جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای دلاوریان

فرهنگ بابامحمودی ، عبدالرضا بابامحمودی فرهنگ، لیلا دلاوریان ،
دوره 19، شماره 74 - ( بهمن 1388 )
چکیده

تب رماتیسمی حاد یک بیماری سیستمیک است که در اثر واکنش اتوایمیون به آنتیژنهای بعضی از سروتایپهای استرپتوکوکهای بتا همولیتیک گروه A پدید میآید. تشابه آنتیژنهای این باکتری با نسوج قلب و عروق، بافت سینوویال مفاصل، نسوج زیر جلدی و گانگلیونهای بازال مغز باعث ایجاد واکنشهای اتو ایمیون و بروز علایم بیماری میشود. این بیماری اغلب در دوران کودکی و در سنین پنج تا چهارده سالگی به دنبال گلودرد چرکی رخ می دهد. وقوع حمله اول بیماری در بالغین بسیار نادر است. کره سیدنهام از تظاهرات دیررس بیماری و یکی از معیارهای تشخیصی جونز بوده که معمولا در غیاب بقیه معیارهای مذکور آشکار میشود البته این یافته که بیشتر در دختران ظاهر میشود به تنهایی میتواند موجب تشخیص تب رماتیسمی حاد شود. اغلب فاصله زمانی زیادی بین بروز علایم تب رماتیسمی حاد و کره سیدنهام وجود دارد و کره سیدنهام به عنوان تظاهر اولیه تب رماتیسمی حاد غیر معمول است. این مقاله به گزارش یک مورد بسیار نادر این بیماری که در آن دختر هفده سالهای با شکایت از حرکات ناگهانی، نامنظم و بی اختیار در دست راست که از دو روز قبل از مراجعه آغاز شده است میپردازد. در شرح حال، بیمار به وقوع تب و گلودرد، سه هفته پیش از بروز این حرکات نامعمول اشاره میکند که با دریافت دارو بهبود یافته بود. نکته قابل توجه در گزارش این مورد این بوده که در این بیمار کره سیدنهام، اریتم مارژیناتوم، تب، نارسایی شدید دریچه میترال و درد مفاصل به طور همزمان و در یک فرد بالغ تظاهر یافته است که این همزمانی بسیار نادر است.

فرهنگ بابامحمودی ، عبدالرضا بابامحمودی فرهنگ، روجا ولیپور ، لیلا دلاوریان ،
دوره 20، شماره 77 - ( مرداد 1389 )
چکیده

سابقه و هدف: هپاتیت های ویروسی از جمله عوامل ایجادکننده موربیدیتی و مورتالیتی در جوامع بشری هستند از این میان هپاتیتA مشکلی عمده برای بهداشت جهان است. این مطالعه به منظور بررسی میزان شیوع انواع هپاتیت ویروسی و بررسی اپیدمیولوژی وعلائم بالینی و پیش آگهی هپاتیتA در افراد بالغ بستری شده انجام شده است.
مواد و روش ها: پس از بررسی میزان شیوع انواع هپاتیت در بیماران بستری شده در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر، تمامی بیمارانی که بالاتر از 14 سال بوده اند و از ابتدای سال 1382 تا انتهای 1387 در مدت 6 سال با تشخیص هپاتیت حادA بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند، بیمارانی که تشخیص هپاتیتA در آن ها با انجام آزمایش HAV IgM Ab مسجل شده بود از نظر علائم بالینی، آزمایشگاهی و چگونگی سیر وضعیت بالینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: تعداد بیمارانی که با تشخیص هپاتیت حاد یا مزمن بستری شده بودند 439 نفر، که از این میان 40 نفر (9.11 درصد) مبتلا به هپاتیت حادA و 261 بیمار (59.45 درصد) مبتلا به هپاتیت B حاد و مزمن و 136 بیمار (30.97 درصد) مبتلا به هپاتیتC مزمن که جهت بیوپسی کبد بستری شدند و 2 بیمار (0.45 درصد) مبتلا به هپاتیت حادE بودند. از 40 بیمار مبتلا به هپاتیت A، 28 نفر مذکر، 12نفر مونث بودند. بیشترین گروه سنی مبتلا به هپاتیتA افراد 14 تا 19 ساله و دانش آموز بودند. از این افراد 3 نفر (7.5 درصد) بعلت هپاتیتA برق آسا فوت کردند.
استنتاج: بین بیماران بستری شده، بعد از هپاتیت B وC هپاتیتA بیشترین شیوع را داشته و هپاتیتE در جایگاه بعدی قرار داشت. در استان مازندران ابتلا به هپاتیت حادA در بالغین افزایش یافته و به تبع آن میزان مرگ و میر بیشتری را نیز بهمراه خواهد داشت لذا برنامه ریزی برای انجام واکسیناسیون علیه این بیماری امری ضروری بنظر می رسد.

علی رضا داودی، نرگس نجفی، عاطفه طیبی، شهریار عالیان، لیلا دلاوریان،
دوره 21، شماره 85 - ( آذر 1390 )
چکیده

سابقه و هدف : لپتوسپیروز یک بیماری مشترک انسان و حیوان است که توسط گونه‌های لپتوسپیرا از خانواده اسپیروکت‌ها ایجاد می‌شود. درگیری ریوی در این بیماران شایع بوده ولی اغلب نشانه‌های بالینی کمی دارد. با این وجود در مواردی لپتوسپیرز درگیری شدید تنفسی با مورتالیتی بالا ایجاد می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی درگیری ریوی بیماران مبتلا به لپتوسپیروز است.
مواد و روش ها : در یک مطالعه مقطعی، پرونده بیماران مبتلا به لپتوسپیروزیس که از اردیبهشت 1388 تا اردیبهشت 1389 در یک بیمارستان سطح سه بستری بودند، بررسی گردید. تشخیص لپتوسپیروز بر اساس علائم بالینی و سرولوژی مثبت (180/1 ÏFÂ>) بود.
یافته ها : 107 بیمار مبتلا به لپتوسپیروز با تشخیص قطعی وارد مطالعه شدند. 7/64 درصد مرد و 4/82 درصد کشاورز بودند. شکایت اصلی در 105 بیمار تب و در 2 بیمار زردی بود. 9/15 درصد گرافی قفسه‌سینه غیرطبیعی داشتند. شایع‌ترین نمای رادیوگرافیک، انفیلتراسیون رتیکولر دو طرفه بود. میانگین سنی بیماران با درگیری ریوی بالاتر از افراد مبتلا به لپتوسپیروز گرافی نرمال بود (05/0p<) ولی از نظر جنسیت، شغل، یافته‌های آزمایشگاهی (بجز ÇPK) اختلاف معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت (05/0p>). سطح ÇPK در افراد با درگیری ریوی به‌طور معنی‌داری بیشتر از بیماران با گرافی نرمال بود (05/0p<).
استنتاج : در بیماران لپتوسپیروز، درگیری ریوی به‌طور ناشایعی می‌تواند با علائم تنفسی شدید همراه باشد، که این درگیری در سنین بالاتر بیشتر است.

فرهنگ بابا محمودی ، مریم فرخی، لیلا دلاوریان ، عبدالرضا بابامحمودی، علیرضا خلیلیان ، محمد رضا حق شناس،
دوره 22، شماره 95 - ( آذر ماه 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: ویروس هپاتیت B یکی از مشکلات بزرگ بهداشتی است که شیوع آن در جوامع مختلف متفاوت گزارش شده است و بیش از350 میلیون نفر از افراد در دنیا به این ویروس آلوده می‌باشند. تظاهرات بالینی عفونت هپاتیت B طیف وسیعی دارد و عوارض طولانی مدت آن به سیروز کبدی و هپاتوسلولار کارسینوما می‌انجامد و هر ساله بین 5/0 تا 2/1 میلیون نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست می‌دهند. با تشخیص به موقع و مداخله درمانی صحیح تا حدی می‌توان از بروز این عوارض جلوگیری به عمل آورد. لذا در این تحقیق غلظت ویروسی، میزان سطح آنزیم‌های کبدی و مثبت یا منفی بودن HBeAg در بیماران مبتلا به هپاتیتB مزمن بررسی شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که بر روی 146 بیمار مبتلا به هپاتیتB مزمن که در طی سال‌های 88-1386 به مرکز آموزشی- درمانی رازی قائم‌شهر مراجعه نمودند و جهت تشخیص HBV-DNA، HBeAg و آنزیم‌های کبدی مورد بررسی قرار گرفتند، انجام شد. پس از نمونه‌برداری و جداسازی سرم از خون افراد مبتلا به هپاتیت B، با استفاده از کیت مخصوص استخراج ژنوم ویروسی از سرم افراد جداسازی و مقدار DNA ویروسی توسط اسپکتوفتومتر تعیین شد. سپس با استفاده از کیت HBV RG (از شرکت نوین ژن) که حاوی پرایمرها و پروب اختصاصی می‌باشد تست Real Time PCR انجام شد. گردآوری اطلاعات از نتایج حاصل از بازخوانی پرونده بیماران انجام گرفت سپس داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از مجموع 146 بیمار مورد مطالعه 94 نفر HBeAg منفی و 52 نفر HBeAg مثبت بودند. در این مطالعه هیچ همبستگی بین سطح HBV-DNA و AST مشاهده نشد ولی بین سطح HBV-DNA و آنزیم ALT همبستگی معنی‌داری دیده شد. استنتاج: آنزیم ALT حتی در مراحلی از بیماری که HBeAg منفی باشد و بیماری مخفی وجود داشته باشد می‌تواند نشانگر مناسبی از شدت درگیری کبد باشد لذا با تعیین سطح سرمی ALT و HBV-DNA در این بیماران تا قبل از پیشرفت آسیب کبدی به سمت سیروز می‌توان سریعاً درمان ضد ویروسی را شروع کرد.
فرهنگ بابامحمودی، لطف الله داودی، فاطمه آهنگرکانی، لیلا دلاوریان، محبوبه حاتمی، فاطمه کوهکن،
دوره 26، شماره 142 - ( آبان 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: ماستیت یا التهاب بافت پستانی، یک وضعیت نسبتاً شایع در زنان سنین باروری می‌باشد که عمدتاً با تشخیص ماستیت شیردهی و به صورت سرپایی درمان می‌شود. گاه در بررسی ماستیت، به ویژه فرم مزمن آن، تشخیص‌های نادری هم چون ماستیت گرانولوماتوز و بدخیمی گزارش می‌شود. هدف این مطالعه، بررسی برخی ویژگی‌های بالینی بیمارانی است که با تشخیص اولیه ماستیت بستری شدند.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، پرونده 46 بیمار خانم بستری شده در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر با تشخیص اولیه ماستیت از سال 1389 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. ریسک فاکتور، شرح حال، معاینه فیزیکی، آزمایشات، سونوگرافی، ماموگرافی، درمان، روش‌های تشخیص، نتایج پاتولوژی و تشخیص نهایی در پرسشنامه بیماران ثبت گردید.

یافته‌ها: از این بیماران، 8 نفر (18 درصد) post monoposed و 38 نفر (82 درصد) pre monoposed بودند. میانگین سنی این بیماران 08/7±18/33 سال بود. 8 بیمار سابقه عود ماستیت داشتند. از 8 مورد عود، 4 مورد سابقه دستکاری جراحی قبلی داشتند. تشخیص نهایی در 6 نفر (13 درصد) ماستیت گرانولوماتوز بود که همگی بیماری عود کننده داشتند. هم‌چنین دو نفر نیز کانسر التهابی پستان داشتند.

استنتاج: ماستیت طیف وسیعی از علل عفونی و گرانولوماتوز و حتی بدخیمی را شامل می‌شود که خصوصاً در موارد عود کننده، باید جهت تشخیص قطعی، از بیوپسی و هیستوپاتولوژی استفاده کرد.


فرهنگ بابامحمودی، محسن اعرابی، محمدرضا مهدوی، محمود موسی زاده، محمدرضا حق شناس، احمد ابراهیم نژاد، الهه زارعی مته کلایی، هدیه قلیان، لیلا دلاوریان، آزاده مجرلو، تکتم السادات والد ساروی، فاطمه آهنگرکانی،
دوره 27، شماره 151 - ( مرداد 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: آنفولانزای H1N1، بیماری همهگیری است که در هنگام بروز پاندمی کل جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف از این مطالعه بررسی سطح آگاهی پزشکان خانواده شهری شاغل در استان مازندران در مورد بیماری آنفولانزای H1N1 بوده است.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی ،373 پزشک خانواده شهری مورد پرسشگری واقع شدند. پرسشنامهای استاندارد در حیطههای اپیدمیولوژی (7 سوال)، درمان (5 سوال)، ویروسشناسی و تشخیص (5 سوال)، علائم بالینی (6سوال) و پیشگیری (4 سوال) در مورد بیماری آنفولانزای H1N1 توسط آنها تکمیل شد. در نهایت پس از اتمام مرحله جمعآوری اطلاعات و کدگذاری متغیرهای کیفی کلیه متغیرها و پاسخها وارد صفحه نرم افزار SPSS  (V. 18.0, III Chicago Inc.) شده و با استفاده ار آزمونهای آماری توصیفی (Descriptive)، t-test، Chi square ، Fishers exact test وآنالیز شدند
یافتهها: از تعداد کل 373 نفر شرکتکننده در مطالعه 5/47 درصد زن و 5/52 درصد مرد بودند. تحلیل دادهها نشان داد که از این تعداد افراد ، 8/0 درصد سطح آگاهی ضعیف، 3/11 درصد سطح آگاهی متوسط، 3/60 درصد سطح آگاهی خوب و 6/27 درصد سطح آگاهی عالی در زمینه بیماری آنفلوآنزا داشتند. همچنین میانگین نمره افراد نمونه از زیرمقیاسهای پرسشنامه سطح آگاهی آنفلوآنزا در زمینههای اپیدمیولوژی، ویروسشناسی و تشخیص، علائم بالینی، پیشگیری و درمان به ترتیب 30/4، 38/3، 59/4، 79/2، 67/3 بوده است. میانگین نمره سطح آگاهی زنان در حیطه اپیدمیولوژی و درمان بالاتر از مردان بود .علاوه بر این نتایج حاکی از ارتباط مستقیم سابقه فعالیت با حیطههای ویروسشناسی و تشخیص، علائم بالینی، پیشگیری و درمان و رابطه معکوس با حیطه اپیدمیولوژی داشت.
استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی پزشکان خانواده شهری در استان مازندران در حد نسبتاً بالا بوده است اما لزوم شرکت در برنامههای آموزش مداوم جهت افزایش سطح آگاهی و به روز کردن اطلاعات ضروری است.


فرهنگ بابا محمودی، رویا قاسمیان، جمشید یزدانی چراتی، الهام افضلیان اشکذری، لیلا دلاوریان،
دوره 27، شماره 152 - ( شهریور 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: سل یک بیماری عفونی شایع، و در بسیاری از موارد مرگبار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی یافتههای کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به سل بستری شده میباشد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 61 بیمار مبتلا به سل در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر سال 1394-1393انجام شد. یافتههای کلینیکی و پاراکلینیکی این بیماران، بین موارد منجر به مرگ، عود بیماری، و ابتلا به بیماری زمینهای به تفکیک نوع بیماری مقایسه شد. تمامی دادهها با نرمافزار SPSS 19 آنالیز شد. P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شـد.
یافتهها: تفاوتهای مشاهده شده درسطح ALP و RBC و هموگلوبین در بین بیماران در گروه عود و موارد جدید بیماری سل و سطح ALT ، ALP ، اندزهPPD و FBS و کراتینین در بین بیماران مبتلا به سل زنده و فوت شده از نظر آماری معنیدار بود. سطح هماتوکریت، FBS، RBC، MCHC، پلاکت و فریتین بین دو گروه HIV مثبت و منفی، سطح MCV ، WBC ، MCH ، MCHC و AST در افراد مسلول با و بدون بیماری کبدی و سطح ALT و BS در افراد مسلول با و بدون دیابت ، به طور معنیداری تفاوت داشت.
استنتاج: نتایج مقایسه یافته‏های پاراکلینیکی در بیماران مسلول با و بدون بیماری‏های زمینه‏ای، حاکی از اهمیت تشخیص به موقع اختلالات پاراکلینیکی در این بیماران بود. بنابراین رفع این علت‌ها می‌تواند باعث بهبود سریعتر و پاسخ به درمان بهتر در این بیماران گردد.
 
فرهنگ بابامحمودی، محمود موسی زاده، انیس حدادی، فاطمه فلاحپور گلمایی، لیلا دلاوریان،
دوره 30، شماره 186 - ( تیر 1399 )
چکیده

  سابقه و هدف: هپاتیت حاد ویروسی یکی از مشکلات بهداشتی امروز جهان به حساب میآید. طغیانی از ویروس هپاتیت در اوایل سال 1398در یکی از مناطق روستایی مازندران اتفاق افتاده است. جهت بررسی اپیدمیولوژیک و بار تحمیلی اقتصادی و منشا احتمالی آلودگی و پیامدهای آن، بر آن شدیم که این طغیان را به طور دقیق بررسی کنیم.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی و از نوع گزارش- مواردی بوده است. در این مطالعه که اعضای خانواده به تعداد 9 نفربودند، 7 نفر آنها دارای علامت هپاتیت حاد شدند که مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند.
یافتهها: در این خانواده 7 نفر علائم بالینی و آزمایشگاهی هپاتیت حاد را پیدا کردند که در آزمایشات انجام شده سرولوژی HAV Igm همگی مثبت بوده است. با توجه به دوره کمون کوتاه و آلودگی با منشا مشترک محتمل ترین راه انتقال با عنایت به وضعیت بهداشتی و محل سکونت افراد مذکور را میتوان در اثر آب آلوده دانست.
استنتاج: با توجه به بررسی انجام شده در سیستم آب آشامیدنی و جایگاه ساختمان مسکونی در منتهی الیه روستا میتوان بهطور قوی آلودگی از طریق آب آشامیدنی و ورود فاضلاب به سیستم آب لولهکشی را مهمترین علت بیماری دانست.  
 
فرهنگ بابا محمودی، محمد آزادبخت، سیدجلال حسینی مهر، فاطمه اکبری، رضا علیزاده نوایی، علی شریف پور، حسین عسگری راد، لیلا دلاوریان،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک دارویگیاهی روی عوارض ریوی دربیماران مبتلا به کوید19 می‌باشد.
مواد و روشها: 40 بیمار مبتلا به بیماری کووید-19 با سن بالاتر از 18 سال و میانگین سنی بالاتر از 55 سال با نسبت 60 درصد مردها به زن‌ها که علائمی نظیر تب بالای ٣٨ درجه، شمارش لنفوسیت کم‌تر از ١٢٠٠، CRP مثبت، علایم تنفسی و درگیری ریوی در گرافی ریه با سی‌تی اسکن را داشتند، بعد از تکمیل فرم رضایت نامه برای شرکت در مطالعه انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد طبقه‌بندی شدند. گروه شاهد تحت درمان با قرص کلترا 400 میلی‌گرمی و قرص هیدروکسی کلروکین 200 میلی‌گرمی هر 12 ساعت قرار گرفت‌ و گـروه مـداخله عـلاوه بر کلتـرا و هیدروکسی کلرکیـن، 5 میلی‌لیتر داروی گیاهی 3 بار در روز دریافت کردند. آنالیز آماری با برنامه SPSS و آزمون مربع کای و t-test انجام شد.
یافتهها: گروه مداخله افزایش سرعت بهبودی و کاهش میانگین زمان بستری بودن بیماران نسبت به گروه شاهد را به صورت معنی‌داری از 5/8 روز به 5 روز، نشان داد. تفاوت تغییرات CRP در دو گروه شاهد و آزمون از نظر آماری معنی‌دار بود(05/0P<)، به‌طوری که تغییرات CRP در گروه شاهد 75/4 برابر بیش‌تر از گروه آزمون بود(05/0P<). درصد درگیری ریوی در سی‌تی‌اسکن میزان 34/8 درصد بهبودی را نسبت به گروه شاهد نشان داد(05/0P<).
استنتاج: داروی گیاهی مذکور دارای اثر مطلوب در بهبود علائم ریوی و کوتاه شدن دوره درمان بیماران مبتلا به کووید-19 می‌باشد.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N20200404046935IRCT
 
فرهنگ بابامحمودی، نرگس نجفی، علیرضا داودی، فاطمه آهنگرکانی، هادی مجیدی، لیلا دلاوریان،
دوره 31، شماره 195 - ( فروردین 1400 )
چکیده

 شناسایی و تعیین منشا اولین مورد انسانی بیماری COVID-19 که موجب شکلگیری اپیدمی در دنیا شده است، به پیشگیری و کنترل اپیدمی های بعدی کمک میکند. اولین مورد تایید شده بیماری COVID-19 در دسامبر 2019 در چین گزارش شده است. این مقاله گزارش سه مورد پنومونی مطابق با COVID-19 است که از نوامبر تا دسامبر 2019، قبل از زمان گزارش اولین مورد بیماری تایید شده بیماری در دنیا، در بیمارستان رازی در قائمشهر، استان مازندران، ایران بستری شده و تحت درمان قرار گرفتند. الگوی درگیری رادیولوژی در هر سه بیمار کاملاً با بیماری COVID-19 مطابقت داشت. دو بیمار علیرغم درمانهای حمایتی تنفسی و استفاده از کورتیکواستروئید سیستمیک، به دلیل نارسایی پیش رونده تنفسی حاد فوت کردند و بیمار دیگر بهبود یافت. بررسی این سه مورد این اصل را خاطر نشان می سازد که در موارد برخورد با بیماران عفونی با علائم غیر معمول، بایستی بروز بیماری های نوپدید و باز پدید را در نظر داشت.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb