جستجو در مقالات منتشر شده


18 نتیجه برای مبینی

محمدرضا حق شناس ، سیدمهدی میرمبینی ، فرهنگ بابامحمودی ،
دوره 10، شماره 26 - ( فروردين 1379 )
چکیده

سابقه و هدف: سل یک بیماری عفونی مزمن با تظاهرات مختلف و سیر تدریجی است و هنوز هم مشکل اصلی بهداشتی و یکی از علل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. به طوری که 3/1 جمعیت دنیا با عفونت سلی برخورد داشته، سالیانه 10-8 میلیون مورد جدید به آن اضافه شده و هرساله 3-2 میلیون نفر به علت بیماری سل فوت می شوند. با شیوع بیماری ایدز در جوامع امروز به نظر می رسد که آلودگی به سل با شدت بیشتری خود را نشان می دهد. تخمین زده می شود که در سطح جهان بیش از 30 میلیون آلوده به HIV‌ وجود داشته که از این جمعیت حدود 6/5 میلیون نفر به سل نیز آلوده می باشند.با توجه به این که شیوع بیماری سل و HIV در محیط های پرجمعیت مخصوصا زندان بیشتر گزارش شده است تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان شیوع بیماری سل و ایدز در زندانیان شهر ساری طراحی و انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این تحقیق با استفاده سرنگ انسولین و PPD‌ پنج واحدی توسط افراد مجرب بر روی 650 زندانی تست فوق به عمل آمده و نتایج تست PPD بعد از 72-48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت.افرادی که دارای اندوراسیون بیش از 5 میلی متر بودند به عنوان PPD‌ مثبت تلقی شدند. از افراد فوق و همچنین کسانی که دارای علایم تب، لاغر شدن، سرفه حداقل به مدت سه هفته و بی اشتهایی بوده اند نمونه گیری از خلط صبحگاهی و ناشتا به عمل آمده است.نمونه های خلط در محیط کشت لون استاین جانسون به روش خطی کشت داده و درانکوباتور در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 3 هفته تا 2 ماه قرار داده شدند. همچنین از نمونه های فوق لام تهیه و رنگ آمیزی ذیل نلسون انجام شد. از این افراد با استفاده از سرنگ به میزان cc5 خون تهیه کرده و سپس این نمونه جهت انجام تست HIV‌ به روش الیزا به سازمان انتقال خون منتقل شد.
نتایج:از مجموع 650 زندانی که تست PPD انجام شد حدود 83 نفر 62/12 درصد از آنها دارای اندوراسیون بیش از 10 میلی متر و 45 نفر 92/6 درصد دارای اندوراسیون 10-5 میلی متر و بقیه کمتر از 5 میلی متر بوده اند.از مجموع 300 نفر که نمونه گیری خلط و خون از آنها بعمل آمده پس از کشت و تست های لازم فقط سه نفر (1 درصد) از نظر باسیل اسیدفاست مثبت بوده و همه نمونه ها از نظر HIV منفی بوده است.
استنتاج: درصد پایین شیوع آلودگی در زندان مورد مطالعه که حکایت از رعایت مقررات بهداشتی در این زندانها می کند نشان می دهد با دقت در اصول بهداشتــی می توان حتی در مرکــز پرجمعیتــی مثل زندانها شیوع بیماری سل را کنترل کرد.

شهلا ظهیری ، عبدالرحمان دزفولیان ، محمدرضا پنجه شاهین ، محمد حیات مبینی ، فرزانه دهقانی ،
دوره 12، شماره 37 - ( دى 1381 )
چکیده

سابقه و هدف: سیس پلاتین دارویی است که به طور گسترده جهت درمان تومورهای بدخیم مانند سرطان های تخمدان، بیضه، مثانه و غیره به کار می رود. مصرف این ترکیب به علت عوارض جانبی زیادی که روی اعضای مختلف به ویژه کلیه ها می گذارد محدود می باشد. از آنجا که سمیت کلیوی حاصل از این دارو تاکنون به لحاظ شواهد آزمایشگاهی (افزایش غلظت BUN و کراتینین سرم) و هیستوپاتولوژیکی مورد بررسی و اثبات قرار گرفته هدف از این تحقیق معرفی و به کارگیری تکنیک استریولوژی جهت اثبات این امر می باشد.
مواد و روش ها: سه گروه از موش های صحرایی نر به طور تصادفی جداسازی و به گروه های ده تایی تقسیم شدند. به گروهی سیس پلاتین به میزان 7.5 mg/kgحل شده در حلال و به گروه کنترل معادل آن حلال دارو یعنی سرم فیزیولوژی از طریق داخل صفاقی تزریق گردید. گروه سوم دارو را به شکل مزمن به میزان 1.25 mg/kg به مدت 5 روز متوالی دریافت نمود. گروه های اول و دوم 96 ساعت پس از تزریق و گروه سوم همین زمان پس از آخرین تزریق مورد کالبدشکافی قرار گرفتند و کلیه های راست آنان پس از توزین و قرار گرفتن در فیکساتیو مراحل آماده سازی بافت برای آنالیز میکروسکوپی را جهت تخمین حجم نمونه بر اساس اصل کاوالیه گذراندند.
یافته ها: مطالعات نشان می دهند نه تنها به لحاظ هیستوپاتولوژیک سیس پلاتین موجب آسیب سلولی عمدتا در لوله های پروکسیمال کلیوی و بافت بینابینی عضو گردیده بلکه آنالیز میکروسکوپی و تکنیک استریولوژی افزایش اندازه و هیپرتروفی تمامی بخش های کلیه (افزایش حجم کامل عضو، کورتکس و مدولا) را نشان می دهد که به طور بارزی نشانگر آسیب این عضو می باشد، هرچند که در دوز مزمن آسیب های کمتری قابل مشاهده می باشد.
استنتاج: به کارگیری تکنیک استریولوژی می تواند به عنوان ابزاری مفید جهت اثبات نحوه عمل داروها مورد استفاده قرار گرفته، و حتی در مواردی که سایر یافته ها کمک چندانی ننمایند، این تکنیک می تواند شاهدی موثر و کارآمد در این خصوص باشد.

علی قائمیان ، ویدا نثارحسینی ، مریم مبینی ویدا، ابوالقاسم عجمی ،
دوره 12، شماره 37 - ( دى 1381 )
چکیده

سابقه و هدف: برای مشخص ساختن وجود آنتی بادی های آنتی کاردیولیپین در بیماران دچار حوادث ایسکمی قلبی، مطالعه ای از نوع شاهد- موردی طرح ریزی گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه 33 بیمار مرد مبتلا به آنزین صدری ناپایدار، 33 مرد دچار سکته حاد قلبی و 34 مرد سالم و بدون شواهد بیمار ایسکمیک قلبی به عنوان گروه شاهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. دراین افراد سطح آنتی بادی کاردیولیپین از نوع IgG با روش ELISA اندازه گیری شد.
یافته ها: سطح کاردیولیپین (متوسط ± انحراف معیار از غلظت نوری × 1000) به ترتیب در بیماران آنژین صدری ناپایدار، سکته قلبی و گروه شاهد عبارت بود از 486±318±624±3.19، P=0.0001 239±202 و (F=15.74.
استنتاج: در این مطالعه ما آنتی ابادی کاردیولیپین در بیماران دچار حوادث حاد ایسکمی قلبی سطوح بالاتری داشته است.

مریم مبینی،
دوره 20، شماره 75 - ( فروردین و اردیبهشت 1389 )
چکیده

سابقه و هدف : آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی خود ایمنی است‌که می‌تواند منجر به تخریب مفصل و ناتوانی شود. این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر نحوه زندگی، عوامل مرتبط با زاد و ولد و دیگر عوامل محیطی درآرتریت روماتوئید طراحی گردید.
مواد و روش ها :مطالعه به صورت مورد- شاهدی در 184 بیمار دچار آرتریت روماتوئید و 184 فرد غیر مبتلا ابعنوان کنترل انجام گردید. اطلاعات مربوط به آرتریت روماتوئید، وجود فاکتور روماتوئید و عوامل محیطی در بیماران وکنترل ثبت گردید و با استفاده از روش t test وX2 به مقایسه متغیرهای کمی و کیفی پرداخته شد و 05/0p< معنی‌دار تلقی شد و برای محاسبه شانس مواجهه از Odd Ratio استفاده گردید.
یافته ها :بین گروه آرتریت روماتوئید و کنترل تفاوتی از نظر سن، مصرف سیگار، آسم یا آلرژی، سابقه تروما یا جراحی، واکسیناسیون، سابقه مرگ والدین قبل از بلوغ و شهرنشینی وجود نداشت. سابقه طلاق در 7/12 درصد از بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید وجود داشت در حالی که در گروه کنترل هیچ موردی از طلاق گزارش نشد (04/0p=). سطح تحصیلات ارتباط معکوس با وقوع آرتریت روماتوئید داشت(03/0=p) و میزان OR معادل 69/1 بود (55/2-12/1CI 95% = ) نگهداری از حیوانات و تعداد بیش از سه فرزند در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بیشتر بود ولی تفاوت معنی‌دار نبود. شروع بیماری در فصل زمستان در گروه سرونگاتیو بیشتر از سروپوزیتیو بود (02/0= p).
استنتاج :سطح تحصیلات پائین با وقوع آرتریت روماتوئید مرتبط است. شروع بیشتر بیماری در فصل زمستان، نیاز به بررسی بیشتر دارد.

زهرا کاشی ، عذرا اخی ، مریم برومند ، عادله بهار ، مریم مبینی ،
دوره 20، شماره 79 - ( مهر 1389 )
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای دیابت و هیپوتیروئیدی در جامعه و اختلالات ناشی از همراهی این دو بیماری، این مطالعه با هدف بررسی همراهی بین دیابت نوع دو با هیپوتیروئیدی طراحی گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه که به صورت مورد - شاهدی انجام شد 103 بیمار دیابتی نوع دو و 103 فرد سالم تحت بررسی قرارگرفتند. هر دوگروه از نظر سن و جنس و سابقه مثبت بیماری تیروئید در خانواده با هم همانندسازی شدند. سطح سرمی هورمون های تیروئیدی Anti-thyroid peroxidase antibody (Anti-TPO)،FBS ، تریگلیسرید، کلسترول،HDL و LDL در تمامی افراد مورد مطالعه تحت سنجش قرار گرفت. داده ها پس از ثبت با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و T-test و X2 مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: از 103 فرد مورد مطالعه در هر دو گروه مورد و شاهد 14 نفر مرد (13.5 درصد) و 89 نفر زن (86.5 درصد) بودند. شیوع هیپوتیروئیدی در گروه دیابتی 17.5 درصد و در گروه شاهد 26.2 درصد بدست آمد که اختلاف معنی دار نداشت (P>0.05). نوع هیپوتیروئیدی در 28 درصد موارد جمعیت دیابتی و 55 درصد افراد گروه کنترل از نوع اتوایمیون بود (P<0.05).
استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع هیپوتیروئیدی در افراد دیابتی مانند شیوع آن در جمعیت عمومی بالاست. با توجه به اثرات دو بیماری بر روی یکدیگر، توصیه میشود تمام بیماران دیابتی از نظر اختلالات تیروئید تحت ارزیابی و درمان مناسب قرار گیرند.

ابراهیم صالحی‌فر، مریم مبینی، مقدسه بهبودی، زهرا کاشی،
دوره 21، شماره 85 - ( آذر 1390 )
چکیده

سابقه و هدف : آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن است که منجر به تخریب مفصلی و عوارض سیستمیک می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر بروموکریپتین بر علایم بالینی و آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید بود.
مواد و روش ها : این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی متقاطع دو سوکور با کنترل پلاسبو بر روی 10 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید انجام شد. بیماران شامل افرادی بودند که علی‌رغم دریافت پردنیزولون و داروهای تعدیل‌کننده سیر بیماری پاسخ درمانی مناسبی نداشتند. بیماران به صورت تصادفی ابتدا بروموکریپتین و یا پلاسبو دریافت می‌کردند و بعد از یک دوره درمان 3 ماهه، یک دوره 2 هفته‌ای را بدون بروموکریپتین یا پلاسبو و به عنوان دوره پاکسازی سپری می‌کردند و سپس دوره سه ماهه بعدی با درمان دیگر شروع می‌گردید. سطح سرمی پرولاکتین، سرعت سدیمان گلبول قرمز و معیارهای بالینی شدت بیماری شامل تعداد مفاصل متورم و دردناک و خشکی صبحگاهی و نیز میزان مصرف مسکن در شروع و پایان هر مرحله درمانی ثبت می‌گردید.
یافته ها : از 10 بیمار مورد بررسی، 2 بیمار به علت عوارض بروموکریپتین مطالعه را ترک کردند. بروموکرپتین در مقایسه با پلاسبو در کاهش شدت بیماری موثر بود (05/0 (p< و نیاز به استفاده از مسکن را کاهش داد(05/0 p<). سطح پرولاکتین سرمی و سایر پارامترهای بالینی کاهش واضحی نداشت.
استنتاج : در این مطالعه بهبودی نسبی در علایم بالینی و آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید با مصرف بروموکریپتین دیده شد. لذا پیشنهاد می‌شود مطالعات گسترده‌تری در این خصوص و سایر مهارکننده‌های پرولاکتین انجام شود.

مریم مبینی،
دوره 21، شماره 86 - ( بهمن 1390 )
چکیده

چکیده استاتین‌ها با مهار آنزیم هیدروکسی متیل گلوتاریل کوانزیم آ ردوکتاز (HMG Co A r)، از ساخت کلسترول جلوگیری کرده و منجر به کاهش غلظت خونی آن می‌شوند. شواهدی از خواص دیگر این داروها شامل خواص ضدالتهابی، آنتی‌اکسیدان و ضد لخته وجود دارد. اخیراً اثرات ضد استوپروز نیز به این خواص اضافه گردیده است. مصرف این داروها با عوارضی همراه می‌باشند که اختلالات روماتولوژیک مانند لوپوس و میوپاتی را تقلید می‌کنند. در این مقاله مروری ما به بررسی نقش استاتین‌ها در بیماری‌های روماتیسمی می‌پردازیم.
محمد ملکوتیان، محمد مبینی، غلامعباس نکونام،
دوره 24، شماره 116 - ( شهریور 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: کاربرد مستقیم لجن فاضلاب در کشاورزی به‌علت حضور پاتوژن ها، تخمیر نامناسب زائدات آلی و وجود فلزات سنگین در لجن، محدود شده است. کمپوست مشترک لجن فاضلاب با زائدات دیگر روشی برای استفاده مجدد از زائدات است که دفع ایمن و بهداشتی لجن و زائدات را به دنبال دارد. هدف این مطالعه بررسی امکان تولید کمپوست از مخلوط لجن فاضلاب با زائدات پوست پسته است. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در زمستان 1392 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط انجام شد. در ابتدا، راکتوری استوانه‌ای شکل با حجم 30 لیتر و به قطر 30 سانتی‌متر، عمق 45 سانتیمتر وضخامت دیواره 6 میلی متر ساخته شد. لجن فاضلاب با زائدات پوست پسته به نسبت 1 به 4 مخلوط گردید تا نسبت کربن به ازت مخلوط اولیه 25 شود. راکتور با میزان هوادهی 5 لیتر در دقیقه شروع به کار نمود. راکتور هر پنچ روز یک‌بار زیرورو شد و نمونه برداری از کمپوست حاصل جهت اندازه گیری رطوبت، pH، هدایت الکتریکی، کربن آلی، ازت کل، فسفر، پتاسیم، کادمیوم، سرب، انجام گرفت. یافته ها: پس از گذشت 30 روز از شروع فرایند کمپوست‌سازی، نسبت کربن به ازت به 5/16 رسید. در طی فرایند کمپوست‌سازی، pH روند افزایشی داشت و میزان هدایت الکتریکی، ازت کل، کربن آلی، فسفر، پتاسیم، سرب و کادمیوم کاهش یافت. حداکثر دمای فرایند به 63 درجه سانتی‌گراد رسید. استنتاج: مشخصات کمپوست تولیدی از نظر دما،pH، هدایت الکتریکی، رطوبت، نسبت، فسفر، پتاسیم و فلزات سنگین در محدوده استاندارد کمپوست رده 1 و 2 ایران قرار دارد، لذا برای کاربرد کشاورزی توصیه می‌شود.
سید حمزه حسینی، هاجر یعقوبی، مریم مبینی،
دوره 24، شماره 122 - ( اسفند 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: سندرم فیبرومیالژی بیماری مزمن اسکلتی عضلانی با اتیولوژی نا شناخته‌ای است که با نشانه‌های اصلی درد منتشر در سراسر بدن و نقاط حساس متعدد شناخته می‌شود. با توجه به شیوع متفاوت در مطالعات، هدف از این مطالعه بررسی اختلالات روان‌پزشکی محور یک و مشخص کردن فراوانی اختلالات خلقی، اختلالات اضطرابی و سایکوزها در بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا بوده است. مواد و روش‌ها: در مطالعه توصیفی حاضر61 بیمار 18 تا 67 ساله مبتلا به فیبرومیالژیا مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) و درمانگاه طوبی شهرستان ساری در مدت 6 ماه، با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک و مصاحبه بالینی ساختار یافته SCIDبرای تشخیص اختلال‌های محور یک در DSM-IV-TR مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون‌های کروسکال واریس و من- ویتنی استفاده شد . یافته‌ها: از مجموع نمونه‌ها، 4/98 درصد زن و 6/1 درصد مرد بودند. فراوانی اختلالات خلقی در این بیماران 34/34 درصد و اختلالات اضطرابی 65/65 درصد بود که از این میان 3/30 درصد اختلال افسردگی اساسی، 03/3 درصد اختلال دیستایمیک، 21/21 درصد اضطراب فراگیر، 18/18 درصد اختلال وسواس،16 درصد فوبی‌ها و 8 درصد استرس بعد از تروما را نشان دادند و اختلالات سایکوتیک در بیماران فیبرو میالژیا وجود نداشت. استنتاج: با توجه به این که مجموع فراوانی اختلالات اضطرابی و اختلالات خلقی در بیماران فیبرومیالژیا قابل توجه می‌باشد لذا لزوم پژوهش‌های بیش‌تری در این زمینه قابل اهمیت می‌باشد و از سوی دیگر با توجه به این که این اختلالات قابل درمان می‌باشند، پزشکان می‌بایست در تشخیص و درمان به موقع اختلالات روان‌پزشکی بیماران از آگاهی و حساسیت کافی برخوردار باشند.
مریم مبینی، رضاعلی محمدپور، فروزان الیاسی، عارف حسینیان، شمیلا عباس پور،
دوره 25، شماره 133 - ( بهمن 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: فیبرومیالژیا یک سندرم دردناک مزمن با منشا غیرمفصلی است که با درد منتشر و خستگی و اختلال خواب مشخص می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظرشده تاثیر فیبرومیالژیا (FIQR) در بیماران ایرانی مبتلا به فیبرومیالژیا است.

مواد و روش‌ها: بعد از ترجمه پرسشنامه، 44 بیمار مبتلا به فیبرومیالژیا توسط آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیماران به صورت همزمان پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) Hospital Anxiety and Depression Scale و پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) Short Form-36 را پر کردند. یک هفته بعد پرسشنامه FIQR مجددا تکمیل شد. قابلیت اعتماد توسط سازگاری داخلی، ضریب آلفای کرونباخ و ضریب ارتباط بین کلاس تعیین گردید. اعتبار ساختاری با ضریب ارتباط اسپیرمن و پیرسون ارزیابی شد.

یافته‌ها: از 69 بیمارزن مبتلا به فیبرومیالژیای اولیه، 44 نفر با نمره HADS کمتر از 15 انتخاب گردیدند. میانگین نمره FIQR در مرحله اول و دوم به ترتیب 2/20±85/52 و 3/18±62/53 بود.. میانگین نمره FIQR در مرحله اول و دوم به ترتیب 2/20±85/52 و 3/18±62/ 5 بود. بررسی اعتبار ساختاری پرسشنامه با اجزای پرسشنامه‌های SF-36 و HADS نشان داد اجزای FIQR با افسردگی و نمره‌ذهنی بیماران مرتبط می‌باشد (ارتباط با سطح 01/0). ضریب ارتباط داخل کلاس معادل (956/0-896/0) 929/0 CI95%= و ضریب پایایی برای حیطه‌های مختلف در ویزیت اول بر اساس آلفای کرونباخ معادل 93/0 بود. میزان همبستگی بین نمره نهایی مرحله اول و دوم برابر 82/0 بوده است (001/0= p).

استنتاج: نسخه فارسی FIQR ، ابزاری قابل اعتماد و معتبر برای ارزیابی تاثیر بیماری فیبرومیالژیا بر عملکرد و علایم بیماران فارسی زبان است و می‌تواند به منظور پایش بیماران از نظر بالینی و یا تحقیقات به‌کار رود.


مریم مبینی، زهرا کاشی، عذرا اخی، صغری خانی، عادله بهار،
دوره 25، شماره 133 - ( بهمن 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: ویتامینD یک هورمون استروئیدی است که نقش مهمی در متابولیسم استخوان و عملکرد عصبی- عضلانی دارد. این ویتامین به طور عمده از تابش نورخورشید  بر روی پوست و تبدیل 7- دهیدروکلسترول به کوله کلسی فرول تامین می شود. هدف از مطالعه حاضر مقایسه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D پس از مصرف ویتامین د تزریقی یا خوراکی در افراد با ویتامین د سرمی ناکافی بوده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش کوهورت تاریخی با استفاده از اطلاعات موجود 400 بیمار با ویتامین D ناکافی ،که تحت درمان با ویتامین 3D  (کوله کلسی فرول) خوراکی هفته ای 50000 واحد به مدت 12 هفته  یا تزریق عضلانی به میزان 600000واحد قرار گرفته بودند، انجام شد و با استفاده از آزمون‏های آماری تی مستقل و تی زوجی میزان تغییرویتامین D  بین دوگروه و قبل و بعد از دریافت دارو در هر گروه مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: از 400 بیمار مبتلا به ویتامین D ناکافی، 333 بیمار زن (83 درصد) و 67 بیمار مرد (17 درصد) بودند. 242 بیمار فرم تزریقی و 158 نفر درمان خوراکی دریافت کردند. میانگین سطح 25 هیدروکسی ویتامین D قبل و بعد از دریافت ویتامین D در گروه خوراکی به ترتیب 39/0 ± 16/17 و 48/0± 02/43 نانوگرم در میلی لیتر (010/0< p) و در گروه تزریقی به ترتیب قبل و بعد از دریافت دارو  32/0± 71/17 و 20/1± 72/41 نانوگرم در میلی لیتر بود (001/0< p). سطح 25 هیدروکسی ویتامین D بین دو گروه مصرف تزریقی و خوراکی بعد از مصرف دارو تفاوت معنی داری نداشت (48/0= p).

استنتاج: مصرف ویتامین D با هر دو روش تزریقی و خوراکی منجر به افزایش سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D به میزان کافی  و برابر می شود و  با توجه به شرایط و خواست بیمار میتوان از هر دو فرم خوراکی یا تزریقی جهت درمان یا پیش گیری استفاده کرد


مریم مبینی، زهرا نمدچیان، رامین شکرریز، هادی مجیدی،
دوره 26، شماره 138 - ( تیر 1395 )
چکیده

بیماری سلول داسی شکل، شایع‌ترین نوع هموگلوبینوپاتی در دنیاست و ناشی از زنجیره غیر طبیعی بتاگلوبین در هموگلوبین می‌باشد. این بیماری معمولاً در دهه اول زندگی تشخیص داده می‌شود. درگیری استخوان یکی از شایع‌ترین تظاهرات بالینی می‌باشد و به صورت حاد (حملات انسداد عروقی) و یا مزمن (مانند نکروز آواسکولر استخوان) اتفاق می‌افتد. در این مقاله به معرفی بیماری مسن با تظاهرات اسکلتی پیشرفته ناشی از این بیماری پرداخته می‌شود. بیمار مرد 66 ساله با سوء مصرف اپیوم بود که به علت درد و ضعف اندام تحتانی از یک سال قبل به کلینیک روماتولوژی مراجعه کرده بود. در بررسی‌ها بیمارآنمی شدید داشت و در رادیوگرافی، ضایعات منتشر استئولیتیک بدون حاشیه مشخص در استخوان لگن و ران و کاهش فضای مفصلی و در ناحیه مهره‌های پشتی- کمری، تصویر دهان ماهی دیده شد. در بررسی لام خون محیطی سلول‌های داسی شکل همراه با هیپوکرومی و تجمع پلاکتی وجود داشت و الکتروفورز هموگلوبین منطبق با داسی شکل- تالاسمی بتا بود.

پیشنهاد می شود در بیماران مسن با آنمی و ضایعات لیتیک استخوانی با دلیل نامعلوم، بررسی از نظر هموگلوبینوپاتی‌ها به ویژه بیماری سلول داسی شکل انجام شود.


مریم مبینی، فاطمه نیک صولت، رویا قاسمیان، علی شریف پور، سارا ولیپور،
دوره 26، شماره 144 - ( دی 1395 )
چکیده

عفونت سل یک نگرانی عمده در بیماران مبتلا به روماتیسم و تحت درمان با داروهای سرکوب کننده ایمنی می‌باشد. بیمار خانم 67 ساله مبتلا به آرتریت روماتوئید سروپوزیتیو بود که در بررسی‌های غربالگری اولیه برای سل منفی بود و از 22 ماه قبل تحت درمان با اینفلکسیماب قرار گرفته بود. بیمار در طی دریافت داروهای سرکوب‌کننده ایمنی، دچار علایم سرشتی و تنفسی و تشدید علایم مفصلی گردید. با توجه به یافته‌های بالینی و بررسی‌های پاراکلینیک شامل تصویر برداری، بررسی مایع پلورال و اندازه‌گیری  interferon γ release assay (IGRA) تشخیص سل گذاشته شد و درمان ضد سل برای بیمار شروع شد و دوز استروئید بیمار افزایش یافت. علایم سرشتی، تنفسی و مفصلی بیمار بهبود قابل توجهی پیدا کرد. علاوه بر غربالگری اولیه، در نظر داشتن بیماری سل در بیماران تحت درمان با داروهای بیولوژیک در هر زمانی از درمان باید مورد توجه و پایش قرار گیرد.


مریم مبینی، عطیه مخلوق، زهرا نمدچیان، فاطمه نیک صولت، بهزاد فیض زاده، رضا علی محمدپور،
دوره 27، شماره 150 - ( تیر 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: استئوپروز یک بیماری استخوانی است که باعث کاهش قدرت استخوان و افزایش خطر شکستگی میشود. شواهدی از همراهی بین سنگ کلیه با کاهش دانسیته استخوان و استئوپروز وجود دارد. هدف از این مطالعه، مقایسه دانسیتومتری استخوانی در زنان مبتلا به سنگ کلیه با زنان بدون سنگ است.

مواد و روشها: مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی مراجعهکنندگان به مراکز درمانی شهر ساری در سال 95-1394 انجام شد. 120 زن واجد شرایط در دو گروه مساوی دارای سنگ کلیه و بدون آن از نظر خصوصیات دموگرافیک، انتروپومتریک، بیوشیمی و یافتههای دانسیتومتری مقایسه شدند. متغیرهای کمی با آزمون t-test و متغیرهای کیفی توسط آزمون کای دو(chi-square) به وسیله نرم افزار -19 SPSS بین دو گروه مقایسه گردید.

یافتهها: میانگین سن شرکتکنندگان 8/6 ± 64/53 سال بود و 77 نفر (2/64 درصد) آنان یائسه بودند (39 زن مبتلا به سنگ کلیه و 38 زن غیرمبتلا). فراوانی سابقه فامیلی سنگ کلیه و دفع ادراری کلسیم در زنان دارای سنگ کلیه بهطور واضحی از گروه بدون سنگ بیشتر بود (00/0 P= و 002/0 P=). میانگین دانسیته استخوانی در ناحیه کمر در گروه سنگ کلیه 17/0±851/0 و در گروه بدون سنگ 13/0±946/0 گرم بر سانتیمتر مربع بود (001/0 P=). این مقادیر در نواحی گردن فمور در دو گروه به ترتیب 10/0±748/0 و 13/0±815/0 (003/0 P=) و در کل هیپ 13/0±891/0 و 10/0±965/0 (001/0 P=) بود.

استنتاج: به نظر میرسد وجود سنگ کلیه و دفع بالاتر کلسیم ادراری با دانسیته استخوانی پایینتر همراهی دارد و لذا پیشنهاد میشود در بیماران مبتلا به سنگ کلیه و دفع بالای کلسیم ادراری، بررسی استوپروز زودتر انجام گیرد.


سارا صدر، سعید دشتی درگاهلو، فاطمه نیک صولت، عارف حسینیان، مریم مبینی، مریم کریمی،
دوره 27، شماره 158 - ( اسفند 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: نگرانی های در خصوص همراهی آرتریت  روماتویید و سندرم متابولیک وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مرد مبتلا به آرتریت روماتویید می باشد.
مواد و روش ها: پنجاه مرد مبتلا به آرتریت روماتویید از نظر ویژگی های دموگرافیک و بالینی شامل نمره فعالیت بالینی 28  DAS ، نمره سلامت عمومی HAQ ، معیار چشمی درد VAS و آزمایشات مورد ارزیابی  و از نظر سندرم متابولیک با 50 مرد با سن مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. سندرم متابولیک بر اساس معیارهای برنامه آموزش ملی کلسترول NCEP/ATP III و فدراسیون بین المللی دیابت IDF تشخیص داده شد. فراوانی سندرم متابولیک در آرتریت روماتویید و گروه کنترل مقایسه شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 19 انجام و نتایج با05/0 P<معنی دار تعریف شد.
نتایج: میانگین سنی در گروه بیماران 2/10 ± 04/49 و در گروه کنترل 4/9 ± 12/46 بود (139/0  =P).  فراوانی سندرم متابولیک بر اساس معیار NCEP و IDF به ترتیب  (24%) 12 و (36%) 18 در گروه آرتریت روماتویید و (32%)16 و (36%) 18 نفر در گروه کنترل بود که از نظر آماری معنی دار نبود. هیپرگلیسمی، هیپرکلسترولمی و بالا بودن لیپوپروتئین با دانسیته پایین در گروه کنترل فراوان تر بود(P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس مطالعه حاضر،فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مشابه گروه کنترل می باشد ولی این میزان زیاد است. اجزا سندرم متابولیک به صورت روتین  باید جهت کاهش ایجاد سندرم متابولیک و عوارض آن پایش شوند.
 
فاطمه نیک‌صولت، مریم مبینی، عارف حسینیان‌امیری، سحر فرزندی، هادی مجیدی، محسن اعرابی،
دوره 28، شماره 168 - ( دی 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: شیوع انگشت ماشه‏ای در افراد دیابتی بالاتر گزارش شده‌است. اثرات تزریق کورتیکواستروئید درون غلاف تاندون در بیماران دیابتی پایین‌تر گزارش شده‌است. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی کورتیکوستروئید خوراکی در درمان انگشت ماشه ای در بیماران دیابتی انجام شده‌است.
مواد و روشها: در این بررسی کارآزمایی بالینی، 50 بیمار با پردنیزولون خوراکی به‌صورت 5 میلی‌گرم سه بار در روز، به مدت 2 هفته تحت درمان قرار گرفتند و سپس تحت پیگیری بر اساس معیار کوئینل در هفته‏های 3 و 6 و 3 ماه بعد قرار گرفتند. آنالیز داده‌ها با استفاده از SPSS ver.17 و تست آماری Repeated measures ANOVA انجام گرفت.
یافتهها: در پایان دوره سه ماهه پیگیری، 84 از 106 انگشت (3/79 درصد) پس از مصرف کورتیکواستروئید خوراکی بهبود یافتند. کاهش رتبه معیار کوئینل پس از دریافت دارو از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0>p). همبستگی مثبت بین طول مدت علائم با شدت بیماری در ماه سوم مطالعه مشاهده شد (0001/0>p و 37/0=r). هم چنین بین تعداد انگشت‏های درگیر با دورهی ابتلا به دیابت (002/0=p و 425/0=rHbA1C (024/0=p و 319/0=r) و 2HPP (041/0=p و 29/0=r) همبستگی مثبت وجود داشت.
استنتاج: با توجه به عدم مشاهده عوارض جانبی موضعی با دریافت کورتیکواستروئید خوراکی با دوز مورد نیاز برای درمان انگشت ماشه‌ای در بیماران دیابتی، ما استفاده از این دارو را به عنوان یک گزینه درمانی موثر در درمان انگشت ماشهای در بیماران دیابتی به ویژه افراد با دوره علائم کم تر از شش ماه، قند خون کنترل شده، علائم خفیف و با درگیری چندین انگشت پیشنهاد میکنیم.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N2016060528266IRCT
مریم مبینی، الهام سادات بنی مصطفوی، مهران رضوی پور،
دوره 30، شماره 187 - ( مرداد 1399 )
چکیده

 کلسینوز زیر پوستی از رسوب غیرطبیعی کلسیم در بافت نرم تشکیل میشود و یکی از عوارض ناشی از اسکلرودرمی به ویژه در نوع اسکلرودرمی سیستمیک محدود است. این عارضه یکی از کرایتریاهای سندرم کرست (کلسینوز زیر جلدی، پدیده رینود، اختلال عملکرد مری، اسکلروداکتیلی و تلانژکتازی) میباشد. بیمار خانم 44 ساله‌‌ی بود که با سابقه اسکلرودرمی سیستمیک از 20 سال قبل، با درد ناحیه آرنج وانگشتان دست و پا و کلسینوز وسیع در بافت نرم مراجعه کرد. بیماربه علت درگیری پارانشیم ریه تحت درمان با داروهای ایمونوساپرسیو بوده و درمانهای متفاوت دارویی و جراحی را برای درمان کلسینوز زیرجلدی دریافت کرده بود. در صورت پاسخ ناکافی به داروها، درمان جراحی میتواند تنها روش درمان در ضایعات علامتدار باشد.
مریم مبینی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

بیماریهای التهابی روماتیسمی، علاوه بر درگیری مفاصل و دیگر سیستمهای بدن، با افزایش مورتالیتی و موربیدیتی نیز همراه هستند. یکی از شایعترین علل مرگ و میر در بیماران مبتلا به این بیماریها، دلایل قلبی عروقی است که میتواند ناشی از ماهیت و پاتوفیزیولوژی بیماری، التهاب مزمن و داروهای مورد استفاده باشد. با وجود متفاوت بودن پاتوژنز و علایم بیماریهای آرتریت روماتویید، لوپوس سیستمیک اریتماتو، آرتریت پسوریازیس و نقرس، وجود التهاب مزمن وجه مشترک پاتوفیزیولوژیک آنها میباشد. در سالهای اخیر، همراهی سندرم متابولیک با برخی از این بیماریها نشان داده شده است. بررسی سندرم متابولیک در بیماریهای التهابی روماتیسمی از دیدگاههای مختلف دارای اهمیت میباشد، از آن جمله میتوان همراهی در ایجاد بیماریهای قلبی عروقی، ایجاد وضعیت پیش التهابی، انتخاب نوع درمان و پایشهای مربوط به آن را نام برد. در این مقاله مروری، در ابتدا به بررسی اهمیت سندرم متابولیک در بیماریهای روماتیسمی به صورت کلی پرداخته میشود، سپس هر یک از بیماریهای فوق به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرند. در این مطالعه با بررسی مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که ،چاقی شکمی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و لوپوس، چاقی شکمی و پرفشاری خون در بیماران مبتلا به آرتریت پسوریازیس و هیپرتری گلیسریدمی و پرفشاری خون در نقرس از اجزای مهم سندرم متابولیک میباشند که نیاز به مراقبت بیشتر دارند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb