جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای دباغی

محمد یوسف پور، زهرا کاشی، نجیبه احمدی ثانی، مریم تقوی شیرازی، فتانه هاشم دباغیان،
دوره 26، شماره 136 - ( اردیبهشت 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: هدف این مطالعه بررسی میزان استفاده از روش‌های مکمل/ جایگزین در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های دیابت شهر ساری و عوامل موثر و بررسی نگرش و رضایتمندی آن‌ها از این روش‌ها بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، میزان به‌کارگیری روش‌های طب مکمل/ جایگزین، روش آشنایی بیماران با این روش‌ها، نگرش و رضایتمندی آن‌ها از این روش‌ها در 270 بیمار مبتلا به دیابت توسط پرسشنامه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین عوامل موثر با استفاده از آزمون‌های تی‌تست وکای مربع و رگرسیون لجستیک تحلیل شد.

یافته‌ها: 99 نفر (6/36 درصد) از شرکت‌کنندگان، در یک سال قبل از مطالعه حداقل از یکی از روش‌های طب مکمل/ جایگزین استفاده کرده بودندکه به ترتیب فراوانی گیاهان دارویی (85 نفر)، حجامت (14 نفر)، طب سوزنی (11 نفر)، فصد (5 نفر) و ماساژ (1 نفر) بود. فراوان‌ترین گیاهان استفاده شده گزنه، شنبلیله، زرشک، دارچین و چای سبز بودند. بیش از
51 درصد از افراد، از اثرات این روش‌ها ابراز رضایت و بیش از 67 درصد تمایل به استفاده مجدد داشتند. نگرش مثبت نسبت به این روش‌ها در 47 نفر (4/17 درصد) از افراد شرکت‌کننده وجود داشت. ارتباط معنادار آماری میان استفاده از روش‌های مذکور با تأهل (02/0=p)، مدت ابتلا به دیابت (01/0=p) و مدت درمان (02/0=p) مشاهده شد.

استنتاج: نتایج این مطالعه نشان دهنده شیوع بالای استفاده از روش‌های غیر رایج در بیماران دیابتی و ارتباط آن با مدت ابتلا و درمان دیابت بود. لذا مطالعات بیش‌تری جهت ارزیابی میزان اثر، عوارض و تداخلات این روش‌ها با درمان‌های رایج توصیه می شود.


منصور خرمی زاده، فتانه هاشم دباغیان، بیژن فروغ، حوریه محمدی کناری،
دوره 29، شماره 181 - ( بهمن 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: درد مزمن گردن یکی از مشکلات شایع عضلانی اسکلتی است و محدودیت حرکات گردن و شانه میتواند سبب افت کیفیت زندگی گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر ماساژ دلک و غمز بر دامنه حرکات گردن و شانه و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به گردن‌ درد مزمن غیر اختصاصی انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی که در سال ۲۰۱۸ در تهران انجام پذیرفت، مداخله در ۴ مرحله متوالی (هفته‌ای یک ‌بار) صورت گرفت. پیامدهای مطالعه در رابطه با کیفیت زندگی در ۳ مرحله قبل از مداخله، بعد از مداخله و یک ماه بعد از مداخله و میزان محدودیت حرکات گردن و شانه قبل و بعد هر مداخله و یک ماه بعد از مداخله چهارم مورد سنجش قرار گرفتند. تجزیه ‌و تحلیل داده ‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.
یافتهها: کیفیت زندگی و دامنه حرکات در ناحیه شانه و گردن قبل از شروع جلسه اول ماساژ با میزان آن بعد از اتمام ماساژ تفاوت معنیداری داشت (05/0>P). بعد از اتمام جلسات ماساژ و دوره پیگیری یک‌ ماهه، تفاوت معنیداری در کیفیت زندگی و دامنه حرکات در ناحیه شانه و گردن مشاهده نشد (05/0<P).
استنتاج: ماساژ دلک و غمز در بیماران با درد مزمن غیر اختصاصی گردن موجب بهبود نسبی در کیفیت زندگی و دامنه حرکات در ناحیه شانه و گردن میگردد.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 2N20171111037368IRCT
 
مهدی امینی، صهبا متولی‌زاده، پرویز دباغی، یاسمن شیاسی، مژگان لطفی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مدل ابعادی یا جایگزین اختلال شخصیت DSM-5، توجه به خصایص شخصیت در سنین نوجوانی است. در مورد روایی و ساختار مدل جایگزین اختلالات شخصیت در فرهنگ‌های غربی مطالعات زیادی انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی مدل جایگزین اختلال شخصیت در نوجوانان و مقایسه ویژگی‌های روانسنجی فرم اصلی، کوتاه و مختصر پرسشنامه شخصیت (PID-5) در نمونه‌ای از نوجوانان ایرانی انجام شد.
مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی، 404 نفر (4/54 درصد دختر) از نوجوانان 18-13 سال شهر تهران، با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس در مطالعه شرکت داشتند. مشارکت‌کنندگان فرم مداد کاغذی پرسشنامه‌های PID-5، مقیاس تکانشگری بارات (BIS-11فرمهای اضطراب و افسردگی از سیستم اندازهگیری نتایج مبتنی بر گزارش بیمار(PROMIS) را تکمیل کردند.
یافتهها: ضریب آلفای کرونباخ در فرم اصلی پرسشنامه برای 5حوزه در دامنه‌ای از 81/0 (حوزه مهارنداشتن) تا 88/0 (حوزه روان‌پریشی)، برای  فرم کوتاه در دامنه 74/0 (حوزه گسستگی) تا 86/0 (حوزه روان‌پریشی) و در فرم مختصر در محدوده 67/0(حوزه عاطفه‌مندی منفی) تا 76/0(حوزه روان‌پریشی) به‌دست آمد. ضرایب همبستگی خصیصه‌ها با نشانگان افسردگی، اضطراب و تکانشگری در سه فرم پرسشنامه معنادار بود (05/0P≤ و 01/0P≤). بررسی تحلیل عاملی نیز ساختار پنج عاملی هر سه فرم پرسشنامه را تائید کرد.
استنتاج: بهطور کلی هر سه فرم نسخه نوجوانان پرسشنامه PID-5 دارای روایی و قابلیت اطمینان مطلوبی بود و از آن‌ها می‌توان برای اهداف مختلف بالینی و پژوهشی استفاده کرد. فرم مختصر عمدتاً برای غربالگری مناسب است و دو فرم اصلی و کوتاه می‌توانند برای بررسی خصیصه‌های نابهنجار شخصیت در نوجوانان استفاده شوند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb