصرف سیگار (P?0.003)، دیابت (P?0.000) و اختلال چربی خون بین دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی دار وجود داشت. تواتر وقوع افزایش تریگلیسیرید، افزایش کلسترول و افزایش بتالیپوپروتئین خون (افزایش (LDLc در بیماران کرونر بیش از گروه شاهد می باشد. نتایج آنالیز رگرسیون لوژیستیک نشان می دهد که بیماری کرونر با سن (r=0.28)، جنس مذکر (r=0.28) و دیابت (r=0.30) دارای بیشترین ارتباط می باشد. به علاوه، نسبت های شانس برای متغیرهای جنس مذکر برابر (P?0.000) 3.5، مصرف سیگار 3.8 (P?0.02)، عدم فعالیت فیزیکی 1.2 (P?0.06)، و دیابت 5.1 (P?0.000) بود. از نظر متغیرهای شاخص توده بدنی (BMI)، سطح تحصیلات، متوسط فشار خون سیستولی و دیاستولی، سابقه فامیلی (دیابت، اختلال چربی خون، فشار خون بالا، کم کاری تیروئید و بیماری کرونر زودرس) و سابقه پیشین اختلال چربی خون، فشار خون بالا، کم کاری تیروئید و بیماری کرونر بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. ولی سابقه پیشین دیابت و مصرف داروهای پایین آورنده چربی خون (استاتین ها) و ضد فشار خون به طور معنی دار در گروه بیمار بیشتر از گروه کنترل بود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که نمره های فرامینگهام 8.7±4.4) در مقابل (P?0.000, 5.7±4.8 و خطر نسبی 2.5±1.3) در مقابل (P?0.000, 1.6±0.7 و مطلق 14.8±8.6) در مقابل (P?0.000, 8.0±6.7 برای CHD در بیماران کرونر بیش از افراد شاهد است. به علاوه بین نمره های فرامینگهام و خطر نسبی و مطلق برای CHD و شدت انسداد یک رابطه ممتد و رتبه ای وجود دارد.
استنتاج: داده های این تحقیق نشان می دهد که بین شدت بیماری کرونر قلب و متغیرهای اصلی قلبی - عروقی، نمره های فرامینگهام و خطر نسبی و مطلق CHD یک رابطه پیوسته و رتبه ای وجود دارد.

فریبرز عشقی ، رضاعلی محمدپور تهمتن ، رضا ایزدی ، رباب رحمانی ،
دوره 18، شماره 65 - ( مرداد 1387 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از بزرگترین مشکلات بعد از اعمال جراحی، به ویژه جراحی های بزرگ شکمی کنترل درد بعد از عمل می باشد. برای کاهش درد بعد از عمل، روش های متفاوتی از جمله استفاده از داروهای مسکن خوراکی یا تزریقی، بی حسی دهنده های موضعی، داروهای بلوک منطقه ای عصبی، کاتترهای اپیدورال و غیره وجود دارد که هر کدام مزایا و عوارض خاص خود را دارد. امروزه استفاده از پمپ های تزریق مداوم جهت کاهش درد پس از عمل مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تزریق مداوم لیدوکائین بر روی پریتوئن، به وسیله پمپ ضددرد، در کاهش درد پس از عمل جراحی لاپاراتومی در بیمارستان امام خمینی ساری انجام شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 76 بیمار (38 مورد و 38 شاهد) که تحت عمل جراحی لاپاراتومی با برش خط وسط شکم، در بیمارستان امام خمینی ساری در سال 1386 قرار گرفتند انجام شد. دو گروه از نظر سن و جنس مشابه سازی شدند. در هر دو گروه بعد از عمل جراحی برای بیماران پمپ تزریق مداوم با کاتتر مخصوص زیر فاشیا کار گذاشته شد. در گروه مورد لیدوکائین 2 درصد با دوز 20mg/kg/day به مدت 24 ساعت و در گروه شاهد نرمال سالین جهت بیمار انفوزیون شد. سپس میزان درد بیمار (با استفاده از (Visual Analog Scale)، فشارخون، تعداد ضربان قلب، درجه حرارت در 4 و 10 و 16 و 24 ساعت پس از عمل و میزان درخواست بیمار برای مسکن ثبت شد. کلیه یافته ها در دو گروه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(15) و تست های Chi-square و Repeated measurement, T-test مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها: در این مطالعه 76 بیمار (38 مورد و 38 شاهد) شامل 39 نفر زن (51.3 درصد) و 37 نفر مرد (48.7 درصد) با میانگین سنی 47.03±15.2 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. بین دو گروه از نظر سن و جنس و وزن تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. میانگین تعداد روزهای بستری در گروه مورد 5.03±0.6 روز و در گروه شاهد 5.29±1.3 روز بوده است که اختلاف آماری معنی دار نبود. میانگین مصرف پتدین در گروه مورد 16.05±13.05 میلی گرم در 24 ساعت و در بیماران گروه شاهد 25.39±11.4 میلی گرم در 24 ساعت بود که اختلاف آماری معنی دار بود (P=0.002). میانگین اسکور درد (VAS)، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تعداد تنفس و درجه حرارت در 24 ساعت اول در گروه مورد به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. تغییرات شدت درد در ساعت های 4 و 10 و 16 و 24 بعد از عمل نیز در دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشت و در گروه مورد ارتباط بین کاهش میزان درد و زمان از نوع خطی بوده است.
استنتاج: استفاده از پمپ تزریق مداوم لیدوکائین 2 درصد می تواند در کاهش درد و نیاز به مصرف اپیوئید، در 24 ساعت اول بعد از اعمال جراحی شکمی با برش خط وسط بسیار موثر باشد.

مجتبی ایزدی، شهرام سهیلی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی،
دوره 21، شماره 82 - ( خرداد 1390 )
چکیده

سابقه و هدف : اخیراً توجه زیادی به نقش گرلین در متابولیسم کربوهیدرات معطوف شده است. اختلال در عملکرد سلول‌های بتا نیز یک فاکتور مهم در شیوع دیابت است. در مطالعه حاضر، ارتباط گرلین با عملکرد سلول‌های بتا و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی نوع دو ارزیابی شد.
مواد و روش ها : چهل و شش مرد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع دو با نمایه توده بدنی بالاتر از 29 به صورت نمونه‌گیری در دسترس جهت شرکت در مطالعه حاضر فرا خوانده شدند. بعد از یک گرسنگی شبانه، نمونه‌گیری خون ناشتا جهت اندازه‌گیری سطوح سرم گرلین، انسولین و گلوکز از همه بیماران به عمل آمد. ارتباط بین گرلین سرم با شاخص عملکرد سلول‌های بتا، مقاومت انسولین، انسولین و گلوکز در بیماران بوسیله آنالیز رگرسیون چند متغیره تعیین شد.
یافته ها : آنالیز رگرسیون یک ارتباط معکوس و معنی‌داری بین سطوح گرلین سرم با عملکرد سلول‌های بتا (05/0p<) و گلوکز ناشتا (05/0p<) را نشان داد. انسولین سرم دارای ارتباط منفی با سطوح گرلین بود (05/0p<). همچنین ارتباط معنی‌داری بین سطوح گرلین و مقاومت انسولین مشاهده نشد(05/0p<).
استنتاج : یافته‌های مطالعه از نقش گرلین در سطوح گلوکز خون بیماران دیابتی نوع دو حمایت می‌کند و این بیشتر به دلیل تاثیر گرلین روی عملکرد سلول‌های بتا می‌باشد.

رز شاهقلی عباسی، مجتبی ایزدی، شهرام سهیلی، رضا ایمان زاده،
دوره 21، شماره 86 - ( بهمن 1390 )
چکیده

سابقه و هدف: رزیستین، یک هورمون مترشحه از بافت چربی نقش مهمی را در تنظیم هموستاز انرژی و متابولیسم ایفا می‌کند. در این مطالعه، نقش یک فعالیت ورزشی طولانی مدت (بدون کنترل رژیم غذایی) را روی رزیستین سرم و مقاومت انسولین در مردان چاق میانسال ارزیابی گردید. مواد و روش‌ها: 32 مرد چاق میانسال به شیوه تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. سطوح ناشتایی گلوکز، انسولین و رزیستین سرم در شرایط قبل و بعد از سه ماه فعالیت ورزشی یا بی‌تمرینی به ترتیب در گروه‌های تجربی و کنترل اندازه‌گیری شدند. مقاومت انسولین با استفاده از مقادیر انسولین و گلوکز ناشتا محاسبه شد. آنالیز آماری با استفاده از روش تی مستقل و زوج انجام گرفت. یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در سطوح پایه متغیرهای بیوشیمیایی و آنتروپومتریکی بین دو گروه مشاهده نشد (05/0p≥). همه پارامترهای آنتروپومتریکی در گروه تجربی در پی مداخله ورزشی کاهش معنی‌داری یافتند (05/0p<)، اما مقاومت انسولین و رزیستین سرم در این افراد بدون تغییر ماندند (05/0p≥). استنتاج: بر اساس یافته‌ها این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود که فعالیت ورزشی در غیاب رژیم ورزشی، اثری بر مقدار مقاومت انسولین و رزیستین سرم در افراد چاق ندارد.
حکیمه آل رضا، نادیا بنی هاشم، صدیقه اسماعیل زاده، محمد علی روپانی، رضیه ایزدی، صدیقه قاسمی،
دوره 22، شماره 96 - ( دی ماه 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: روش‌های بیهوشی برای برداشت تخمک ممکن است بر روی نتایج و میزان موفقیت روش‌های کمک باروری اثرات نامطلوبی داشته باشند. این مطالعه با هدف مقایسه دو روش بیهوشی پروپوفول- آلفنتانیل با پروپوفول- رمی فنتانیل بر روی نتایج روش‌های کمک باروری، طول ریکاوری، رضایت بیماران و عوارض بعد از بیهوشی صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 102 زن کاندیدا استخراج تخمک مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. بیهوشی عمومی در گروه رمی فنتانیل، با رمی فنتانیل- پروپوفول و در گروه آلفنتانیل، با آلفنتانیل- پروپوفول صورت گرفت. تعداد تخمک‌های جمع‌آوری شده، بارور شده، بارداری موفق، همودینامیک بیماران، طول ریکاوری و عوارض پس از بیهوشی بررسی و ثبت گردید. یافته‌ها: میزان تخمک‌های استخراج شده، انتقال یافته، بارداری موفق در دو گروه برابر بود. میزان باروی تخمک در گروه رمی فنتانیل از گروه فنتانیل بیشتر بود (01/0=p). بیماران در گروه رمی فنتانیل ریکاوری سریع‌تری نسبت به گروه آلفنتانیل داشتند (01/0=p). تغییرات همودینامیک، رضایت بیماران و عوارض پس از بیهوشی در دو گروه مشابه بود. استنتاج: علی‌رغم ریکاوری کوتاه‌تر رمی فنتانیل- پروپوفول، به نظر می‌رسد پروپوفول- رمی فنتانیل و پروپوفول-آلفنتانیل هر دو روش‌های بیهوشی مناسبی برای استخراج تخمک در بیماران تحت روش‌های کمک باروری باشند.
صمد ایزدی، علی خامه ور، سید سعید آرام، علی یزدان پناه نوذری،
دوره 23، شماره 105 - ( مهر 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: روند افزایش جمعیت سالمندان در سال‌های اخیر، ضرورت توجه به حمایت اجتماعی، نوع روابط و کیفیت زندگی آنان را گوشزد می‌نماید.حمایت اجتماعی به عنوان مکانیزمی جهت خروج از انزوا و احساس تنهایی و کیفیت زندگی به عنوان مجموعه‌ای از رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است که شادی، رضایت و افتخار، سلامتی، موفقیت‌های اقتصادی یا فرصت‌های آموزشی وخلاقیت را برای سالمندان موجب می‌شود. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی میزان حمایت اجتماعی و وضعیت کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توان‌بخشی روزانه با توجه به تأهل، جنسیت، مرکز توان‌بخشی مورد پذیرش، و تحصیلات آنان می‌باشد. مواد و روش‌ها: جامعه آماری، سالمندان مراجعه کننده به مراکز توان‌بخشی در استان مازندران می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع زمینه یابی است. ابزار سنجش حمایت اجتماعی، پرسشنامه محقق ساخته است و میانگین مقیاس آن 3 می‌باشد. برای سنجش کیفیت زندگی، نیز از پرسشنامه استاندارد شده (36-SF)، استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج تحقیق بیانگر اختلاف معنی‌داری بین میانگین نمره حمایت اجتماعی و مؤلفه‌های آن با میانگین آزمون است. و حمایت اجتماعی در میان سالمندان بالاتر از متوسط است، هم‌چنین از نظر میزان برخورداری از حمایت اجتماعی بین سالمندان با توجه به تأهل، سطح تحصیلات، مرکز تحت پوشش اختلاف معنی دار می‌باشد. استنتاج: با توجه به خدمات ارائه شده در مراکز توان‌بخشی مذکور، به طور کلی کیفیت زندگی سالمندان، در حد مطلوبی است. و تفاوت معنی‌داری در کیفیت زندگی سالمندان بر حسب تأهل و سطح تحصیلات وجود ندارد، ولی از نظر این‌که سالمندان از چه مرکزی باشند، تفاوت معنی‌دار می‌باشد.
ندا ایزدی، فرید نجفی، یحیی سلیمی، میترا دربندی، نسرین محمدی،
دوره 23، شماره 106 - ( آبان 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری، IUD (Intrauterine device) است و یکی از معضلات موجود در استفاده از این روش، خارج کردن زودتر از موعد آن است. این مطالعه با هدف تعیین علل عدم تداوم و میزان بقای یک ساله IUD در زنان شهر کرمانشاه صورت گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه هم‌گروهی، اطلاعات از بین افرادی که IUD گذاشته بودند و با استفاده از پرسش‌نامه‌ای حاوی مشخصات دموگرافیک و متغیرهای مربوط به IUD جمع‌آوری شد. افراد به مدت یک سال و یا تا زمان خروج، پیگیری شدند. سپس داده‌ها کدبندی و به نرم‌افزار Stata وارد شد و با استفاده از رگرسیون Cox مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تعیین میزان تداوم IUD از روش Kaplan–Meier استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی 274 زن مورد مطالعه 2/6 ± 2/28 سال بود. 15 درصد از زنان، IUD خود را خارج کردند که بیشترین علت خروج، مربوط به خونریزی و دفع خودبه‌خودی بود. بیشترین میزان خروج IUD (6/75 درصد) در 6 ماه اول اتفاق افتاده بود. همچنین میانگین مدت استفاده در کسانی که خروج داشتند، 8/3 ± 2/4 ماه بود. ارتباط معنی‌داری بین خروج IUD و استفاده قبلی از آن مشاهده شد؛ به طوری که نسبت خطر در کسانی که سابقه IUD نداشتند، بیشتر از کسانی بود که سابقه استفاده از IUD داشتند (04/0 = P). بقای 6 ماهه IUD در این مطالعه، 7/88 درصد و بقای یک ساله 85 درصد به دست آمد. استنتاج: نتایج نشان می‌دهد که خونریزی و دفع خودبه‌خودی، از علل عمده قطع این روش می‌باشند، بنابراین لازم است جهت کاهش میزان خروج و افزایش زمان حفظ IUD تدابیری اندیشیده شود.
ندا ایزدی، فرید نجفی، اردشیر خسروی، سيد سعید هاشمی نظری، آرش سالاری، حمید سوری،
دوره 24، شماره 112 - ( اردیبهشت 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: سوانح ترافیکی یکی از مهم‌ترین معضلات بهداشتی است که سلامت انسان‌ها را به خطر انداخته است. این مطالعه با ‏هدف تعیین میزان مرگ و میر و ‏YLL‏ (‏Years of lost life‏) ناشی از سوانح ترافیکی در کرمانشاه انجام گرفت.‏ مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، از اطلاعات ثبت مرگ و پزشکی قانونی، به صورت سرشماری استفاده شد. مقدار ‏YLL‏ بر اساس دستورالعمل 2010‏GBD‏ (2010‏Global burden of disease‏) محاسبه و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استان برای سال ‏‏1389 نیز از مرکز آمار گرفته شد. کلیه اطلاعات پس از جمع‌آوری، به نرم‌افزار ‏Excel‏ وارد و محاسبات انجام شد.‏ یافته‌ها: میانگین سنی 974 فرد مورد بررسی 70/20 ± 05/39 بود. 1/81 درصد از فوت شدگان مرد بودند. بیشترین علت فوت، ‏مربوط به تصادف با خودروهای سواری بود (8/40 درصد). میزان مرگ و میر سوانح ترافیکی در استان کرمانشاه 3/51 نفر در هر صد هزار نفر جمعیت و به تفکیک جنس 4/82 نفر در مردان و 5/19 نفر در زنان در صد هزار نفر بود. تعداد سال‌های از دست رفته به ‏علت مرگ زودرس در مردان 38345 سال (0/40 در هزار نفر)، در زنان 8267 (7/8 در هزار نفر) و در دو جنس 46613 سال (5/24 در ‏هزار نفر) به دست آمد. بیشترین میزان ‏YLL‏ در دو جنس در گروه سنی 34-30 سال (3/30 در هزار) قرار داشت.‏ استنتاج: با توجه به بالا بودن میزان مرگ و میر و ‏YLL‏ ناشی از سوانح ترافیکی در استان، برنامه‌های مداخلاتی مناسب به منظور ‏پیشگیری و به حداقل رساندن بروز تصادفات جاده‌ای، ضروری به نظر می‌رسد.‏
مهرعلی رحیمی ، ندا ایزدی ، الهام باستانی ، فاطمه رضوان مدنی، مژده عصاره زادگان،
دوره 24، شماره 120 - ( دی 1393 )
چکیده

مقدمه: سرطان تیروئید شایع‌ترین بدخیمی غدد درون‌ریز است و فاکتورهایی که بتوانند در افتراق گره‌های تیروئیدی نقش داشته باشند، اهمیت دارند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط سطح TSH سرم با نتایج سیتولوژی گره‌های تیروئید انجام پذیرفت. روش کار: در این مطالعه مقطعی ابتدا معاینه فیزیکی کامل از بیماران به عمل آمد و سطح سرمی TSH نیز به روش IRMA اندازه‌گیری شد. در صورتی که TSH خارج از محدوده طبیعی بود، سطح سرمی T4، T3 هم اندازه‌گیری و در تمامی بیماران سونوگرافی تیروئید انجام شد. از گره تیروئید آسپیراسیون با سوزن باریک (FNA) انجام و نتایج سیتولوژی به‌وسیله پاتولوژیست تفسیر شد. در پایان کلیه اطلاعات جمع‌آوری و با نرم‌افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین سنی 275 فرد بیمار 12/5±42/5 سال بود. 8/85 درصد از افراد زن بودند. میانگین BMI در افراد Kg/m2 2.2±23.7 بود. 36 درصد کلسیفیکاسیون گره تیروئید داشتند و بیشترین درصد، مربوط به میکروکلسیفیکاسیون بود. میانگین سطح TSH در افراد دارای بدخیمی بیشتر از افراد با نتیجه خوش‌خیم بود و با هر واحد افزایش سطح TSH، شانس ابتلا به تیروئید بدخیم 23 درصد افزایش پیدا می‌کرد (CI=1.01-1.5 OR=1.23). میانگین سن افراد نیز بر اساس نتایج آسپیراسون تفاوت داشت (P=0.002). همچنین شانس ابتلا به بدخیمی، با افزایش هر واحد BMI در افراد 38 درصد افزایش یافت (OR=1.38 CI=1.15-1.66). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، حاکی از امکان استفاده از سطح سرمی TSH به‌عنوان عاملی پیش‌گو کننده احتمال بدخیمی در گره‌های تیروئیدی است.

بهمن مرادی پوده، کسری قناعت، سعید عابدیان کناری، زهرا کاشی، جمشید ایزدی، عباس خنکدار طارسی،
دوره 24، شماره 121 - ( بهمن 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماری‌های قلبی عروقی از علل عمده مرگ و میر در افراد دیابتی هستند. این بیماری در افراد دیابتی نسبت به افراد غیر دیابتی زودتر رخ می‌دهد. افزایش سطح هوموسیستئین سرم از جمله عواملی است که روند ایجاد آترواسکلروز در افراد دیابتی را تسریع می‌کند. از آن جا که هوموسیستئین سرم به طور معنی‌دار در بیماران مبتلا به آترواسکلروز افزایش می‌یابد، هدف از انجام این مطالعه مقایسه سطح هوموسیستئین در بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز با بیماران دیابتی و قلبی بوده است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مطالعه موردی- شاهدی بود که در آن افراد مورد مطالعه به سه گروه تقسیم شدند شامل بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز (25 نفر)، بیماران دیابتی بدون آترواسکلروز(25 نفر) و بیماران مبتلا به آترواسکلروز بدون دیابت (25 نفر)، هوموسیستئین ناشتای سرم به روش ELISA و سایر متغیرها به کمک روش‌های معمول آزمایشگاهی سنجش شدند. بررسی آماری با استفاده از آزمون اسپیرمن و پیرسون انجام گردید. یافته‌ها: مقدار هوموسیستئین (میانگین ± انحراف معیار) برای بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز µmol/L 36/6±52/18، برای بیماران آترواسکلروزی بدون دیابت µmol/L53/4±56/13 و برای بیماران دیابتی بدون آترواسکلروز µmol/L3/3±99/9 می‌باشد. ازنظر آماری تفاوت معنی‌داری بین سه گروه از بیماران وجودداشت (05/0< p). استنتاج: میزان هوموسیستئین بیماران دیابتی مبتلا به آترواسکلروز بیش‌تر از دو گروه دیگر بود. بالا بودن میزان هوموسیستئین ممکن است در شیوع بالای آترواسکلروز در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نقش داشته باشد.
نازنین ایزدی، مریم ملک، سید مسعود نبوی،
دوره 28، شماره 161 - ( خرداد 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: سندرم پای بی قرار (Restless leg syndrome) (RLS) یک اختلال عصبی حسی- حرکتی میباشد. آگاهی نسبت به شیوع این سندرم در بین بیماران مولتیپل اسکلروزیس و شناخت عوامل مرتبط با آن میتواند در جهت ارتقای کیفیت زندگی این بیماران مفید باشد.
مواد و روشها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 300 بیمار مبتلا به MS مراجعهکننده به کلینیک جامعه MS صورت گرفت. بیماران به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و پس از معاینه پرسشنامههای مربوطه (دموگرافیک، مشخصات بیماری و پرسشنامه تشخیص RLS) تکمیل گردید.
یافتهها: فراوانی این سندرم در بین بیماران مولتیپل اسکلروزیس، 3/43 درصد بود. فاکتورهای همراه مشاهده شده شامل سن بالا، مدت زمان ابتلا، الگوی بیماری و میزان ناتوانی ناشی از بیماری MS بود.
استنتاج: بر اساس یافتههای مطالعه حاضر، RLS در بیماران مبتلا به MS شیوع بالایی دارد. بررسی RLS در ارزیابی روتین بیماران به ویژه در موارد شکایت از اختلال خواب و تشخیص و درمان به موقع آن میتواند منجر به ارتقاء کیفیت زندگی این افراد شود.
 
زینب فریمانی، مژگان پاکنژاد، محبوبه بهلولی، نوید یوسفی، ندا ایزدی، سولماز اکبری،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و اهداف: هدف نهایی درمانهای پریودنتال بازسازی کامل انساج از دست رفته به نحوی است که با بافتهایی با همان عملکرد و ساختار، جایگزین شوند. باتوجه به نتایج امیدبخش مهندسی بافت در تسهیل رژنراسیون پریودنتال، هدف این مطالعه مرور نظام مند بررسی رژنراسیون انساج پریودنتال تحت تاثیر تغییردهندههای زیستی در ضایعات داخل استخوانی مدلهای حیوانی است.
مواد و روش ها: با جست وجو در منابع اطلاعاتی، تمامی مطالعاتی که به بررسی اثر تغییردهندههای زیستی بر بازسازی انساج پریودنتال در ضایعات داخل استخوانی مدلهای حیوانی در بازه مارس 2020-2010 میلادی پرداخته بودند، جمعآوری شدند. غربالگری مطالعات براساس معیارهای مورد نظر انجام و ارزیابی کیفیت مقالات با ابزار SYRCLE صورت گرفت. سپس فراتحلیل برای مطالعات واجد شرایط انجام شد.
یافته ها: بعد از غربالگری عنوان، چکیده و متن کامل مقالات، در نهایت ۱۸مطالعه برای ارزیابی کیفی و ۵ مطالعه برای فراتحلیل انتخاب شدند. مطالعات براساس شکل و تعداد دیوارههای ضایعه استخوانی به سه زیر گروه یک، دو و سه دیواره تقسیم شدند. براساس یافتههای هیستولوژیک، کاربرد تغییردهندههای زیستی در تمامی انواع ضایعات داخل استخوانی باعث افزایش ساخت استخوان و سمان جدید نسبت به گروه کنترل میشود(001/0P<). نتایج فراتحلیل در ضایعات
یک دیواره
ای نشان داد که اضافه کردن تغییردهندههای زیستی باعث افزایش معنیدار بازسازی استخوان (mm58/1، 03/2-12/1 CI: % 95، 001/0) و سمنتوم (mm27/1، 70/1-84/0 CI: % 95، 001/0) میگردد.
استنتاج: استفاده از تغییردهندههای زیستی مانند فاکتورهای رشدی، میتواند اثر مثبتی بر رژنراسیون انساج پریودنتال در مدلهای حیوانی ضایعات داخل استخوانی داشته باشد. مطالعات انسانی بعدی جهت استفاده کلینیکی از این مواد زیستی مورد نیاز است.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb