جستجو در مقالات منتشر شده


21 نتیجه برای لطفی

اسدالله لطفی،
دوره 11، شماره 32 - ( مهر 1380 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از پدیده‌های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره‌ای است که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می‌کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده نوزاد حاصل را به زوج صاحب گامت تحویل می‌دهد. در این مورد در قوانین حقوقی بیشتر کشورها از جمله ایران کمتر سخنی به میان آمده است، لذا در مقاله حاضر با بررسی و پژوهشی که در ادله و منابع فقهی و حقوقی صورت گرفته است احکام حقوقی نسب کودک حاصل از رحم استیجاری استخراج و استنباط گردیده است. تا بدین‌وسیله ضمن رعایت حقوق آنان از وجود فرزندانی بی‌هویت و گاه بی‌سرپرست در جامعه جلوگیری گردد. برای تحقق این اهداف در آخر مقاله پیشنهاداتی نیز در حیطه قانون‌گذاری جهت قانونی ساختن این امر در قوانین ایران ارائه گردیده است. مواد و روش ها: پروژه مزبور به شکل کتابخانه‌ای و از نوع پژوهشی و تحلیلی است بدین‌معنی که با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی و بررسی و تحلیل دلیل‌های شرعی به نتایجی در قالب آثار و احکام حقوقی منجر شده که با توجه به این‌که موضوع مورد بحث از مسائل جدید می باشد در منابع فقهی و حقوقی گذشته چندان سابقه ای نداشته است. یافته‌ها و استنتاج: صاحبان تخمک و اسپرم والدین حقیقی طفل حاصل از رحم استیجاری هستند و کودک از جهت ژنتیکی متنتسب به صاحب اسپرم و صاحب تخمک می‌باشد، بنابراین همانند اقارب نسبی، بین آن‌ها رابطه توارث، وصیت و سایر احکام حقوقی برقرار می‌باشد.
سودابه سعیدنیا ، احمدرضا گوهری ، محمدرضا گوهری ، فهیمه مرادی افراپلی ، فاطمه لطفی مال دار ، عباس حاجی آخوندی ،
دوره 15، شماره 50 - ( بهمن 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: جنس بومادران (Achillea) از خانواده کاسنی (Asteraceae) جایگاه قابل توجهی در طب سنتی ایران دارد. آشیلا تالاگونیکا و آشیلا تینویی فولیا دو نمونه از 19 گونه یافت شده از این جنس می باشد که به طور وسیعی در مناطق شمالی ایران می روید. در این تحقیق اثر سمیت سلولی این دو گونه برای اولین بار به روش ارزیابی کشندگی میگو آب شور(Lethality Assay Brine Shrimp) بررسی شد.
مواد و روش ها: این بررسی یک کارآزمایی بالینی است که در آن گیاهان پس از جمع آوری خشک و خرد شده و توسط حلالهای اتیل استات، متانول و متانول: آب (1:1) و به روش تراوشی (Percolation) مورد عصاره گیری قرار گرفتند. اثر کشندگی عصاره های تام بر لاروهای آرتمیا سالینا (Artemia Salina) در غلظت های اولیه 100،10 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره مورد بررسی قرار گرفت. پس از دستیابی به نتایج اولیه، آزمایش در غلظت های 250، 500 و 750 میکروگرم بر میلی لیتر به روش مشابه تکرار شد. نتایج حاصله تحت مطالعات آماری به روش تحلیل بر اساس حداقل انحراف از میزان متوسط (Probit analysis) قرار گرفت.
یافته ها: از میان عصاره های مورد بررسی، عصاره اتیل استاتی و متانولی از هر دو گیاه با LC50 کوچکتر از 1000 qM واجد اثرات سمیت سلولی و عصاره های هیدروالکلی با LC50 بزرگتر از 1000 qM فاقد اثر شناخته شدند. عصاره اتیل استاتی گیاه آشیلا تالاگونیکا (Achillea talagonica) با LC50 معادل 413 qM موثرترین عصاره شناخته شد.
استنتاج: هر دو گونه از جنس بومادران دارای اثرات سمیت سلولی می باشند و اثرات مذکور با افزایش قطبیت عصاره ها کاهش می یابد. می توان نتیجه گرفت که ترکیبات سمی موجود در این جنس، دارای ساختمانهای غیر قطبی می باشند. از دیگر سوی به یقین گلیکوزیدهای فنلی و آلکالوییدهای بتایینی که قطبیت بالایی داشته و در عصاره آبی - متانولی استخراج می شوند، نقشی در بروز اثرات ندارند.

فرشته شاهچراغی، معصومه نخست لطفی، معصومه پرزده، وجیهه سادات نیک بین، فهیمه شورج، سید محسن زهرایی،
دوره 22، شماره 88 - ( اردیبهشت 1391 )
چکیده

سابقه و هدف: بوردتلاپرتوسیس باکتری گرم منفی و هوازی اجباری است که عامل بیماری سیاه‌سرفه به‌شمار رفته و پاتوژن انحصاری انسان می‌باشد. در دهه اخیر شاهد افزایش میزان بیماری در دنیا می‌باشیم. علی‌رغم اهمیت این بیماری و شیوع و انتشار سریع آن اطلاعات اندکی از میزان بروز این بیماری در کشورمان در دسترس می‌باشد. لذا در این تحقیق نمونه‌های بالینی مشکوک به سیاه سرفه از سراسر کشور طی سال‌های 88 و 89 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. مواد و روش‌ها: تعداد 1084 نمونه از نازوفارنکس و نازال بیماران مشکوک به سیاه سرفه (بیماران با بیش از دو هفته سرفه مداوم) از استان‌های مختلف کشور به آزمایشگاه کشوری سیاه‌سرفه بخش میکروب‌شناسی انستیتو پاستور ایران ارسال شد. در این مطالعه جهت جداسازی نمونه‌ها از روش کشت استفاده گردید. نمونه‌ها توسط سوآپ بر روی محیط‌های برده ژآنگو و شارکول آگار حاوی آنتی‌بیوتیک سفالکسین ( µg/ml40) و بدون سفالکسین کشت داده شد و از کلنی‌های مشکوک رنگ‌آمیزی گرم انجام شد. با مشاهده کوکوباسیل گرم منفی، آزمایش‌های تکمیلی بر روی آن‌ها انجام گرفت. یافته‌ها: از تعداد 1084 مورد، 12 نمونه کشت مثبت بوده‌اند (1/1 درصد) که 11 مورد بوردتلاپرتوسیس و 1 عدد بوردتلاپاراپرتوسیس بود. از این تعداد نمونه کشت مثبت، 3 مورد مربوط به افراد زیر 2 ماه، 6 مورد مربوط به افراد 2 ماه تا 2 سال، 2 مورد مربوط به گروه سنی 2 تا 10 سال و 1 مورد بالای 10 سال بودند. 9 مورد مثبت مربوط به افرادی بوده اند که سابقه تزریق واکسن هم داشته‌اند. از 12 نفر کشت مثبت 7 نفر نیز مصرف آنتی‌بیوتیک داشته‌اند. استنتاج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که بیشتر سویه‌های جدا شده در ایران مربوط به گروه سنی 2 ماه تا 2 سال می‌باشد. با توجه به مشکلات کلینیکی و پاراکلینیکی مربوط به بیماری سیاه‌سرفه در کشور و همچنین حساسیت پایین روش کشت برای تشخیص بوردتلا می‌بایستی از روش‌های تکمیلی دیگر مانند روش Real-Time PCR استفاده نمود.
نازنین لطفی، طاهره شکوهی،
دوره 23، شماره 108 - ( 10-1392 )
چکیده

زخم سوختگی، محیط بسیار مناسبی برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم‌ها است. بافت‌های داخل زخم سوختگی، زنده نیستند و عروق خونی ندارند، به این دلیل پلی‌مورفونوکلئرها، آنتی‌بادی‌ها و آنتی‌بیوتیک‌های سیستمیک نمی‌توانند به درون آن نفوذ کنند. بدین ترتیب شرایط داخل زخم برای رشد باکتری‌ها و قارچ‌های فرصت‌طلب از قبیل کاندیدا، موکور، رایزوپوس، پنی‌سیلیوم و آسپرژیلوس مهیا می‌باشد. در حالی که استفاده گسترده آنتی‌بیوتیک‌های موضعی و سیستمیک، عمل جراحی زود هنگام و روش‌های مراقبت و جداسازی بیماران منجر به کاهش قابل توجهی در عفونت‌های باکتریایی زخم شده است، بروز عفونت‌های قارچی مهاجم زخم سوختگی را در بیماران با سوختگی وسیع افزایش داده است. حضور همه جا و همه وقت قارچ‌ها در محیط و حضور آن‌ها به عنوان فلور طبیعی بیماران، به همراه تضعیف سیستم ایمنی، بیماران را برای ابتلا به عفونت‌های قارچی خطرناک مستعد می‌کند. روش‌های رایج برای شناسایی قارچ‌ها شامل آزمایش میکروسکوپی مستقیم و کشت است. به تازگی برای تشخیص سریع‌تر و قابل اعتمادتر، روش‌های مولکولی بر پایه PCR (Polymerase chain reaction) توصیه شده است. از آن جایی که تشخیص عفونت قارچی هنوز با مشکلاتی مواجه است درمان‌های پروفیلاکتیک و به خصوص درمان تجربی ضروری است. برای تأثیر بهتر و افزایش ایمنی دارو هنگام انتخاب داروی ضد قارچی باید گونه قارچی مسبب، محل عفونت، عملکرد کبد و کلیه، سن بیمار و درمان‌های ضد قارچی قبلی مد نظر قرار گیرد.
محمد جواد کبیر، علیرضا حیدری، اشرفی بابازاده گشتی، ناهید جعفری، محمد نعیمی طبیعی، محمد علی پور عباسی، سیدمهدی صداقت، منصوره لطفی، محمدرضا هنرور، مریم ایری،
دوره 24، شماره 114 - ( تیر 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: فرسودگی شغلی سندرمی است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خود پندارهای منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظیفه می‌شود. پیامدهای نامطلوب فرسودگی شغلی غیبت از کار، ترک خدمت، تأخیرهای متوالی و کاهش کیفیت عملکرد فرد و سطح پایینرضایتشغلی می باشد.هدف از انجام این مطالعه تعیین سطح فرسودگی شغلی بهورزان استان گلستان بود. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی، محیط پژوهش خانه های بهداشت استان گلستان در سال 1391 و جامعه آماری مورد بررسی بهورزان شاغل بودند. روش نمونه گیری سرشماری و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه فرسودگی شغلی Maslach بود. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSSآنالیز گردید. یافته ها: از نظر شدت فرسودگی شغلی، 6/29درصد بهورزان در سطح خفیف، 5/58درصد در سطح متوسط و 8/11درصد در سطح شدید بودند. از نظر فراوانی فرسودگی شغلی 3/30 درصد بهورزان در سطح خفیف، 5/53 درصد متوسط و 2/16درصد در سطح شدید بودند. شدت و فراوانی فرسودگی با سن، سابقه کاری، سطح تحصیلات و شهرستان محل سکونت از نظر آماری ارتباط معنی‌داری داشت. استنتاج: وضعیت فرسودگی شغلی بهورزان مورد مطالعه علی رغم داشتن وضعیت کلی متوسط، در ابعاد خستگی عاطفی و درگیری شغلی نیاز به بهبود بیش‌تری دارد. ضروری است مداخلات مناسبی در مورد بهورزان مسنتر، بهورزان با سابقه تر و بهورزانی که سطح تحصیلات پایین‌تری دارند، صورت پذیرد
سهام انصاری ، نازنین لطفی ، محمدتقی هدایتی،
دوره 25، شماره 126 - ( تیر 1394 )
چکیده

ارتباط قارچ‌ها با آسم و دیگر بیماری‌های راه‌های هوایی از دیر باز شناخته شده است. برخلاف گرده‌های گیاهی که فقط، عامل آلرژی تیپ یک ازدیاد حساسیت می‌باشند، قارچ ها مسبب تعداد زیادی از انواع آلرژی از جمله: آلرژیک برونکوپلمونری میکوزیس (Allergic bronchopulmonary mycoses-ABPM)، رینیت، سینوزیت آلرژیک و پنومونی ناشی از پرحساسیتی می‌باشند. از میان قارچ‌ها، آسپرژیلوس فومیگاتوس شایعترین عامل بیماری‌های ریوی آلرژیک شدید ناشی از قارچ‌ها می‌باشد. یکی از این بیماری ها، آسپرژیلوز برونکوپلمونری آلرژیک (ABPA Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis) است. ABPA را مرتبط با آسیب‌های مزمن ریوی و وخیم‌تر شدن عملکرد ریوی در افراد با آسم مزمن و سیستیک فیبروزیس می‌دانند. تشخیص ABPA بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی و کلینیکی چالش برانگیز بوده و سرولوژی در میان نتایج آزمایشگاهی از اهمیت بالاتری در تشخیص ABPA برخوردار می‌باشد. مطالعات صورت گرفته با استفاده از آلرژن‌های نوترکیب نشان‌داده است که پاسخ‌های IgE اختصاصی نسبت به چهار آلرژن (Asp f 2, 4, 6, 8 ) برای ABPA اختصاصی بوده و قادر به افتراق سرولوژیکی ABPA از سایر حساسیت‌های نسبت به آسپرژیلوس فومیگاتوس می‌با‌شند. به هر حال جهت مشخص‌شدن آلرژنیسیته کامل عصاره قارچی نیاز است که آلرژن‌های نوترکیب بیشتری تولید شود و مورد ارزیابی کلینیکی قرار گیرند. همچنین همراه با رشد سریع دانش در مورد ساختار سه‌بعدی آلرژن‌ها، آگاهی عمیق انسان درباره نقش هریک از ساختارها در پاتوفیزیولوژی آلرژی‌ها از جمله ABPA و یا توسعه مجموعه ای از آلرژن‌ها که احتمال استفاده از آنها در ایمونوتراپی وجود دارد بدست آمده است.
اکرم عبداللهی، طاهره شکوهی، محمد تقی هدایتی، مجتبی نبیلی، نازنین لطفی،
دوره 25، شماره 132 - ( دی 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: عفونت قارچی خون یکی از علل مرگ و میر بیماران دچار ضعف ایمنی از جمله بیماران دچار سوختگی وسیع محسوب می‌شود. از آن‌جا که روش‌های کشت خون و شناسایی عوامل قارچی عفونت‌های خون حساسیت پایینی داشته و به زمان زیادی نیز احتیاج دارند، این تحقیق با هدف شناسایی پاتوژن‌های قارچی در نمونه‌های کشت بیماران سوختگی شدید مشکوک به بیماری‌های قارچی تهاجمی با روش Panfungal PCR طراحی گردید.

مواد و روش‌ها: تعداد 400 نمونه کشت خون مربوط به 112 بیمار سوختگی شدید مشکوک به بیماری قارچی تهاجمی وارد مطالعه شد. پس از استخراج DNA ناحیه ژنی 18SrRNA با واکنش‌های زنجیره‌ای پلیمراز تکثیر گردید. محصول PCR با استفاده از برنامه مرکز اطلاعات بین‌المللی بیو تکنولوژی تعیین توالی و شناسایی شدند.

یافته‌ها: تعداد 44 (2/39 درصد) نمونه کشت خون 112بیمار مثبت گردید. ) میانگین سنی بیماران PCR مثبت
7/14± 9/31 سال و طول مدت بستری 3/10± 8/21 روز وکل سوختگی 19± 6/42 درصد بود. محصول PCR 20 بیمار PCR مثبت، به‌طور تصادفی تعیین توالی گردید و گونه‌های آسپرژیلوس فومیگاتوس (11 مورد؛ 55 درصد)، کاندیدا تروپیکالیس (5 مورد؛ 25 درصد)، کاندیدا آلبیکنس (1 مورد؛ 5 درصد)، کاندیدا پاراپسیلوزیس (1 مورد؛ 5 درصد)، آگاریکومایکوتینا (1 مورد؛ 5 درصد) و پنیسیلیوم (1 مورد؛ 5 درصد) شناسایی شدند. در سه بیمار گونه‌های شناسایی شده از کشت خون مثبت با روش روتین وروش مولکولی تطابق داشتند.

استنتاج: روش مولکولی Panfungal PCR در تشخیص سریع قارچ‌های پاتوژن در کشت خون بیماران در معرض خطر بیماری‌های قارچی تهاجمی سودمند و نویدبخش است.


حوری قانعی الوار، ساره ارجمند، عباس صاحبقدم لطفی، مسعود سلیمانی، فاطمه مشهدی عباس،
دوره 27، شماره 148 - ( اردیبهشت 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: زخم‌های التیام نیافته مزمن دیابتی یکی از چالش‌های بزرگ پزشکی در جهان می‌باشد. درمان با سلول‌های بنیادی به‌عنوان یک رویکرد جدید در مدیریت چنین زخم‌هایی که نیاز به کاوش بیش‌تر دارد، در حال توسعه می‌باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بر فاکتورهای مهم التهابی مؤثر در ترمیم زخم دیابتی مدل حیوانی انجام شد.

مواد و روشها: سلولهای بنیادی مزانشیمی پس از جداسازی از بافت چربی موش از نظر مارکرهای سطحی اختصاصی CD34، CD90 و CD44 و پتانسیل تمایز به ردههای سلولی تأیید شدند. سپس 106 سلول در ناحیه درم اطراف زخم ایجاد شده در موش دیابتی تزریق گردید و بافت زخم از نظر بیان ژن‌های IL-10،IL-8  به وسیله q-PCR و هیستوپاتولوژی در روزهای 3، 7، 14 و 21 مورد بررسی قرار گرفتند.

یافتهها: میزان بیان ژن IL-10 در گروه تیمار شده با سلولهای بنیادی در مقایسه با گروه دیابتی بدون تیمار و گروه بدون دیابت در روزهای 3، 14 و 21 افزایش معنیداری (05/0< p) داشت در حالیکه بیان ژن IL-8 در این گروه در مقایسه با گروه دیابتی بدون تیمار در روزهای 7،14، 21 کاهش نشان داد. برررسی هیستوپاتولوژیکی بافت زخمها نشان داد که تیمار با سلول بنیادی سبب ایجاد ضمائم پوستی، عدم التهاب و حضور بافت گرانوله میشود و بهطور کلی فرایند التیام بهتر میباشد.

استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سلول‌های بنیادی می‌توانند شاخص‌های التیام زخم را بهبود بخشند.


مهسان ششمانی، زهرا قلیچ خانی، ملیحه لطفیان،
دوره 27، شماره 155 - ( آذر 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: شیارهای عمیق سطح اکلوزال دندانهای مولر اول دائمی تازه رویش یافته، مستعد تجمع و تکثیر پلاک باکتریال میباشند. پوشاندن این شیارها توسط مواد پیت و فیشور سیلانت، روشی محافظه کارانه جهت پیشگیری از وقوع پوسیدگی میباشد. هدف از این مطالعه، مقایسه ماندگاری شش ماههی درمانهای پیت و فیشور سیلانت انجام شده توسط دو مادهیFlowable composite resin وResin Modified Glass Ionomer، میباشد.
مواد و روشها: سطوح دندانهای مولر اول دائمی فک پایین در 50 کودک 6 تا 12 ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به وسیله ی پروب Williams، آینه داخل دهانی و دستگاه دیاگنودنت از لحاظ عدم وجود پوسیدگی مورد بررسی قرار گرفتند. بر دندانهای مولر اول دائمی سمت چپ، کامپوزیت فلو و در طرف مقابل، رزین مدیفاید گلاس آینومر قرار داده شد. در 46 بیمار بعد از مدت شش ماه، ماندگاری سیلانتها با سوند و آینه داخل دهانی و پوسیدگی با دیاگنودنت مورد بررسی قرار گرفت. دادههای به دست آمده وارد نرم افزار آماری SPSS20 شدند و توسط آزمون کای دو مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: میزان ماندگاری کامل کامپوزیت فلو (3/91 درصد) به طور معناداری از رزین مدیفاید گلاس آینومر (5/56 درصد) بیشتر بود (05/0P<). کامپوزیت فلو در هیچ یک از نمونهها به طور کامل از بین نرفته بود. در بررسی با دیاگنودنت، هیچ گونه پوسیدگی در گروههای مورد مطالعه مشاهده نشد.
استنتاج: کامپوزیت فلو نسبت به رزین مدیفاید گلاس آینومر، ماندگاری طولانیتری به عنوان پیت و فیشور سیلانت دارد
رقیه رحمانی، نفیسه لطفیان، محمدرضا رحمانی، معصومه امیری، راحله درفشی،
دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )
چکیده

ناهنجاری دندی واکر یک اختلال مادرزادی نادر است. این سندرم با هیپوپلازی ورمیس مخچه، اتساع کیستیک بطن چهارم و بزرگ شدن حفره خلفی همراه یا بدون هیدروسفالی مشخص میشود. این مطالعه با هدف گزارش یک مورد جنین مذکر مبتلا به سندرم دندی واک، و نیز تعیین تظاهرات بالینی، ریسک فاکتور، تشخیص و درمان این سندرم ارائه شده است. بیمار خانمی بود 38 ساله، بارداری دوم، پاریته یک که جهت انجام سونوگرافی سلامت جنین ارجاع داده شد. در اسکن نوروگرام جنین و در بررسی جمجمه، هایپوپلازی سگمان تحتانی ورمیس مخچه و ارتباط مشکوک حفره خلفی با بطن 4 که مطرح کننده دندی واکر واریانت است، مشاهده شد.مادر در سن حاملگی 19 هفته و 2 روز تحت سقط درمانی در بیمارستان قرار گرفت و پس از دریافت 80 میلی گرم میزوپروستول و سرم حاوی اکسی توسین، جفت و جنین وی دفع گردید.این سندرم یک اختلال جدی نادر است که بسیاری از جنبههای آن کمتر شناخته شدهاند و نیاز به بررسیهای بیشتر دارد. این سندرم با استفاده از روشهای تصویربرداری پیشرفته قابل تشخیص است. بنابراین بهتر است مراقبتهای روتین بارداری بالاخص اقدامات تصویربرداری با حساسیت بیشتری انجام شوند تا از تولد نوزاد مبتلا به این ناهنجاری جلوگیری شود.
 
قاسم ایوار، زهرا قیروانی، فائزه رضایی، سمیه یوسفی، عرفان لطفی، مهران حسینی،
دوره 28، شماره 167 - ( آذر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: گرلین به ‌عنوان یک لیگاند طبیعی برای گیرنده سلول‌های ترشح کننده هورمون رشد نقش مهمی را در تنظیم اشتها، توده چربی بدن و تعادل انرژی ایفا می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دیابت دوران بارداری بر سطح پلاسمایی گرلین پس از تولد در نوزادان رت می باشد.
مواد و روشها: دراین مطالعه تجربی، رت های ماده نژاد ویستار به دو گروه دیابتی (20=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند و مورد جفت اندازی قرار گرفتند. از هرگروه، 16 نوزاد (8 نر) در هر یک از روزهای 7 و 14 انتخاب شدند. پارامترهای وزن بدن، قند خون و غلظت گرلین فعال اندازه‌گیری شد. مقایسه داده‌ها با آزمون آنالیز واریانس دو طرفه (جنس*گروه) در محیط نرم‌افزار SPSS ویرایش 22 انجام شد.
یافتهها: در 7 و 14 روزگی، میانگین وزنی نوزادان گروه دیابتی (به ترتیب 42/0±49/18 و 43/0± 27/22 گرم) به طور معنی‌داری (0001/0>p هر دو)، کمتر از گروه کنترل (به ترتیب 402/0± 34/22 و 45/1± 32/30 گرم) بود، در حالی که تفاوت معنی‌داری در قند خون بین گروه‌ها وجود نداشت. در 7 روزگی، اختلاف معنی‌داری بین گروه‌ها در سطح گرلین وجود نداشت، اما در14 روزگی، گروه دیابتی سطح گرلین بالاتری در قیاس با گروه کنترل داشت ( pg/ml59/3± 25/29 در مقابل pg/ml 75/2±81/14؛0001/0>p). در همین زمان در گروه دیابتی سطح گرلین نوزادان نر به طور معنی‌داری بیش تر از جنس ماده بود (58/2± 87/29 در مقابل 68/1± 62/22؛ 0001/0>p).
استنتاج: نتایج این مطالعه به وضوح نشان می دهد که دیابت دوران بارداری میتواند در اثری وابسته به جنس، سطح گرلین پس از تولد را در نوزادان تحت تاثیر قرار دهد.
 
 
مهدی امینی، مژگان لطفی، اسفندیار آزاد، عادل کرمی،
دوره 28، شماره 167 - ( آذر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5)، همراه با مدل مقوله­ای در بخش دوم، مدل جایگزین (ابعادی) نیز در بخش سوم برای تشخیص اختلالات شخصیت ارایه شده است. مدل جایگزین، وجود آسیب در کارکردهای شخصیت (ملاک A) و خصیصههای ناسازگارانه (ملاک B) را برای تشخیصگذاری ضروری میداند. به دلیل اینکه برای ارزیابی کارکردهای شخصیت ابزاری رسمی معرفی نشده و ابزارهای موجود عمدتاً در فرهنگهای غربی ساخته شده و طولانی هستند؛ این مطالعه با هدف طراحی، تدوین و ارزیابی روانسنجی مصاحبه نیمهساختاریافتهکوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت DSM-5 در فرهنگ ایرانی انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مطالعات مقطعی بود. در این مطالعه دو نمونه در مرحله مقدماتی (34(N= و نهایی (346(N= مشارکت داشتند، که شامل دو گروه بالینی (زندانیان و مراجعین سرپایی) و گروه غیر بالینی بودند. این افراد با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. جمعآوری دادهها از شهریور سال 94 تا اردیبهشت سال 95 در شهر تهران انجام شد. دادهها با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت (BSSIDPFSCID-II-PQ  و NEO-FFI گردآوری و با استفاده از آزمون t، آلفای کرونباخ و همبستگی تحلیل شدند.
یافتهها: ضریب توافق میان ارزیابها برای سطوح چهارگانه شخصیت یعنی هویت، خود جهتدهی، صمیمیت و همدلی به ترتیب 94/0، 96/0، 84/0 و 81/0 بود (01/0= p). آلفای کرونباخ محاسبه شده در دامنهای از 81/0 (صمیمیت) تا 89/0 (خود جهتدهی) بود.
استنتاج: یافتهها نشاندهنده ویژگیهای روانسنجی مطلوب مصاحبه نیمهساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت DSM-5، برای اهداف بالینی و پژوهشی است.
 
 
مسعود غیاثیان، سجاد دانشیار، محسن لطفی یار،
دوره 28، شماره 168 - ( دی 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: سکته مغزی از علل شایع مرگ و میر میباشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی پیشآگهی یکساله بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 361 بیمار که به دنبال سکته مغزی در بیمارستان سینای همدان در سال 95-94 بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. دادهها با استفاده از چک لیستی که شامل اطلاعات دموگرافیک، ریسک فاکتورها، (MRS)Modified Rankin Scale در زمان ترخیص، 3 ماه، 6 ماه و یک سال پس از سکته بوده است، جمعآوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه 16 و آزمون تی تست و کای 2 انجام شد.
یافتهها: 63 نفر در سال اول فوت، و 298 نفر تا پایان مطالعه زنده بودند. میانگین MRS زمان ترخیص یا قبل از مرگ در افرادی که فوت نمودند بیشتر از افرادی بود که یک سال اول زنده ماندند (71/0±31/4، 09/1±44/2) و این از نظر آماری معنیدار بود (001/0= p). بیماران با گذشت زمان وضعیت مناسب تری پیدا کردند به گونه ای که میانگین MRS در زمان ترخیص برابر با 5/2، سه ماه بعد 8/1، 6 ماه بعد 3/1 و پس از گذشت یک سال به 2/1 کاهش پیدا کرد.
استنتاج: سکته مغزی نوع هموراژیک، درگیری همزمان دو نیمکره، میانگین سنی بالاتر، مصرف اپیوم و سیگار، سابقه قبلی سکته مغزی، دیابت، بیماری قلبی و داشتن چندین علامت بالینی همزمان در زمان بروز سکته با پیامد ضعیف در بیماران همراه است.


مهدی امینی، قاسم عبدل پور، شراره کوهنورد، مژگان لطفی، عادل کرمی،
دوره 28، شماره 170 - ( اسفند 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: هیجانها در واقع عناصر تشکیل دهنده سرشت هستند. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه میان خصیصههای هیجانی اولیه شخصیت و نشانگان شخصیت مرزی و نیز تعیین نقش هر یک از این خصیصهها در پیشبینی نشانگان شخصیت مرزی بود.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی از فروردین تا خرداد سال 1396 در شهر تهران انجام شد. نمونه مطالعه شامل 197 نفر از دانشجویان شهر تهران بودند. این افراد با روش نمونهگیری در دسترس و بر اساس ملاکهای ورود و خروج انتخاب شدند. مشارکتکنندگان در مطالعه نسخه فارسی مقیاس شخصیت بر اساس علم عصب‌پایه عاطفی (ANPS 2.4) و مقیاس شخصیت مرزی (BPI) را تکمیل نمودند. کلیه داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: یافتهها نشان داد که میان خصیصه های هیجانی بازیگوشی (001/0= p؛17/0=r)، خشم(001/0= p؛32/0=r)، و غمگینی(001/0= p؛19/0=r)، با نشانگان شخصیت مرزی رابطه مثبت معنی‌دار و بین جستجوگری با این نشانگان (001/0=p؛22/0- =r)، رابطه منفی و معنی‌داری وجود داشت. همچنین مشخص شد که 28 درصد از کل واریانس نشانگان شخصیت مرزی به وسیله خصیصه‌های هیجانی اولیه تبیین میشود. خصیصههای هیجانی خشم، بازیگوشی، جستجوگری و غمگینی به ترتیب پیشبینی کننده معنی دار نشانگان شخصیت مرزی بودند.
استنتاج: به طور کلی، یافتههای این مطالعه ضمن تایید خصیصههای هیجانی اولیه، به ترسیم پروفایل هیجانی احتمالی افراد دارای نشانگان شخصیت مرزی کمک مینماید. بر این مبنا میتوان در مسیر کاربردیسازی این رویکرد در تشخیص و درمان نشانگان اختلال شخصیت مرزی گام برداشت.
مژگان لطفی، لیلا بهرام پوری، مهدی امینی، ریحانه فاطمی تبار، بهروز بیرشک، محمد انتظاری، یاسمن شیاسی،
دوره 29، شماره 175 - ( مرداد 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: این مطالعه با هدف انطباقسازی و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (ERQ-CA) در یک نمونه از دانشآموان ایرانی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه روش شناسی بر روی دانشآموزان دختر و پسر مدارس دولتی در مقاطع دبستان و متوسطه شهر تهران و در سال تحصیلی 97-96 اجرا شد. نمونه مطالعه 412 نفر (8/56 درصد دختر) بودندکه با تلفیق روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ایی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (ERQ-CA)، پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی فرم کودکان (PANAS-C)، پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) و پرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) بود. تجزیه و تحلیل دادهها توسط SPSS-20 و با استفاده ازآمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی، تحلیل مولفه اصلی، آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون) انجام شد.
یافتهها: تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه ERQ-CA دارای دو عامل (ارزیابی مجدد و سرکوبی) است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه81/0 و برای دو عامل ارزیابی مجدد و سرکوبی به ترتیب مقادیر 79/0 و 68/0 بود. همچنین، همبستگی محاسبه شده برای ارتباط میان دو عامل ارزیابی مجدد و سرکوبی با زیرمقیاسهای  عاطفه مثبت و منفی، نشانگان اضطرابی (به استثنای وسواس فکری- عملی) و افسردگی نشان دهنده رابطه معنیدار (در سطح خطای 01/0 و 05/0) بود.
استنتاج: به طور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر میتوان ادعا کرد که فرم فارسی پرسشنامه ERQ-CAاز ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردار بوده و با اطمینان میتوان از آن جهت ارزیابی پژوهشی و بالینی راهبردهای تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان ایرانی استفاده کرد.
 

مژگان لطفی، مهدی امینی، یاسمن شیاسی،
دوره 30، شماره 184 - ( اردیبهشت 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: نقص در مهارت‌های تنظیم هیجان با طیف وسیعی از اختلالات روانی مرتبط است. در این مطالعه اثربخشی گروه درمانی آموزش تنظیم عاطفه بر علایم اضطراب و افسردگی بررسی شده است.
مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی با گروه کنترل و گمارش تصادفی بود. در این مطالعه 32 نفر از افراد دارای علایم پیش بالینی اختلال‌های اضطراب و افسردگی، از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، 12 جلسه آموزش تنظیم عاطفه دریافت کرد و گروه کنترل طی این مدت مداخله‌ای دریافت نکرد. شرکت‌کنندگان در دو مرحله پیش‌آزمون و پس آزمون با مقیاس‌های اضطراب و افسردگی(DASS)، مقیاس عاطفه مثبت و منفی(PANAS)، پرسشنامه مهارت‌های تنظیم هیجان(ERSQ) و مقیاس سازگاری اجتماعی و شغلی (WSAS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل دادهها با استفاده از -16 SPSS انجام شد.
یافتهها: نتایج نشان بدست آمده، نشان‌دهنده کاهش معنی‌دار نشانگان اضطراب 01/0=P ، (27/1) 82/31F=، افسردگی 01/0=P ،(27/1) 61/33F=، و استرس 01/0=P ، (27/1) 88/95F=، و افزایش معنی‌دار عاطفه مثبت، مهارت‌های تنظیم هیجان 01/0=P ،(27/1) 08/67F=، و سازگاری اجتماعی 01/0=P ، (27/1) 67/41F=، برای گروه آزمایش بود.
استنتاج: بهطور کلی، آموزش تنظیم عاطفه میتواند به عنوان یک رویکرد فراتشخیصی بر کاهش علائم افسردگی و اضطراب موثر باشد.
 
مژگان لطفی، یاسمن شیاسی، مهدی امینی، کامیار منصوری، سیروان حمزه زاده، علی صالحی، محراب مفاخری،
دوره 30، شماره 185 - ( خرداد 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از حیطه‌های پژوهشی جدید در حوزه تنظیم هیجان، تنظیم هیجان بین فردی است. این مفهوم به تمایل فرد برای اشتراک گذاشتن حالات هیجانی‌اش با دیگران به منظور کاهش عاطفه منفی خویش اشاره دارد. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی در دانشجویان انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش از نوع مطالعات روش‌شناسی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونهگیری خوشه‌ای چند مرحلهای 602 نفر انتخاب و با استفاده از پرسشنامههای تنظیم هیجان بین فردی (IERQ)، تنظیم هیجان (ERQ)، مهارت‌های تنظیم هیجان (ERSQ)، تنظیم هیجان خود و دیگران (EROS)، مقیاس SCL-25، پرسشنامه کوتاه دشواری در تنظیم هیجان (DERS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. لازم به ذکر است  از این تعداد 85 پرسشنامه مخدوش بودند و از پژوهش کنار گذاشته شدند و تحلیل های آماری برای 517 نفر انجام شد.
یافتهها: یافته‌های پژوهش نشان دهنده مطلوب بودن ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی بود. بررسی‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی مدل 3 عاملی این پرسشنامه را تائید کرد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 90/0 محاسبه شد و برای آیتمهای بهبود عواطف مثبت، آرامش بخشی، الگوسازی اجتماعی و چشمانداز داشتن به ترتیب برابر با 84/0، 82/0، 80/0 و 81/0 به دست آمد.
استنتاج: پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی از ویژگی‌های روانسنجی مطلوبی برخوردار است و از انطباق خوبی در زبان فارسی برخوردار است. از این رو این پرسشنامه می‌تواند در پژوهش‌های آتی در زمینه تنظیم هیجان مورد استفاده قرار گیرد.
زهرا رئیسی سر تشنیزی، مژگان لطفی، محمدرضا پیرمرادی، علی اصغر اصغرنژاد فرید،
دوره 30، شماره 189 - ( مهر 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: آشفتگی هیجانی می‌تواند بر افراد تاثیر زیادی بگذارد. از طرفی خودکارآمدی در تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی، می‌توانند بر میزان آشفتگی هیجانی تاثیر بگذارند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش‌بین خودکارآمدی در تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی بر کاهش آشفتگی هیجانی دانشجویان بود.
مواد و روشها: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مشغول به تحصیل  دانشگاه علوم پزشکی ایران  در سال 1398 بودند که با روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 200 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به مقیاس خودکارآمدی در تنظیم هیجان Bandura و همکاران (1999)، پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی Dennis and Vander wal (2010) و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) پاسخ دادند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی بود و از SPSS-23 استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی در تنظیم هیجان با آشفتگی هیجانی و مولفه‌های آن (افسردگی، اضطراب و استرس) رابطه معناداری وجود دارد (01/0P ، 53/0= r). از لحاط پیش‌بینی‌کنندگی نیز، خودکارآمدی در تنظیم هیجان با میزان پیش‌بینی‌کنندگی 28/0، پیش‌بین خوبی برای کاهش آشفتگی هیجانی است. اما بین انعطاف‌پذیری شناختی با آشفتگی هیجانی و مولفه‌های آن (افسردگی، اضطراب و استرس) رابطه معنی‌داری مشاهده نشد(05/0P، 01/0 r=). همچنین بین خودکارآمدی در تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شناختی نیز رابطه معنی‌داری مشاهده شد (53/0_ r ، 01/0P).
استنتاج: نتایج این پژوهش رابطه بین خودکارآمدی در تنظیم هیجان با آشفتگی هیجانی را تایید می‌کند. براین مبنا می‌توان در مسیر کاربردی سازی این نتیجه بر بهبود و حفظ و ارتقا سلامت روان دانشجویان گام برداشت.
لیلا زعیم زاده، مژگان لطفی، مهدی امینی،
دوره 30، شماره 190 - ( آبان 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: عامل نقص در کارکردهای شخصیت (ملاک A) به عنوان یکی از دو ملاک ضروری تشخیصگذاری اختلالات شخصیت در DSM-5، شامل مولفههای خود (هویت و خود جهتدهی) و بینفردی (همدلی و صمیمیت) میباشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کارکردهای شخصیت در مشکلات بینفردی و هیجانی، انجام شده است.
مواد و روشها: پژوهش مقطعی تحلیلی حاضر در سال 1398 روی 245 نفر از زنان و مردان واجد شرایط ورود به مطالعه، که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند، در تهران انجام شد. دادهها با استفاده از پرسشنامههای اطلاعات دموگرافیک، فرم کوتاه مقیاس سطوح کارکردی شخصیت (LPFS-BF 2.0)، مشکلات بینفردی (IIP-32) و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) گردآوری و با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی سلسله مراتبی تحلیل شدند.
یافتهها: بر اساس نتایج، همبستگی مثبت و معنیداری در رابطه بین تمامی کارکردهای شخصیت با مشکلات بینفردی و هیجانی به دست آمد (01/0 P<). همچنین بر اساس نتایج حاصله از رگرسیون سلسله مراتبی، کارکردهای بینفردی شخصیت (01/0 P<) و زیرمقیاس همدلی با توان بیش تری قادر به پیشبینی مشکلات بینفردی بودند (01/0 P<). همچنین تنها رابطه میان کارکردهای بینفردی شخصیت با مشکلات هیجانی مثبت و معنیدار بود (01/0 P<) که کارکرد صمیمیت نسبت به همدلی، سهم پیشبینیکنندگی قویتری داشت (01/0 P<).
استنتاج: با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد تلاش در جهت اصلاح و تغییر مهارتهای ارتباطی و همدلی، در حیطه کارکرد بین فردی شخصیتی همدلی و صمیمیت از طریق تهیه و تدارک برنامههای آموزشی و مداخلهای، کمک بسیار مؤثری برای فائق آمدن بر مشکلات بینفردی و هیجانی است.
مهدی امینی، صهبا متولی‌زاده، پرویز دباغی، یاسمن شیاسی، مژگان لطفی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مدل ابعادی یا جایگزین اختلال شخصیت DSM-5، توجه به خصایص شخصیت در سنین نوجوانی است. در مورد روایی و ساختار مدل جایگزین اختلالات شخصیت در فرهنگ‌های غربی مطالعات زیادی انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی مدل جایگزین اختلال شخصیت در نوجوانان و مقایسه ویژگی‌های روانسنجی فرم اصلی، کوتاه و مختصر پرسشنامه شخصیت (PID-5) در نمونه‌ای از نوجوانان ایرانی انجام شد.
مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی، 404 نفر (4/54 درصد دختر) از نوجوانان 18-13 سال شهر تهران، با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس در مطالعه شرکت داشتند. مشارکت‌کنندگان فرم مداد کاغذی پرسشنامه‌های PID-5، مقیاس تکانشگری بارات (BIS-11فرمهای اضطراب و افسردگی از سیستم اندازهگیری نتایج مبتنی بر گزارش بیمار(PROMIS) را تکمیل کردند.
یافتهها: ضریب آلفای کرونباخ در فرم اصلی پرسشنامه برای 5حوزه در دامنه‌ای از 81/0 (حوزه مهارنداشتن) تا 88/0 (حوزه روان‌پریشی)، برای  فرم کوتاه در دامنه 74/0 (حوزه گسستگی) تا 86/0 (حوزه روان‌پریشی) و در فرم مختصر در محدوده 67/0(حوزه عاطفه‌مندی منفی) تا 76/0(حوزه روان‌پریشی) به‌دست آمد. ضرایب همبستگی خصیصه‌ها با نشانگان افسردگی، اضطراب و تکانشگری در سه فرم پرسشنامه معنادار بود (05/0P≤ و 01/0P≤). بررسی تحلیل عاملی نیز ساختار پنج عاملی هر سه فرم پرسشنامه را تائید کرد.
استنتاج: بهطور کلی هر سه فرم نسخه نوجوانان پرسشنامه PID-5 دارای روایی و قابلیت اطمینان مطلوبی بود و از آن‌ها می‌توان برای اهداف مختلف بالینی و پژوهشی استفاده کرد. فرم مختصر عمدتاً برای غربالگری مناسب است و دو فرم اصلی و کوتاه می‌توانند برای بررسی خصیصه‌های نابهنجار شخصیت در نوجوانان استفاده شوند.

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb