جستجو در مقالات منتشر شده


12 نتیجه برای جنتی

قهرمان محمودی عالمی ، یداله جنتی ، سیدافشین شروفی ، محمدعلی حیدری گرجی ، هدایت جعفری ،
دوره 12، شماره 37 - ( دى 1381 )
چکیده

سابقه و هدف: اضطراب تحصیلی منجر به اختلال در عملکرد تحصیلی، تخریب توانایی های هوشی و یادگیری، کاهش تفکر انتزاعی، و رکود استعدادها شده و همچنین با ایجاد معضلات اقتصادی، آثار زیانباری برای فرد، خانواده و اجتماع به بار خواهد آورد. روش های درمانی متعددی نظیر درمان های دارویی و غیردارویی جهت رفع اضطراب پیشنهاد شده است که یکی از درمان های غیردارویی (رفتاری)، آموزش قاطعیت می باشد. لذا با توجه به نتایج متناقض تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش قاطعیت بر آن شدیم تا تحقیقی را دراین زمینه طراحی کرده و به اجرا در آوریم.
مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی عرصه ای با گروه شاهد، با توجه به لیست دانش آموزان مضطرب ارایه شده از کمیته مشاوره اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر و با استفاده از پرسشنامه سنجش اضطراب تحصیلی برای دانش آموزان، تعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای اضطراب تحصیلی شهرستان قائم شهر پس از همگن شدن، به طور تصادفی انتخاب و با روش قرعه کشی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. برای گروه مورد در طی 6 هفته از قرار هفته ای یک جلسه یک ساعت و نیمه، آموزش قاطعیت اجرا و برای گروه شاهد هیچ گونه آموزشی در نظر گرفته نشد. سپس اضطراب تحصیلی دانش آموزان شهرستان قائم شهر مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته است.
یافته ها: آزمون آماری t مستقل نشان داد که اختلاف اضطراب تحصیلی بین دو گروه مورد و شاهد به هنگام ورود به پژوهش و 6 هفته بعد از آن معنی دار بوده است P=0.000)، (t=8.35. همچنین یافته ها بر اساس آزمون آماری t زوج بیانگر آن بود که کاهش میزان اضطراب در گروه مورد قبل و بعد از آموزش قاطعیت نسبت به گروه شاهد معنی دار بوده است P=0.000)، (t=11.2.
استنتاج: با توجه به این که اضطراب تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی، شغلی و کارآیی فردی تاثیر سو دارد و طبق نتایج پژوهش 70 درصد دانش آموزان گروه های مورد و شاهد از اضطراب شدید رنج می بردند لذا پیشنهاد می شود که از آموزش قاطعیت به عنوان یک روش غیردارویی جهت کاهش اضطراب دانش آموزان استفاده شود.

جبار حیدری ، هدایت جعفری ، سیدحمزه حسینی ، یداله جنتی ، رضاعلی محمدپور تهمتن ، محمود قهرمانی ،
دوره 16، شماره 52 - ( خرداد 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: معضل اعتیاد به عنوان یکی از چهار بحران و مساله جهانی روز مطرح است و عوارض آن شامل انواع اختلالات جسمی، روانی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت روانی - اجتماعی معتادین شهرستان ساری در سال 1383 می باشد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش توصیفی بر روی 747 نفر از معتادین شهرستان ساری با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی - اجتماعی و آزمون استاندارد SCL-90-R انجام شد و داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: براساس نتایج به دست آمده، 14.8 درصد بیکار، 40.42 درصد کارگر عادی و کشاورز بودند. 89.4 درصد از نمونه ها، مشکوک به اختلال روانی بوده که شایع ترین آسیب شناسی روانی در ابعاد 9 گانه در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب زیر بوده است: افسردگی، حساسیت در روابط متقابل، اضطراب، افکار پارانوییدی، وسواس و اجبار، شکایات جسمانی، پرخاشگری، فوبیا، روان پریشی. تفاوت معنی داری بین سلامت روانی افراد مجرد و جدا شده با متاهلین وجود داشت و بین افراد مجرد و جدا شده با افراد متاهل در تمامی ابعاد به جز ترس مرضی نیز رابطه معنی داری وجود داشت (0.001>P).
استنتاج: اعتیاد در تمام گروه های سنی و همچنین در تمام قشرهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و موارد مشکوک به اختلال روانی در معتادین نیز در حد قابل توجهی می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود تا مسوولین در برنامه ریزی و اجرای خدمات به معتادینی که دچار بیماری روانی هستند به جنبه های روانپزشکی آنان بیشتر توجه کنند و بیماران روانی نیز به دلیل استعداد و ابتلا به اعتیاد بیش تر مورد توجه مراقبت های پیشگیری اولیه قرار گیرند.

یداله جنتی، سیده عاطفه موسوی، حمیده عظیمی لولتی، لاله فانی صابری، امیر همتا، سعید فیضی، مامک قبادی،
دوره 21، شماره 1 - ( ویژه نامه 1390 )
چکیده

سابقه و هدف: امروزه هوش هیجانی در ابعاد مختلف زندگی افراد اعم از تحصیل، شغل و محیط اجتماعی اهمیت روز افزونی یافته است. در این بین یکی از ویژگی‌های شخصیت به هنجار برخورداری از عزت نفس است که می‌تواند سطح هوش هیجانی افراد را دستخوش تغییر کند. نظر به اهمیت هوش هیجانی و عزت نفس، این پژوهش با هدف تعیین میزان هوش هیجانی و عزت نفس در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1389 انجام گردید. مواد و روش‌ها: در این پژوهش که از نوع توصیفی- مقطعی است، آزمون های هوش هیجانی MSEIS و عزت نفس کوپر اسمیت بر روی 145 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران که با روش سرشماری انتخاب شده بودند اجرا گردید. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS با کمک آمار توصیفی و آزمون کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این بررسی هوش هیجانی دانشجویان 8/13 درصد، 7/71 درصد، 5/14 درصد به ترتیب در سطوح بالا، متوسط و پایین بوده است. افزون بر آن 91 درصد از کل دانشجویان دارای عزت نفس بالا بوده‌اند. یافته‌ها نشان داد که هوش هیجانی با عزت نفس ارتباط معنی‌دار دارد (001/0p<). استنتاج: با توجه به متوسط بودن سطح هوش هیجانی به نظر می‌رسد توجه به هوش هیجانی برای ارتقاء بهداشت روانی و به تبع آن موفقیت در دانشجویان از اهمیت و ارزش بسیاری برخوردار باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد تا در برنامه آموزشی دانشگاه به هوش هیجانی و لزوم ارتقاء آن در دانشجویان توجه لازم به عمل آید.
احترام السادات ایلالی، علی مهدوی، یدالله جنتی، جمشید یزدانی، جواد ستاره، ،
دوره 22، شماره 91 - ( 5-1391 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماران همودیالیزی، سطوح بالایی از تنش روانی را تجربه می‌کنند. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر آرام‌سازی بنسون بر میزان استرس این بیماران انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه تجربی دو گروهی شاهددار است که 40 بیمار همودیالیزی از بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و فاطمه زهرا (س) ساری در گروه مداخله و 40 بیمار همودیالیزی دیگر در گروه کنترل با روش نمونه‌گیری در دسترس در سال 1390 قرار گرفتند و تمرینات آرام‌سازی بنسون پس از آموزش اولیه با نوار ویدئویی، به مدت 15 دقیقه دو بار در روز و به مدت یک ماه انجام شد. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی و پرسشنامه استرس همودیالیز بالدری بود که قبل از مداخله و یک ماه بعد از آن اندازه‌گیری شد. سپس داده‌ها با استفاده آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره استرس در گروه مداخله قبل از آرام‌سازی بنسون 17/18 ± 75/64 و بعد از آرام‌سازی بنسون 47/9 ± 2/36 بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها بین میانگین امتیازات استرس نمونه‌های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی‌داری را نشان داد (001/0p<). درحالی‌که این تفاوت درگروه کنترل معنی‌دار نبود. استنتاج: انجام تمرینات کم هزینه و ساده آرام‌سازی بنسون با بهبود کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی همراه است و می‌توان با به‌کارگیری این تمرینات در راستای بهبودی و پیشگیری از مشکلات روانشناختی این بیماران و همچنین سایر بیماری‌های مزمن گام برداشت.
امیرحسین پاکروان، پویا جنتی، مهران منصوری، تهمینه بامدادیان، میلاد کرملو،
دوره 26، شماره 138 - ( تیر 1395 )
چکیده

ائوزینوفیلیک گرانولوما (Eosinophilic Granuloma)، نوع موضعی و خوش خیمترین نوع هیستوزیس سلولهای لانگرهانس است که میتواند به تنهایی یا به شکل چندگانه ای رخ دهد. شیوع این بیماری در مطالعه‌ای در سال 2015 به میزان 1 نفر در هر 9100000 گزارش شده است. ائوزینوفیلیک گرانولوما میتواند هر نوع استخوانی را درگیر نماید، اما وقتی درگیری استخوان فک رخ دهد، فکی که متاثر میشود، معمولاً مندیبل میباشد. درمان متداول هیستوزیس سلولهای لانگرهانس جراحی، رادیوتراپی، کموتراپی و تزریق استروئید (به تنهایی یا در ترکیب با داروهای دیگر) است. بهبود و عقبنشینی خود به خودی بیماری نیز گزارش شده است. در این مطالعه، بیمار مردی 30 ساله است که LCH وی در مندیبل گزارش می شود. بیمار تمامی دندانهای مندیبل را به علت تشخیص ابتدایی نادرست بیماری به عنوان پریودنتیت یا استئومیلیت از دست داده بود.


یداله جنتی، فاطمه مطلق، نادیا کلبادی نژاد، مظاهر جعفرنژاد،
دوره 26، شماره 143 - ( آذر 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: رضایت بیمار پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد. مراقبت پرستاری یکی از مهم‌ترین عوامل شناخته شده است. لذا این مطالعه به بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری در بیمارستان‌های دولتی شهر بهشهر در سال 1393 پرداخته است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه تحلیلی– مقطعی بر روی 300 بیمار به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انجام شده است. داده‌ها به وسیله پرسشنامه رضایت بیمار (PSI) جمع‌آوری و توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون آماری دقیق فیشر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: با توجه به داده‌ها، تنها 3 درصد افراد از خدمات پرستاری ارائه شده رضایت کامل داشتند، 20  درصد رضایت متوسط و 77 درصد بیماران بستری از خدمات پرستاری ناراضی بودند. بیش‌ترین رضایتمندی از خدمات پرستاری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی و کم‌ترین رضایتمندی در بخش داخلی زنان وجود داشت. در میان متغیرها تنها نوع بخش با رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری ارتباط معنی‌دار آماری داشت (01/0< p).

استنتاج: پژوهش حاضر نشان داد که میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری در سطح مطلوبی قرار ندارد. نظر به این که کارایی سازمان و رضایت مددجو  با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، لذا ارزیابی منظم و مستمر میزان رضایتمندی بیماران از ارائه خدمات در بیمارستان‌ها ضروری به نظر می‌رسد. ضمن آن‌که باید با شناسایی عوامل مرتبط و ارائه راه‌کارهای عملیاتی، در جهت حذف عوامل ایجاد کننده نارضایتی و افزایش بهره‌وری سازمان گام برداریم.


فریبا شوشی، ویدا شفیع پور، سید نورالدین موسوی نسب، یدالله جنتی،
دوره 28، شماره 165 - ( مهر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: رضایتمندی همراهان بیماران بستری یکی از ارکان کیفیت مراقبت از بیماران است که با ارائه حمایت آموزشی مناسب میتواند موجب بهبودی بیمار شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی بر رضایتمندی همراهان بیماران پیوند عروق کرونر طراحی شد.
مواد و روشها: این مطالعه مداخله ای بر روی 69 نفر از همراهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه در بیمارستان فاطمه زهرا ساری انجام شد. نمونه ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، همراهان بیماران علاوه بر اطلاعات معمول بیمارستان از روز قبل از عمل تا 24 ساعت قبل از ترخیص از بیمارستان مداخله آموزشی را دریافت نمودند. اما در گروه کنترل تنها اطلاعات معمول بیمارستان ارائه شد. رضایتمندی همراهان در هر دو گروه، 24 ساعت قبل از ترخیص بیمار با استفاده از پرسشنامه رضایت مندی همراهان بیماران بزرگسال بستری در بخش ویژه اندازهگیری شد. دادهها با استفاده از آزمونهای من ویتنی، تی مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: داده‌ها نشان داد که اختلاف آماری معنی‌داری بین میانگین رضایت مندی همراهان گروه مداخله (08/6±28/81) بعد از اجرای آموزش نسبت به گروه کنترل (56/11±03/58) وجود دارد (001/0>p). در مقایسه حیطه‌ها، بیش‌ترین رضایت‌مندی همراهان بیماران در حیطه عملکرد کارکنان درمانی و کم‌ترین در حیطه تصمیم‌گیری در مورد بیمار بود.
استنتاج: با توجه به یافتهها پرستاران میتوانند با اجرای برنامه آموزشی به مراقبین خانوادگی، رضایتمندی آنان را از مراقبتهای پرستاری افزایش دهند و موجب ارتقای نحوه مراقبت از بیمار پس از جراحی قلب گردند.
سمیه طالبی، حمیده عظیمی لولتی، عارفه شفاعت، جمشید یزدانی چراتی، یدالله جنتی،
دوره 28، شماره 170 - ( اسفند 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: ADHD (بیش فعالی /کم توجهی) از شایعترین اختلالات روانپزشکی در کودکان است که بر روی سلامت والدین تاثیر دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر آموزش، مبتنی بر ذهن آگاهی برسرمایه روانشناختی والدین کودکان ADHD انجام شده است.
مواد و روشها: این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی و به صورت پیش و پس آزمون با گروه کنترل بر روی 80 نفر از والدین کودکان ADHD مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید زارع شهر ساری در سال1397 انجام شده است. نمونهها به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله40 نفره و کنترل40 نفره قرارگرفتند. آموزش ذهن آگاهی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای دو بار در  هفته برای گروه مداخله انجام شد. داده ها از طریق پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه سرمایه روان شناختی لوتانز جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از آمار تحلیلی مربع کای و تی تست و از تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافتهها: در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش، میانگین به ترتیب در سرمایه روان شناختی (61/7 ±65/60 و
59/ 7
± 58/80)، امید (37/3±86/15 و 66/3±21)، تاب آوری (85/2±34/14 و 68/2±34/19)، خوش بینی (70/2±65/15 و 76/2 ± 72/20) و خود کارآمدی (35/2 ± 2/15 و 59/2 ± 89/19) بود که نشان دهنده افزایش معنیدار سرمایه روانشناختی و ابعاد آن در گروه مداخله بعد از آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی والدین نسبت به قبل ازآموزش
می
باشد (05/0< p).
استنتاج: آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی جهت افزایش سرمایه روان شناختی و ابعاد چهارگانه آن در والدین کودکانADHD  پیشنهاد می شود.
 


علی آقاجانی، مهدی عباس تبار، علیرضا خلیلیان، ایمان حقانی، پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی،
دوره 29، شماره 173 - ( خرداد 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: در دهههای اخیر، تلاشهایی در جهت بررسی خواص و جایگزینی مواد ضد عفونیکننده طبیعی با قدرت اثر مشابه و یا حتی بهتر و معایب کمتر نسبت به مواد سنتتیک صورت گرفته است. مطالعه پیش رو با هدف مقایسه دو ماده ضد عفونی کننده طبیعی درمنه کوهی (آرتیمزیا) و آویشن با دو ماده صنعتی دکونکس و هیپوکلریت سدیم علیه کاندیدا آلبیکانس صورت گرفته است.
مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 128 دنچر رزین آکریلی تهیه شد. پس از تلقیح کاندیدا آلبیکانس بر روی هر دنچر، دنچرها به 4 گروه 32 تایی تقسیم شدند. در هر گروه یکی از 4 ماده ضد عفونیکننده دکونکس، هیپوکلریت سدیم، آویشن و آرتیمزیا در 4 غلطت 1/0 ، 01/0 ، 001/0 و 0001/0 جهت مقایسه اثر ضد عفونیکنندگی اعمال شد. برای مقایسه گروه ها از آزمون T مستقل استفاده شد و دادهها توسط نرمافزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: پس ازاعمال چهارماده ضدعفونیکننده به مدت 10 و 60 دقیقه، دکونکس دارای بیشترین اثرضدعفونیکنندگی بود (05/0< P). دراثرآویشن و آرتیمزیا بعداز 60 دقیقه درمقایسه با 10 دقیقه تفاوت معنیدار نبود. با این وجود، اثر آویشن و آرتیمزیا پس از 60 دقیقه افزایش مییابد.
استنتاج: نتایج مطالعه حاضر بیانگر تاثیر ضدعفونی کنندگی بیشتر مواد شیمیایی در مدت زمان کمتر نسبت به مواد طبیعی میباشد ولی در زمان طولانیتر آویشن وآرتیمزیا اثری نزدیک تر به مواد سنتتیک دارند.
 
تهمینه بامدادیان، محمد ابراهیمی ساروی، فرهاد ثبوتی، پویا جنتی، سحر چپرلی، جمشید یزدانی چراتی، نسرین خاکی،
دوره 29، شماره 180 - ( دی 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از مهمترین چالشهای دندان پزشکان، تحویل روکشی با مارژینال فیت و مارژینال گپ مناسب به بیمار است. تراش ۱۳۵ درجه مزایایی چون سهولت تکنیکی و ثبت مناسب خط خاتمه تراش را دارد. علیرغم این مزایا، تحقیقات چندانی بر روی این نوع تراش انجام نشده است. این مطالعه با هدف مقایسه تراش ۱۳۵ درجه با شولدر بول از نظر تطابق، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی، بر روی دو دندان مولر اول مندیبل با نسج تاجی سالم و اندازه مشابه، تراش شولدر بول و تراش ۱۳۵ درجه انجام شد. از هر دو دندان قالب تهیه و روی هر دای،۳۱ عدد روکش ساخته شد. نمونههای آغشته به fit checker توسط universal testing machine تحت نیروی ۴۰ نیوتن به مدت ۳ دقیقه قرار گرفتند و زیر لوپ با بزرگنمایی ۴۰ برابر در سه نقطه از هر بعد اندازهگیری و ثبت شد. جهت آنالیز دادهها و مقایسه تطابق تراش‌‌ها از آزمونهای آماری Kolmogorov-Smirnov و Wilcoxon در SPSS version24 استفاده گردید و در محاسبات، ۰۵/۰ P معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین مارژینال فیت در تراش شولدر بول ۰۹۰۷/۵۵ میکرون و در تراش ۱۳۵ درجه میزان آن ۲۵۸۷/۵۵ میکرون به دست آمد. در مورد مارژینال گپ، برای تراش شولدر بول ۷۲۴۵/۱۹ میکرون و برای تراش ۱۳۵ درجه ۹۷۴۵/۰ میکرون حاصل شد.
استنتاج: لذا جهت کاربرد این دو خط تراش، تراش ۱۳۵ درجه نسبت به شولدر بول کارایی کلینیکی بهتری میتواند داشته باشد.
حسین محسنی پویا، سید ابوالحسن نقیبی، یدا... جنتی، علی قائمیان،
دوره 30، شماره 188 - ( شهریور 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: حمایت اجتماعی، مهمترین ویژگی است که علاوه بر خنثیسازی و تاثیر بر فشارهای روانی، میتوانند نقش مهمی درایجاد، حفظ و ارتقای سلامتی ایفا نمایند. ازاین رو توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، اهمیت بسیار مییابد. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و مولفههای سبک زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که برروی بیماران مبتلا انفارکتوس میوکارد در سال 1398 انجام شد. دراین مطالعه 176 نفراز بیماران به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد سبک زندگی و حمایت اجتماعی فلیپس بود. جمعآوری دادهها براساس اطلاعات پرونده و از طریق مصاحبه مستقیم با بیماران انجام شد.
یافتهها: میانگین نمره حمایت اجتماعی و سبک زندگی در این بیماران به ترتیب31/0 ±32/ 18 و01/7 ±47/147 بود. نتایج مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی با مولفههای فعالیت فیزیکی (31/0=r و 001/0>P)، رشد معنوی (29/0=r و 001/0>P) و ارتباطات بین فردی (26/0=r و 001/0>P) سبک زندگی بیماران ارتباط آماری معنیداری دارد.
استنتاج: حمایت اجتماعی از بیماران، خصوصاً در بیماران قلبی میتواند بر ارتباطات بین فردی، رشد معنوی و فعالیت فیزیکی تاثیرگذار باشد. بنابراین خانواده، دوستان، ارائهدهندگان خدمات درمانی و سایرین بایستی در زمینه حمایت هر چه بیشتر از بیماران قدم بر دارند.
حسین محسنی پویا، یدا... جنتی، فرشته مجلسی، نورالدین موسوی نسب،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: خودکارآمدی، پیشنیاز مهم رفتار، خصوصاً رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید-19 است. شناسایی عواملی که منجر به افزایش خودکارآمدی در افراد میگردد، میتواند راهگشای تصمیمگیریهای لازم در جهت تغییر رفتار افراد جامعه باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی با حساسیت، شدت درک شده نسبت به رفتارهای پیشگیرانه بیماری ویروس کووید 19 در بیماران مراجعهکننده به درمانگاههای معین (ره) شهرستان ساری، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی، بر روی 268 بیمار مراجعهکننده به مراکز معین کرونا شهرستان ساری در سال 1399 انجام شد. روش نمونهگیری به صورت هدفمند و در دسترس، و جمعآوری دادهها به صورت آنلاین و از طریق پرسشنامه محقق ساخته 3 بخشی بود.
یافتهها: میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 6/8±81/36، و 5/17 درصد افراد مورد مطالعه مبتلا به کرونا بودند. 3/81 درصد افراد برای ضدعفونی کردن دستهای خود از آب و صابون استفاده میکردند. بین خودکارآمدی و شدت درک شده (257/0-068/0: CI 95% و 163/0:B) و نیز خودکارآمدی و حساسیت درک شده (267/0060/0: CI 95% و 164/0 :B) همبستگی معنیداری وجود داشت. همچنین حساسیت و شدت درک شده، 10 درصد از واریانس خودکارآمدی را پیشبینی کردند.
استنتاج: شدت و حساسیت درک شده افراد جامعه نسبت به رعایت اصول پیشگیری از بیماری کرونا میتواند در خودکارآمدی افراد تاثیر داشته باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb