جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای عسگری راد

حسین عسگری راد، مریم رضایی، زینب صادقی قادی،
دوره 24، شماره 120 - ( دی 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: چسب دندان مصنوعی از دیرباز برای بهبود عملکرد دندان مصنوعی کاربرد داشته است. در طول زمان برای بهبود خصوصیات این فرآورده فرمولاسیون‌های مختلفی تهیه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش شکل پودری این فرآورده تهیه و مورد ارزیابی‌های آزمایشگاهی و بالینی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: در این پژوهش برای طراحی پودر چسب دندان مصنوعی از سه ترکیب سدیم آلژینات، سدیم کربوکسی متیل سلولز (NaCMC) و موسیلاژ دانه اسفرزه، به‌عنوان عوامل اصلی چسباننده، استفاده شد؛ سپس فرمولاسیون‌های مختلف حاوی مقادیر و نسبت‌های متفاوتی از این ترکیبات تهیه شد. قدرت چسبندگی و مدت ماندگاری فرمولاسیون‌های مختلف مورد ارزیابی‌های آزمایشگاهی و در پایان بهترین فرمولاسیون مورد ارزیابی بالینی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج آزمایشگاهی نشان داد فرمولاسیون حاوی سدیم آلژینات و NaCMC با نسبت بیشتر آلژینات (95:5) قدرت چسبندگی و طول مدت ماندگاری بیشتری نسبت به سایر فرمولاسیون‌ها دارد. بررسی‌های بالینی نیز اثربخشی مناسب فرمولاسیون تهیه شده را در اتصال دندان مصنوعی به مخاط و بهبود عملکرد دندان مصنوعی در هنگام غذاخوردن و صحبت کردن نشان داد. تفاوت معنی‌داری بین این فرمولاسیون و protefix (کنترل مثبت) مشاهده نشد، اما بو و طعم فرآورده تهیه شده بهتر از کنترل مثبت بود. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهند، فرمولاسیون حاوی سدیم آلژینات و NaCMC با نسبت بیشتر آلژینات (95:5) یک فرآورده مناسب به عنوان چسب دندان مصنوعی است.

حسین عسگری راد، زهره رضایی،
دوره 25، شماره 129 - ( مهر 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: دفع داروهای تاریخ گذشته و بلااستفاده موضوعی است که از دیرباز چه در داروخانه‌ها و چه در منازل بیماران مورد توجه بوده است. این نوع داروها، اثرات مخربی بر روی سلامت انسان‌ها و محیط زیست می‌گذارند. هدف از این مطالعه بررسی روش‌های امحاء ضایعات دارویی با مراجعه به داروخانه‌ها و منازل بیماران بوده است. مواد و روش‌ها: در مطالعه توصیفی حاضر از پرسش‌نامه استفاده شد و به طور راندوم 30 داروخانه در سطح چند شهر در استان فارس و 100 منزل از منازل بیماران مصرف‌کننده دارو در شهر شیراز در نظر گرفته شدند و در پایان پرسش‌نامه تکمیل شد و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج پرسش نامه تکمیل شده نشان داد کلیه بیماران، اطلاعات اندکی در مورد نحوه منهدم کردن داروهای غیر قابل مصرف و یا تاریخ گذشته داشتند اما داروهای غیر قابل مصرفی و یا تاریخ گذشته در داروخانه‌ها به صورت دسته‌بندی شده در مکان خاصی نگهداری می‌شد. این داروها در انبار داروخانه‌ها و به دور از داروهای دیگر در کارتن‌های مخصوص و نشانه‌دار نگهداری می‌شدند. استنتاج: انهدام صحیح فرآورده‌های دارویی غیر قابل مصرف بر اساس یک دستورالعمل قانونی انجام نمی شوند.


حسین عسگری راد، مجید سعیدی، نرجس آزادبخت،
دوره 25، شماره 133 - ( بهمن 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: تماس با فلزات سنگین می‌تواند باعث اختلالات عصبی، به هم خوردن تعادل هورمون‌ها، اختلالات تنفسی و قلبی و عروقی، آسیب به ارگان‌ها، کم خونی، اختلالات پوستی، ریزش مو، ناباروری و سقط جنین شود. سرمه‌های حاوی فلزات سنگین به علت تماس بلند مدت با مخاط چشم می‌توانند منجر به عوارض فوق گردند. هدف از این پژوهش بررسی میزان فلزات سنگین در سرمه‌های مورد استفاده در برخی از شهرهای ایران می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، از 10 نوع سرمه مورد استفاده و موجود در بازار، 30 نمونه تهیه گردید. نمونه‌ها با محلول نیتریک اسید و پرکلریک اسید هضم شدند. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، غلظت فلزات سنگین در هر نمونه با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذب اتمی شعله اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: بیش‌ترین غلظت فلزات مورد بررسی در نمونه‌های سرمه به صورت میانگین ± انحراف معیار شامل کادمیوم 20 ± 2350، کروم 240 ± 2270، سرب 1900 ± 61900، نیکل 210 ± 3380، روی 120 ± 16190 و مس 250 ± 36240 (نانوگرم در هر گرم) سرمه اندازه گیری شد. کم ترین غلظت در نمونه ها شامل کادمیوم 002/0± 2، کروم 002/0± 2، سرب 8/0 ± 341، نیکل 4/0 ± 3، روی 40±1100 و مس 8/0 ± 9 نانوگرم در هر گرم سرمه بود. غلظت کادمیوم و روی و نیکل و کروم در تمام نمونه‌ها، مطابق استانداردهای موجود، در محدوده قابل پذیرش بود.

استنتاج: نتایج مشخص نمود که وجود فلزات سنگین در سرمه به عنوان یک عامل هشدار دهنده می‌باشد و با توجه به وجود مقادیر بالای فلزات سنگین در برخی سرمه‌های مورد استفاده، باید در مورد ساخت و مصرف آن نظارت جدی و فرهنگ‌سازی صورت پذیرد. هم چنین قبل از ورود محصول سرمه تولیدی به بازار، سلامت آن از نظر میزان آلودگی به فلزات سنگین می‌بایست مورد تایید قرار گیرد.


سید محمد حسینی نژاد، ابوالحسن خواجه سماکوش، سید حسین منتظر، ایرج گلی خطیر، فاطمه جهانیان، حامد امینی آهیدشتی، فرزاد بزرگی، جمشید یزدانی چراتی، حسین عسگری راد،
دوره 26، شماره 143 - ( آذر 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: داروهای مخدر و ضد التهاب غیر استروییدی وریدی، به طور رایج جهت کنترل درد کولیک حاد کلیوی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله داروهایی که به تازگی معرفی شده است، بوپرنورفین می‌باشد. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بوپرنورفین زیرزبانی با مورفین وریدی در کنترل درد کولیک کلیوی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شده است که بر روی 203 بیمار با حمله حاد کولیک کلیوی انجام گرفت. بیماران در دو گروه مورد قرص بوپرنورفین زیرزبانی 2 میلی‌گرم همراه با 5 سی سی آب مقطر وریدی و گروه شاهد 1/0 میلی‌گرم بر حسب وزن مورفین تزریقی به همراه یک قرص پلاسبوی زیر زبانی قرار گرفتند. میزان کاهش درد و عوارض جانبی داروها در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفته است. از نرم‌افزار SPSS 22 و آزمون‌های اندازه‌گیری تکراری، مجذور مربعات و t استفاده گردید.

یافته‌ها: 79 نفر (9/38 درصد) از بیماران زن و میانگین سنی بیماران در گروه مورفین 66/13±85/39 سال و در گروه بوپرنورفین 50/13±50/40 سال بود (73/0= p). میانگین زمان مورد نیاز تا بهبود درد پس از تجویز دارو به تفکیک در گروه مورفین و بوپرنورفین به ترتیب 59/18±87/34 و 92/19±97/30 دقیقه بوده است (19/0= p). شدت درد در هر دو گروه به طور معنی‌داری کاهش داشته است (001/0< p)، اما نوع داروی دریافتی در میزان کاهش تاثیر معنی‌داری نداشته است (25/0= p). عوارض جانبی در دو گروه مشابه بود، بجز در مورد خارش که به طور معنی‌داری در بیماران دریافت کننده بوپرنورفین بیش‌تر دیده شد (007/0= p).

استنتاج: میزان اثربخشی بوپرنورفین در کنترل درد بیماران کولیک کلیوی به اندازه مورفین وریدی که درمان رایج است، موثر بوده است. از نظر عوارض جانبی نیز بجز بروز خارش، مشابه با مورفین بوده است.

شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2015082023696IRCT


سارا نیری، محمد آزادبخت، آرونا چابرا، حسین عسگری راد، جعفر اکبری، علی داوودی، علی فرموده، امیرحسین بابایی،
دوره 29، شماره 182 - ( اسفند 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: آکنه یک بیماری التهابی مزمن مجاری پیلوسباسه بوده که علت اصلی آن، میکروارگانیسمهای فرصت طلب پوستی می‌باشد. ترکیبات گیاه Rhamnus cathartica L. دارای خواص بیولوژیک و آنتیاکسیدانی می‌باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر آنتی باکتریال ژل حاوی ۵ درصد عصاره این گیاه به صورت برونتنی میباشد.
مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی، اجزای فرمولاسیون ژل حاوی ۵/۰ لیتر آب مقطر، ۵۰ گرم گلیسیرین،
۵ گرم کربوپل ۹۴۰، ۷۵/۰ گرم متیل پارابن و ۵/۰ گرم پروپیل پارابن بود. پس از ۲۴ ساعت فرمولاسیون تولیدی از یخچال خارج شد و زیر همزن با دور
rpm500 تریاتانول آمین به محتویات بشر افزوده شد تا ژل مستحکم گردد. سپس اثر فراورده تهیه شده بر روی باکتری‌های مورد مطالعه ارزیابی و میزان MIC و MBC تعیین شدند.
یافتهها: محتوای فنلی در هر صد گرم فراورده حاصل mgGA/g/DW 5/4±6/351، محتوای فلاونوئید
mgCE/g/DW 355/1±15/23 و محتوای آنتراکینونی در هر صد گرم فراورده 05/0 ± 85/1 میلی‌گرم در گرم به دست آمد. فرمولاسیون ژل با میزان 5 درصد از عصاره خشک گیاه رامنوس کاتارتیکا دارای رنگ قهوهای و دارای بویی ملایم بود. همچنین، pH فراورده برابر با 6-5/5 بود. نتایج تست MIC ژل حاوی عصاره گیاه رامنوس کاتارتیکا علیه باکتری‌های کوباکتریوم آکنه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر با 3/195، 41/24 و
µg/ml 65/97 بود. نتایج تست MBC ژل پلاسبو علیه باکتریهای کوباکتریوم آکنه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب برابر با 25000، 25000 و µg/ml 12500 بود.
استنتاج: گیـاه رامنـوس دارای ترکیبـات فعالـی است که میتـواننـد به عنـوان آنتیبیوتیک علیه پاتوژنهای دخیل در آکنه عمل کنند.
 
مونا جعفری انارکولی، محمد آزادبخت، حسین عسگری راد، قاسم رحمت پوررکنی، علی داوودی، علی فرموده،
دوره 30، شماره 192 - ( دی 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: گیاه مریم گلی Salvia virgata Jacq دارای اثرات آنتیاکسیدانی، آنتی باکتریال، ضدتعریق، ضدالتهاب، ضدنفخ، ضد اسپاسم، بهبود زخمهای پوستی و اثرات ضدباکتری می‌باشد. هدف از این مطالعه تهیه و بررسی بالینی فرمولاسیون ژل اندام هوائی این گیاه است
مواد و روشها: اندام هوایی گیاه در بهار سال 1396 از جنگل هزارجریب نکا جمع‌آوری شد. سپس خرد و خشک شده و با روش ماسراسیون با اتانول 70 درصد عصاره‌گیری شد. میزان فلاونویید تام در عصاره به روش اسپکتروفوتومتریک آلومنیوم کلراید با استاندارد کوئرستین بررسی گردید. جهت مطالعه بالینی به عنوان ضد عرق، فرمولاسیون ژل 5 درصد
از عصاره خشک شده تهیه
شد. در فرمولاسیون ژل از کربوپل980، گلیسرین، متیل و پروپیل پارابن و تری اتانول آمین
به همراه 5 درصد عصاره خشک اندام هوایی گیاه استفاده شد. سپس ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی فرآورده
شامل پایداری، قوام، ویسکوزیته، پخش پذیری، شفافیت، رنگ و بو و رشد یا عدم رشد باکتری‌ها در محیط‌های کشت عمومی و اختصاصی بررسی شد. بعد از تهیه، فرآورده و دارونما (با میزان مصرف دو بار در روز) به همراه مقیاس
Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS) به صورت دو سویه کور تصادفی در اختیار داوطلبین قرار گرفت و شاخص‌های بالینی ارزیابی شدند.
یافتهها: در این مطالعه بازده عصاره‌گیری و میزان فلاوونوئید تام عصاره به ترتیب 88/39 درصد و 83/49 میلی‌گرم بر گرم به‌دست آمد. همچنین فرمولاسیون دارای کربوپل 1 درصد دارای ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی مناسبی بود. در مطالعه بالینی نیز اختلاف اثربخشی دارو با دارونما معنی‌دار بود (05/0< P).
استنتاج: بر اساس یافته‌های مطالعه حاضر، گیاه مریم گلی برای درمان تعریق زیاد مناسب است.
فرهنگ بابا محمودی، محمد آزادبخت، سیدجلال حسینی مهر، فاطمه اکبری، رضا علیزاده نوایی، علی شریف پور، حسین عسگری راد، لیلا دلاوریان،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک دارویگیاهی روی عوارض ریوی دربیماران مبتلا به کوید19 می‌باشد.
مواد و روشها: 40 بیمار مبتلا به بیماری کووید-19 با سن بالاتر از 18 سال و میانگین سنی بالاتر از 55 سال با نسبت 60 درصد مردها به زن‌ها که علائمی نظیر تب بالای ٣٨ درجه، شمارش لنفوسیت کم‌تر از ١٢٠٠، CRP مثبت، علایم تنفسی و درگیری ریوی در گرافی ریه با سی‌تی اسکن را داشتند، بعد از تکمیل فرم رضایت نامه برای شرکت در مطالعه انتخاب و به دو گروه مداخله و شاهد طبقه‌بندی شدند. گروه شاهد تحت درمان با قرص کلترا 400 میلی‌گرمی و قرص هیدروکسی کلروکین 200 میلی‌گرمی هر 12 ساعت قرار گرفت‌ و گـروه مـداخله عـلاوه بر کلتـرا و هیدروکسی کلرکیـن، 5 میلی‌لیتر داروی گیاهی 3 بار در روز دریافت کردند. آنالیز آماری با برنامه SPSS و آزمون مربع کای و t-test انجام شد.
یافتهها: گروه مداخله افزایش سرعت بهبودی و کاهش میانگین زمان بستری بودن بیماران نسبت به گروه شاهد را به صورت معنی‌داری از 5/8 روز به 5 روز، نشان داد. تفاوت تغییرات CRP در دو گروه شاهد و آزمون از نظر آماری معنی‌دار بود(05/0P<)، به‌طوری که تغییرات CRP در گروه شاهد 75/4 برابر بیش‌تر از گروه آزمون بود(05/0P<). درصد درگیری ریوی در سی‌تی‌اسکن میزان 34/8 درصد بهبودی را نسبت به گروه شاهد نشان داد(05/0P<).
استنتاج: داروی گیاهی مذکور دارای اثر مطلوب در بهبود علائم ریوی و کوتاه شدن دوره درمان بیماران مبتلا به کووید-19 می‌باشد.
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N20200404046935IRCT
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb