جستجو در مقالات منتشر شده


57 نتیجه برای بهار

اشکان فرهادی ، عادله بهار ، مهرنوش کوثریان ، محمدرضا مهدوی ،
دوره 10، شماره 27 - ( تير 1379 )
چکیده

سابقه و هدف: عفونت هلیکوباکترپیلوری شایع ترین عفونت باکتریال در دنیا به ویژه درکشورهای در حال توسعه می باشد که می تواند منجر به تورم معده، زخم معده، زخم اثنی عشر و حتی سرطان و لنفوم معده شود. با توجه به اهمیت این عفونت و شیوع متفاوت آن در استان های کشور، این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در افراد 18-7 ساله شهر ساری در سال 1378 انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه بر روی 400دانش آموز که به طور تصادفی از سه مقطع تحصیلی دبستان، راهنمایی و دبیرستان انتخاب شده بودند انجام شد. از هر فرد ابتدا مشخصات شامل سن، جنس، منطقه شهری، وضعیت اجتماعی- اقتصادی (شامل موارد شغل پدر، تحصیلات والدین، نحوه تصرف واحد مسکونی، سطح زیربنا، تعداد افراد خانواده، محل اقامت در شهر، آب مصرفی و نحوه اداره مدرسه) در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. سپس بر روی نمونه سرم آنها، وجود آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلوری از نوع IgG با روش الیزا و کیت HPG Screen شرکت Genesis.Diagnostic انگلستان بررسی شد و نتایج با برنامه آماریSPSS و آزمون کای دو به دست آمد و از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون برای نمایش داده ها استفاده شد.
نتایج
:شیوع عفونت 19.2% H.P(با فاصله اطمینان % 95، 2/21 - 2/17) بوده است که با بالا رفتن سن افزایش نشان می دهد. بین شیوع عفونت با سن یا مقطع تحصیلی (P<0.002)، وضعیت اجتماعی- اقتصادی (P<0.04)، سواد پدر (P<0.02)، سواد مادر (P<0.006)، سطح زیربنا (P<0.0005)، تعداد اعضای خانواده (P<0.002)، نوع اداره مدرسه (P<0.05)، رابطه معنی دار دیده شد ولی با متغیرهای جنس، شغل پدر، منطقه سکونت، سابقه مشکلات گوارشی در فرد و والدین او، نحوه تصرف واحد مسکونی و نوع آب آشامیدنی رابطه معنی داری وجود نداشت.
استنتاج: شیوع عفونت H.P در کودکان 18-7 ساله شهر ساری بالا است و مطالعات بیشتر در مورد اهمیت بالینی این مطلب توصیه می شود.

حجت اله کریمی جشنی ، محمدحسین نصراصفهانی ، حسین بهاروند ، حسین ایمانی ، محمد مردانی ،
دوره 14، شماره 42 - ( فروردين 1383 )
چکیده

سابقه و هدف: از کشت توده سلول داخلی بلاستوسیست در محیط مناسب، سلول های بنیادی جنینی به دست می آید. از این سلول ها به عنوان یک ابزار تحقیقاتی در تولید حیوانات ترانس ژنیک و مطالعه تکوین جنین استفاده می شود. با روش انجماد شیشه ای می توان بلاستوسیست های تولید شده را برای استفاده های بعدی نگهداری کرد. هدف از این مطالعه بررسی تعداد و میزان حیات سلول های توده داخلی بلاستوسیست های منجمد شده به روش انجماد شیشه ای است. به امید این که بتوان از جنین های منجمد شده نیز جهت تولید سلول های بنیادی استفاده نمود.
مواد و روش ها: پس از بلوغ ولقاح آزمایشگاهی تخمک های نابالغ گاو، جنین ها در محیط Ham's F10 بر لایه سلول های vero به مدت 7 روز در دمای CO2 %5 , 39°C کشت داده شد. 500 عدد بلاستوسیست انتخاب و به دو گروه تقسیم گردید. یک گروه به عنوان شاهد و گروه دیگر به روش انجماد شیشه ای (40 درصد اتیلن گلیکول، 18 درصد فایکل، 3/0 مولار ساکارز) منجمد شد. پس از ذوب، جنین ها به مدت 24 ساعت کشت داده شدند و جنین های متسع شده، انتخاب و همراه با گروه شاهد با روش Immunosurgery توده سلولی داخلی آن ها جدا شد. برای بررسی حیات سلول ها از رنگ آمیزی تریپان بلو استفاده گردید.
یافته ها: درصد حیات توده سلول داخلی بلاستوسیست های روز هفتم در گروه شاهد و انجماد به ترتیب 96درصد و 85 درصد و میانگین تعداد سلول ها به ترتیب17.4±3 و 14±2 بود. درصد حیات توده سلول داخلی بلاستوسیست های روز هشتم در گروه شاهد و انجماد به ترتیب 95درصد و 82 درصد و میانگین تعداد سلول ها به ترتیب 18.6±3 و 15.±2 بود.
استنتاج: درصد حیات و تعداد سلول های توده داخلی بلاستوسیست های گروه شاهد و انجماد درروز هفتم و هشتم دارای اختلاف معنی داری است. به روش انجماد شیشه ای درصد حیات و تعداد سلول ها به طور معنی داری کاهش می یابد. لذا بهتر است که جهت تولید سلول های بنیادی از بلاستوسیست های منجمد نشده استفاده شود.

حافظ تیرگرفاخری ، مهرنوش کوثریان ، محمدرضا مهدوی ، عادله بهار ، زینب کمالی ، محمدرضا اسماعیلی ،
دوره 14، شماره 45 - ( دى 1383 )
چکیده

سابقه و هدف: هلیکوباکترپیلوری از علل عمده زخم معده، اثنی عشر و سرطان معده می باشد. برخی از تحقیقات به نقش این عفونت در آنمی غیرقابل توجیه فقر آهن اشاره کرده است. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط سطح سرمی آهن، فریتین و TIBC با عفونت هلیکوباکترپیلوری در اطفال می باشد.
مواد و روش ها: بر اساس بررسی به عمل آمده بر روی نمونه سرم 400 کودک و نوجوان 18-7 ساله در شهر ساری(1380)، 74 نفر بر اساس سرولوژی به روش ELISA آلوده به عفونت هلیکوباکترپیلوری شناسایی گردیدند. بر این مبنا، مطالعه ای به روش کوهورت طراحی گردید. 74 نفر آلوده به عفونت هلیکوباکترپیلوری به عنوان گروه مورد و 74 نفر غیر آلوده به عفونت هلیکوباکترپیلوری پس از همسان سازی از نظر سن، جنس و وضعیت اقتصادی - اجتماعی با گروه مورد به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. سطح سرمی آهن، فریتین و TIBC بین دو گروه مقایسه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی وکای دو استفاده شد .
یافته ها: 47 درصــد نمونه های دو گـروه، دختــر و میانگین سنی آنان 14.3±2.5 ســال بود. بدون در نظـر گرفتن جنسیت در گروه آلـوده به عفـونت هلیکـوباکتر میانگیـن آهن سـرم102±37 mcg/dl ، فریتیــن 34±19 ng/ml و 320±51 TIBC درصـد و در گـروه غیــرآلـوده میانگیـن آهـن سـرم120±33 mcg/dl ، فریتیــن 45±26 ng/ml و 296±48 TIBC درصد بود که نشان گـر اختلاف معنادار بین دو گروه می باشـد. سطـح سرمی فریتیـن، تنها متغیری بود که در پسران دو گروه، اختلاف معناداری را نشان داد. اما تمامی متغیرها، در گروه دختران اختلاف معناداری را نشان داد.
استنتاج: کمبود ذخایر آهن در کودکان آلوده به هلیکوباکترپیلوری ممکن است ناشی از جذب آهن در دستگاه گوارش توسط میکروارگانیسم باشد. کاهش فریتین ناشی از هلیکوباکترپیلوری، نیاز به تحقیقات وسیع تر دارد. پیشنهاد می شود مطالعه ای آینده نگر یا مداخله ای، جهت تایید قوی تر نقش هلیکوباکترپیلوری در مکانیسم جذب و مصرف آهن صورت گیرد.

حوریه صادری ، پرویز اولیا ، کامران علی مقدم ، بابک بهار ، سقراط فقیه زاده ،
دوره 15، شماره 48 - ( آبان 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: در سال های اخیر، مطالعه در زمینه اهمیت آدنوویروس ها در ایجاد عفونت و بیماری در افراد دریافت کننده پیوند مغز استخوان شروع شده است. به نظر می رسد این افراد به دلیل مصرف دارو برای جلوگیری از رد پیوند ، استعداد بیش تری برای عفونت آدنوویروسی داشته باشند. این مطالعه به منظور مقایسه شیوع ترشح آدنوویروس در ادرار قبل و بعد از پیوند صورت گرفت. همچنین ارتباط متغیرهای فردی بیماران (سن، جنس، علت و نوع پیوند) با میزان عفونت آدنوویروسی بررسی شد.
مواد و روش ها: از 20 آبان 1381 تا 22 خرداد 1382 در مرکز تحقیقات خون شناسی، تومورشناسی (Oncology) پیوند مغز استخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران 91 بیمار پیوند مغز استخوان دریافت نمودند که از این تعداد از 72 بیمار دو نمونه ادرار با روش فنل – کلروفرم و تغلیظ آن با استات سدیم و اتانول، آزمایش PCR با استفاده از بتونه های (Primers) تکثیر دهنده قطعه 134 جفت بازی در منطقه ژن هگزون همه آدنوویروس های انسانی انجام شد.
یافته ها: در 39 بیمار (54.2 درصد) قبل از پیوند و در 37 بیمار (51.4 درصد) در طی هفته چهارم بعد از پیوند، DNA آدنوویروس در ادرار بیماران نشان داده شد. هر دو نمونه ادرار قبل و بعد از پیوند در 21 بیمار منفی و در 25 بیمار مثبت بود، در حالی که در 14 بیمار فقط نمونه قبل از پیوند و در 12 بیمار فقط نمونه بعد از پیوند مثبت بود. آزمون آماری مک نمار (Mc Nemar) تفاوت معنی داری را بین نمونه های ادرار قبل و بعد از نظر ترشح آدنوویروس در ادرار نشان نداد. همچنین آزمون تی تفاوت معنی داری را بین متوسط سن افرادی که دارای آدنوویروس در ادرار بودند با افراد فاقد آن نشان نداد. آدنوویروس در ادرار افراد مذکر، دارای بدخیمی و پیوند از نوع آلوژن بیش تر دیده شد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبودP<0.05)).
استنتاج: این بررسی افزایش عفونت آدنوویروسی را در بیماران دریافت کننده پیوند مغز استخوان نشان نداد. همچنین ارتباطی بین متغیرهای فردی و شیوع آدنوویروس در ادرار دیده نشد. مطالعه بیش تر در زمینه شیوع آدنوویروس در این بیماران برای جلوگیری از عواقب مرگ بار این عفونت ها با روش های پیشگیری و همچنین درمان با داروهای ضد ویروسی و یا قطع داروهای کاهش دهنده سیستم ایمنی توصیه می شود.

بدیع الزمان رادپی ، طاهره پارسا ، شیده دبیر ، سیدسعید حسینی ، عوض حیدرپور ، محمدرضوان نوبهار ، سیداحمد طباطبایی ،
دوره 16، شماره 51 - ( مرداد 1385 )
چکیده

پولمونری آلوئولار پروتیینوزیس (PAP) یک بیماری نادر ریه است که در آن سورفاکتانت به طور غیر معمول در جدار آلوئول های ریه تجمع یافته و سبب بروز علایم و مشکلات تنفسی می گردد درمان های متعدد برای این بیماری پیشنهاد شده است، اما تنها درمان مفید و موثر، لاواژ کامل ریه ها (WLL) تحت بیهوشی عمومی است. در بزرگسالان این کار با برقراری تهویه یک ریه و شستشوی متوالی ریه ها صورت می گیرد اما در کودکان کم سن این کار به دلیل اشکالات تکنیکی و فنی ممکن نمی باشد. این گزارش به شرح دو مورد لاواژ کامل ریه در کودک مبتلا به PAP تحت بای پس کامل قلبی عروقی که برای اولین بار در ایران و منطقه انجام می شود پرداخته است. لاواژ کامل ریه تحت بای پس کامل قلبی عروقی CPB در موارد لازم در ایران کاملا مقدور و موفق می باشد.

زهرا کاشی ، عذرا اخی ، مریم برومند ، عادله بهار ، مریم مبینی ،
دوره 20، شماره 79 - ( مهر 1389 )
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای دیابت و هیپوتیروئیدی در جامعه و اختلالات ناشی از همراهی این دو بیماری، این مطالعه با هدف بررسی همراهی بین دیابت نوع دو با هیپوتیروئیدی طراحی گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه که به صورت مورد - شاهدی انجام شد 103 بیمار دیابتی نوع دو و 103 فرد سالم تحت بررسی قرارگرفتند. هر دوگروه از نظر سن و جنس و سابقه مثبت بیماری تیروئید در خانواده با هم همانندسازی شدند. سطح سرمی هورمون های تیروئیدی Anti-thyroid peroxidase antibody (Anti-TPO)،FBS ، تریگلیسرید، کلسترول،HDL و LDL در تمامی افراد مورد مطالعه تحت سنجش قرار گرفت. داده ها پس از ثبت با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و T-test و X2 مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: از 103 فرد مورد مطالعه در هر دو گروه مورد و شاهد 14 نفر مرد (13.5 درصد) و 89 نفر زن (86.5 درصد) بودند. شیوع هیپوتیروئیدی در گروه دیابتی 17.5 درصد و در گروه شاهد 26.2 درصد بدست آمد که اختلاف معنی دار نداشت (P>0.05). نوع هیپوتیروئیدی در 28 درصد موارد جمعیت دیابتی و 55 درصد افراد گروه کنترل از نوع اتوایمیون بود (P<0.05).
استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع هیپوتیروئیدی در افراد دیابتی مانند شیوع آن در جمعیت عمومی بالاست. با توجه به اثرات دو بیماری بر روی یکدیگر، توصیه میشود تمام بیماران دیابتی از نظر اختلالات تیروئید تحت ارزیابی و درمان مناسب قرار گیرند.

زهرا کاشی، عادله بهار،
دوره 21، شماره 86 - ( بهمن 1390 )
چکیده

چکیده عوامل فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک مختلفی با افزایش سطح پرولاکتین سرم همراه هستند. مهمترین علت غیرفیزولوژیک این اختلال، تومور ترشح کننده پرولاکتین یا پرولاکتینوماست. پرولاکتینوما یکی از علل شایع اختلال عملکرد تخمدان و نازایی در خا نم‌ها و یکی از تومورهای شایع هیپوفیز در مردان است که می‌تواند با ناتوانی جنسی و اختلال بینایی تظاهر کند. درمان پرولاکتینوما با آگونیست‌های دوپامین حتی در مواردی که ماکروآدنوم همراه است، در اکثریت موارد می‌تواند بیماری و عوارض آن را کنترل کند و تنها درصد کمی از بیماران نیاز به جراحی پیدا می‌کنند. از طرفی تشخیص نادرست پرولاکتینوما سبب درمان‌های نابجا با داروهای پرهزینه می‌گردد. لذا ارزیابی دقیق و تشخیص درست بیماری و شناخت مواردی که نیاز به درمان دارند، مدت درمان و نحوه پیگیری از اهمیت بالایی برخوردار است.
سید رضا عقیلی، طاهره شکوهی، علیرضا خسروی، بهار سلمانیان،
دوره 21، شماره 86 - ( بهمن 1390 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: حساسیت جهانی درخصوص سلامت مواد غذایی رو به افزایش است. برنج بدون پوسته به‌عنوان دانه غذایی اصلی در ایران ممکن است در شرایط نگهداری به انواع قارچ‌ها آلوده شود. آلودگی قارچی برنج مورد مصرف غذایی انسان به‌طور مستقیم، در صورت وجود زمینه مناسب برای رشد و گسترش قارچ از مسیر گوارشی و یا غیرمستقیم در اثر امکان تولید مایکوتوکسین‌ها در دانه‌ها، حیات و سلامت انسان را به مخاطره می‌اندازد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع آلودگی قارچی در دانه‌های برنج محصول کشاورزان استان مازندران که موردمصرف غذایی آن‌ها قرار می‌گیرند صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: در خلال ماه‌های شهریور تا آبان 1388، بر اساس آمار تصادفی در 15 شهر استان مازندران، یکصد نمونه برنج از 100 کشاورز جمع‌آوری شد. این نمونه ها موردمصرف غذایی همان کشاورزان بوده است و در منزل نگهداری می‌شد و علامت مشخصی مبنی بر آلودگی قارچی نداشتند. پس از برطرف کردن آلودگی سطحی با هیپوکلریت 1 درصد و دو نیم کردن، در پلیت حاوی محیط پتیتودکستروزآگار + کلرامفنیکل کشت و درحرارت c°27 و c°17 انکوبه شدند (در هر پلیت 12 دانه در مجموع 2400 دانه). عناصر قارچی رشد یافته با روش‌های تشخیص قارچ‌شناسی مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته‌ها: 93 درصد از نمونه‌ها حداقل در یکی از پلیت‌ها و یکی از دانه‌ها آلودگی قارچی نشان دادند. جنس‌های آسپرژیلوس (96/43 درصد)، کلادوسپوریوم (96/13 درصد)، آلترناریا (21/10 درصد)، رودوترولا (50/7 درصد) و پنی‌سیلیوم (79/4 درصد) بیشترین عناصر قارچی جدا شده بودند. با وجود اهمیت موضوع آلودگی برنج به عناصر قارچی، مطالعه آلودگی قارچی برنج در کشور بسیار اندک می‌باشد. جدا سازی و شیوع بالای قارچ‌های جدا شده در این مطالعه، با نتایج حاصل از تحقیق دیگران در ایران و سایر کشورها همخوانی دارد. افزایش میانگین رطوبت در نواحی غربی استان از عوامل تفاوت در فراوانی انواع قارچ‌های آلوده‌کننده در دانه‌ها بوده است. استنتاج: بسیاری ازعناصر قارچی جدا شده از دانه‌های برنج مصرفی، می‌توانند به‌طور مستقیم در بیماری‌زایی انسان نقش ایفا نمایند و از سویی برخی از آن‌ها در صورت عدم دقت در هنگام نگهداری در منازل و بروز شرایط، قادر به تولید مایکوتوکسین می‌باشند که اثرات نامطلوبی در سلامتی انسان به بار خواهد آورد؛ لذا شناسایی آلودگی قارچی به عنوان قدم اول تعیین سلامت برنج مورد مصرف توصیه می‌گردد و بایستی به‌عنوان یک عامل سلامت دانه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
سید عبدالله مدنی، میلاد بهاری، سیدعباس هاشمی،
دوره 22، شماره 1 - ( 12-1391 )
چکیده

تومورهای حلق از جمله موارد نادر تومورهای سر و گردن می‌باشند که در مورد اهمیت بالینی بررسی تومورهای حلق همان بس که تومورهای بدخیم حلق همیشه از نقاط چالش برانگیز هم از لحاظ تشخیص و هم از لحاظ درمان می‌باشند. از سوی دیگر مطالعات چندانی در زمینه گزارش میزان واقعی از این تومورها و علایم بالینی آن‌ها در بررسی متون کشور ما وجود ندارد. بین سال های فروردین 1380 الی شهریور ماه سال 1390 در بیمارستان بوعلی سینا ساری بر اساس کتاب ICD-10 کتاب آمار و طبقه بندی بین المللی بیماری ها ویرایش دهم تعداد 15 بیمار که بیماری‌های نادر حلق داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران 1/16 ±6/58 سال (14-77) بود که 9 بیمار (60درصد) مرد و 6 (40 درصد) بیمار زن بودند. اپیستاکسی(3/33 درصد)، درد، ترشح از گوش و دیسفاژی هر کدام با 6/26 درصد شایع‌ترین علائم بالینی بیماران بوده‌اند. در بررسی پاتولوژی، هایپرپلازی خوش خیم لنفوئیدی (6/26 درصد) شایع‌ترین نوع گزارش شده بوده است. مطالعه حاضر نشان داد که تومورهای حلق در شمال ایران همانند سایر نواحی دنیا نادر می‌باشند. در عین حال این مطالعه مشخص کرد این تومورها با علایم بالینی و پاتولوژیک متفاوتی ظاهر می شوند.
عادله بهار، زهرا کاشی ، عذرا اخی،
دوره 22، شماره 90 - ( تیرماه 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: شیوع بدخیمی در گره تیروئید بین 10-1 درصد گزارش شده است و مطالعات همه‌گیرشناسی حاکی از آن است که شیوع سرطان تیروئید طی 20 سال اخیر رو به افزایش است. هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج آسپیراسیون سوزنی ظریف ندول‌های تیروئید در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی– درمانی امام خمینی (ره) شهر ساری در بین سال‌های 89- 82 بود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه cross sectional و رتروسپکتیو است که پرونده بیمارانی که جهت نمونه‌برداری ندول تیروئید بین سال‌های 89-82 به بیمارستان امام خمینی مراجعه داشتند مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی انواع سیتولوژی محاسبه شد و با استفاده از نتایج پاتولوژی، حساسیت واختصاصیت، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی آسپیراسیون سوزنی ظریف در پیشگویی بدخیمی تیروئید ارزیابی گردید. یافته‌ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 2002 بیمار با ندول تیروئید بود که 210 مورد مرد (5/10 درصد) و 1792 مورد زن (5/89 درصد) بودند. نتایج سیتولوژی 1598 مورد (8/79 درصد) خوش خیم، 205 مورد ناکافی (2/10 درصد)، 53 مورد مشکوک (6/2 درصد) و 146 مورد (3/7 درصد) بدخیم گزارش شد. از کل بیماران بررسی شده در 217 مورد نمونه تیروئیدکتومی آن‌ها جهت بررسی هیستوپاتولوژی در دسترس بود که از این تعداد، 153 مورد (5/70 درصد) خوش‌خیم و 64 مورد (5/29 درصد) بدخیم گزارش گردید. میزان حساسیت نمونه‌برداری سوزنی ظریف در یافتن گره‌های بدخیم تیروئید 2/81 درصد و میزان ویژگی یا اختصاصی بودن آن 1/75 درصد محاسبه شد. ارزش اخباری مثبت 4/63 درصد و ارزش اخباری منفی 5/93 درصد به‌دست آمد. استنتاج: با توجه به نتایج به‌دست آمده، نمونه‌برداری تیروئید همچنان به عنوان روش مناسبی جهت پیش‌بینی بدخیمی تیروئید است و در بیماران ما شیوع بدخیمی تیروئید در طی سال‌های 89- 82 افزایش نیافته است.
علی عباسخانیان، محمد صادق رضایی، امیر بهاری،
دوره 22، شماره 94 - ( آبان 1391 )
چکیده

انسفالومیلیت حاد منتشر یک بیماری دمیلینیزان مونوفازیک یا مولتی فازیک ناشایع است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می‌کند. علت بیماری ناشناخته است. برای تشخیص بیماری کرایتریای بالینی مشخص وجود ندارد و تشخیص بر اساس علایم بالینی است اما با استفاده از تست‌های آزمایشگاهی و رادیولوژی تأیید می‌شود. درمان‌های رایج مورد استفاده در این بیماری شامل کورتیکواستروئید وریدی، ایمونوگلوبولین وریدی و پلاسمافرز است. معرفی بیمار: پسر 2 ساله‌ای بدون سابقه هیچ بیماری خاصی در گذشته و با رشد و تکامل نرمال به علت تب و استفراغ و بی‌قراری‌های متناوب از دو روز قبل از پذیرش با شک به انواژیناسیون سونوگرافی شکم شد که نرمال بود. بیمار به علت اختلال هوشیاری و تغییرات رفتاری و بی‌قراری با توجه به سابقه ضایعات هرپسی ازچند روز قبل تحت درمان با آسیکلوویر قرار گرفت. روز بعد دچار ازوتروپی چشم چپ (انحراف چشم چپ به داخل) شد. برای بیمارLP و EEG انجام شد که نرمال بود. برای بیمار MRI درخواست شد که ADEM (Acute Disseminated Encephalomyelitis) گزارش شد. بیمار با IVIG درمان شد و تمام علایم بیمار برطرف شد.
جواد غفاری، محمد صادق رضایی، امیر بهاری،
دوره 22، شماره 97 - ( 11-1391 )
چکیده

آن‍ژیوادم ارثی( HAE) یک بیماری نادر سیستم کمپلمان عمدتاً با توارث اتوزوم غالب می‌باشد. این بیماری دارای ویژگی‌های تورم جلدی- مخاطی غیرخارش دار و غیر گوده گذار می‌باشد که می‌تواند تمام اعضا بدن را درگیر نماید. در این مقاله 7 نفر از اعضای یک خانواده که همگی دارای علایم کلاسیک با کاهش عملکرد C1INH بوده‌اند که تیپ 2 آنژیو ادم ارثی می‌باشد. یک نفر در اثر ادم حنجره فوت کرده است. هدف از این مقاله شناخت بیشتر آنژیوادم ارثی و تشخیص به موقع و همچنین مراقبت درست آن می‌باشد.
مریم نباتی ، راژان پیران ، بهاره میرجانی،
دوره 22، شماره 97 - ( 11-1391 )
چکیده

سودوآنوریسم در ناحیه فیبروز بین دریچه آئورت و میترال (MAIVF) عارضه نادری است که به دنبال اندوکاردیت عفونی و ترومای جراحی گزارش شده است. MAIVF به ندرت در دریچه آئورت طبیعی خود بیمار به دنبال اندوکاردیت عفونی ایجاد می‌شود. این عارضه بیشتر اوقات به دلیل پیشرفت سریع، احتمال زیاد پارگی و عود، بدتر شدن وضعیت سیستمیک بیمار کشنده است. اکوکاردیوگرافی، به‌ویژه اکوکردیوگرافی از راه مری، نقش بسیار مهمی در تشخیص و ارزیابی این بیماری دارد. ما در این‌جا یک مورد نادر از این بیماری را در یک بیمار به دنبال جراحی بای‌پس عروق کرونر گزارش می‌کنیم. این گزارش یک مورد غیر معمول از این بیماری (MAIVF) را به دنبال اندوکاردیت عفونی بیان می‌کند. این سودوآنوریسم به داخل دهلیز چپ و خروجی بطن چپ ((LVOT پاره شده است. اکوکاردیوگرافی از راه مری اطلاعات دقیقی از جزئیات آناتومیکی سودوآنوریسم را مشخص کرد که ترمیم جراحی آن بسیار مشکل است.
ترنگ تقوائی، عادله بهار، وحید حسینی، ایرج ملکی، میلاد کسرایی،
دوره 23، شماره 98 - ( اسفند 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)یکی از شایع‌ترین بیماری‌های کبدی می‌باشد، که 30 درصد از مردم کشور ما و 30-5 درصد از مناطق آسیا – اقیانوسیه و 40-20 درصد از جمعیت غرب درگیر می‌باشند. با توجه به شیوع بالای بیماری کبد چرب غیر الکلی و عوارض آن و عدم وجود اطلاعات کافی و مقطعی در رابطه با درمان‌های قطعی آن، این مطالعه با هدف بررسی اثر سیلی مارین بر پیشگیری از پیشرفت روند استئاتوهپاتیت غیرالکلی/ کبد چرب غیر الکلی ( NAFLD/NASH ) انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی دوسوکور است. نحوه انتخاب نمونه‌ها تصادفی ساده و جامعه مورد مطالعه، بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی مراجعه کننده به کلینیک‌های گوارش شهر ساری بود. افراد به‌طور تصادفی با استفاده از جدول تصادفی به دو گروه مورد (گروه A) و شاهد (گروه B) تقسیم شدند به گروه مورد قرص سیلی مارین 140 میلی گرم دو بار در روز و به گروه شاهد قرص پلاسبو با شکل و بسته‌بندی کاملاً مشابه ,دو بار در روز به مدت 6 ماه، تجویز گردید. داده‌ها از طریق آزمون T Test Independent، Paired T Test وآزمون کای دو تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در انتهای مطالعه، اختلاف میزان کاهش آنزیم‌های کبدی در دریافت‌کنندگان سیلی مارین نسبت به گروه شاهد معنی‌دار بود همچنین وضعیت سونوگرافی در گروه تحت درمان با سیلی مارین نسبت به گروه شاهد به طور معنی‌داری بهبود یافته بود. همچنین هیچ‌گونه عارضه جانبی با مصرف سیلی مارین در طول مطالعه مشاهده نشد. استنتاج: با توجه به بهبود واضح آنزیم‌های کبدی در گروه مورد، لذا سیلی مارین در درمان کبد چرب غیر الکلی می‌تواند به‌عنوان دارویی مؤثر مد نظر قرار گیرد. شماره ثبت کارآزمایی بالینی: Nl 138805172308 LRCT
سیده فاطمه بهاری ساروی، فاطمه شیخ مونسی، بهزاد عباسقلی زاده، داوود جعفری، هومن شریعت زاده،
دوره 23، شماره 99 - ( 1-1392 )
چکیده

اختلال تبدیلی، با کارکرد مختل و آشکار سیستم عصبی عضلانی ارادی (مانند فلج) و یا سیستم حسی (مانند فقدان درک درد) بروز می‌کند. نقائص چنین اختلالی بر مسیرهای آناتومیکی منطبق نمی‌باشد، بلکه انعکاس دهنده ادراک بیمار از کارکرد بدن می‌باشد.اختلال تبدیلی، معمولاً مدت کوتاهی به طول می‌انجامد و خودبه خود بهبود می‌یابد هر چند عود، شایع است. بیماری که در این مقاله گزارش شده است دختر 17 ساله‌ای است که از ده سال قبل علایم اختلال تبدیلی را به صورت دفورمیتی مفصل آرنج نشان داده است که از نظر مدت زمان طول کشیده و نوع تظاهر اختلال تبدیلی بسیار نادر است.
میلاد بهاری، ایمان صادقیان ، محمد صادق رضایی ، غلامرضا قربانی،
دوره 23، شماره 101 - ( خرداد 1392 )
چکیده

سابقه و هدف:‌ بیماری سیاه سرفه از دلایل مسری سرفه‌های طول کشیده می‌باشد که برای پیش‌گیری از ابتلای آن واکسیناسیون همگانی کودکان با واکسن حاوی سلول در کشور ما صورت می‌گیرد. اما علی‌رغم واکسیناسیون، هنوز این بیماری درکودکان نه تنها دیده می‌شود بلکه شیوع آن در حال افزایش نیز می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی این بیماری در اطفال با سرفه‌های طول کشیده و مقایسه علایم بیماری در کودکان قبل و بعد از سن شروع واکسیناسیون انجام شده است. مواد و روش‌ها: با طراحی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، کودکانی که بیش از دو هفته سرفه داشته و بیماری‌ای که توجیه کننده سرفه آن‌ها با شدند داشتند و تشخیص بالینی سیاه سرفه برای آن‌ها مطرح شد وارد مطالعه شدند. اطلاعات پرونده بیماران توسط پرسشنامه ای که برای این کار طراحی شده بود استخراج شده، سپس با مراجعه به معاونت بهداشتی دانشگاه نتایج کشت آن‌ها نیز جمع‌آوری گشت. در انتها نتایج توسط نرم افزار SPSS17 و با شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و مجذور کای مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: تعداد 156 بیمار ]67 (9/42 درصد) پسر و 89 ( 1/57 درصد) دختر[ با میانگین سنی 9/1±86/15 ماه وارد مطالعه شدند که همگی سابقه سرفه‌های بیش از دو هفته داشتند اما فقط 137 مورد (8/87 درصد) سرفه قطاری را با میانگین 9/6 روز نیز ذکر می‌کردند. 7 مورد (4/4 درصد) از نظر ابتلاء به سیاه سرفه کشت مثبت داشتند که 4 مورد از آن‌ها سن کم‌تر و 3 مورد سن بیش‌تر از دو ماه داشتند. اختلاف آماری معنی‌داری بین فراوانی بیماری و علایم بالینی آن در دو گروه قبل و بعد از دو ماه وجود نداشت. استنتاج: توصیه می‌شود جهت ایمن سازی کودکان قبل از سن واکسیناسیون، ایمن سازی مادران و جهت ایمن سازی کودکان در سن واکسیناسیون از واکسن‌های با توانایی بالا و عوارض کم‌تر بدون سلول در جهت القای ایمنی استفاده گردد.
هادی مجیدی ، عادله بهار ، زهرا کاشی، فرشاد نقشوار، عباس هدایتی اصل،
دوره 23، شماره 102 - ( 4-1392 )
چکیده

سابقه و هدف:‌ استاندارد طلایی برای تشخیص ندول‌های تیروئید سیتولوژی (آسپیراسیون سوزنیFNA) و پاتولوژی است اما نقش اولتراسونوگرافی در تعیین خوشخیمی و بدخیمی در حال تقویت شدن است. هدف ما در این مطالعه مقایسه این دو روش تشخیصی است تا برای اولتراسونوگرافی نقش مکملی بیش‌تری نشان داده شود. مواد و روش‌ها: این مطالعه به شیوه cross sectional از تاریخ تیرماه 88 تا مهرماه89 در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری انجام شده است. 254 بیمار با ندول تیروئید تحت ارزیابی با اولتراسونوگرافی سیاه و سفید و رنگی و آسپیراسیون سوزنی (FNA) قرار گرفتند. همکاری بین رادیولوژیست، پاتولوژیست و فوق تخصص غدد به شیوه double blind صورت گرفت. ما بعد از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS-17 حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری منفی (NPV) و ارزش اخباری مثبت (PPV) را برای 12 متغیر محاسبه کردیم و هم‌چنین با رسم منحنی ROC حدی (Cut off) برای اندزه ندول تیروئید در تعیین خوشخیمی وبدخیمی مشخص نمودیم. در نهایت با استفاده از regression logistic analysis ، P value و (confidence interval) Odd ratio برای متغیرهای معنی‌دار تعیین شدند. یافته‌ها: 44 بیمار با سیتولوژی ناکافی از مطالعه خارج شدند. در سیتولوژی 210 بیمار دیگر، (91 درصد) 191 مورد ندول خوش‌خیم (7/5 درصد)، 12 مورد ندول مشکوک و (3/3 درصد) 7 مورد ندول بدخیم داشتیم. همه بیماران با سیتولوژی بدخیم و هشت نفر از 12 بیمار با سیتولوژی مشکوک تحت عمل جراحی قرار گرفتند. بعد از جراحی و بررسی آسیب شناسانه در مجموع 206 ندول (34/5 درصد)، 11 مورد بدخیمی دیده شد. ندول‌های بدخیم نسبت به انواع خوش خیم بیش‌تر با افزایش اندازه لوب تیروئید (6/63 درصد در مقابل 5/20 درصد و 01/0p<) و هم‌چنین با حدود ناصاف (54 درصد در مقابل 1/5 درصد و 0001/0p<) همراهند. استنتاج: مطالعه ما نشان داده که هیچ متغیری به تنهایی بدخیمی را مشخص نمی‌کند. ما نتیجه گرفتیم که حدود ناصاف ندول‌ها و لوب بزرگ تیروئید با ندول برجسته بهترین شاخص تعیین‌کننده بین بدخیمی و خوشخیمی می‌باشند.
بهاره سامان‌‌نژاد، طناز رضایی، آرش بستانی، فرید نجفی، عباس آقایی،
دوره 23، شماره 104 - ( 6-1392 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS یا Multiple sclerosis)، شایع‌ترین اختلال عصب شناختی در بالغین جوان است که موجب ناتوانی می‌شود. مطالعه حاضر، با هدف بررسی ویژگی‌های همه‌گیر شناسی این بیماری در شهرستان کرمانشاه در سال 1391 صورت گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک بررسی توصیفی بود که بر روی 448 فرد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. اطلاعات مورد نظر از پرونده بیمارانی که در انجمن MS کرمانشاه عضویت داشتند، استخراج شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میزان شیوع MS در شهرستان کرمانشاه، 3/43 در هر 000/100 نفر جمعیت بود که این میزان، برای زنان 6/65 و برای مردان، 9/21 در 000/100 نفر جمعیت به دست آمد. میانگین سن بروز، 8/30 سال بود و گروه سنی 34-30 سال بیشترین نسبت مبتلایان (1/20 درصد) را به خود اختصاص دادند. 2/1 درصد، سابقه مثبت ابتلا به MS را در بستگان درجه یک داشتند. بیشترین تظاهر شروع بیماری به صورت اختلالات حسی بود (1/24 درصد). 6/42 درصد بیماران در فاصله کمتر از 6 ماه پس از شروع علایم، به تشخیص قطعی رسیده بودند. استنتاج: با توجه به نتایج پژوهش، شیوع بیماری مولتیپل اسکلروزیس در شهرستان کرمانشاه بالا است و احتمال بروز بیماری در افراد جوان به ویژه زنان بیشتر می‌باشد. همچنین مطالعات جامع‌تری در مورد اطلاعات اپیدمیولوژیک و عوامل خطر بیماری لازم است.
رستم پورموسی، سید عبدالله مدنی، سید جعفر مطهری، مهدی نیکخواه، مائده شیوعی، میلاد بهاری، لاله واحدی،
دوره 23، شماره 104 - ( 6-1392 )
چکیده

عفونت با ارگانیسم‌های فرصت‌طلب همیشه از نقاط بحرانی بیماری‌هایی می‌باشد که باعث ضعف ایمنی بیمار می‌شوند. نکروز، مرگ بافتی به علت انسداد عروق تغذیه‌کننده آن بافت است. آترواسکلروز و تهاجم عروقی توسط قارچ‌های مهاجم، دو علت نکروز بافتی در بیماران مبتلا به دیابت می‌باشند. این مقاله به گزارش یک مورد بیمار مبتلا به دیابت می‌پردازد که با شکایت درد و کاهش شنوایی ناگهانی به مرکز گوش و حلق و بینی مراجعه کرد. مجرای گوش خارجی بیمار سالم بود و در نهایت علت شکایت وی تهاجم قارچ آسپرژیلوس به پرده گوش بود.
زلیخا عطارد، ثریا عالمی، میلاد بهاری، سید عباس ‌ هاشمی، امیرحسین کیانژاد،
دوره 23، شماره 104 - ( 6-1392 )
چکیده

سابقه و هدف: اختلالات عادت ماهانه شامل دیسمنوره، آمنوره و اولیگومنوره همواره از شکایات آزاردهنده زنان، به خصوص در دوره جوانی، می‌باشند که باعث کاهش کیفیت زندگی این بیماران می‌شود. این مطالعه با بررسی دختران دبیرستانی شهرستان ساری به بررسی شیوع این اختلالات و عوامل مرتبط با آن‌ها پرداخت. مواد و روش‌ها: با طراحی یک مطالعه توصیفی و تحلیلی به صورت مقطعی نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای انجام شد و در مجموع 1140 دختر دبیرستانی وارد مطالعه شدند. دختران مورد مطالعه به یک پرسشنامه با 24 سؤال پاسخ دادند. قد، وزن، دور کمر و دور باسن دانش‌آموزان اندازه‌گیری شد. در انتها داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 17 و با شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و آزمون‌های 2χ، Student-t و Mann Whitney تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین سن نمونه‌ها 2/2 ± 4/15 سال و میانگین شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) آن‌ها 1/6 ± 4/21 کیلوگرم بر متر مربع بود. متوسط تعداد روزهای عادت ماهانه در هر دوره 1/1 ± 3/6 روز بود. 2/1 درصد نمونه‌ها آمنوره، 6/1 درصد منوراژی، 2/32 درصد لکه‌بینی بین عادت ماهانه، 5/5 درصد پلی‌منوره، 9/9 درصد اولیگومنوره، 5/95 درصد حداقل یکی از شکایات مربوط به دیسمنوره و 8/66 درصد یکی از علایم سندرم قبل از قاعدگی را داشتند. خون‌ریزی طولانی‌تر از 10 روز فقط در 2 درصد دختران وجود داشت ولی خون‌ریزی 8 روز و بیشتر در 10 درصد نمونه‌ها دیده شد. 4/32 درصد از نمونه‌ها به دلیل خون‌ریزی طولانی و 2/28 درصد به دلیل اولیگومنوره به پزشک مراجعه کرده بودند. در کسانی که پلی‌منوره داشتند مصرف هورمون به طور معنی‌داری بیش از افرادی بود که این مشکل را نداشتند (15 درصد در مقابل 7/3 درصد). استنتاج: این مطالعه نشان داد که میان متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق با سایر مطالعات تفاوت‌هایی وجود دارد که علل آن را می‌توان تفاوت‌های فرهنگی و نژادی دانست.

صفحه 1 از 3    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb