جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای شریفی رضوی

محسن فروغی پور، امیر مقدم احمدی، سحر فدایی، خسرو روانخواه مقدم، آتنا شریفی رضوی،
دوره 23، شماره 98 - ( اسفند 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: ترومبوز سینوس‌های وریدی مغز یکی از انواع نادر سکته‌های مغزی است و تشخیص آن به علت طیف علایم بالینی وسیع ممکن است با تأخیر داده شود و با سایر شرایط پاتولوژیک اشتباه شود این طیف می‌تواند از سردرد مقاوم تا سندرم‌های شدید افزایش فشار داخل جمجمه، نقایص فوکال عصبی و کوما متفاوت باشد. بنابراین باید در تشخیص افتراقی تمام سردردهای ثانویه قرار گیرد. مواد و روش‌ها: کلیه بیماران ورودی به بر حسب علایم وظن بالینی تحت بررسی با اقدامات تشخیصی شامل CT Scan،MRI MRV (ونوگرافی) قرار گرفته و پس از تأیید تشخیص تحت مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده از ایشان شامل سن، جنس، علایم بالینی و علل مورد طبقه‌بندی قرار گرفت. پس از تکمیل اطلاعات بیماران طی مدت 21 ماه و پایش نهایی در نرم‌افزار SPSS وارد شده و بررسی‌های آماری به دو صورت توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته‌ها: شایع‌ترین علایم به ترتیب شیوع شامل: سردرد، ادم پاپی، تاری دید، اختلال حسی حرکتی، اختلال هوشیاری، دوبینی، تب، اختلال رفتاری، اختلال تکلم، تشنج فوکال و تشنج ژنرالیزه می‌باشند. شایع‌ترین علل به ترتیب شیوع شامل: مصرف OCP و حاملگی، عفونت، ایدیوپاتیک، سوء مصرف داروها یا اعتیاد، بیماری‌های خونی، تروما، سابقه قبلی سکته یا ترومبوزسینوس مغزی و بیماری‌هایی چون دیابت قندی وپرفشاری خون است. استنتاج: شایع‌ترین شکایت در ترومبوز سینوس‌های وریدی مغزی سردرد و شایع‌ترین یافته عصبی ادم پاپی می‌باشد. شایع‌ترین علت مصرف OCP و حاملگی است و عفونت کماکان یکی از علل شایع این بیماری می‌باشد.
محسن فروغی پور ، امیر مقدم احمدی، احمد پور رشیدی، زهرا تفاخری، آتنا شریفی رضوی ، سحر فدایی، الهام صالحیان نیک ،
دوره 23، شماره 103 - ( 5-1392 )
چکیده

سابقه و هدف: التهاب عصب بینایی یکی از علل شایع کاهش دید یک یا دو طرفه است. شایع‌ترین علل این اختلال، بیماری‌های از بین برنده میلین در سیستم عصبی مرکزی است و اکثریت بیماران مبتلا به نوریت اپتیک، در آینده سایر علایم اسکلروز مولتیپل را نشان می‌دهند. تشخیص، بر پایه یافته‌های بالینی است؛ با این حال MRI، روش انتخابی کشف ضایعات می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی یافته‌های موجود در MRI مغز در بیماران مبتلا به نوریت اپتیک است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود و جمعیت مورد مطالعه، تمام بیماران مبتلا به نوریت اپتیک مراجعه کننده به بخش‌های اعصاب بیمارستان قائم (عج) در سال87 بودند. تشخیص اختلال در تمامی موارد از نظر علایم و یافته‌های بالینی قطعی شده و سپس MRI مغز از همه بیماران انجام گرفت. جهت آنالیز داده‌ها از SPSS و آزمون‌های آماری کای دو، T تست و آزمون غیر پارامتریک معادل استفاده شد. یافته‌ها: سی و نه (7/55 درصد) بیمار مبتلا به نوریت اپتیک، یافته های غیرطبیعی در MRI مغز داشتند. از این گروه، در تصاویر 15 بیمار پلاک‌هایی در ناحیه سوپراتنتوریال و در 9 بیمار در ناحیه اینفراتنتوریال رویت شد و سایر بیماران در هر دو محل دارای پلاک بودند. تنها در 2 بیمار (1/5 درصد) ضایعات عصب بینایی مشاهده شدند. استنتاج: اگرچه MRI استاندارد مغز جهت تشخیص ضایعات CNS می‌باشد، اما در ارتباط با نشان دادن ضایعات خود عصب بینایی ناکارآمد است. بنابراین، تکنیک‌های تصویربرداریی بایستی در این بیماران استفاده کردند که قادر باشند یافته‌های غیر طبیعی در عصب بینایی را نشان دهد.
امیر مقدم احمدی، رضا بیدکی، طاهره شهریاری سرحدی، علیرضا وکیلیان، آتنا شریفی رضوی،
دوره 27، شماره 153 - ( مهر 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: علایم سندرم تونل کارپ شامل درد و پارستزی شبانه است. همراهی افسردگی با درد نوروپاتیک و بیخوابی (به علت رخ دادن درد در شب) بر کیفیت زندگی و پاسخ به درمان بیماران اثر دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی همزمانی این دو اختلال صورت پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی_مقطعی، 79 بیمار مبتلا به سندرم تونل کارپ مراجعهکننده به بخش الکترودیاگنوستیک بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 1393 وارد مطالعه شدند. یافتههای دموگرافیک از طریق چک لیست و میزان افسردگی و اضطراب از طریق پرسشنامههای افسردگی و اضطراب بک جمعآوری شدند. جهت آنالیز دادهها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 استفاده شد. سطح معنیداری در آزمونها 05/0 در نظر گرفته شد.
یافتهها: در افراد مورد بررسی 11 نفر (9/13 درصد) مبتلا به افسردگی متوسط و 17 نفر (5/21 درصد) مبتلا به افسردگی شدید بودند. 26 نفر (9/32 درصد) از بیماران دارای اضطراب متوسط و 17 نفر (5/21 درصد) دارای اضطراب شدید بودند. بین میزان افسردگی و اضطراب با شدت بیماری ارتباط معنیداری یافت نشد، در حالی که میزان افسردگی و اضطراب در بیماران کارمند نسبت به سایر مشاغل مورد بررسی و همچنین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بهصورت معنیداری کمتر بود.
استنتاج: طبق نتایج حاصل از مطالعه اخیر، میزان افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ بیشتر از میزانهای گزارش شده در جمعیت عمومی است.
 
آتنا شریفی رضوی، زینب هدایتی، نسیم تبریزی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: استروک یا سکته مغزی ایسکمیک یکی از شایعترین بیماریهای نورولوژیک است که در بسیاری از موارد منجر به ناتوانی بیماران میشود. این مطالعه با هدف بررسی فاکتورهای موثر بر طول مدت بستری در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک تحت درمان ترومبولیتیک طراحی شد.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بهصورت گذشته نگر بر روی پروندههای بیماران بزرگسال پیدرپی مراجعهکننده با تشخیص استروک ایسکمیک که درسالهای97-1395 در بخش مغز و اعصاب بیمارستان بوعلی سینا ساری تحت درمان ترومبولیتیک با آلتپلاز قرار گرفتهاند، طراحی شد. فاکتورهای مرتبط با طول مدت بستری مورد بررسی قرارگرفت.
یافتهها: پرونده 173 بیمار بررسی شدند که 95 بیمار (9/54 درصد) آنها مرد بودند. میانگین سنی بیماران 3/12±5/68 سال بود. در سیر بستری 7/19 درصد بیماران دچار پنومونی، 8/9 درصد دچار عفونت ادراری و 1/2 درصد به سایر عفونتها دچار شده بودند. عوارض هموراژیک ناشی از آلتپلاز در 7/12 درصد بیماران مشاهده شد. 6/52 درصد بیماران کمتر از 7 روز و 47/4 درصد به مدت 7 روز و بیشتر در بیمارستان بستری بودند. طول مدت بستری در بیمارستان با هایپرلیپیدمی (005/0=P)، شدت سکته مغزی (02/0=P)، درگیری عروق بزرگ (001/0P<)، عوارض هموراژیک (004/0=P) و ابتلا به عفونت بیمارستانی (001/0P<) رابطه معنیدار داشت.
استنتاج: هایپرلیپیدمی، فاکتورهای مرتبط با شدت سکته مغزی، عوارض ترومبولیز و عفونت های بیمارستانی بر طول مدت بستری بیماران استروک ایسکمیک دریافتکننده آلتپلاز موثر بوده و رویکرد مناسب با هدف پیشگیری و رفع این فاکتورها باید در اداره بیماران مدنظر قرار گیرد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb