جستجو در مقالات منتشر شده


24 نتیجه برای خسروی

آیت اله نصرالهی عمران ، سیدمحمد موذنی ، علیرضا خسروی ،
دوره 11، شماره 32 - ( مهر 1380 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از مشکلات اساسی بیماران سوخته عفونت به انواع میکروارگانیسم ها و از جمله قارچ ها می باشد. از دست رفتن پوشش بدن به دنبال سوختگی و آنتی بیوتیک درمانی که موجب از بین رفتن فلور طبیعی بدن می شود و نقص به وجود آمده در سیستم بیگانه خواری به ظهور این عفونت هاکمک می کند. ازبین قارچ ها کاندیدا آلبیکانس که جزو فلور طبیعی بدن بوده ویک میکروارگانیسم فرصت طلب می باشد، بیشترین مشکل را دربیماران سوخته ایجادمی کند.نوتروفیل ها جزو سلول های دفاعی بدن بوده که با فعالیت بیگانه خواری خود به خصوص در جلوگیری از عفونت های قارچی نقش اساسی دارند. فعالیت این سلول ها متعاقب سوختگی دچار اشکال می شود که این اشکال ممکن است به دلیل نقص خود سلول ها با بروز تغییراتی در اپسونین های سرم باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه، از 30 بیمار مبتلا به سوختگی درجه دوم و سوم و همچنین 30 فرد سالم خون گیری به عمل آمده و پس از جداسازی سرم و سلول های نوتروفیل، فعالیت ضدکاندیدیایی این سلول ها و همچنین اپسونین های سرم با استفاده از نمک تترازولیوم (MTT) که روش جدیدی است، اندازه گیری شد. نمونه قارچ با پاساژ متوالی بر روی محیط سابورو دکستروز آگار و نگهداری در نیتروژن آگار مخمری تهیه و در موقع استفاده از آنها تست Viability به عمل می آمد که در تمام مواردViability بیشتر از 90 درصد بود. به عنوان سرم نرمال مخلوط سرمی AB مثبت استفاده شد. برای شمارش نوتروفیل ها از رنگ آمیزی گیمسا استفاده شد. نوتروفیل های جدا شده از افراد بیمار و سالم را با سرم های افراد بیمار و سالم به صورت ضربدر کشت داده و سپس به هر چهارگروه مذکور قارچ اضافه کرده و بعد از یک ساعت انکوباسیون با استفاده از دزوکسی کولیک اسید سلول ها را لیز کرده و با افزودن MTT بر روی کاندیدای باقیمانده تست زنده ماندن سلول ها و اندازه گیری قدرت کشتن به عمل آمد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آنالیز واریانس و آزمون t استفاده شد.
نتایج
: در این مطالعه مشخص گردید نوتروفیل ها در خون محیطی بیماران نسبت به افراد سالم افزایش نشان می دهند و فعالیت ضدکاندیدیایی نوتروفیل های افراد سوخته نسبت به افراد سالم کاهش معنی داری یافته است. این کاهش فعالیت ضد کاندیدیایی علاوه بر بروز نقص در خود سلول ها به تغییر سرمی نیز مربوط می گردد به طوری که در مقایسه سرم افراد سوخته با افراد سالم نیز کاهش معنی دار قدرت Killing سلول ها مشاهده شد.
استنتاج: با توجه به نتایج فوق چنانچه بتوان با استفاده از داروهای خاصی مثل سایتوکاین ها باعث افزایش فعالیت نوتروفیل ها گردید، می توان امیدوار بود که بدین وسیله بتوان مشکلات عفونی افراد سوخته و به خصوص عفونت های قارچی را تا حدود زیادی مرتفع کرد

شهناز روان شاد ، حسین خسروی بروجنی ، محمود سوید ، بهرام ضیغمی ،
دوره 15، شماره 47 - ( تير 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: تحقیقات نشان می دهد که کمبود کرومیوم باعث اختلال در متابولیسم گلوکز و چربی گردیده و مکمل کرومیوم باعث بهبود میزان گلوکز و لیپیدهای خون می شود. به علاوه، کرومیوم ارگانیک مانند آنچه در قرص مخمر یافت می شود، جذب بهتری از کرومیوم غیر ارگانیک دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مصرف کرومیوم موجود درقرص مخمر بر روی میزان قند و چربی های خون بیماران دیابتیک (نوع دوم) مبتلا به دیس لیپیدمی می باشد.
مواد و روشها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی به روش قبل و بعد، 40 بیمار دیابتیک (نوع دوم) مبتلا به دیس لیپیدمی (32 نفر زن و 8 نفر مرد) مراجعه کننده به مرکز دیابت استان فارس واقع در مرکز بهداشتی - درمانی نادر کاظمی شیراز که در دامنه سنی 68-40 سال با میانگین نمایه توده بدنی 28±4.8 کیلوگرم بر متر مربع و فاقد بیماری های کبدی، کلیوی، قلبی - عروقی بودند، به طور نمونه گیری ساده انتخاب گردیدند. پرسشنامه جهت مشخصات آنتروپومتری، اجتماعی و پارامترهای پاراکلینیکی تکمیل گردید. یک یادآمد 24 ساعت گذشته مواد غذایی برای بیماران نیز تکمیل گردید. سپس روزانه قرص های مخمر که حاوی 14.4 میکروگرم کرومیوم بود به مدت 4 و 8 هفته برای بیماران تجویز گردید. قند خون ناشتا، کلسترول تام، LDLc، HDLc قبل و بعد از 4 و 8 هفته مصرف قرص مخمر اندازه گیری شد. رژیم غذایی، وزن، BMI قبل و بعد از مصرف قرص مخمر نیز اندازه گیری گردید. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و آزمون آمار T زوج و روش همبستگی پیرسون و نمودار خطی رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان می هد که میانگین وزن و BMI قبل و بعد از مصرف قرص مخمر تغییر معنی داری نداشت. میانگین مصرف انرژی، کربوهیدرات، پروتئین، چربی، کلسترول، کرومیوم غذایی قبل و بعد از 4 و 8 هفته مصرف قرص مخمر به طور معنی داری تغییر نداشته است. میانگین قند خون ناشتا بعد از 8 هفته مصرف قرص مخمر به طور معنی داری کاهش یافته (P<0.04) است. میانگین LDLc بعد از 4 و 8 هفته مصرف قرص مخمر کاهش معنی داری (P<0.001) یافته است. میانگین HDLC بعد از 4 و 8 هفته مصرف قرص مخمر به طور معنی دار افزایش (P<0.05) یافته است. میانگین کلسترول تام بعد از 8 هفته مصرف قرص مخمر به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05) است. رابطه معکوس معنی داری (P<0.001) بین کلسترول تام اولیه و درصد تغییرات کلسترول تام موجود است.
استنتاج: نتایج این بررسی نشان می دهد که مصرف قرص مخمر حاوی 14.4میکروگرم کرومیوم باعث کاهش میزان قند خون، کلسترول تام، LDLc،TG می گردد. درضمن سطح HDLc را افزایش می دهد که کلیه این تغییرات منجر به کاهش میزان بیماری های قلبی - عروقی که بروز آن در بیماران مبتلا به دیابت شایع است، خواهد گردید.

سید رضا عقیلی، طاهره شکوهی، علیرضا خسروی، بهار سلمانیان،
دوره 21، شماره 86 - ( بهمن 1390 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: حساسیت جهانی درخصوص سلامت مواد غذایی رو به افزایش است. برنج بدون پوسته به‌عنوان دانه غذایی اصلی در ایران ممکن است در شرایط نگهداری به انواع قارچ‌ها آلوده شود. آلودگی قارچی برنج مورد مصرف غذایی انسان به‌طور مستقیم، در صورت وجود زمینه مناسب برای رشد و گسترش قارچ از مسیر گوارشی و یا غیرمستقیم در اثر امکان تولید مایکوتوکسین‌ها در دانه‌ها، حیات و سلامت انسان را به مخاطره می‌اندازد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع آلودگی قارچی در دانه‌های برنج محصول کشاورزان استان مازندران که موردمصرف غذایی آن‌ها قرار می‌گیرند صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: در خلال ماه‌های شهریور تا آبان 1388، بر اساس آمار تصادفی در 15 شهر استان مازندران، یکصد نمونه برنج از 100 کشاورز جمع‌آوری شد. این نمونه ها موردمصرف غذایی همان کشاورزان بوده است و در منزل نگهداری می‌شد و علامت مشخصی مبنی بر آلودگی قارچی نداشتند. پس از برطرف کردن آلودگی سطحی با هیپوکلریت 1 درصد و دو نیم کردن، در پلیت حاوی محیط پتیتودکستروزآگار + کلرامفنیکل کشت و درحرارت c°27 و c°17 انکوبه شدند (در هر پلیت 12 دانه در مجموع 2400 دانه). عناصر قارچی رشد یافته با روش‌های تشخیص قارچ‌شناسی مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته‌ها: 93 درصد از نمونه‌ها حداقل در یکی از پلیت‌ها و یکی از دانه‌ها آلودگی قارچی نشان دادند. جنس‌های آسپرژیلوس (96/43 درصد)، کلادوسپوریوم (96/13 درصد)، آلترناریا (21/10 درصد)، رودوترولا (50/7 درصد) و پنی‌سیلیوم (79/4 درصد) بیشترین عناصر قارچی جدا شده بودند. با وجود اهمیت موضوع آلودگی برنج به عناصر قارچی، مطالعه آلودگی قارچی برنج در کشور بسیار اندک می‌باشد. جدا سازی و شیوع بالای قارچ‌های جدا شده در این مطالعه، با نتایج حاصل از تحقیق دیگران در ایران و سایر کشورها همخوانی دارد. افزایش میانگین رطوبت در نواحی غربی استان از عوامل تفاوت در فراوانی انواع قارچ‌های آلوده‌کننده در دانه‌ها بوده است. استنتاج: بسیاری ازعناصر قارچی جدا شده از دانه‌های برنج مصرفی، می‌توانند به‌طور مستقیم در بیماری‌زایی انسان نقش ایفا نمایند و از سویی برخی از آن‌ها در صورت عدم دقت در هنگام نگهداری در منازل و بروز شرایط، قادر به تولید مایکوتوکسین می‌باشند که اثرات نامطلوبی در سلامتی انسان به بار خواهد آورد؛ لذا شناسایی آلودگی قارچی به عنوان قدم اول تعیین سلامت برنج مورد مصرف توصیه می‌گردد و بایستی به‌عنوان یک عامل سلامت دانه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
محمدعلی ززولی، داود بلارک، فاطمه کریم نژاد، فریده خسروی،
دوره 23، شماره 109 - ( 11-1392 )
چکیده

سابقه و هدف: فلوراید در آب آشامیدنی بسته به غلظت می‌تواند بسیار مضر یا مفید باشد و مقادیر زیاد آن باعث بروز اثرات نامطلوب بهداشتی از جمله فلوروزیس دندانی و اسکلتی، ضایعات غدد درون ریز، غدد تیروئید وکبد می‌شود. در این مطالعه کارایی عدسک آبی در حذف فلوراید مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش‌ها: این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی- آزمایشگاهی بود. ابتدا گیاه عدسک آبی جمع‌آوری شده و در فور در دمای 105 درجه سانتی‌گراد در مدت 24 ساعت خشک و با الک 18 تا 30 اینچ دانه‌بندی گردید. مقادیر pH، دوز جاذب، زمان تماس و غلظت‌های مختلف فلوراید مورد بررسی قرار گرفت و غلظت باقی مانده با استفاده با اسپکتروفتومتر در طول موج 570 نانومتر آنالیز شد. داده‌های جذب توسط ایزوترم‌های جذب و سنتیک‌ها شرح داده شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که با افزایش pH میزان حذف کاهش می‌یابد و pH بهینه برای جذب فلوراید 5 بود. افزایش زمان تماس و دوز جاذب منجر به افزایش کارایی حذف فلوراید می‌شود. داده‌‍‌های ایزوترم جذب سطحی نشان می‌دهد که جذب فلوراید از ایزوترم لانگمیر نوع 2 بهتر پیروی می‌کند. سینتیک جذب فلوراید بر روی عدسک اصلاح شده از مدل شبه درجه دوم تبعیت می‌کند. استنتاج: نتایج حاصل نشان داد که گیاه عدسک آبی می‌تواند به‌عنوان جاذب مؤثر و ارزان قیمت در حذف فلوراید از محلول‌های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
جمشید یزدانی چراتی، شهربانو خاکسار، فریده خسروی، لیلا ذلیکانی،
دوره 24، شماره 111 - ( فروردین 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از موضوعات علم جمعیت شناسی که اغلب برنامه‌ریزی‌های توسعه اجتماعی- اقتصادی به آن نیاز دارند، جدول عمر می‌باشد. حاصل جدول عمر، امید به زندگی می‌باشد که روند تغییرات آن در طول زمان نتیجه اصلی عملکرد نظام سلامت را نشان می‌دهد. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی از نوع اپیدمیولوژی بوده است. داده‌ها به روش مستقیم با استفاده از اطلاعات مرگ و میر (آمار موجود در مرکز بهداشت شهرستان ساری و جمعیت ثبتی در طی سال‌های 84 تا 89 جمع‌آوری شده است. امید به زندگی با توجه به تهیه جدول جاری عمر به تفکیک جنس بر اساس میزان مرگ و میر اختصاصی سنی و احتمالات بقا در گروه‌های سنی وتعداد جمعیت در طول سال‌های 84 تا 89 محاسبه گردیده است. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که بیش‌ترین امید به زندگی برای مردان در سال 86 با 52/76 سال و بیش‌ترین امید به زندگی برای زنان در سال 84 با 68/79 سال به‌دست آمد. امید به زندگی زنان به طور معنی‌داری از امید به زندگی مردان بیش‌تر به‌دست آمد. استنتاج: باتوجه به‌یافته‌ها تغییرات امید به زندگی درطول 6 سال روندی افزایشی داشته است. بنابراین توجه به شاخص‌های سلامت در بدو تولد، سلامت روان و بهداشت در زنان، کاهش سوانح و غیره از معیارهای افزایش امید به زندگی می‌باشد.
رضاعلی محمدپور، فتانه خانعلی، جمشید یزدانی، محمود محمودی، اردشیر خسروی،
دوره 24، شماره 112 - ( اردیبهشت 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: مرگ و میر از وقایع حیاتی و طبیعی است که به عنوان پدیده‌ای زیستی، جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی همواره مورد ‏توجه بوده است. یکی از ابعاد مطالعه مرگ و میر، بررسی عوامل مرگ و تعیین امید به زندگی در بدو تولد یا در سال‌های مختلف ‏زندگی می‌باشد. بعضی از بیماری‌ها و علل مرگ و میر باعث کاهش شدید امید به زندگی افراد در جامعه می‌شود. در این مطالعه میزان ‏افزایش امید به زندگی با حذف هر یک از علل مرگ و میر در ایران در سال 1389 برآورد گردید.‏ مواد و روش‌ها: اطلاعات استفاده شده در مطالعه حاضر مربوط به مرگ و میرهای ثبت شده در استان‌های کشور به جز تهران و ‏اصفهان در سال 1389 بود که از طریق اداره کل آمار و اطلاعات در سطح کشور جمع‌آوری شد. با تهیه جداول عمر چندکاهشی بر ‏مبنای تئوری مخاطرات رقابتی و اثر حذف علت اختصاصی در افزایش امید به زندگی در سنین مختلف، میزان اهمیت هر یک از علل ‏مشخص شد. همه محاسبات با استفاده از نرم‌افزار ‏SAS‏ نسخه 9.1 انجام گردید.‏ یافته‌ها: حوادث غیر عمدی و بیماری‌های قلبی- عروقی بیشترین عامل خطر برای مردان بود. با حذف حوادث غیر عمدی، میزان ‏امید به زندگی در بدو تولد 17/2 سال و با حذف بیماری‌های قلبی- عروقی، 23/1 سال افزایش یافت. بیماری‌های قلبی- عروقی برای ‏زنان به عنوان مهم‌ترین خطر مرگ مشخص گردید؛ به طوری که حذف این خطر باعث بیشترین افزایش امید به زندگی در همه سنین ‏شد. حذف این خطر 23/1 سال به میزان امید به زندگی در بدو تولد افزود.‏ استنتاج: میزان افزایش امید به زندگی بر حسب حذف نوع علل و گروه‌های سنی متفاوت می‌باشد و با حذف بیماری‌های قلبی- ‏عروقی و حوادث افزایش بیشتری در امید به زندگی ایجاد خواهد شد.‏
ندا ایزدی، فرید نجفی، اردشیر خسروی، سيد سعید هاشمی نظری، آرش سالاری، حمید سوری،
دوره 24، شماره 112 - ( اردیبهشت 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: سوانح ترافیکی یکی از مهم‌ترین معضلات بهداشتی است که سلامت انسان‌ها را به خطر انداخته است. این مطالعه با ‏هدف تعیین میزان مرگ و میر و ‏YLL‏ (‏Years of lost life‏) ناشی از سوانح ترافیکی در کرمانشاه انجام گرفت.‏ مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، از اطلاعات ثبت مرگ و پزشکی قانونی، به صورت سرشماری استفاده شد. مقدار ‏YLL‏ بر اساس دستورالعمل 2010‏GBD‏ (2010‏Global burden of disease‏) محاسبه و ترکیب سنی و جنسی جمعیت استان برای سال ‏‏1389 نیز از مرکز آمار گرفته شد. کلیه اطلاعات پس از جمع‌آوری، به نرم‌افزار ‏Excel‏ وارد و محاسبات انجام شد.‏ یافته‌ها: میانگین سنی 974 فرد مورد بررسی 70/20 ± 05/39 بود. 1/81 درصد از فوت شدگان مرد بودند. بیشترین علت فوت، ‏مربوط به تصادف با خودروهای سواری بود (8/40 درصد). میزان مرگ و میر سوانح ترافیکی در استان کرمانشاه 3/51 نفر در هر صد هزار نفر جمعیت و به تفکیک جنس 4/82 نفر در مردان و 5/19 نفر در زنان در صد هزار نفر بود. تعداد سال‌های از دست رفته به ‏علت مرگ زودرس در مردان 38345 سال (0/40 در هزار نفر)، در زنان 8267 (7/8 در هزار نفر) و در دو جنس 46613 سال (5/24 در ‏هزار نفر) به دست آمد. بیشترین میزان ‏YLL‏ در دو جنس در گروه سنی 34-30 سال (3/30 در هزار) قرار داشت.‏ استنتاج: با توجه به بالا بودن میزان مرگ و میر و ‏YLL‏ ناشی از سوانح ترافیکی در استان، برنامه‌های مداخلاتی مناسب به منظور ‏پیشگیری و به حداقل رساندن بروز تصادفات جاده‌ای، ضروری به نظر می‌رسد.‏
زهره خسروی دهقی، نرگس آبروی، مرجان عابدی، سهیلا رهگذر،
دوره 24، شماره 113 - ( خرداد 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: MDR1 امروزه به عنوان شناخته شده‌ترین ترانسپورتر دخیل در مقاومت دارویی در سرطان‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت این پروتئین در سیستم‌های مختلف بدن و نقش عملکردی آن در سایر بیماری‌ها کم‌تر مورد بررسی واقع شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقشMDR1 در سیستم ایمنی و نیز اختلالات عصبی، و امکان استفاده از این پروتئین در درمان بیماری‌های مرتبط می‌باشد. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی Pubmed،Google scholar ، ScienceDirect و Elsevier به بررسی 68 مقاله معتبر داخلی و خارجی که در بازه زمانی سال‌های 1998تا 2014 منتشر شده می‌پردازد و در مواردی به تجاربی که گروه ما در دانشگاه اصفهان در خصوص این پروتئین به دست آورده اشاره می شود. یافته‌ها: بیان پروتئین MDR1 در بلوغ سلول‌های دندریتیک و مهاجرت به گره‌های لنفاوی، و هم‌چنین در فرآیند فعال شدن لنفوسیت‌های T نوع CD8+ و CD4+افزایش می‌یابد. در مقایسه با سایر جمعیت‌های لوکوسیتی، سلول‌های NK دارای بالاترین سطح بیان برای MDR1 می‌باشند. فعالیت این پروتئین در سلول‌های naive B گزارش شده هم‌چنین در سلول‌های اندوتلیال مویرگی مغز، درگیر در ایجاد سد خونی - مغزی، به منظور جلوگیری از ورود مولکول های کوچک دارویی و التهابی به داخل سیستم عصبی مرکزی، مشاهده می‌شود. این فعالیت در بیماری‌های گوناگون تخریب کننده سیستم ایمنی کاهش می‌یابد. استنتاج: این مطالعه به شناسایی اهمیت و عملکرد بیان پروتئین MDR1 در سلول‌های سیستم ایمنی و اندوتلیال مویرگی مغز پرداخته است. نقش این پروتئین و عملکرد تغییر یافته آن در بیماری‌های گوناگون تخریب کننده سیستم ایمنی و عصبی، به تفصیل بیان شده است.بی شک شناخت جامع نقش چندجانبه پروتئین MDR1 در تلاش جهت درمان این اختلالات، راه‌گشا خواهد بود.
مقداد پیرصاحب، شهرام نادری، بهاره لرستانی، طوبی خسروی، کیومرث شرفی،
دوره 24، شماره 118 - ( آبان 1393 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه دیالیز بیماران همودیالیزی به ویژه از نظر فلزات سنگین از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین مطالعه غلظت فلزات سنگین(سرب،کروم،کادمیوم و روی) آب ورودی دستگاه دیالیز بیمارستان‌های استان کرمانشاه در سال 1393 سنجش شد و با استانداردهای Extractable Petroleum Hydrocarbon و Association for the advancement of medical instrumentation (AAMI) مقایسه شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 42 نمونه از آب خام ورودی به سیستم اسمز معکوس و 42 نمونه از آب خروجی از سیستم اسمزمعکوس (آب ورودی به دستگاه دیالیز) از بیمارستان‌های استان کرمانشاه برداشت شد. نمونه‌های برداشت شده از نظر غلظت فلزات سرب، کروم، کادمیوم و روی با استفاده از دستگاه طیف‌ سنج پلاسمای جفت شده القایی طبق روش‌های استاندارد آزمایش‌های آب و فاضلاب مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت میانگین نتایج حاصله با استفاده از آزمون آماری تی‌تست با استانداردهای AAMI و EPH مقایسه شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصله، میانگین غلظت فلزات سرب، کادمیوم، کروم و روی در آب خروجی از سیستم اسمز معکوس به ترتیب 32/14±81/18، 53/0±719/0، 46/2±25/84 و ppb 4/19±39/43 بود. راندمان سیستم‌های اسمز معکوس قبل از دستگاه دیالیز، در حذف فلزات روی و کروم به ترتیب 5/61 درصد و 1/2 درصد بوده ولی در حذف فلزات سرب و کادمیوم مؤثر نبوده است. استنتاج: میانگین غلظت فلزات سرب و کروم در آب خروجی از سیستم اسمز معکوس در تمامی بیمارستان‌های مورد بررسی استان کرمانشاه از استاندردهای مجاز اعلام شده با اختلاف معنی‌داری بیش‌تر و میانگین غلظت کادمیوم و روی با اختلاف معنی داری کم‌تر است و سیستم اسمز معکوس قبل از دستگاه دیالیز تنها توانسته است میزان روی را در حد متوسط و کروم را در حد پایینی کاهش دهد و در حذف بقیه فلزات تأثیر چندانی نداشته است. در نتیجه برای بهبود این وضعیت، باید نسبت به شست و شو و تمیز نمودن ادواری غشای سیستم‌های اسمز معکوس و یا تعویض آن اقدام نمود.
جمشید یزدانی چراتی، جلیل شجاعی، علی چهارکامه، محمد صادق رضایی، فریده خسروی، فروزان رضایی، آزیتا دلیلی،
دوره 24، شماره 122 - ( اسفند 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: عفونت های بیمارستانی یکی از دلایل عمده مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان‌ها است که کنترل موفقیت‌آمیز آن نیازمند آگاهی از میزان شیوع و اقدامات پیشگیرانه در بیمارستان‌ها است. این بررسی با هدف تعیین میزان بروز عفونت های بیمارستانی در بیمارستان‌های استان مازندران انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- طولی است که از سطح 15 بیمارستان استان مازندران که به ثبت عفونت‌ها در نرم افزار NISS می پردازند، جمع آوری شده و توسط نرم افزارهای SPSS و Stata در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی ارتباط متغیرها از جداول توافقی و رگرسیون پواسون استفاده شده است. یافته‌ها: میانگین سنی زنان مبتلا به عفونت 67/0±53/54 و در مردان 63/0±26/49 سال بود (05/0>p). میزان عفونت در 15 بیمارستان استان در سال 90 برابر با 79/0 درصد و در سال 91 برابر 21/1 درصد به دست آمد. بیش‌ترین بروز عفونت‌ها مربوط به عفونت‌های پنومونی، ادراری، محل جراحی و زخم سوختگی است. بیش‌ترین عفونت‌ها توسط باکتری‌های اشرشیا کولی (Ecoli) (3/12 درصد)، سدوموناآئروژینورا (3/6 درصد)، آسینتوباکتر (1/6 درصد) و کلبسیلا (9/5 درصد) ایجاد شده است. ارتباط آماری معنی‌داری بین داشتن بیماری زمینه‌ای در بیماران و ابتلا به عفونت‌های مختلف به دست آمده است(05/0>p). خطر ابتلا به عفونت بیمارستانی در زنان 09/1 برابر مردان است(918/0p=). استنتاج: خطر ابتلا به عفونت در میان زنان و مردان معنی‌دار به دست نیامده است. داشتن بیماری زمینه‌ای در بیماران، در نوع ابتلا به عفونت تاثیر‌گذار است و همچنین افزایش بروز عفونت، در سال 90 نسبت به سال 91 به دست آمده است.


سید حسین منتظر، ابوالقاسم لعلی، نوید خسروی، حامد امینی آهی دشتی، مهسا رحیمی نژاد، عارف محمدزاده،
دوره 26، شماره 137 - ( خرداد 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: استفاده ازقرص برنج در ایران به ویژه در نواحی شمالی کشور جهت نگهداری برنج و سایر غلات در انبارها و جلوگیری از تأثیر مخرب حشرات موذی نسبتاً رایج می‌باشد. گزارش‌های متعددی از مسمومیت‌های عمدی یا اتفاقی با قرص برنج وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک بیماران بستری شده به علت مسمومیت با قرص برنج در دو بیمارستان انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر اطلاعات از پرونده‌های موجود در بایگانی بیماران بستری شده به علت مسمومیت با قرص برنج در دو بیمارستان رازی قائم شهر و امام خمینی (ره) ساری در سال‌های 92 تا 93 استخراج شد. اطلاعات دموگرافیک، علایم بدو ورود، فاصله زمانی مسمومیت تا مراجعه به بیمارستان، روش استفاده از قرص، علت استفاده از قرص، زمان استفاده از قرص‌ها در طول روز، فصل مصرف قرص و تغییرات آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: از 52 بیمار با میانگین سنی 2/9±4/23 سال 38 نفر زن (08/73 درصد) و 14 نفر مرد (92/26 درصد) بودند. بیش‌ترین فصل استفاده از قرص پائیز (8/28 درصد) و بیش‌ترین زمان مصرف قرص عصر (9/51 درصد) بود. از 36 بیماری که زنده ماندند، 4 نفرشان دچار عوارض شدند و در نهایت 16 بیمار (5 مرد و 11 زن) فوت شدند.

استنتاج: این مطالعه نشان داد که در بین افراد مسموم شده با قرص برنج میزان مرگ در زنان به طور قابل ملاحظه‌ای بیش‌تر از مردان بوده و اوج زمانی مسمومیت با این قرص فصل پاییز و عصرها بوده است.


محمدتقی قانعیان، اصغر ابراهیمی، جواد سلیمی، رسول خسروی، رضاعلی فلاح زاده، محسن امرالهی، محمود تقوی،
دوره 26، شماره 137 - ( خرداد 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: در میان مواد شیمیایی متعدد مورد استفاده در بخش کشاورزی، 2, 4- دی کلرو فنوکسی استیک اسید (D-2،4) به‌طور گسترده‌ای برای کنترل علف‌های هرز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این علف کش به عنوان یک آلاینده سرطان زا و با سمیت بالا در نظر گرفته می‌شود که به دلیل پایداری بیولوژیکی و شیمیایی آن، تجزیه این آلاینده بسیار مشکل است. لذا این مطالعه با هدف تجزیه فتوکاتالیستی علف‌کش D-2،4 با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم در حضور نور ماوراء بنفش انجام شد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و در سیستم ناپیوسته انجام شد. اثر پارامترهای عملیاتی نظیر pH (2-11)، زمان تماس (5-240 دقیقه)، دوز کاتالیست (2-1/0 گرم بر لیتر) و غلظت اولیه علف کش (5-40 میلی‌گرم بر لیتر) بر راندمان فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. داده‌‌های فرآیند با مدل سینتیکی شبه درجه یک تطبیق داده شدند.

یافته‌ها: افزایش pH و غلظت اولیه علف‌کش منجر به کاهش راندمان تجزیه شد و افزایش زمان تماس و دوز فتوکاتالیست سبب افزایش راندمان تجزیه شد. بهترین راندمان معادل 70 درصد، در pH برابر با 3، دوز کاتالیست 1 گرم بر لیتر، زمان تماس 120 دقیقه و غلظت اولیه علف کش 5 میلی‌گرم بر لیتر حاصل شد. داده های فرآیند به خوبی از سینتیک شبه درجه یک پیروی می‌کنند (R2=0.915).

استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که فرآیند فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم در حضور نور ماوراء بنفش راندمان نسبتاً مناسبی برای تجزیه علف کش D-2،4 دارد.


حسین عبداله زاده، بابک علیزاده، رسول خسروی، مهدی فضل زاده دویل،
دوره 26، شماره 139 - ( مرداد 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: وجود مواد آلی در منابع آبی که سهم عمده آن‌ها مربوط به هیومیک اسید می‌باشد، منجر به تشکیل THMs و HAAs می‌گردد. بنابراین حذف پیش‌ساز فراورده‌های جانبی گندزدایی مهم‌ترین روش برای جلوگیری از تشکیل THM ها می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی کارایی نانورس خام و شکل اصلاح شده آن با EDTA در حذف هیومیک اسید از محلول‌های آبی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: خصوصیات نانورس قبل و بعد از اصلاح با استفاده از تکنیک‌های FTIR،BET ،XRD  و SEM مشخص گردید. غلظت هیومیک اسید با قرائت مستقیم در طول موج nm 254 با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تعیین گردید. هم‌چنین ایزوترم‌های جذب با استفاده از مدل‌های لانگمویر و فروندلیچ و سینیتیک جذب از طریق بررسی مدل‌های سینیتیک درجه یک و دو کاذب تعیین گردید.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آنالیز XRD نشان داد که بعد از اصلاح نانورس با EDTA، فاصله بین لایه‌ای نانورس افزایش یافته است. هم‌چنین آنالیز BET مشخص نمود که مساحت ویژه نانورس بعد از اصلاح از 02/13 به m2/gr 36/28 افزایش یافته است. هم‌چنین با کاهش pH، کارایی حذف هیومیک اسید افزایش یافته و با افزایش دوز جاذب در غلظت ثابت هیومیک اسید، ظرفیت جذب کاهش می‌یابد. ایزوترم‌های جذب برای نانورس خام از مدل فروندلیچ (96/0=R2) و برای نانورس اصلاح شده از مدل لانگمویر (989/0=R2) و هم‌چنین سینیتیک جذب برای هر دو گونه نانورس از درجه یک کاذب تبعیت می‌کند.

استنتاج: نانورس اصلاح شده با EDTA در pH های اسیدی کارایی خوبی برای حذف هیومیک اسید از محیط‌های آبی را دارد.


مهدی فضل زاده، حسین عبداله زاده، رسول خسروی، بابک علیزاده،
دوره 26، شماره 143 - ( آذر 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی حذف رنگزای اسید بلاک 1 از محلول‌های آبی توسط نانوذرات 4O3Fe سنتز شده به روش هم رسوبی شیمیایی انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی نانو ذره 4O3Fe به روش هم‌رسوبی شیمیایی با استفاده از محلول آهن 2 و 3 ظرفیتی در حضور گاز نیتروژن سنتز شد. هم چنین اثر pH اولیه محلول، دوز جاذب، زمان تماس، غلظت اولیه آلاینده، دما، غلظت نمک و مداخله‌گرهایی مثل نیترات، سولفات، فلوراید، کلرور و سختی روی حذف رنگزای اسید بلاک 1 مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین تبعیت فرایند جذب از ایزوترم­های فروندلیخ و لانگمویر و سینتیک های درجه اول و دوم کاذب مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که با کاهش pH اولیه محلول و دوز جاذب، ظرفیت جذب نانوذره افزایش، اما با افزایش دما و افزایش غلظت رنگ، کارایی حذف کاهش می‌یابد. بالاترین کارایی حذف برای غلظت اولیه 25 میلی‌گرم در لیتر در pH برابر با 2، زمان واکنش 60 دقیقه و دوز نانو ذره  گرم در لیتر 98 درصد بدست آمد. هم چنین مداخله‌گرهای نیترات، سولفات، فلوراید، کلرور و سختی تاثیر بسیار کمی در کاهش ظرفیت جذب رنگ توسط نانو ذره 4O3Fe از خودشان نشان دادند. حذف رنگ با استفاده از نانو ذره 4O3 Feاز ایزوترم فروندلیچ (991/0R2=) و هم چنین سینیتیک جذب از درجه دوم کاذب (992/0R2=) تبعیت می‌کند.

استنتاج: نتایج نشان داد که نانو ذره 4O3Fe سنتز شده به طور قابل ملاحظه‌ای قادر به حذف رنگزای اسید بلاک 1 در مدت زمان کم از محلول‌های آبی می‌باشد. بنابراین به عنوان یک جاذب موثر می‌تواند جهت حذف مواد رنگی مورد استفاده قرار گیرد.


حسن اژدری زرمهری، حسین خسروی، احسان محبی، محمد شفیع مجددی، محمد محمدزاده،
دوره 26، شماره 145 - ( بهمن 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: فاکتور رشد عصبی(Nerve growth factorNGF)، به عنوان نورتروفین، در پاسخ محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال به استرس نقش دارد. در این مطالعه نقش tyrphostin AG 879(آنتاگونیست NGF) بر اثر استرس ناشی از شنای اجباری بر رفتارهای اضطرابی در موش صحرایی بررسی شد.

مواد و روش‌ها: در مطالعه تجربی، تعداد 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (200-250 گرم) به چهار گروه (کنترل: حلال دارو، گروه های درمانی: 3 دوز 10، 50 و 100 میکرومولار tyrphostin AG 879) به صورت تصادفی تقسیم شدند. تزریق داخل بطنی (بطن جانبی) حلال و دارو قبل از استرس شنای اجباری انجام شد. از ماز به علاوه ای شکل برای بررسی رفتارهای اضطرابی استفاده شد و داده‌ها توسط نرم‌افزار STATISTICA V5.5 و تست ANOVA آنالیز شد.

یافته‌ها: AG-879 در غلظت پایین (10 و 50 میکرومولار) مدت زمان باقی ماندن در بازوی بسته را نسبت به گروه کنترل کاهش داد ( 05/0< p) و در غلظت بالا (100 میکرومولار) مدت زمان باقی ماندن در بازوی باز را افزایش داد (05/0< p). همچنین AG-879 در غلظت پایین (10 و 50 میکرومولار)، مدت زمان باقی ماندن در بازوی باز را افزایش داد (05/0< p)، ودر غلظت بالا (100 میکرومولار) این کمیت را افزایش داد (05/0< p).

استنتاج: مواجهه با استرس، رفتار‌های شبه اضطرابی را افزایش داد. نتایج حاکی از کاهش اضطراب در گروه دریافت‌کننده AG-879 نسبت به گروه کنترل می‌باشد.


احسان زارعی، اردشیر خسروی، محمداسماعیل مطلق، نهضت امامی افشار، اعظم دخت رحیمی، فرحناز ترکستانی، محمد اسلامی، آزاده درمیانی، رقیه خبیری،
دوره 27، شماره 149 - ( خرداد 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: کاهش میزان مرگ و میر مادری به سه چهارم در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ محتوی هدف پنجم اعلامیه توسعه هزاره در سال ۲۰۰۰ بوده است و همه کشورها متعهد به تحقق این هدف شده بودند. این مطالعه به منظور بررسی میزان دستیابی ایران به این هدف انجام شد.

مواد و روشها: دادههای مطالعه از منابع اطلاعاتی داخلی و بینالمللی شامل گزارش جهانی روند مرگ و میر مادری سازمان ملل، پایگاه داده های بانک جهانی، سازمان بهداشت جهانی و یونیسف منابع اصلی بینالمللی و نظام مراقبت مرگ مادری وزارت بهداشت، پیمایشهای ملی جمعیت و سلامت در سال های ۱۳۷۹ (DHS) و ۱۳۸۹(IrMIDHS)، سالنامههای آماری ثبت احوال و مرکز آمار ایران استخراج شدند و با استفاده از روشهای آمار توصیفی در نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل شدند قرار گرفتند.

یافتهها: یافتههای این مطالعه نشان داد جمهوری اسلامی ایران در فاصله سالهای ۱۹۹۰2015-1990-۲۰۱۵ با کاهش متوسط سالانه ۴/۶ درصد و در مجموع ۸۰ درصدی در مرگ و میر مادری طی ۲۵ سال، یکی از ۹ کشوری است که به طور کامل به هدف پنجم توسعه هزاره دست یافته است.

استنتاج: تلاش هماهنگ جمهوری اسلامی ایران برای کاهش مرگ و میر مادری طی 25 سال اخیر می تواند راهنما و الهام بخش برای سایر کشورها در جهت کاهش اساسی مرگهای قابل اجتناب مادری باشد.


سید ابوالحسن نقیبی، محمود موسی زاده، حسین محسنی پویا، فاطمه خسروی،
دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )
چکیده

سابقه و هدف : یکی از مهم ترین دوره زندگی مادران در سنین باروری دوره حاملگی است که می تواند با بیماریها و خطرات ناشی از باردارشدن همراه باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین پیامدهای نامطلوب بارداری و عوامل موثر برآن در زنان باردار روستایی شهرساری انجام شد. 

مواد و روش‌ها : در این مطالعه مقطعی ( cross- sectional ) 826 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان ساری که دارای پرونده مراقبت بوده و در سال 1395 زایمان کرده بودند، شرکت داشتند. نمونه گیری بصورت طبقه ای دو مرحله ای و جمع آوری اطلاعات  نیزبراساس چک لیست انجام شد.  

یافته‌ها: براساس نتایج مطالعه، فراوانی وزن کم هنگام تولد 6/3%، نارسی نوزاد 3/2%، سقط3/1، مرده زایی یک نفر، اختلالات مادرزادی 2/1%،  و زایمان زودرس 3% بود. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان دادکه تفاوت آماری معنی داری بین متغیرهای سابقه سقط، سابقه مرده زایی، سن حاملگی، سطح تحصیلات مادر و دیابت بارداری با پیامدهای نامطلوب بارداری و ناهنجاری مادرزادی وجود ندارد (05/0<p).

استنتاج: هرچند نتایج مطالعه حاضر ارتباط معنی داری را بین متغیرهای مورد بررسی و پیامدهای نامطلوب بارداری نشان نداده است. از دلایل احتمالی عدم معنی داری می توان به پایین بودن فراوانی پیامدها و حتی قابل ملاحظه نبودن میزان برخی فاکتور های خطر ماننند سن نامناسب بارداری اشاره نمود. لذا انجام مطالعات تحلیلی مانند مورد-شاهدی ضروری به نظر می رسد.


علی اسرافیلی، سعیده خسروی، میترا غلامی، مهدی فرزادکیا، قدیر عبدالرحیمی،
دوره 28، شماره 159 - ( فروردین 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: فرایند فوتوکاتالیستی با استفاده از TiO2، یک روش شناخته شده برای حذف آلاینده‌های آب است. اما اندازه کوچک ذرات TiO2 و در نتیجه مشکل جداسازی آن بعد از تصفیه، مانع تجاری سازی آن میگردد. هدف از این مطالعه سنتز نانوذرات مغناطیسی Fe3O4@SiO2@TiO2 و بررسی کارایی آن در حذف آنتیبیوتیک مترونیدازول (MNZ) از محلول های آبی میباشد.
مواد و روشها: در این مطالعه کاربردی، پس از سنتز نانو ذرات به روش سل- ژل، ویژگیهای آن از طریق آنالیزهای SEM، XRD، VSM و BET تعیین گردید. تأثیر پارامترهای بهره‌ برداری شامل دوز کاتالیست، pH و غلظت اولیه مترونیدازول بر راندمان حذف،آزمایش و درجه واکنش و سینتیک حذف، به همراه قابلیت بازیابی کاتالیست در فاز بهینه مورد بررسی قرار گرفت. در انتها، مقایسه بین روشهای جذب، فوتولیز مستقیم، کاربرد کاتالیست تجاری Degussa P25TiO2 و کاتالیست Fe3O4@SiO2@TiO2 انجام گرفت و نتایج مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتهها: نتایج آنالیزها نشان داد کاتالیست سنتز شده ویژگی های سوپر پارامغناطیسی خوبی از خود نشان می‌دهد. شرایط بهینه برای حذف مترونیدازول در دوز کاتالیست برابر با g/L 5/1، 8=pH و غلظت اولیه MNZ برابر با mg/L 40 در زمان 180 دقیقه تابش UV، به دست آمد. مطالعات سینتیکی نشان داد حذف فوتوکاتالیستی MNZ از واکنش شبه درجه اول (9912/0=R2 ) و مدل لانگمویر- هینشلوود (9997/0= R2 ) پیروی میکند.
استنتاج: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، نانوذرات Fe3O4@SiO2@TiO2 به اندازه کاتالیست تجاری
Degussa P25 TiO2 در حذف آنتی‌بیوتیک مترونیدازول مؤثر میباشد (05/0 > p) و با درنظر گرفتن سادگی جداسازی آن در یک میدان مغناطیسی خارجی و قابلیت استفاده مجدد از آن، نانوذرات Fe3O4@SiO2@TiO2 می‌تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای TiO2 P25 Degussa مورد توجه قرار گیرد.
 
امین عطائی، عباس علی پور، سهیلا خدا کریم، اردشیر خسروی،
دوره 28، شماره 168 - ( دی 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: شاخص مرگ کودکان به عنوان بخش مهمی از اهداف توسعه هزاره میباشد. سالانه 6 میلیون کودک در جهان میمیرند. اطلاعات علیتی مرگ برای اولویت بندی مداخلات و برنامه ریزی و تشخیص کارآمدی مداخلات ضروری میباشد. این مطالعه با هدف بررسی مرگ کودکان 1-59 ماهه در استان اردبیل انجام گرفت.
مواد و روشها: کلیه مرگ های رخ داده در استان اردبیل از سال 94-1390 در کودکان 1-59 ماهه استخراج شد، توزیع مرگ بر اساس محل فوت، جنس و محل سکونت مشخص شد و ارتباط بین آنها با استفاده از نرمافزار SPSS-23 بررسی گردید.
یافتهها: از 553 مورد مرگ 2/56 درصد مذکر، 7/64 درصد در بیمارستان و 9/55 درصد در مناطق شهری رخ داد. 1/57 درصد مرگها در گروه1-12 ماه قرار داشتند. بین جنس و محل سکونت ارتباط معنیدار وجود داشت. روند مرگ در طول 5 سال بصورت افزایشی بود. علت اصلی فوت در نظام ثبت مرگ معاونت بهداشتی و مرگهای بیمارستانی ناهنجاریهای مادرزادی و کروموزومی بود.
استنتاج: علل اصلی مرگ در این گروه سنی عموماً قابل پیشگیری میباشد و برنامهریزی برای کاهش مرگ کودکان اهمیت بهسزایی دارد. با توجه به تشابه علل مرگ رخ داده در بیمارستان با علل مرگ در کل جامعه، استفاده از دادههای بیمارستانی برای برنامهریزیهای مرتبط مفید به نظر میرسد.
 
محمد خادملو، محمود موسی زاده، پژمان خسروی،
دوره 29، شماره 172 - ( اردیبهشت 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: توجه به ایمنی از مهمترین شاخصهای مراکز بهداشتی درمانی است و یک ارتباط مثبت بین فرهنگ ایمنی بیمار و بهبود پیامدهای سلامت وجود دارد هم چنین در کنار آن شناخت عوامل موثر در رضایتمندی مراجعین در ارتقای کیفیت مراقبتها موثر می باشد.این مطالعه برای ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل و هم چنین برای بررسی میزان رضایتمندی مراجعین به این مراکز صورت گرفته است.
مواد و روشها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی است.211 نفر از پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهرستان آمل ار اسفند 1396 تا خرداد 1397مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار اندازهگیری پرسشنامه MOSPSC بود که 12 بعد از فرهنگ ایمنی را مورد ارزیابی قرار میدهد. در کنار آن 211 نفر از مراجعین به همان مراکز با پرسشنامه SERVQUAL که ارزیابیکننده کیفیت خدمات از طریق رضایت مراجعین میباشد، مورد بررسی قرار گرفتند. دادهها با نرمافزار spss22 مورد  ارزیابی قرار گرفتند.
یافتهها: نگرش مثبت در کارکنان در مورد کل ابعاد 82 درصد بود. بیشترین نگرش مثبت نسبت به بعد پیگیری (85 درصد) و کمترین آن در مورد بعد ارزیابی کلی کیفیت و ایمنی(59 درصد) وجود داشت. در مورد رضایتمندی مراجعین، میزان رضایت به طور کلی (79 درصد) بود. بیشترین بعد رضایت، اعتماد (88 درصد) و کمترین آن بعد دسترسی به پزشک (18 درصد) بود.
استنتاج: فراهم کردن پرسنل کافی و تهیه استانداردهای کاری برای پرسنل و تخصیص منابع کافی برای بهبود کیفیت و مراقبت از طرف مدیران می تواند به ارتقای فرهنگ ایمنی در مراکز بهداشتی درمانی کمک کند. در مورد رضایتمندی مراجعین، راهبرد مشارکتی با کارکنان و شناخت ادراکات و انتظارات مراجعین توسط مدیران جهت بهبود میزان رضایتمندی مراجعین مفید می باشد.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb