جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای متولی‌زاده

مهدی امینی، صهبا متولی‌زاده، پرویز دباغی، یاسمن شیاسی، مژگان لطفی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد مدل ابعادی یا جایگزین اختلال شخصیت DSM-5، توجه به خصایص شخصیت در سنین نوجوانی است. در مورد روایی و ساختار مدل جایگزین اختلالات شخصیت در فرهنگ‌های غربی مطالعات زیادی انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی مدل جایگزین اختلال شخصیت در نوجوانان و مقایسه ویژگی‌های روانسنجی فرم اصلی، کوتاه و مختصر پرسشنامه شخصیت (PID-5) در نمونه‌ای از نوجوانان ایرانی انجام شد.
مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی، 404 نفر (4/54 درصد دختر) از نوجوانان 18-13 سال شهر تهران، با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس در مطالعه شرکت داشتند. مشارکت‌کنندگان فرم مداد کاغذی پرسشنامه‌های PID-5، مقیاس تکانشگری بارات (BIS-11فرمهای اضطراب و افسردگی از سیستم اندازهگیری نتایج مبتنی بر گزارش بیمار(PROMIS) را تکمیل کردند.
یافتهها: ضریب آلفای کرونباخ در فرم اصلی پرسشنامه برای 5حوزه در دامنه‌ای از 81/0 (حوزه مهارنداشتن) تا 88/0 (حوزه روان‌پریشی)، برای  فرم کوتاه در دامنه 74/0 (حوزه گسستگی) تا 86/0 (حوزه روان‌پریشی) و در فرم مختصر در محدوده 67/0(حوزه عاطفه‌مندی منفی) تا 76/0(حوزه روان‌پریشی) به‌دست آمد. ضرایب همبستگی خصیصه‌ها با نشانگان افسردگی، اضطراب و تکانشگری در سه فرم پرسشنامه معنادار بود (05/0P≤ و 01/0P≤). بررسی تحلیل عاملی نیز ساختار پنج عاملی هر سه فرم پرسشنامه را تائید کرد.
استنتاج: بهطور کلی هر سه فرم نسخه نوجوانان پرسشنامه PID-5 دارای روایی و قابلیت اطمینان مطلوبی بود و از آن‌ها می‌توان برای اهداف مختلف بالینی و پژوهشی استفاده کرد. فرم مختصر عمدتاً برای غربالگری مناسب است و دو فرم اصلی و کوتاه می‌توانند برای بررسی خصیصه‌های نابهنجار شخصیت در نوجوانان استفاده شوند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb