جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای فهیم زاد

فرزانه احمدی خطیری، سیدعلیرضا فهیم زاد، فاطمه فلاح، شهناز آرمین، لیلا عظیمی،
دوره 30، شماره 187 - ( مرداد 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: اسینتوباکتر پاتوژنی است که می‌تواند سبب شیوع عفونت‌های متنوع بیمارستانی شود. هدف از پژوهش حاضر یافتن موارد اسینتوباکتر در کشت‌های بیماران بستری در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز و تعیین فراوانی شایع‌ترین ژن‌های OXA عامل مقاومت دارویی در این نمونه‌ها می‌باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در بازه زمانی مرداد تا آبان ماه سال 1396 انجام شده است، تعداد 91 نمونه اسینتوباکتر جدا شده از نمونه‌های بالینی شامل خون، ادرار، ترشحات لوله تراشه، ترشحات زخم و نمونه ته حلق بیماران مورد بررسی قرار گرفت. باکتری‌ها با استفاده از روش‌های استاندارد باکتریولوژی، جداسازی و شناسایی شدند. برای تعیین حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی از آزمایش آنتی‌بیوگرام براساس clsi سال 2016 استفاده شده است. پس از استخراج DNA باکتری‌ها، شناسایی ژن‌های  (23,24,48,58) OXA با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش ملکولی PCR انجام شد.
یافتهها: از تعداد 91 اسینتوباکتر مورد مطالعه، 66 جدایه (52/72 درصد) دارای مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی (MDR) بودند. جدایه‌های با مقاومت انتی‌بیوتیکی چندگانه مقاومت 100 درصدی نسبت به سفپیم، سفوتاکسیم، پیپراسیلین-تازوباکتام، مروپنم نشان دادند. همه نمونه‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک کلیستین حساس بودند. براساس یافته‌های پژوهش میان داشتن ژن 24- OXAو مقاومت به توبرامایسین و آمیکاسین ارتباط معنادار آماری وجود دارد (005/0=P).
استنتاج: با توجه به بالا بودن تعداد جدایه‌های با مقاومت چندگانه در این مطالعه، لزوم توجه به معیارهای کنترل عفونت بیمارستانی ضروری می‌باشد که توصیه می‌شود از راهکارهایی مانند شناسایی بیماران آلوده، یافتن منبع کولونیزاسیون باکتری، استریل کردن وسایل و بخش‌ها و کنترل مصرف آنتیبیوتیک در بیمارستان به منظور پیشگیری از ایجاد باکتری‌های مقاوم به چند دارو و کنترل عفونت‌های بیمارستانی استفاده شود.
 
محمدرضا نوایی فر، گلنار رحیم زاده، علی رضا فهیم زاد، محمدجعفر صفار، احمد رضا شمشیری، شقایق رضائی، مائده حسین پور، فائزه سادات موحدی، محمد صادق رضائی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: جهت پیشگیری از هپاتیت B در نوزادان با مادران HBsAg مثبت، واکسیناسیون هپاتیت B در بدو تولد برای نوزاد توصیه میشود. باتوجه به اینکه ابتلا به هپاتیت B در مادران باعث انتقال بیماری به نوزادان میشود لذا شناسایی این مادران اهمیت به سزایی دارد. به همین منظور این مطالعه به منظور بررسی میزان ایمنیزایی واکسیناسیون هپاتیت B و ارائه شیوع هپاتیت B در زنان باردار شهر ساری و پیشگیری از انتقال عفونت هپاتیت B به نوزادان آنها انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه به روش مشاهدهای- توصیفی در زنان باردار در مرکز کوهورت تولد ساری انجام شد. 1018 نمونه برای بررسی مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B با استفاده از روش (ELISA) از سال 1397 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها: شیوع هپاتیت B در زنان باردار مراجعهکننده به مرکز کوهورت تولد ساری 57/1 درصد بود. 6/46 درصد از 1018 مادر باردار واکسن هپاتیت B را دریافت کرده بودند. 9/51 درصد از 474 نفر افراد ایمن بودند. شیوع هپاتیت B با افزایش سن و دوره بارداری ارتباط معناداری داشت (به ترتیب 009/0=P، 005/0=P). استفاده نکردن از کاندوم در افرادی که ایمن نبودند و سابقه خانوادگی هپاتیتB داشتند با ابتلا به هپاتیتB ارتباط معنیداری داشت (به ترتیب 008/0=P، 000/0=P).
استنتاج: سابقه خانوادگی هپاتیت B، سن مادر، مرحله بارداری و عدم استفاده از کاندم از عوامل خطرساز برای ابتلا به عفونت هپاتیت B در خانمهای باردار ساکن ساری میباشند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb