جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای جعفری چاشمی

سید حسین بابایی ساداتی، عبدالرضا جعفری چاشمی، سید عبدالله هاشم‌ورزی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: آپوپتوز فرآیند سلولی محافظتکننده است که نقش مهمی در توسعه و هومئوستاز بافت طبیعی و نیز پیدایش بیماریها دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر تمرین هوازی ومصرف ویتامین Dبه همراه تزریق سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی بر برخی از شاخصهای آپوپتوزی وضدآپوپتوزی سلولهای بتای پانکراس رتهای دیابتی شده با استرپتوزوسین(STZ) انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی،80 سر رت(با وزن 240-220گرم وسن 8 هفته) به 10گروه کنترل، شم، دیابت، تمرین، سلول، ویتامین، تمرین و سلول، تمرین و ویتامین، سلول و ویتامین، تمرین و سلول و ویتامین تقسیم شدند. گروه تمرینی 6 هفته و هفته‌ای پنج روز با شدت 70-60 درصد VO2max به تمرین روی نوارگردان پرداختند. در گروه سلول به سیاهرگ دم موشهای دیابتی، به کمک سرنگ انسولینی PBS/5ml حاوی 106×5/1عدد سلول استخراج شده از بافت چربی انسانی تزریق شد. برای ایجاد مدل دیابت،  STZبا دوز mg/kg60 درترکیب با بافرسیترات و PH 5/4 درون صفاق تزریق شد. مقادیر Bax و Bcl2 سلول‌‌های بتای پانکراس، بعد از هموژنیزه وسانتریفیوژ بهوسیله کیت آزمایشگاهی با روش الایزا اندازهگیری شد. دادهها با آزمون واریانس یکطرفه و تعقیبی توکی درسطح 05/0P≤ آنالیز شد.
یافتهها: نتایج نشان داد بین سطوح Bax و Bcl2 و نسبت Bax/Bcl2 اختلاف معنیداری وجود دارد(001/0P=). براساس نتایج آزمون تعقیبی توکی این اختلاف بین گروه دیابت با کنترل و دیابت با تمامیگروهها بوده ولی بین سایر گروهها تفاوت معنیداری دیده نشد(001/0P=).
استنتاج: به نظر میرسد هر کدام از مداخلات، مخصوصاترکیب آنها باعث تاثیرافزایشی بر روی مقادیرBcl2 و کاهش مقادیر  Baxو نسبت Bcl-2/Bax سلولهای بتای پانکراس داشته باشد و میتواند بهعنوان یک روش غیردارویی برای کاهش عوارض آپوپتوز ناشی از دیابت استفاده شود.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb