جستجو در مقالات منتشر شده


20 نتیجه برای فاضلی

علی داوریان ، رامین آذرهوش ، سیدامیرحسین فاضلی ، حنیف هاشم نژاد ، محمدجعفر گل علی پور ،
دوره 16، شماره 56 - ( بهمن 1385 )
چکیده

سابقه و هدف: فرمالدهید ماده ای شیمیایی است که مصرف گسترده ای در تثبیت بافت ها و نیز اجساد دارد. فرمالدهید در هنگام تشریح جسد تبخیر و در فضای سالن تشریح منتشر می گردد. مشاهدات نشان داده است که این گاز می تواند سبب بروز علایم بالینی نظیر سوزش چشم، گلو و بینی، ریزش اشک و خارش به دلیل تحریکات مخاطی گردد. این مطالعه به منظور تعیین تغییرات آسیب شناسی بافت کلیه موش های صحرایی (Rat) که به مدت 18 هفته در معرض بخار فرمالدهید قرار گرفتند ، طراحی شد.
مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 28 سر موش صحرایی نر از نژاد Albino Wistar با سن 8-6 هفته انجام شد. این حیوانات به طور تصادفی (براساس زمان مواجهه) و به طور کاملا مساوی به سه گروه آزمایشی شامل گروه E1 (4 روز در هفته روزی 4 ساعت) ، گروه E2 (4 روز در هفته روزی 2 ساعت) و گروه E3 (2 روز در هفته روزی 2 ساعت) و یک گروه شاهد C (بدون مواجهه) تقسیم شدند. موش های گروه های مورد به مدت 18 هفته در معرض 1 تا ppm 1.9 بخار فرمالدهید قرار گرفتند. در پایان 18 هفته، تمام موش های گروه های مورد و شاهد تحت بی هوشی کشته شدند. از نمونه های بافت کلیه پس از تثبیت و قالب گیری، مقاطع بافتی به ضخامت 5mm تهیه گردید. تمام مقاطع با ائوزین و هماتوکسیلین (H&E) رنگ آمیزی و با ذره بین نوری بررسی شدند.
یافته ها: تمام لام های گروه های E3,E2,E1 تغییرات زیر به طور مشترک دیده شد: درگلومرول ها فقط مختصری احتقان دیده شد که اختصاصی نمی باشد. در توبول های گروه های E2 , E1 و E3 ، تغییرات انحطاطی (Degenerative) به صورت احتقان کانونی و انحطاط حفره ای سلول های لوله ای مشاهده شد. در بافت بینابینی تغییرات حاکی ازفیبروز و ارتشاح سلول های التهابی دیده نشد. در عروق کلیوی احتقان خفیف غیر اختصاصی مشاهده گردید. همچنین در رنگ پذیری هستک وسیتوپلاسم هیچگونه ناهنجاری دیده نشد. درگروه شاهد هیچگونه تغییرات آسیب شناسی بافتی مشاهده نگردید.
استنتاج: مواجهه با غلظت 1 تا ppm 1.9 از بخار فرمالدهید موجب تغییرات خفیف و غیر اختصاصی به شکل احتقان گلومرولی و عروقی و نیز انحطاط حفره ای خفیف در سلول های لوله ای و نیز خونریزی پارانشیمال (انترستیسیل) می شود.

محمد آزادبخت ، وحید خوری ، سیدمحسن نایب پور ، منا پورابوک ، سمیه فاضلی نژاد ،
دوره 18، شماره 68 - ( بهمن 1387 )
چکیده

سابقه و هدف: مطالعات اولیه اثرات سودمند قلبی عصاره بهارنارنج را با مکانیسم های متفاوت نشان داده است. نقش محافظتی کارکردی این گیاه در مقابل آریتمی های فوق بطنی هنوز مشخص نشده است. مطالعه حاضرجهت بررسی نقش عصاره هیدروالکلی بهارنارنج در تغییر خواص الکتروفیزیولوژیک گره دهلیزی-بطنی در طول فیبریلاسیون دهلیزی شبیه سازی شده در خرگوش آزمایشگاهی و تعیین نقش رسپتورهای آدرنرژیک در اثر بهارنارنج روی گره دهلیزی-بطنی طراحی شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه از خرگوش های نر نیوزلندی (?.?-?kg) استفاده شد. پروتکل های تحریکی (ریکاوری، ونکباخ، فیبریلاسیون دهلیزی و ناحیه پنهان) برای بررسی خواص الکترو فیزیولوژیک گره دهلیزی-بطنی ایزوله خرگوش، در 2 گروه استفاده شدند (??=N). در گروه اول (??=N) غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی بهارنارنج جهت تعیین خصوصیات هدایت پنهان به تیرود اضافه شدند. در گروه دوم(??=N) اثرات غلظت های عصاره گیاه (108،54 میلی گرم در لیتر) در حضور آنتاگونیست رسپتو? ، (نادولول 2 میکرومولار در لیتر) آنالیز شدند. تمام نتایج به صورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش شده است.
یافته ها: عصاره هیدروالکلی بهارنارنج یک الگوی وابسته به غلظت دو فازی داشت به صورتیکه در غلظت های کم و متوسط (2/3- 8/0 میلی گرم در لیتر) تحریک ناپذیری گره ای و ونکباخ را کوتاه کرد. کاهش غیر معنی دار در میانگین فاصله دو ثبت متوالی از دسته هیس و مقدار ضربانات پنهان در تمامی غلظت های بهارنارنج دیده شد. ناحیه پنهان توسط این گیاه کوتاه گردید. نادولول (2 میکرومولار در لیتر) از تمامی اثرات بهارنارنج روی هدایت پنهان، تحریک ناپذیری و هدایت پنهان جلوگیری کرد.
استنتاج: تمامی این نتایج نشان دهنده پتانسیل اثرات آریتمی زای بهارنارنج در تشدید تاکی آریتمی های فوق بطنی است. ممکن است مکانیزم عمده این گیاه کاهش تحریک ناپذیری گره ای و ناحیه پنهان باشد. حداقل قسمتی از اثرات بهارنارنج از طریق رسپتور ? واسطه می شود.

محمود محمدیان ، محمد رکنی، شهرام اسلامی، ابوالقاسم فاضلی،
دوره 22، شماره 88 - ( اردیبهشت 1391 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: تماس کارگران با ذرات قابل استنشاق سیلیس و به‌خصوص سیلیس آزاد به‌صورت کوارتز در محیط کار منجر به عوارض خطرناکی مانند سیلیکوزیس یا فیبروز ریه ناشی از سیلیس می‌شود. این تحقیق با هدف تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران با سیلیس کریستالی و با استفاده از روش اسپکتروفتومتری مادون قرمز در صنایع انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی ذرات قابل استنشاق گرد و غبار سیلیس کریستالی از منطقه تنفسی کارگران با استفاده از نمونه بردار فردی و سیکلون با فیلتر پی وی سی نمونه‌برداری وسپس مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز نمونه‌های دارای سیلیس با استفاده از روش اسپکتروفتومتری مادون قرمز(IR) و بر اساس روش 7602 انستیتوی ملی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی آمریکا انجام شد. یافته‌ها: میانگین تماس با ذرات قابل استنشاق سیلیس در هوای منطقه تنفسی در کارگران چهار گروه صنعتی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از حدود مجاز ارائه شده توسط ACGIH بیشتر است. دامنه تغییرات مواجهه کارگران با سیلیس کریستالی از حداقل 03/0 تا حداکثر 57/0 mgm-3 می‌باشد و اختلاف معنی‌داری بین میانگین غلظت ذرات قابل استنشاق در منطقه تنفسی کارگران این صنایع وجود دارد. استنتاج: کارگران شاغل در کارگاه‌های ریخته‌گری، تولید آسفالت، آجرپزی و تولید شن و ماسه در معرض ذرات قابل استنشاق سیلیس آزاد در حدود بالاتر از استاندارد می‌باشند و اقدامات کنترل مهندسی و بهداشتی برای کاهش تماس و پیشگیری از بیماری ها و عوارض مزمن ضروری است.
داوود فرزین ، فاطمه فتحی آزاد ، مجتبی فاضلیان،
دوره 23، شماره 98 - ( اسفند 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: افسردگی وابسته به دیابت ممکن است ناشی از کیفیت زندگی تحمیل شده از درمان، یا پیامد تغییرات بیوشیمیایی همراه بیماری باشد. گزارش شده است که درمان با عصاره متانولی ریزوم خشک شده زنجبیل، کاهش معنی‌داری در سطح افزایش یافته گلوکز ناشی از استرپتوزوتوسین ایجاد می‌کند. هدف ما در این مطالعه، ارزیابی رفتارهای موش دیابتی در یک مدل حیوانی افسردگی- یعنی تست شنای اجباری و تعیین آن، در شرایطی که عصاره زنجبیل یک ترکیب مؤثر ضدافسردگی باشد، گردید. مواد و روش‌ها: در روش مطالعه ما که نوعی روش تجربی می باشد، موش های نر Balb/C (25 تا 30 گرم) 7 روز پس از ایجاد دیابت با استرپتوزوتوسین (100 میلی‌گرم/ کیلوگرم، داخل صفاقی) وارد تست شنای اجباری شدند. تست با یک روش رفتارشناسی آنالیز گردید و ما تغییرات سطوح گلوکز خون موش‌های دیابتی را در طی تست مورد تحقیق قرار دادیم. عصاره متانولی زنجبیل (175، 350 و 700 میلی گرم/ کیلوگرم) از طریق داخل صفاقی 45 دقیقه قبل از شروع تست تجویز گردید. یافته‌ها: موش‌های دیابتی در طی انجام تست شنای اجباری بیشتر بی‌تحرک بودند. این موش‌ها در طی آزمایش به‌طور معنی‌داری شنای کم‌تری کردند. دوزهای 175 و 350 mg/kg عصاره زنجبیل، که سطوح گلوکز خونی را تغییر نداده بودند، بی‌حرکتی موش‌های دیابتی را بدون تفاوت معنی‌دار نسبت به موش‌های غیردیابتیک کنترل، کاهش دادند. سطح گلوکز خونی و زمان بی‌حرکتی در موش‌های دیابتی دریافت کننده دوز 700 mg/kg عصاره زنجبیل، کمتر از موش‌های کنترل غیردیابتی و تفاوت بین این حیوانات معنی‌دار بود. استنتاج: نتایج نشان می‌دهند که موش‌های دیابتی زمانی که در معرض تست شنای اجباری قرار می‌گیرند، رفتار شبه افسردگی شدیدتری بروز می دهند. عصاره زنجبیل در این حیوانات اثر شبه ضدافسردگی ایجاد می‌کند. احتمالاً که سطح افزایش یافته گلوکز در افسردگی وابسته به دیابت دخیل باشد، زیرا عصاره زنجبیل این تغییرات را با کنترل سطح گلوکز خون اصلاح نمود.
میرحسین فاضلیان، بهمن رماوندی،
دوره 24، شماره 121 - ( بهمن 1393 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: فنلها به دلیل پتانسیل آسیب به سلامت انسان به عنوان آلاینده‌های متقدم طبقه‌بندی شده اند. بنابراین باید نسبت به حذف فنل و جلوگیری از آلودگی منابع آب اقدام نمود. هدف از این تحقیق بررسی جذب فنل از محلول آبی توسط کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار است. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه تجربی بوده که کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار به عنوان جاذب با مش 40 استفاده شده است. در این مطالعه، پس از تهیه محلول استوک فنل، اثر پارامترهای موثر در فرایند جذب نظیر pH (4، 6، 8 و 10)، زمان تماس (3 تا 60 دقیقه)، دوز جاذب (25/0تا 5 گرم بر لیتر)، غلظت اولیه فنل (10 تا 50 میلی‌گرم بر لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. هم‌چنین برای توصیف اطلاعات آزمایشگاهی، ایزوترم‌های لانگمویر، فروندلیچ و تمکین و مدل‌های سینتیک درجه اول و دوم کاذب بررسی گردید. همه آزمایش‌ها دوبار تکرار و میانگین درصد حذف ارائه شده است. یافته‌ها: سطح BET کربن فعال به‌دست آمده از درخت سپیدار m2/g 1068 به دست آمد. مطابق مدل لانگمویر، حداکثر ظرفیت جذب mg/g 41/172حاصل شد. ارزیابی سینتیکی نشان داد که جذب فنل توسط کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار از مدل درجه دوم کاذب تبعیت می‌نماید. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش زمان تماس و دوز جاذب منجر به افزایش جذب فنل و افزایش pH و افزایش غلظت اولیه فنل کاهش جذب فنل را در پی دارد. فنل در pH برابر 4 کاملاً حذف شد. استنتاج: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که کربن فعال تهیه شده از درخت سپیدار قابلیت مناسبی در جذب فنل از فاضلاب‌ها دارد. با توجه به این‌که درخت سپیدار بوفور در بسیاری از مناطق کشورمان در دسترس است، از این درخت می‌توان برای تهیه جاذب و در حذف آلاینده‌ها در صنعت آب و فاضلاب استفاده نمود.
محمدعلی ززولی، سجاد فاضلی فارسانی، منصور برافراشته پور، عبدالعظیم علی‌نژاد،
دوره 24، شماره 122 - ( اسفند 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: پسماندها و فاضلاب بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی به علت برخورداری از پتانسیل ایجاد خطرات بهداشتی نیاز به بررسی و مدیریت ویژه دارند. لذا هدف از این مطالعه تعیین کمّی، کیفی و نحوه دفع پسماندها در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گچساران است. مواد و روش‌ها: این یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان گچساران انجام گرفته است. جامعه مورد بررسی شامل مراکز بهداشتی و درمانی (20 مطب، 7 کلینیک، 5 پایگاه بهداشتی، 4 درمانگاه، 3 آزمایشگاه، 9 مرکز بهداشت، و30 خانه بهداشت) شهرستان گچساران بوده است. روش نمونه برداری به صورت سرشماری بود و از هر یک از مراکز بهداشتی و درمانی 9 نمونه در طی 3 ماه برداشت و میانگین 9 نمونه به عنوان وزن نهایی در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای Excel، SPSS و آمار توصیفی انجام گرفت. یافته‌ها: میانگین تولید کل پسماند، پسماند عفونی و پسماند غیر عفونی تولیدی برای مراکز بهداشتی ودرمانی به ترتیب 625، 201و 424 کیلوگرم در روز به دست آمد که با در نظرگیری 2031 مراجعه کننده به کلیه مراکز سرانه 7/307 گرم به دست آمد. در بین مراکز بهداشتی و درمانی مطب‌های پزشکی با 70 کیلوگرم در روز بیش‌ترین و خانه‌های بهداشت با مقدار پسماند 5/4 کیلوگرم در روز کم‌ترین تولید پسماند عفونی را داشتند. استنتاج: با توجه به حجم بالای تولید پسماند عفونی در مراکز بهداشتی و درمانی و هم‌چنین تعداد و تنوع بالای این مراکز و خطر این پسماندها، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه مدیریت این گونه مواد به خصوص در مرحله جمع‌آوری و دفع، جهت تامین، حفظ و افزایش سطح سلامت افراد مورد تماس و بقیه افراد جامعه مورد نیاز می‌باشد.
محمود فاضلی دینان، فاطمه عسگریان ، افسانه عمویی، مهدی شریف، سید پیمان ضیاءپور ، احمد علی عنایتی،
دوره 25، شماره 125 - ( خرداد 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: کنه‌های سخت از ناقلین مهم بیماری‌هایی نظیر بابزیوز، تیلریوز و تب کریمه کنگو به دام و انسان می‌باشند. در میان اعضای این خانواده کنه Rhipicephalus bursa به‌عنوان یکی از ناقلین مهم بیماری بابزیوز در ایران و سایر نقاط جهان به‌شمار می‌رود. بنابراین تعیین فراوانی و پویایی فصلی جمعیت این گونه می‌تواند نقش مهمی در شناخت بهتر همه‌گیرشناسی بیماری‌های منتقله به‌همراه داشته باشد. مواد و روش‌ها: درمطالعه حاضر فعالیت فصلی، وفور گونه‌ای ومیزان فرکانس حضور یا عدم حضور کنه R.bursa روی دو میزبان گوسفند و گاو از تیرماه 1386 تا تیرماه 1387 در سه منطقه جغرافیایی متفاوت شامل کوهستان، جنگل و جلگه در شهرستان ساری انجام گرفت. هم‌چنین میزان شباهت فراوانی سه منطقه‌ی مورد مطالعه با استفاده از شاخص موریسیتا بررسی گردید. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که در تمام مناطق مورد مطالعه بیشترین فعالیت کنه مربوط به ماه‌های بهار و تابستان می‌باشد که با شروع فصل پاییز و زمستان به صفر تقلیل پیدا می‌کند. بیشترین فراوانی کنه در میان سه منطقه متعلق به کوهستان با فراوانی 376 و 352 به‌ترتیب در فصل بهار و تابستان گزارش شد. بیشترین فرکانس حضور کنه نیز در کوهستان و جلگه در فصل بهار و در جنگل در فصل تابستان روی گوسفند ثبت گردید. شباهت فراوانی R. bursa میان سه منطقه‌ی مورد بررسی نشان داد که مناطق جنگل و جلگه دارای فراوانی نزدیکتری در مقایسه با کوهستان می‌باشند. استنتاج: باتوجه به فرکانس و حضور بیشتر کنه R. bursa روی گله‌های گوسفند در طول سال در مقایسه با گله‌های گاو مراقبت‌های بهداشتی به‌منظور کنترل کنه R. bursa در جهت پیشگیری از بیماری‌های منتقله به ویژه در مناطق کوهستانی بسیار حایز اهمیت می‌باشد. بنابراین پژوهش‌های مرتبط با همه‌گیرشناسی بیماری‌ها و اقدامات پیشگیرانه در مورد آن ها به ویژه در مناطقی نظیر کوهستان در فصل‌های بهار و تابستان بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد.
محمد یوسف مقدم ، حسین برنا ، مجید شایسته، علیرضا داوری، زهرا یونسی، احمد علی حنفی بجد، نصیبه حسینی واسوکلایی، محمود فاضلی دینان، احمد علی عنایتی،
دوره 25، شماره 125 - ( خرداد 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: در ایران بیماری‌های مهم لیشمانیوز جلدی و تب پاپاتاسی توسط پشه‌خاکی‌ها انتقال می‌یابند. شناسایی گونه‌های مختلف پشه خاکی‌ها و نوسانات فصلی آن‌ها در استان خراسان جنوبی از ضروریات برنامه‌های مبارزه با ناقلین در این استان می‌باشد. لذا این مطالعه به منظور تعیین فون پشه‌خاکی‌های استان خراسان جنوبی انجام گردید. مواد و روش‌ها: در این پژوهش هفت شهرستان استان خراسان جنوبی در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال 1391 مورد نمونه‌برداری قرار گرفتند. جمع‌آوری پشه‌خاکی‌ها به روش تله‌گذاری (تله‌ چسبان) انجام گرفت و پس از شناسایی گونه‌ها، فعالیت ماهیانه و فرکانس حضور گونه‌ها در سطح استان بررسی شد. یافته‌ها: در این مطالعه از مجموع 1294 نمونه جمع‌آوری شده از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی، 171 عدد پشه‌خاکی شناسایی شدند. گونه‌های شناسایی شده به دو جنس Sergentomyia و Phlebotomu تعلق داشتند که شامل Phlebotomus sergenti s.l.، Ph. papatasi، Sergentomyia sintoni و S. dentate بودند. گونه فلبوتوموس سرژنتی که ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی شهری در ایران است، به‌عنوان گونه غالب در این استان شناسایی شد. بیش‌ترین فراوانی فلبوتوموس سرژنتی در شهرستان درمیان با 2/29 درصد و کمترین فراوانی آن در شهرستان بشرویه با 1 درصد بود. استنتاج: براساس نتایج به دست آمده گونه‌های شناسایی شده در این مطالعه جزو ناقلین بیماری لیشمانیوز جلدی می‌باشند. هم‌چنین با توجه به غالب بودن گونه ناقل فلبوتوموس سرژنتی و حضور این گونه در تمام مناطق مورد مطالعه خصوصاً در تیرماه، سیستم بهداشتی استان باید مراقبت‌های لازم در مورد لیشمانیوز جلدی شهری را انجام دهد.
سید پیمان ضیاءپور، صادق خیری، رضا علی محمدپور، صادق چینی کار، فاطمه عسگریان، احسان مصطفوی، فریبرز یزدی، جلال یزدانی، محمد سرافرازی، محمود فاضلی دینان، سید حسن نیکوکار، فرزانه صحرائی رستمی، محسن اعرابی، فرهنگ بابامحمودی، محمدرضا حق شناس، محمود موسی زاده، احمدعلی عنایتی،
دوره 25، شماره 132 - ( دی 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: تب خونریزی‌دهنده کریمه-کنگو (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF)) بیماری ویروسی منتقله از کنه‌ها بوده که وقوع اولین موارد انسانی استان مازندران در شهرستان نور ما را بر آن داشت که جهت جلوگیری از طغیان احتمالی بیماری، میزان وفور رفتارهای پرخطر افراد شاغل در صنعت دام و گوشت شهرستان نور را بررسی نمائیم.

مواد و روش‌ها: یک مطالعه توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تیر لغایت دی ماه 1391 در شهرستان نور بر روی 314 نفر دامدار، قصاب، کارگر کشتارگاه، آشپز و کارکنان دامپزشکی جهت سنجش رفتارهای پرخطر آن ها نسبت به بیماری CCHF طراحی شد و توسط آزمون‌های آماری مجذور کای و رگرسیون دوتایی در سطح معنی‌داری 0.05 مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته‌ها: 289 نفر از شاغلین صنعت دام وگوشت شهرستان نور وارد مطالعه شدند، به‌طوری‌که 84.4 درصد آن‌ها از جنس مذکر و میانگین سنی برابر با 14.4± 43.7 سال بود. رفتار پرخطر ذبح دام یا تماس با گوشت درمردان 3.53 برابر زنان بود (OR=3.35, CI:95% 1.37-6.47). در مقایسه با دیگر مناطق شهرستان نور، نواحی روستایی، کوهستانی و نیز بخش بلده تماس بیش‌تری با دام داشته و سابقه بیش‌تری در انجام رفتارهای پرخطر از قبیل ذبح دام و تماس با خون آن، خوردن جگر خام و جداسازی یا له‌کردن کنه از سطح دام با دست برهنه داشته‌اند(P<0.001). عدم استفاده از پوشش محافظتی درشاغلین منطقه کوهستانی (OR=9.24, CI:95% 2.66-31.13) و نیز بخش بلده به طور معنی داری بالاتر از بقیه نواحی و بخش‌های شهرستان نور بود (OR=9.80, CI:95% 2.78-34.53).

استنتاج: مطالعه ما وفور رفتارهای پرخطر در بین مشاغل مرتبط با دام را نشان می‌دهد، لذا با توجه به کانون گزارش بیماری در غرب استان، تداوم این امر و عدم برنامه‌ریزی‌های کنترلی سبب افزایش احتمال وقوع اپیدمی بیماری CCHF در این مناطق می‌گردد.


محمد یوسف مقدم، فرزاد متولی حقی، محمود فاضلی دینان، نصیبه حسینی واسوکلایی، احمدعلی عنایتی،
دوره 25، شماره 134 - ( اسفند 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: پشه ‏های آنوفل به د‏لیل این که ناقلین بیماری مالاریا می‏ باشند، از اهمیت ویژه ‏ای برخوردار هستند. در ایران 24 گونه آنوفل صید شده که 8 گونه از آن‏ ها ناقل قطعی مالاریا می‏ باشند. مالاریا به دلایل مختلف از جمله مقاومت آنوفل ‏ها به حشره‏ کش ‏ها، هنوز در کشور حذف نشده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه که به روش مروری انجام شد، با استفاده از کلمات کلیدی مانند آنوفل، مالاریا، مقاومت، ناقلین، حشره کش، مکانیسم های مقاومت و غیره و جستجو در اینترنت، سایت‏ های مرتبط، مجلات معتبر پزشکی و بهداشتی، Google Scholar ،PubMed ،SID ، Ovid Medline, Web of Science، irandoc، سایت WHO و غیره، تعداد 160 مقاله و پایان نامه منتشر شده طی سال‏ های 1300 تا سال 1394 دریافت و در نهایت تعداد 60 منبع انتخاب و مورد نقد، تفسیر، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: آنوفل استفنسی نسبت به سموم DDT،Dieldrin و Malathion مقاوم و نسبت به دلتامترین به سمت مقاومت پیش می‏رود، هنوز گزارشی مبنی بر مقاومت An. Fluviatilis، An. Superpictusو An. Sacharovi نسبت به سموم DDT،Dieldrin ،Malathion و Deltamethrin در ایران وجود ندارد. هم‏ چنین بررسی‏ ها نشان از مقاومت این ناقلین به حشره‏ کش DDT دارد.

استنتاج: مقاومت به حشره کش ها به تهدیدی در برابر اثربخشی روش های مبارزه با ناقلین تبدبل شده است. این موضوع به‏ خصوص با در نظر گرفتن برنامه حذف مالاریا در ایران دارای اهمیت ویژه ‏ای است. بنابراین ارزیابی مقاومت به
حشره‏ کش ‏ها در ناقلین مالاریا مورد تأکید است.


محمود فاضلی دینان، نرگس کریمی، احمدعلی عنایتی،
دوره 26، شماره 138 - ( تیر 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: فلج کنه‌ای بیماری نسبتاً نادر و کشنده‌ای است که توسط برخی از گونه‌های خونخوار کنه‌های ماده از خانواده Ixodidae به خصوص andersoni Dermacentor وIxodes scapularis   ایجاد می‌شود. این بیماری که با فلج شل حاد بالارونده مشخص می‌شود، به دلیل تظاهرات بالینی مشابه، معمولاً با سایر بیماری‌های نورولوژیک، بویژه سندروم گیلن‌باره، دچار تشخیص اشتباه می‌شود. هدف از این مقاله معرفی بیماری فلج کنه‌ای به‌منظور بالا بردن آگاهی و امکان تشخیص افتراقی با سایر نوروپاتی‌ها می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مقاله یک مطالعه مروری غیر نظام‌مند می‌باشد که جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر از پایگاه‌های داده‌های علمی بین‌المللی شامل: Pub Med، Web of Science،Google Scholar، (ScienceDirect, Scopus) Elsevier، Lilacs و پایگاه‌های داده‌های داخلی شامل: سامانه دانش‌گستر برکت (barakatkns)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، کتابخانه پزشکی ایرانی (medlib)، بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)، مرجع دانش (civilica)، بدون محدودیت زمانی و زبانی و با استفاده از کلمات کلیدی گردآوری گردیده است.

یافته‌ها: بیماری فلج کنه‌ای بیش‌تر در کودکان و دختران رخ می‌دهد. عامل ایجادکننده فلج کنه‌ای توکسین‌های موجود در بزاق کنه‌های خونخوار می‌باشد که در هنگام خونخواری وارد بدن میزبان می‌شود و در صورت ادامه تغذیه کنه به مدت طولانی موجب نارسایی تنفسی و مرگ بیمار می‌شود. درمان بیماری به‌راحتی و با جداسازی کنه از روی بدن میزبان امکان‌پذیر است. علائم بهبود در فلج ایجاد شده توسط کنه معمولاً طی 24 ساعت الی چند روز پس از جداسازی کنه نمایان می‌شود.

استنتاج: یافتن کنه خونخورده در بیمار همراه با نشانه‌های فلج مهم‌ترین ویژگی تشخیصی بیماری است. ازآن‌جایی‌که بیماری فلج کنه‌ای ناشی از توکسین می‌باشد بنابراین تجویز هر گونه آنتی‌بیوتیک در درمان بیماری موثر نمی‌باشد. هم‌چنین با توجه به تشخیص اشتباه بیماری در بیش‌تر موارد، افزایش آگاهی از بیماری در کارکنان بهداشت و درمان و نیز عموم مردم می‌تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری از بیماری، تشخیص سریع، درمان آسان، جلوگیری از هزینه‌های اضافی آزمایشگاهی و در نهایت جلوگیری از مرگ بیمار داشته باشد.


الهام عسگری حسنلویی، سید مهدی بانان خجسته، معصومه فاضلی، حمیرا حاتمی،
دوره 26، شماره 140 - ( شهریور 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: بیسفنول A (BPA) یک استروژن خارجی سنتز شده است که به مقدار زیادی در تولیدات پلی مری پلی‌کربنات‌ها و رزین‌های اپوکسی وجود دارد. BPA به راحتی از سد خونی- مغزی عبور می‌کند. گزارش شده است که بیسفنول A بر روی سیستم عصبی مرکزی مخصوصاً نوروژنز و انتقالات سیناپسی اثر می‌گذارد. بنابراین هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تزریق مزمن BPA بر روی یادگیری و حافظه فضایی است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 40 سر رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه (10n=) به این طریق تقسیم شدند: گروه کنترل و گروه‌های دریافت کننده بیسفنول A (با دوزهای 10، 50 و 100 میکروگرم بر کیلوگرم). BPA به مدت 15 روز به صورت داخل صفاقی تزریق شد. تست ماز آبی موریس از روز دهم تزریق به‌طور متوالی به مدت 5 روز برای مطالعه یادگیری و حافظه فضایی رت‌ها انجام شد. در نهایت داده‌ها با روش نرم‌افزاری On Way Anova آنالیز شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که تجویز BPA در دوزهای 10 و 50 میکروگرم بر کیلوگرم حافظه فضایی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد (05/0< p). کاهش حافظه فضایی در دوز 100 میکروگرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل بسیار زیاد بود (01/0< p).

استنتاج: مطالعه حاضر نشان می‌دهد که BPA مسافت و زمان تاخیر در پیدا کردن سکوی پنهان را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد  BPAبا تاثیر بر انتقالات سیناپسی در سیستم عصبی مرکزی بر روی حافظه فضایی تاثیر منفی دارد.


محمد یوسف مقدم، روح الله دهقانی، احمد علی عنایتی، محمود فاضلی دینان، سید فرزاد متولی حقی،
دوره 26، شماره 141 - ( مهر 1395 )
چکیده

چکیده

سابقه و هدف: عقرب زدگی یکی از عوامل تهدید کننده سلامت انسان خصوصاً در ایران محسوب می‌شود. شناسایی عوامل اپیدمیولوژی موثر بر عقرب زدگی نقش مهمی در پیش‌گیری از این مشکل بهداشتی دارد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی به‌صورت گذشته نگر بوده است که در آن تمامی افرادی‌که از تاریخ 1/1/1394 لغایت 29/12/1394 درشهرستان درمیان استان خراسان جنوبی دچار عقرب‌زدگی شده و به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نموده‌اند مورد مطالعه و بررسی قرارگرفتند. ‏اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژی بیماران از فرم‌های ثبت موارد عقرب‌زدگی موجود در مراکز بهداشتی و درمانی استخراج شد و با استفاده از ‏نرم‌افزار 20 ‏SPSS‏ موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت.‏‏

یافته‌ها: از مجموع 132 مورد عقرب‌زدگی بررسی شده، 58 مورد مرد (9/43 درصد) و 74 مورد زن (1/56 درصد) بودند. بیش‌ترین موارد (22 درصد) در گروه سنی 35 تا 44 سال، کم‌ترین موارد (8/6 درصد) درگروه سنی 65 سال به بالا و3/8 درصد از موارد نیزدرگروه سنی زیر 15 سال قرارداشتند. دست‌ها با 7/47درصد، پاها با 4/39 درصد و سر و صورت با 9/12 درصد به‌ترتیب بیش‌ترین موارد عقرب‌زدگی را به خود اختصاص داده بودند. بیش‌ترین موارد در 6 ماهه اول سال و پیک شیوع آن (22 درصد) در تیرماه رخ داده است. 5/29 درصد موارد که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته‌اند در مناطق شهری و5/70 درصد موارد در مناطق روستایی سکونت دارند.

استنتاج: با توجه به این که بیش‌ترین درصد عقرب‌زدگی در مناطق روستایی شهرستان گزارش شده است، لذا آموزش راه‌های پیشگیری از عقرب‌زدگی به جامعه روستایی و هم‌چنین بهسازی و بهینه‌سازی منازل مسکونی و معابر روستا می‌تواند سهم زیادی در کاهش عقرب‌زدگی داشته باشد.


محمد یوسف مقدم، روح الله دهقانی، احمد علی عنایتی، محمود فاضلی دینان، بابک وزیریان زاده، جمشید یزدانی چراتی، سید فرزاد متولی حقی،
دوره 26، شماره 144 - ( دی 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: عقرب‌ها به دلیل داشتن نیش زهرآگین و ویژگی‌های مورفولوژیکی خاص، همواره مورد توجه انسان بوده‌اند. ترس و اضطراب ناشی از این جانوران و عقرب زدگی از مهم‌ ترین مسائل بهداشتی و پزشکی کشورها به خصوص ایران محسوب می‌شود. لذا این مطالعه به منظور شناسایی فون عقرب‌های شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی در سال 1394 انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی، 21 منطقه از شهرستان درمیان شامل مناطق دشت، کوهستان، مسکونی، غیرمسکونی، شهری و روستایی به مدت 12 ماه در سال 1394 به صورت ماهیانه مورد نمونه‌برداری قرار گرفت. جمع‌آوری عقرب‌ها به روش جستجوی فعال به مدت 2 ساعت در روز، 2 ساعت در شب و روش تله‌گذاری انجام گرفت و با استفاده از کلید شناسایی دهقانی و فرزان پی و به کمک خصوصیات مورفومتری مورد شناسایی قرار گرفتند.

یافته‌ها: در این مطالعه از تعداد 685 نمونه جمع‌آوری شده، تعداد 5 گونه عقرب شامل مزوبوتوس اپئوس، آندرکتونوس کراسیکودا، ارتوکیروس اسکروبیکولزوس، کمبسوبوتوس ماتهیزنی و مزوبوتوس کوکازیکوس از خانواده بوتیده مورد شناسایی قرار گرفتند که گونه مزوبوتوس اپئوس با تعداد 373 مورد (5/54 درصد) بیش‌ترین فراوانی و گونه آندرکتونوس کراسیکودا با تعداد 22 مورد (2/3 درصد) کم ترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

استنتاج: باتوجه به مشاهده گونه آندرکتونوس کراسیکودا (عقرب سیاه) در شهرستان درمیان، که یکی از گونه‌های خطرناک ایران می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد ضمن تشدید برنامه مراقبت از عقرب‌زدگی در سطح شهرستان، توصیه به تجویز سرم ضد عقرب توسط پزشکان در کلیه موارد عقرب‌زده با در نظر گرفتن رنگ عقرب و نوع منطقه محل سکونت فرد مصدوم مورد تاکید قرار گیرد.


بهمن فاضلی نسب، محمد رهنما، ایوب مزارعی،
دوره 27، شماره 149 - ( خرداد 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: اندازه‌گیری میزان مهار رادیکال‌های آزاد DPPH از روش‌های معتبر، دقیق، آسان و مقرون‌به‌صرفه با قابلیت تکرارپذیری بالا در بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های گیاهی در شرایط آزمایشگاهی بوده و گزارش‌شده که فعالیت آنتی‌اکسیدانی با خاصیت ضد میکروبی همبستگی مثبتی دارد لذا هدف از  مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین خواص آنتی‌اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی عصاره‌های گیاهان دارویی است.

مواد و روشها: در این مطالعه، بعد از تهیه عصاره‌ها، برای تعیین فعالیت به دام اندازی رادیکال آزاد، از دی فنیل پیکریل هیدرازیل استفاده شد و سپس اثرات ضد میکروبی عصاره‌های هیدرو الکلی بر باکتری ها با روش انتشار در محیط کشت مولر هینتون آگار با استفاده از دیسک‌های کاغذی 6 میلی‌متری منطبق بر دستورالعمل Bauer و Kirby بررسی شد.

یافتهها: نتایج حاصل از ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال‌های آزاد عصاره هیدرو الکلی گیاهان دارویی مورد استفاده نشان داد که، عصاره مورد و سپس رزماری به ترتیب با میانگین 583/89 و 921/80 میکروگرم در میلی‌لیتر بیش‌ترین نقش را در مهار رادیکال‌های آزاد داشته‌اند. با افزایش غلظت، فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها بیش‌تر شده است. ضمناً در غلظت‌های پایین عصاره (16 و 32 میکروگرم در میلی‌لیتر) بیش‌ترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی مربوط به عصاره مورد و سپس رزماری بود اما در غلظت بالا (64 میکروگرم در میلی‌لیتر) بیش‌ترین فعالیت متعلق به عصاره کلپوره همدانی بود. عصاره رزماری مؤثرترین عصاره بر باکتری اشریشیاکلی، عصاره مورد مؤثرترین عصاره بر باکتری لستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس بودند.

استنتاج: نتایج نشان داد گیاهانی که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی بالایی هستند خاصیت ضد میکروبی بالایی نیز دارند به‌طوری‌ که عصاره مورد و سپس رزماری که دارای بالاترین میزان خاصیت آنتی‌اکسیدانی بوده اند، مؤثرترین عصاره‌ها بر باکتری‌های مورد آزمایش بودند.


الهام فاضلی، مهین تفضلی، سید امیر رضا مهاجری، سارا جمیلی، محسن نعمتی،
دوره 27، شماره 150 - ( تیر 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: کیستهای عملکردی تخمدان شایع‌ترین توده تخمدانی در زنان سنین باروری هستند. فراوانی کیستهای عملکردی تخمدان و عوارض آن در زنان سنین باروری و هزینه تحمیل شده بر اجتماع برای تشخیص و درمان آن، بر لزوم پیشگیری از این کیستها دلالت‌ دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارتباط تاریخچه باروری و سبک زندگی با کیستهای عملکردی تخمدان در زنان سنین باروری انجام شد.

مواد و روشها: این مطالعه مورد-شاهدی در میان 280 زن سن باروری مراجعهکننده به درمانگاه زنان بیمارستان امام رضا (ع)، قائم (عج) و ام‌البنین (س) شهرستان مشهد در سال 1394 انجام گرفت. معیار ورود به مطالعه شامل ایرانی بودن، سن 13-49 سال و معیار خروج شامل باردار بودن، تاریخچه ناباروری، یائسگی و زنان با وضعیت حاد هورمونی، نئوپلاستی و ژنیکولوژیک بود. جمعآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک، پزشکی و باروری انجام شد. آنالیز داده‌ها توسط نرمافزار SPSS (ورژن 16) و با استفاده از آزمونهای t-test، ANOVA، کایس کوئر و رگرسیون لوجستیک انجام شد.

یافتهها: مصرف دخانیات و الکل (p=0.02) و BMI (p<0.001) با کیستهای عملکردی تخمدان در زنان ارتباط ‌دارد و زنان دارای BMI بالاتر و زنانی که دخانیات و الکل مصرف می‌کنند، شیوع کیستهای عملکردی تخمدان در آنها بیشتر است. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که زنانی که از مکمل‌های تغذیه ای استفاده می‌کنند، خطر ابتلا به کیستهای عملکردی تخمدان در آنها کمتر است (OR=1.19).

استنتاج: سبک زندگی زنان با کیستهای عملکردی تخمدان ارتباط ‌دارد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، آموزش زنان سنین باروری در جهت تعدیل سبک زندگی خود به منظور پیشگیری از تشکیل کیست های عملکردی تخمدان نیاز است.


سیده زهرا فاضلی، شهزاد مزدارانی، سید حمزه حسینی،
دوره 28، شماره 164 - ( شهریور 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: استفاده مداوم از بازیهای رایانهای میتواند در نوجوانان اضطراب و افسردگی ایجاد نماید. این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از بازیهای رایانهای با اضطراب و افسردگی در دانشآموزان پسر انجام گرفت.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر دوره متوسطه اول ناحیه یک شهرستان ساری در سال تحصیلی 94-93 بودند، حجم نمونه از روی جدول مورگان با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای بر حسب توزیع پایه 330 نفر انتخاب شدند. گروههای تقسیم شده (گروه گواه که اصلاً بازی نکردند یا با بازی آشنا نبودند، گروه آزمایش شامل دو گروهی که ‏حداقل 2 ساعت در هفته به بازی می‏پردازند (گروه دوم) و گروهی که بیش تر از دو ساعت در هفته بازی میکنند (گروه سوم). آزمودنیها پرسشنامه سلامت روان SCI-90-R و پرسشنامه جمعیتشناختی را پاسخ دادند. اطلاعات با استفاده از نرمافزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: یافتههای پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از بازیهای رایانهای و اضطراب، افسردگی رابطه مثبت معنیداری وجود دارد (05/0< p). تفاوت سه گروه نشان داد افرادی که زمان بیشتری به بازیهای رایانهای اختصاص میدهند، بهطور معنیداری اضطراب و افسردگی بیش تری را نشان میدهند (05/0< p).
استنتاج: در مطالعه حاضر افزایش ساعات بازیهای رایانهای با افزایش اضطراب و افسردگی همراه بود. بنابراین پیشنهاد میشود که والدین به منظور حفظ سلامت و بهداشت روانی و پیشگیری از میزان آسیبهای روانی میزان زمان بازی فرزندان خود را کنترل کنند و به آن ها در جهت برنامهریزی صحیح برای استفاده از بازیهای رایانهای کمک کنند.
 


لیلی قوی بازو، نصیبه حسینی واسوکلایی، امیر احمد اخوان، الهام جهانی فرد، جمشید یزدانی چراتی، محمود فاضلی دینان،
دوره 28، شماره 167 - ( آذر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: لیشمانیوزها طیفی از بیماریها هستند که به صور جلدی، جلدی- مخاطی و احشائی بروز میکنند و توسط گونههای پشه خاکی منتقل میشوند. لیشمانیوز جلدی به عنوان یکی از معضلات مهم بهداشتی در ایران محسوب میشود. مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت پراکنش مکانی و زمانی لیشمانیوز جلدی در شهرستان های استان مازندران بر اساس سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشتهنگر بر اساس اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک ثبت شده از بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی در نظام مراقبت بیماری حوزه معاونت بهداشتی طی سالهای 1396-1388 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت. با استفاده از اطلاعات ثبت شده از بیماران، پراکنش زمانی- مکانی بیماری در شهرستانهای مختلف استان مازندران با استفاده از نرمافزار ArcGIS10.4 ترسیم شد.
یافتهها: به طور کلی تعداد بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی طی سالهای مورد مطالعه 378 نفر بود. بیشترین تعداد بیمار در شهرستان ساری (71 مورد) و کمترین موارد در شهرستان عباس‌آباد (2 مورد) مشاهده شد. بیشترین موارد در شرق و کمترین موارد در غرب استان به ترتیب 182 و73 نفر گزارش شده است. میزان بروز در غرب استان کمتر از نواحی مرکزی و شرق استان بود.
استنتاج: با توجه به نتایج این تحقیق و پراکندگی لیشمانیوز جلدی در ایران و شرایط استان مازندران از نظر فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و مهاجرپذیر بودن منطقه، این بیماری می‌تواند معضل مهم بهداشتی مطرح شود و باید جهت کنترل بیماری برنامه‌ریزیهای لازم انجام شود.
 
 
الهام حقیقی فر، بهرام نصر اصفهانی، حسین فاضلی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: زخم سوختگی، میزبان مناسبی برای عفونتها است. اسینتوباکتر بومانی یکی از باکتریهای فرصت طلب در بیماران دارای عفونت زخم سوختگی میباشد. سیستمهای توکسین-آنتیتوکسین(TA) عناصر ژنتیکی هستند که برای مقاومت آنتیبیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در باکتریها ضروری میباشند. از جمله آنها  higBAو relBE است. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ژنهای relBE وhigBA و ارتباط آنها با مقاومت آنتیبیوتیکی و تشکیل بیوفیلم انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 139 ایزوله اسینتوباکتر بومانی اززخم سوختگی بیماران بستری در بیمارستان امام موسی کاظم اصفهان جمعآوری و با استفاده از تست های بیوشیمیایی و ژنتیکی شناسایی وتایید شد. تست حساسیت آنتیبیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن و سنجش بیوفیلم با میکروتیتر پلیت انجام شد. حضور ژنهای higBA و relBE با تکنیک PCR بررسی و سپس آنالیز آماری انجام شد.
یافتهها: از 139 ایزوله، 114 ایزوله مقاوم چند دارویی (MDR) و تشکیلدهنده بیوفیلم بودند. 73/94 درصد دارای ژن relBE و 77/8 درصد، ژن higBA داشتند. بین حضور ژنهایrelBE و higBA با مقاومت نسبت به آنتیبیوتیک ایمیپنم و لووفلوکساسین ارتباط معنیداری وجود داشت(05/0P<). حضور relBE و higBA با تشکیل بیوفیلم ارتباط معنیداری نداشتند(05/0P>).
استنتاج: در این مطالعه ایزولههای  MDRاسینتوباکتر بومانی در مقایسه با مطالعات قبلی افزایش معنیداری داشت و بسیاری از گونهها توان بالایی در تشکیل بیوفیلم داشتند. بین حضور ژنهای TA و مقاومت آنتیبیوتیکی نیز ارتباط معنیداری وجود داشت که بر این اساس مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری بهنظر میرسد.
فرزاد متولی حقی، فاطمه جعفری، کامران اکبرزاده، معصومه اسلامی فر، علی جعفری، امید دهقان، معصومه شیخی، سید حسن نیکوکار، جمشید یزدانی چراتی، محمود فاضلی دینان، احمدعلی عنایتی،
دوره 31، شماره 195 - ( فروردین 1400 )
چکیده

سابقه و هدف: مگسها دارای تنوع بسیار بالا بوده و به­دلیل سازگاری و ارتباط نزدیک با انسان قادر به انتقال بسیاری از پاتوژنها هستند. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین فون مگسهای مهم از نظر پزشکی در شهرستان جویبار در شمال ایران انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به مدت یک سال و ماهیانه دوبار در سایتهای تعیین شده در شهرستان جویبار شامل محل دفن زباله بیمارستانی، زباله ساحلی، زباله روستایی، زباله شهری و اطراف کشتارگاه در سال 1396 انجام شد. تنوع گونهای مگسهای صید شده پس از شناسایی براساس شاخصهای شانون، مارگالف و یکنواختی ارزیابی شد.
یافتهها: در این مطالعه هفت گونه موسینیا استابولانس، موسکا دومستیکا، لوسیلیا سزار، لوسیلیا سریکاتا، کالیفورا ویسینیا، سارکوفاگا آرگیروستوما و سارکوفاگا آفریکا ازسه خانواده کالیفوریده، سارکوفاژیده و موسیده صید شد. بر اساس نتایج همبستگی پیرسون جمعیت مگسها بهصورت معنیداری با افزایش دما و کاهش رطوبت افزایش مییابد. شاخص شانون (H´) بهترتیب بیشترین وکمترین مقدار تنوع را در محل زبالههای ساحلی (005/1) و زبالههای شهری (27/0) نشان داد.
استنتاج: گونه موسکا دومستیکا بهعنوان فراوانترین گونه در جویبار میتواند نقش قابل توجهی را در بهداشت منطقه و تغییرات گونهای مگسها ایفا نماید. تفاوت در مقدار تنوع گونهای مگسها در مناطق مختلف عمدتاً ناشی از تغییرات یکنواختی گونه در این مناطق است. پایین بودن مقدار تنوع گونهای مگسها در منطقه میتواند زنگ خطری برای شیوع بیماری‏های مربوطه باشد. در این خصوص اقدامات کنترلی مانند دفع بهداشتی زبالهها برای جلوگیری از اپیدمی بیماریهای منتقله توسط مگسها ضروری به نظر میرسد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb