جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای رحیم زاده

هادی رحیم زاده برزکی، علیرضا رحمانی، یوسف دادبان شهامت، سمیه بیرامی،
دوره 26، شماره 135 - ( فروردین 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: 2و4 دی نیتروفنل به طور گسترده برای تولید رنگ، چسب و مواد نگهدارنده چوب، حلال‌ها، مواد قابل انفجارو آفت‌کش‌ها استفاده می‌شود. به دلیل سمیت زیاد و عدم تجزیه پذیری زیستی آن باید نسبت به حذف آن و عدم ورود به منابع آبی اقدام کرد. هدف این تحقیق استفاده از نانوحفره کربنی CMK-3 به عنوان جاذب در حذف 2و 4 دی نیتروفنل از محلول‌های آبی است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه تجربی است. ابتدا نانوحفره سیلیسی SBA-15 سنتز شد وجهت سنتز نانو حفره کربنی CMK-3 مورد استفاده قرار گرفت و از آن برای مطالعات جذب 2و 4 دی نیتروفنل از محلول‌های آبی در یک رآکتور ناپیوسته استفاده گردید. برای تعیین مشخصات ساختاری ترکیبات سنتز شده از روش‌های BET،XRD  و TEM استفاده شد. تاثیر پارامترهای pH (3-11) ، زمان تماس (20-180 دقیقه)، غلظت اولیه2و4 دی نیتروفنل (10 تا 500 میلی‌گرم در لیتر) و دوز جاذب (2/0 تا 2/1گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد با کاهش pH و غلظت اولیه 2و4 دی نیتروفنل و افزایش زمان تماس و دوز جاذب، کارایی حذف افزایش پیدا می‌کند. pH بهینه در فرایند جذب، 5 تعیین گردید و زمان تعادل در این مطالعه 100 دقیقه محاسبه شد. دوز بهینه جاذب 4/0 گرم در لیتر محاسبه گردید و در شرایط بهینه ظرفیت جذب 2و4 دی نیتروفنل توسط CMK-3، 194 میلی‌گرم بر گرم محاسبه شد.

استنتاج: به طور کلی نانو حفره کربنی CMK-3 از ظرفیت جذب بالایی در حذف 2و4 دی نیتروفنل از محلول‌های آبی برخوردار است. در صورت تولید این ماده در سطح تجاری، تولید می‌توان از آن در تصفیه کامل پساب‌های آلوده به نیتروفنل استفاده کرد.


خانم گلنار رحیم زاده، دکتر مجید سعیدی، فرشته فرشیدی، محمد صادق رضایی،
دوره 28، شماره 165 - ( مهر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی مقاوم به چندین آنتیبیوتیک در حال افزایش است. فاژ درمانی جهت درمان موثر عفونتهای مقاوم به درمان مطرح میباشد و درسالهای اخیر علم فاژ درمانی در حال تغییر و پیشرفت است. تاکنون درمنابع انگلیسی و فارسی از فاژ درمانی جهت درمان عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی درمطالعات کارآزمایی بالینی به خوبی بحث نشده است، لذا این مطالعه با هدف بررسی مطالعات فاژ درمانی بر علیه عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی در بانک اطلاعات بینالمللی معتبر، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه مروری سیستماتیک، براساس پایگاه‌های الکترونیک بین‌المللی اسکوپوس، پاب مد، گوگل اسکولار و وب ساینس از سال‌های 1968 تا 2017 می‌باشد. مطالعاتی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند بررسی شده و داده‌ها با روش مروری برآورد گردید.
یافتهها: تعداد 128009 مقاله در این پایگاه‌ها نمایش داده شد که بعد از بررسی عناوین 320 مقاله، و بعد از مطالعه چکیده و حذف مطالعات تجربی، in vitro، in vivo و انتخاب مطالعات اصل لاتین که به‌صورت کارآزمایی بالینی انجام شده بودند.
استنتاج: نتایج نشان داد که فاژ درمانی به صورت خوراکی، موضعی و تزریق زیر پوستی جهت درمان عفونت ها در انسان موثر واقع شده است.
گلنار رحیم زاده، محمد رضا نوایی فر، شقایق رضائی، محمدصادق رضائی، فائزه سادات موحدی،
دوره 30، شماره 191 - ( آذر 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: سپسیس یک عفونت باکتریایی است. بیماران زیادی در اثر تاخیر در تشخیص جان خود را از دست می‌دهند. به منظور تشخیص دقیق و سریع سپسیس از دستگاه BACTEC می‌توان بهره برد. این روش قادر به جدا کردن ارگانیسم‌های مختلف در کوتاه‌ترین زمان با حداکثر حساسیت میباشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان فراوانی کشت خون مثبت در کودکان مبتلا به سپسیس با استفاده از دستگاه BACTEC و تعیین نوع پاتوژن آن‌ها در بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 98-96 می‌باشد.
مواد و روشها: این مطالعه گذشته نگر است. کودکان بستری در طی سال‌های 1396 تا 1398 در بخش‌های مختلف اطفال در بیمارستان بوعلی سینا ساری بر حسب تشخیص پزشک که نیاز به کشت خون داشتند، وارد مطالعه شدند. تست‌های تشخیصی میکروبی انجام شد. مقاومت آنتی‌بیوتیکی با تست Kirby-Bauer تعیین شد. اطلاعات بهدست آمده به کمک نرمافزار SPSS 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها:از 269 نمونه کشت داده شده، 6/28 درصد مثبت شدند. شایع‌ترین پاتوژن‌های گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب استافیلوکوکوس اورئوس با 20 مورد (4/7 درصد) و پسودوموناس ائروژینوزا با 6 مورد (2/2 درصد) بودند. بیشترین مقاومت در استافیلوکوکوس اورئوس به سیپروفلوکساسین (3/14 درصد) و در پسودوموناس ائروژینوزا به مروپنم، جنتامیسین و نیتروفورانتوئین (5/12 درصد) مشاهده شد.
استنتاج: برای درمان تجربی سپتی سمی با تایید استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس ائروژینوزا به ترتیب ونکومایسین و سفتازیدیم پیشنهاد میگردد.
گلنار رحیم زاده، محمدصادق رضائی، الهه احمدی،
دوره 30، شماره 192 - ( دی 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: اشریشیاکلی شایعترین عامل عفونت دستگاه ادراری میباشد. استراتژی درمان با ظهور اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیعالطیف و مقاومت آن به اکثر آنتیبیوتیکها با مشکل مواجه شده است. باکتریوفاژها بهعنوان گزینه درمانی جایگزین پیشنهاد میشوند. به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی فعالیت لیتیک فاژ جداسازی شده از شیر پاستوریز نشده علیه اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیعالطیف، انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی جهت آماده سازی باکتری، اشریشیاکلی از 9 نمونه عفونی ادرار جداسازی شد. سپس اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیعالطیف با روش دیسک دیفیوژن (Kirby-Bauer) تایید شد. باکتریوفاژ نیز از
نمونه شیر پاستوریزه نشده جداسازی شد. فعالیت لیتیک فاژ علیه اشرشیاکلی با Spot test تایید شد. تیتر فاژ با تکنیک
DLA assay محاسبه شد. زمان نهفتگی فاژ تعیین و فنوتیپ فاژ با میکروسکوپ الکترونی مشخص شد.
یافتهها: فعالیت لیتیک فاژ علیه اشریشیاکلی تولیدکننده بتالاکتاماز وسیعالطیف در شرایط In vitro با تشکیل هاله عدم رشد تایید شد. تیتر فاژ PFU/ml1010 × 15 محاسبه شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی کوکتل فاژ متعلق به خانواده‌های میوویریده و پودوویریده را تایید نمود. دوره نهفتگی فاژ 20 دقیقه بود.
استنتاج: براساس یافتههای این مطالعه باکتریوفاژ جداسازی شده از شیر پاستوریزه نشده علیه اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف در شرایط In vitro موثر است.
محمدرضا نوایی فر، گلنار رحیم زاده، علی رضا فهیم زاد، محمدجعفر صفار، احمد رضا شمشیری، شقایق رضائی، مائده حسین پور، فائزه سادات موحدی، محمد صادق رضائی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: جهت پیشگیری از هپاتیت B در نوزادان با مادران HBsAg مثبت، واکسیناسیون هپاتیت B در بدو تولد برای نوزاد توصیه میشود. باتوجه به اینکه ابتلا به هپاتیت B در مادران باعث انتقال بیماری به نوزادان میشود لذا شناسایی این مادران اهمیت به سزایی دارد. به همین منظور این مطالعه به منظور بررسی میزان ایمنیزایی واکسیناسیون هپاتیت B و ارائه شیوع هپاتیت B در زنان باردار شهر ساری و پیشگیری از انتقال عفونت هپاتیت B به نوزادان آنها انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه به روش مشاهدهای- توصیفی در زنان باردار در مرکز کوهورت تولد ساری انجام شد. 1018 نمونه برای بررسی مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B با استفاده از روش (ELISA) از سال 1397 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها: شیوع هپاتیت B در زنان باردار مراجعهکننده به مرکز کوهورت تولد ساری 57/1 درصد بود. 6/46 درصد از 1018 مادر باردار واکسن هپاتیت B را دریافت کرده بودند. 9/51 درصد از 474 نفر افراد ایمن بودند. شیوع هپاتیت B با افزایش سن و دوره بارداری ارتباط معناداری داشت (به ترتیب 009/0=P، 005/0=P). استفاده نکردن از کاندوم در افرادی که ایمن نبودند و سابقه خانوادگی هپاتیتB داشتند با ابتلا به هپاتیتB ارتباط معنیداری داشت (به ترتیب 008/0=P، 000/0=P).
استنتاج: سابقه خانوادگی هپاتیت B، سن مادر، مرحله بارداری و عدم استفاده از کاندم از عوامل خطرساز برای ابتلا به عفونت هپاتیت B در خانمهای باردار ساکن ساری میباشند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb