جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای محسنی پویا

حسین محسنی پویا، خدیجه حاجی میری، سیما اسماعیلی شهمیرزادی، صمد گلشنی، سید حسین هاشمی امرئی، اعظم سیفی ماکرانی،
دوره 25، شماره 130 - ( آبان 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماری‌های قلبی- عروقی علت اصلی مرگ و میر در جهان است و سالانه موجب مرگ 17 میلیون انسان در جهان می‌شود. سبک زندگی نامناسب یکی از عوامل تاثیر گذار در بروز بیماری‌های قلبی عروقی از جمله تنگی عروق کرونر می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و شدت تنگی عروق کرونر قلب در بیماران بخش آنژیوگرافی مرکز قلب مازندران در سال 1393 می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی– تحلیلی است که بر روی 184 بیمار کاندید آنژیوگرافی در مرکز قلب مازندران انجام گرفت. بر اساس نتایج آنژیو گرافی، بیماران در دو گروه تنگی عروق بالای 50 درصد (92 نفر) و تنگی عروق کم‌تر از 50 درصد (92 نفر) تقسیم شدند. سبک زندگی بیماران با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت بررسی و مشخصات دموگرافیک و عوامل خطر بیماری قلبی عروقی نیز از پرونده بیماران استخراج گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نسخه 21 نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری کای اسکوئر، من ویتنی و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین نمره مسئولیت پذیری در قبال سلامتی، فعالیت فیزیکی، مدیریت استرس و نمره کل رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر کم‌تر از 50 درصد بالاتر از بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر بالای 50 درصد می‌باشد و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود(05/0> p). در گروه بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر کمتر از 50 درصد ارتباط آماری مثبت و معنی‌داری بین سن و مدیریت استرس (03/0= p) و نیز سابقه فشارخون با رشد معنوی وجود داشت(001/0= p). درگروه بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر بیش از 50 درصد ارتباط آماری معنی‌داری بین سابقه بیماری دیابت با حیطه روابط بین فردی (007/0 = p) و نیز استعمال دخانیات و رشد معنوی مشاهده گردید(03/0p=).

استنتاج: با توجه به نتایج، مداخلات آموزشی در زمینه بهبود مسئولیت‌پذیری در قبال سلامتی، مدیریت استرس و ارتقاء فعالیت فیزیکی در بین افراد در معرض خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌تواند موجب کاهش شدت تنگی عروق کرونر گردد.


سید ابوالحسن نقیبی، محمود موسی زاده، حسین محسنی پویا، فاطمه خسروی،
دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )
چکیده

سابقه و هدف : یکی از مهم ترین دوره زندگی مادران در سنین باروری دوره حاملگی است که می تواند با بیماریها و خطرات ناشی از باردارشدن همراه باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین پیامدهای نامطلوب بارداری و عوامل موثر برآن در زنان باردار روستایی شهرساری انجام شد. 

مواد و روش‌ها : در این مطالعه مقطعی ( cross- sectional ) 826 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان ساری که دارای پرونده مراقبت بوده و در سال 1395 زایمان کرده بودند، شرکت داشتند. نمونه گیری بصورت طبقه ای دو مرحله ای و جمع آوری اطلاعات  نیزبراساس چک لیست انجام شد.  

یافته‌ها: براساس نتایج مطالعه، فراوانی وزن کم هنگام تولد 6/3%، نارسی نوزاد 3/2%، سقط3/1، مرده زایی یک نفر، اختلالات مادرزادی 2/1%،  و زایمان زودرس 3% بود. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان دادکه تفاوت آماری معنی داری بین متغیرهای سابقه سقط، سابقه مرده زایی، سن حاملگی، سطح تحصیلات مادر و دیابت بارداری با پیامدهای نامطلوب بارداری و ناهنجاری مادرزادی وجود ندارد (05/0<p).

استنتاج: هرچند نتایج مطالعه حاضر ارتباط معنی داری را بین متغیرهای مورد بررسی و پیامدهای نامطلوب بارداری نشان نداده است. از دلایل احتمالی عدم معنی داری می توان به پایین بودن فراوانی پیامدها و حتی قابل ملاحظه نبودن میزان برخی فاکتور های خطر ماننند سن نامناسب بارداری اشاره نمود. لذا انجام مطالعات تحلیلی مانند مورد-شاهدی ضروری به نظر می رسد.


حسین محسنی پویا، سید ابوالحسن نقیبی، یدا... جنتی، علی قائمیان،
دوره 30، شماره 188 - ( شهریور 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: حمایت اجتماعی، مهمترین ویژگی است که علاوه بر خنثیسازی و تاثیر بر فشارهای روانی، میتوانند نقش مهمی درایجاد، حفظ و ارتقای سلامتی ایفا نمایند. ازاین رو توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، اهمیت بسیار مییابد. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و مولفههای سبک زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که برروی بیماران مبتلا انفارکتوس میوکارد در سال 1398 انجام شد. دراین مطالعه 176 نفراز بیماران به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد سبک زندگی و حمایت اجتماعی فلیپس بود. جمعآوری دادهها براساس اطلاعات پرونده و از طریق مصاحبه مستقیم با بیماران انجام شد.
یافتهها: میانگین نمره حمایت اجتماعی و سبک زندگی در این بیماران به ترتیب31/0 ±32/ 18 و01/7 ±47/147 بود. نتایج مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی با مولفههای فعالیت فیزیکی (31/0=r و 001/0>P)، رشد معنوی (29/0=r و 001/0>P) و ارتباطات بین فردی (26/0=r و 001/0>P) سبک زندگی بیماران ارتباط آماری معنیداری دارد.
استنتاج: حمایت اجتماعی از بیماران، خصوصاً در بیماران قلبی میتواند بر ارتباطات بین فردی، رشد معنوی و فعالیت فیزیکی تاثیرگذار باشد. بنابراین خانواده، دوستان، ارائهدهندگان خدمات درمانی و سایرین بایستی در زمینه حمایت هر چه بیشتر از بیماران قدم بر دارند.
حسین محسنی پویا، یدا... جنتی، فرشته مجلسی، نورالدین موسوی نسب،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: خودکارآمدی، پیشنیاز مهم رفتار، خصوصاً رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید-19 است. شناسایی عواملی که منجر به افزایش خودکارآمدی در افراد میگردد، میتواند راهگشای تصمیمگیریهای لازم در جهت تغییر رفتار افراد جامعه باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی با حساسیت، شدت درک شده نسبت به رفتارهای پیشگیرانه بیماری ویروس کووید 19 در بیماران مراجعهکننده به درمانگاههای معین (ره) شهرستان ساری، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی، بر روی 268 بیمار مراجعهکننده به مراکز معین کرونا شهرستان ساری در سال 1399 انجام شد. روش نمونهگیری به صورت هدفمند و در دسترس، و جمعآوری دادهها به صورت آنلاین و از طریق پرسشنامه محقق ساخته 3 بخشی بود.
یافتهها: میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 6/8±81/36، و 5/17 درصد افراد مورد مطالعه مبتلا به کرونا بودند. 3/81 درصد افراد برای ضدعفونی کردن دستهای خود از آب و صابون استفاده میکردند. بین خودکارآمدی و شدت درک شده (257/0-068/0: CI 95% و 163/0:B) و نیز خودکارآمدی و حساسیت درک شده (267/0060/0: CI 95% و 164/0 :B) همبستگی معنیداری وجود داشت. همچنین حساسیت و شدت درک شده، 10 درصد از واریانس خودکارآمدی را پیشبینی کردند.
استنتاج: شدت و حساسیت درک شده افراد جامعه نسبت به رعایت اصول پیشگیری از بیماری کرونا میتواند در خودکارآمدی افراد تاثیر داشته باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb