جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای جان‌بابایی

جمشید یزدانی چراتی، سمانه صادقی، قاسم جان‌بابایی، فیروزه حقیقی ،
دوره 21، شماره 85 - ( آذر 1390 )
چکیده

سابقه و هدف : به دلیل دشواری تشخیص، بیماری سرطان‌های مری و معده موقعیت ویژه‌ای دارند. در استان مازندران سرطان معده از مهمترین عوامل مرگ و میر محسوب می‌شود، بنابراین مطالعه حاضر برای بررسی بقاء بیماران مبتلا به سرطان معده در استان مازندران انجام گرفت.
مواد و روش ها : این مطالعه یک کهورت تاریخی می‌باشد. جامعه آماری، بیماران مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به یک مرکز دانشگاهی در فاصله زمانی 1386 تا 1389 می‌باشند. یک مدل پارامتری بر داده‌ها برازش داده شد. از روش Kaplan-Meier و Life tables برای برآورد احتمالات بقاء و بررسی اثر متغیرهای مختلف استفاده شده است. با استفاده از مدل Çox اثر متغیرهای کمکی بر مدت زمان بقاء بیماران بررسی شده است.
یافته ها : میانگین سنی بیماران 64 سال و 3/68 درصد از بیماران مورد مطالعه مرد بودند. 2/48 درصد بیماران در مرحله چهارم که پیشرفته‌ترین مرحله بیماری می‌باشد قرار داشته‌اند. احتمال بقاء بیشتر از 2 سال با روش کاپلان- مایر در بیماران مورد بررسی برابر 7/27 درصد بدست آمد. با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس ملاحظه شد که متغیرهای مرحله بیماری، وضعیت متاستاز، وضعیت جراحی و سن بر شانس زنده ماندن بیماران تاثیر گذار بوده‌اند.
استنتاج : طول عمر پایین بیماران مطالعه حاضر می‌تواند به علت تأخیر در تشخیص و کمبود امکانات درمانی باشد.

اکبر هدایتی‌زاده عمران، قاسم جان‌بابایی، مریم فرجی امافتی، اصغر نوروزی، شهره کلاگری، مهناز مدانلو،
دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: سرطان به عنوان یکی از بیمارهای با شیوع بالا می‌تواند منجر به بروز مشکلات هیجانی و روانشناختی هم‌چون اضطراب مرگ شود. از سوی دیگر، سلامت معنوی می‌تواند سازگاری بیمار مبتلا به سرطان با بیماری و اضطراب آن را بهبود بخشد. این مطالعه با هدف تعیین نقش معنویت در پیش‌بینی اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان اجرا شد.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- همبستگی، بر روی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی شهر ساری در سال 1396 انجام شد. تعداد 100 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه معنویت و اضطراب مرگ تمپلر انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شد.
یافتهها: نمرهی اضطراب مرگ 49 درصد بیماران بالا (8 و یا بیشتر) بود. میانگین اضطراب مرگ و معنویت بیماران به ترتیب 96/2±39/8 و 59/11±44/85 بود. بین اضطراب مرگ و معنویت رابطه وجود نداشت (05/0 < P)، اما بین اضطراب مرگ و ابعاد معنویت رابطه وجود داشت. سطح اضطراب مرگ بیماران بیشترین همبستگی را با بعد فعالیتهای معنوی و کمترین همبستگی را با بعد نیازهای معنوی داشت، بدین معنی که با افزایش نمره بعد فعالیتهای معنوی، سطح اضطراب مرگ بیماران کاهش مییافت.
استنتاج: براساس یافتههای پژوهش که مولفهی اعتقادات معنوی در زندگی پیش بین مناسبی برای اضطراب مرگ بیمار مبتلا به سرطان است، میتوان با تمرکز بر آموزش معنویت برای این بیماران از بروز و یا شدت اضطراب مرگ آنان کاست.
طاهره ملانیا، قاسم جان‌بابایی، پوریا اسماعیلی، محمود موسی زاده، مهدی آریانا، مایده صالحی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه، تعیین اثر خشکی دهان و هایپوسالیویشن بر کیفیت زندگی و ارزیابی میزان جریان بزاق غیرتحریکی در بیماران دریافت‌کننده کموتراپی می‌باشد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی-تحلیلی در میان ۸۰ بیمار مبتلا به سرطان و خشکی دهان تحت شیمی‌درمانی میباشد. برای بررسی اثر خشکی دهان و هایپوسالیویشن بر کیفیت زندگی افراد از پرسشنامه OHIP-14 استفاده شد. یافته‌ها وارد نرم‌افزار SPSS 22 شد.
یافتهها: امتیاز ADD-OHIP-14 برابر 66/20 و SC-OHIP-14 برابر با 10/3 به‌دست آمد. از مجموع ۸۰ بیمار مبتلا به خشکی دهان، ۵۰ نفر هایپوسالیویشن داشتند که ارتباطی معنی‌دار بین هایپوسالیویشن و خشکی دهان مشاهده شد (001/0P<).
استنتاج: خشکی دهان و هایپوسالیویشن در بیماران تحت شیمی درمانی اثر منفی بر کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان دارد. بهبود وضعیت سلامت دهان بیماران به منظور ارتقاء کیفیت زندگی توصیه می‌گرددصفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb