جستجو در مقالات منتشر شده


16 نتیجه برای ملک زاده

حافظ فاخری ، رضا ملک زاده ، سید حسین میرمجلسی ، رضا انصاری ، محمد واحدی ،
دوره 9، شماره 25 - ( زمستان 1378 )
چکیده

سابقه و هدف : کولیت اولسروز مقاوم به کورتیکوستروئید از جمله مشکلات درمانی در بیماریهای التهابی روده است. مطالعات متعدد در این مورد نشان داده است که پیش از درمان جراحی استفاده از سیکلوسپرین وریدی در حملات شدید ممکن است مؤثر واقع شود. اما در درمان موارد مقاوم که از همان ابتدا از سیکلوسپرین خوراکی استفاده شده باشد، تجربه کمتری وجود دارد. در این مطالعه اثربخشی و عوارض سیکلوسپرین در حملات شدید کولیت اولسروز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
مواد و روش ها : چهار بیمارکولیت اولسروز که بر اساس معیارهای Truelove Witts مبتلا به حمله شدید و مقاوم به استروئید بودند و 2 بیمار کولیت اولسروزی که وابسته به استروئید بودند و در آنها بیماری به صورت کامل کنترل نشده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. 2 بیمار سیکلوسپرین خوراکی با دوز پایین (mg/kg 5 £ روزانه) دریافت داشتند. 4 بیمار از ابتدا سیکلوسپرین خوراکی به همان میزان دریافت داشتند. متوسط مدت مداوا 3/15 هفته بوده است. پاسخ به درمان براساس تعداد دفعات اجابت مزاج، رکتوراژی و مشاهدات کلونوسکوپی ارزیابی گردید.سنجش سطح خونی سیکلوسپرین در هفته های اول، دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم، چهاردهم و هجدهم به عمل آمد. تمامی بیماران همزمان کورتیکواستروئید، سولفاسالازین (یا 5-ÂSÂ) و پنج بیمار آزاتیوپرین (یا 6MP) دریافت می کردند.
نتایج : پس از مصرف سیکلوسپرین وریدی ، در 2 بیمار ، از شدت بیماری کاسته شد اما در مجموع از 6 بیمار که تحت مداوا با سیکلوسپرین خوراکی با دوز پایین قرار گرفتند. تنها در 1 مورد بهبودی به دست آمد. بر اساس آنالیز آماری در بیماران هیچگونه بهبودی واضح در متوسط امتیاز متغیرها به دست نیامد. نهایتاً پس از 18 هفته 3 نفر کولکتومی شدند و 2 نفر پاسخ قابل توجه نداشتند. در 4 بیمار عوارض جانبی ظاهر شد که شامل سینوزیت، ریزش مو، پرموئی، هیپرپلازی لثه، کاهش شدید لیبیدو و افزایش کراتی نین هر کدام در یک بیمار و ترمور در 2 بیمار بوده است.
استنتاج : در تجربه محدود فوق، دوز پایین سیکلوسپرین در کنترل کولیت اولسروز مقاوم به درمان استاندارد بی تأثیر و با عوارض جانبی قابل توجه همراه بوده است.

حافظ تیرگرفاخری ، رضا ملک زاده حافظ، وحیدرضا حسینی ،
دوره 13، شماره 40 - ( مهر 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری، اساس درمان موثر زخم اثنی عشر می باشد. در مطالعات غربی، درمان سه دارویی به عنوان درمان خط اول در ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری توصیه شده است. در این مطالعه تصادفی کنترل شده بر آن شدیم تا کارایی دو رژیم سه دارویی ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری حاوی دوز پایین فورازولیدون یا مترونیدازول را با رژیم چهار دارویی حاوی دوز پایین فورازولیدون و بیسموت مقایسه نماییم.
مواد و روش ها: در این بررسی 150 بیمار که در اندوسکوپی فوقانی (EGD) زخم اثنی عشر داشته و عفونت هلیکوباکترپیلوری در آن ها اثبات شده بود، به طور تصادفی با یکی از سه روش 20 (OAF) میلی گرم امپرازول دو بار در روز، 1000 میلی گرم آموکسی سیلین دو بار در روز و 100 میلی گرم فورازولیدون دو بار در روز یا 500 میلی گرم مترونیدازول دو بار در روز (OAM) و یا رژیم 20 (OABF) میلی گرم امپرازول دو بار در روز و 1000 میلی گرم آموکسی سیلین دو بار در روز و 100 میلی گرم فورازولیدون دو بار در روز و 240 میلی گرم ساب سیترات بیسموت دو بار در روز به مدت 2 هفته، تحت درمان قرار گرفتند. ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری 12 هفته بعد از درمان، توسط روش C14 urea breath test ارزیابی شد.
یافته ها: 150 بیمار (88 مرد و 62 زن با میانگین سنی (40.3±11.5 تحت مطالعه قرار گرفتند. در بررسی از نظر نسبت مرد به زن، میانگین سنی، مصرف سیگار، سابقه خونریزی، مصرف داروهای ضد التهاب غیراستروییدی، مدت علایم و اندازه زخم، تفاوت معنی داری در سه گروه مشاهده نشد. پذیرش دارویی در حد عالی (بالای80 درصد) در رژیم های OAF، OAM،OABF به ترتیب 94 درصد، 96 درصد و 98 درصد بود. عوارض شدید رژیم درOAF ،8 درصد (ضعف، بی اشتهایی، اسهال)، در رژیم OAM ، 4 درصد شامل (سردرد، خشکی دهان) و در رژیمOABF ،6 درصد شامل (ضعف، تهوع، سرگیجه) بود. 145 بیمار، دوره تحقیق را به پایان رساندند. میزان ریشه کنی براساس قصد درمان (intention to treat) در رژیم OABF، OAM، OAF به ترتیب 72 درصد، 40 درصد و 54 درصد و براساس اتمام طرح به ترتیب 4/73 درصد، 8/40 درصد و 57.4 درصد بود.
استنتاج: با توجه به نتایج به دست آمده، علی رغم برتری فورازولیدون هیچ یک از رژیم های سه دارویی، کارآیی لازم را نداشته و جهت ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری توصیه نمی شوند. در رژیم چهار دارویی حاوی دوز پایین فورازولیدون، میزان ریشه کنی HP افزایش چشم گیری یافته، ولی باز هم کم تر از رژیم ایده آل است. بنابراین جهت دستیابی به رژیم ایده آل، مطالعات بیش تر با رژیم های پایه فورازولیدون شامل دوز متوسط فورازولیدون (300 mg) روزانه در یک رژیم چهار دارویی دو هفته ای و یا حتی دوز بالای فورازولیدون (400 mg) روزانه در رژیم چهار دارویی، به شرطی که فورازولیدون فقط طی هفته اول درمان مصرف شود و بقیه داروها به مدت 2 هفته ادامه یابد، توصیه می شود.

محمدرضا محمدی ، سیدعباس باقری یزدی ، مهدی رهگذر ، بیتا مسگرپور ، فریبا بریمانی ، سیده کبری طاهری ، شقایق ملک زاده ،
دوره 13، شماره 41 - ( دى 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: بار اختلالات روان پزشکی در کشورهای پیشرفته تا حد زیادی به وسیله پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی ساختار یافته، شناسایی شده است. ولی بار اختلالات روان پزشکی در کشور ما محدود و تعداد مطالعات انجام شده کم می باشد. برنامه ریزی برای ارایه خدمات اساسی بهداشت روان به افراد، نیازمند آگاهی از وضعیت موجود بیماری روانی در جامعه است. این مطالعه با هدف بررسی همه گیری شناسی اختلالات روانی در افراد 18 سال و بالاتر مناطق شهری و روستایی استان مازندران انجام گرفت.
مواد و روش ها: نمونه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و سیستماتیک از بین خانوارهای موجود استان مازندران انتخاب گردید و از طریق تکمیل پرسش نامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا (SADS) توسط کارشناسان روان شناسی در استان، جمعا 1022 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند و براساس معیارهای طبقه بندی DSM-IV، تشخیص گذاری اختلالات صورت گرفت.
یافته ها: نتایج این بررسی نشان داد شیوع انواع اختلالات روان پزشکی در استان 52/21 درصد می باشد که این شیوع در زنان 30.13 درصد و در مردان 33/12 درصد بوده است. اختلالات اضطرابی و خلقی به ترتیب با 10.17 و 48/5 درصد، شایع ترین اختلالات روان پزشکی در استان بودند. شیوع اختلالات پسیکوتیک در این مطالعه 67/1 درصد، اختلالات عصبی- شناختی 73/2 درصد و اختلالات تجزیه ای 47/1 درصد بوده است. در گروه اختلالات خلقی، افسردگی اساسی با 60/4 درصد و در گروه اختلالات اضطرابی، اختلال فوبی با 74/2 درصد شیوع بیش تری داشته اند. شیوع اختلالات روان پزشکی در استان در افراد گروه سنی 66 سال و بیش تر با 84/21 درصد، افراد همسر فوت شده با 92/26 درصد، افراد ساکن در مرکز استان با 82/18 درصد، افراد بی سواد با 04/23 درصد و افراد خانه دار با 56/22 درصد بیش از گروه های دیگر بوده است.
استنتاج: در این مطالعه 58/14 درصد افراد مورد مطالعه دچار حداقل یک اختلال روان پزشکی بوده اند و شیوع اختلالات در حدود مطالعات قبلی موجود در داخل و خارج از کشور می باشد. آگاهی از نتایج این تحقیق مسوولیت سیاستگذاران و برنامه ریزان بهداشتی استان مازندران و کشور در رابطه با تدوین برنامه های عملی و اجرایی بهداشت روان را بیش از پیش روشن می سازد.

مجید ملک زاده شفارودی ، جان بی مک گراس ، جوماریا گونزالس ، سیلوماریا آریباس ، کرگ دلی ،
دوره 18، شماره 64 - ( خرداد 1387 )
چکیده

سابقه و هدف: نظم مهندسی جدار شرایین بر اساس ترتیب قرار گرفتن سلول های آندوتلیال، عضلانی صاف و آدوانتیس در طرفین تیغه ارتجاعی داخلی می باشد. پژوهش های اخیر بر نقش مهم سلول های آدوانتیس و آندوتلیال در رشد و ترمیم عروقی تاکید می نمایند. در دیدگاه جدید دینامیکی، عروق خونی همواره حالت پایداری را از نظر ساختار مهندسی و نظم به کارگیری سلول ها در جدار خود فراهم می نمایند که به مولفه های نظیر فشار خون، ضخامت لایه عضلانی، نظم موجود در انقباض عضلات صاف جدار عروقی و تعداد و وسعت سطح تماس سلول های آندوتلیال با خون در جریان بستگی دارد. تحقیقات اخیر ارایه شده در این مقاله سعی در پاسخگویی به سوالات بنیادی درباره تنوع و نظم انواع سلول های موجود در جدار شرایین (cellular heterogeneity) هنگام بازسازی (remodelling) در شرایط نرمال و پاتولوژیک را دارد.
مواد و روش ها: تعداد دوازده موش وحشی (Wild Type-WT) تحت آزمایشات قرار گرفتند. پس از بیهوش کردن حیـوان با Co2 قطعـاتی زنـده از جـدار شـرایین مـزانتـریک جـدا و از بـافت چـربی پاکسـازی گردیـده و در دستـگاه perfusion myograph تحت فشار طبیعی 70mmHg با مخلوطی از اکسیژن و دی اکسید کربن (95.5%) در محلول کربس، توسط LSCM با استفاده از رنگ آمیزی فلوئورسنت هسته ای(Syto 13) / تحت موج لیزر آرگون یونیزه (488nm و DIO لیپوفیلیک / تحت موج لیزر آرگون یونیزه 484nm/501nm برای کانال سبز و موج لیزر آرگون - هلیوم 543nm/580nm برای کانال قرمز مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته ها: تصاویر کامپیوتری سه بعدی تهیه شده از لایه های مختلف جدار شرایین با کمک لیزر، موید نظم مارپیچی(Helical) عضلات صاف در ارتباط با سلول های آندوتلیال بودند. تصاویر تهیه شده از سلول های آندوتلیال و عضلات صاف در طرفین تیغه ارتجایی داخلی (IEM) موید وجود اتصالات سلولی Myoenothelial Connections مابین این سلول ها بود که از نظم مارپیچی سلول های عضلانی صاف در رابطه با آندوتلیوم متابعت می کرد.
استنتاج: اهمیت حفظ اتصالات محکم بین سلولی نظیر اتصالات میوآندوتلیال هنگام انقباض و یا انبساط عروقی و شکل گیری دوباره آنها طی فرآیند بازسازی مخصوص در فشارخون بالا که ممکن است نسبت ایجاد گسستگی هایی در این نوع از اتصالات گردد؛ درک جدیدی از مدل فیزیولوژیکی و دینامیک طبیعی عروق خونی در یک مدل سه بعدی (3D) ارایه می نماید.

امیر ولیزاده دیزجیکان، کسری قناعت، سهیل عزیزی، مجید ملک زاده شفارودی، عباس خنکدار طارسی،
دوره 25، شماره 134 - ( اسفند 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: آسیب ناشی از ایسکمی- ریپرفیوژن I/R)) یکی از علل اساسی نارسایی کبدی طی جراحی‏ها می‏باشد. اندوتلین، مهمترین منقبض‏کننده‏ عروقی، دو نوع گیرنده ETA و ETB دارد که افزایش تعداد گیرنده B، با اتساع سینوزوییدها، التهاب و تخریب بافت کبد را کاهش می‏دهد. در این مطالعه اثر دگزامتازون بر آسیب گلیکوکالیکس و بیان ژن گیرنده ETB بافت کبد طی I/R گرم کبدی در رت بررسی شد.

مواد و روش‌ها: رت‏های نر ویستار به چهار گروه هشت تایی تقسیم شدند: به گروه SHAM سالین، به گروه DEX، دگزامتازون (mg/kg 10)، به گروه I/R طی ایسکمی- ریپرفیوژن کبدی سالین و به گروه DEX+IR دگزامتازون
(mg/kg 10، 60 دقیقه قبل ایسکمی و بلافاصله بعد از ریپرفیوژن به صورت تک دوز) تزریق شد. پس از 1 ساعت ایسکمی و 3 ساعت ریپرفیوژن، خون و بافت کبدی جمع­آوری شدند. برای ارزیابی بیان نسبی ژن ETB، از real time PCR استفاده شد. میزان ALT، AST و هیالورونیک اسید (HA) در سرم اندازه‏گیری شدند.

یافته‌ها: میزان ALT، AST و HA در I/R افزایش معنی‏داری را نسبت به گروه SHAM نشان داد (001/0< p).
تزریق دگزامتازون در DEX+IR کاهش معنی‏دار را در مقدار سرمی شاخص‏های فوق در مقایسه با گروه  I/Rسبب شد (001/0< p). بیان ژن گیرنده ETB با تزریق دگزامتازون کاهش یافت (05/0> p).

استنتاج: دگزامتازون بیان ژن گیرنده ETB را طی I/R کبدی کاهش می‏دهد و سلول‏های پارانشیم و گلیکوکالیکس اندوتلیوم سینوزوییدی را در مقابل آسیب I/R محافظت می­کند. بنابراین دگزامتازون می‏تواند در کاهش آسیب ناشی از I/R کبدی نقش داشته باشد.


مرضیه متولی، علی محمد زاده، هادی ملک، احمد بیطرفان رجبی، هومن بخشنده، حمیدرضا صنعتی، ایران ملک زاده، بهنام صفرپور لیما، سیدمصطفی حسینی ذیجود، زینب صفرپور لیما،
دوره 26، شماره 136 - ( اردیبهشت 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: در صورت اثبات وجود بافت زیستا (viable) بعد از انفارکتوس قلبی، امکان بازگشت فعالیت میوکارد پس از ریواسکولاریزاسیون موفق وجود دارد. هدف از این مطالعه، مقایسه دو روش اسکن تالیوم و MRI قلبی در تعیین قابلیت حیات (viability) میوکارد است.

مواد و روش‌ها: مطالعه به صورت مقطعی در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران طی سال‌های 92- 1391 بر روی 17 بیمار با سابقه STEMI انجام شد. علاوه بر انجام اسکن تالیوم، MRI قلب با تزریق گادولینیوم انجام شد. جذب بیش از 50 درصد تالیوم بعد از 4 ساعت از زمان تزریق و نیز انهنسمنت تاخیری کم تر یا مساوی 50 درصد بعد از 10 دقیقه از زمان تزریق در MRI در هر سگمان، به عنوان بافت زیستا در نظرگرفته شد.

یافته‌ها: 289 سگمان در هر روش بررسی شد که 6/15 درصد از آن‌ها در اسکن تالیوم و 35 درصد از آن‌ها در MRI، غیرقابل حیات گزارش شدند. در سگمان‌های اپیکال سپتال و اپکس، توافق قابل توجهی بین یافته‌های دو روش مشاهده شد (k:0.653 و k:0.757 به ترتیب).

استنتاج: میزان درصد میوکارد غیرقابل حیات (non-viable) در MRI نسبت به اسکن تالیوم بالاتر گزارش شد و هم چنین توافق قابل توجهی بین یافته های MRI و SPECT در تعیین قابلیت حیات میوکارد در سگمان های اپیکال سپتال و اپکس مشاهده شد.


رویا ملک زاده، فرشته عراقیان مجرد، افشین امیرخانلو، سونا سرافراز، معصومه سلمانپور،
دوره 26، شماره 140 - ( شهریور 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: ترخیص با رضایت شخصی و علی‌رغم توصیه پزشکان، تاثیر منفی بر نتایج درمان، استفاده از منابع درمانی و درگیری پزشکان و مدیران بیمارستان‌ها در دعاوی قضایی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی علل ترک با مسئولیت شخصی بیماران بستری و اورژانس در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شش ماهه اول سال 93 می باشد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که به بررسی علل ترخیص با میل شخصی بیماران در شش ماهه اول سال 1393 در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان‌های تابعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخته است. گردآوری داده‌ها توسط پرسشنامه تهیه شده توسط اداره مدارک پزشکی معاونت درمان و با همکاری دفتر بهبود کیفیت انجام شد که شامل دو قسمت می‌باشد: قسمت اول حاوی اطلاعات دموگرافیک بیمار و قسمت دوم شامل دلایل ترک با مسئولیت شخصی بود. تجمیع داده‌ها، توسط کارشناسان دفتر بهبود کیفیت دانشگاه انجام شد. اطلاعات به دست آمده در نرم‌افزار SPSS ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که شیوع ترک با مسئولیت شخصی در مراکز آموزشی درمانی در بخش اورژانس 81/3 درصد و در بخش‌های بستری 38/4 درصد بود و شیوع آن در بیمارستان‌های تابعه در بخش اورژانس 38/8 درصد و در بخش‌های بستری 59/1 درصد بود. شایع‌ترین علل آن به ترتیب، بهبودی نسبی، عدم اعتماد به کیفیت خدمات بیمارستانی، دلایل عاطفی و عدم آسایش و راحتی بود.

استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه ضرورت دارد که از بدو ورود بیماران به بیمارستان، اقدام به برقراری ارتباط موثر و حمایت‌گرانه با بیمار و جلب اعتماد بیمار نموده تا احتمال ترک با مسئولیت شخصی کاهش یابد.


فاطمه نظری استاد، فرزانه حسن زاده، سیدرضا مظلوم، جواد ملک زاده،
دوره 27، شماره 148 - ( اردیبهشت 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: آسیب مغزی ناشی از تروما (TBI)، یک معضل سلامتی عمومی در سراسر جهان میباشد. معیار GCS و FOUR از شایعترین ابزارهای مورد استفاده در این بیماران میباشند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر زمان ارزیابی دو معیار FOUR و GCS در پیشگویی پیامد بیماران با آسیب مغزی ناشی از تروما انجام شده است.

مواد و روشها: مطالعه مقطعی پیشگویی کننده حاضر بر روی 120 بیمار با آسیب مغزی ناشی از تروما و پذیرش شده در بخش مراقبت های ویژه انجام شد. دو معیار GCS و FOUR در 4 مرحله، شامل ساعت اول و سپس به ترتیب 24، 48 و 72 ساعت بعد از پذیرش بیماران، ارزیابی شد. برای آنالیز دادهها از نرم افزار SPSS مدل 22 و نرم افزار MedCalc مدل 13، استفاده شد. منحنی ROC، ارزش اخباری مثبت و منفی، حساسیت و ویژگی هر دو معیار برای پیشگویی پیامد بیماران محاسبه شد. پیامد بیماران با استفاده از معیار mRS، دو هفته بعد از بستری و برای بیمارانی که زودتر از این زمان مرخص میشدند، در زمان ترخیص، ارزیابی شد.

یافتهها: حساسیت و ویژگی معیار FOUR در پیشگویی پیامد بیماران برای مرحله اول، به ترتیب 80 درصد و 4/84 درصد، مرحله دوم 6/83 درصد و 2/92 درصد، مرحله سوم 2/83 درصد و 2/92 درصد و برای مرحله چهارم 4/96 درصد و 7/79 درصد محاسبه شد. برای GCS، این مقادیر برای مرحله اول به ترتیب 8/81 درصد و 6/90 درصد، مرحله دوم 3/87 درصد و 8/93 درصد، مرحله سوم 5/85 درصد و 8/93 درصد و برای مرحله چهارم 3/87 درصد و 8/93 درصد محاسبه شد.

استنتاج: زمان ارزیابی، تاثیر قابل توجهی در ارزش پیشگویی کننده دو معیار FOUR و GCS ندارد.


قاسم عابدی، رویا ملک زاده، افشین امیرخانلو،
دوره 27، شماره 157 - ( بهمن 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: به منظور افزایش پاسخگویی بیمارستان‌ها و تضمین دریافت خدمات درمانی مناسب در هر ساعت شبانه روز، پزشک مقیم در ساعات غیر اداری در بیمارستان حضور فیزیکی فعال داشته و اقدامات تشخیصی و درمانی مورد نیاز بیماران مرتبط با زمینه تخصصی خود را انجام خواهد داد.هدف از مطالعه تحلیل اجرای برنامه مقیمی پزشکان متخصص در استان مازندران بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع مطالعه کیفی است. مشارکت کنندگان 27 نفر خبره از مدیران دانشگاه، بیمارستان و پزشکان متخصص بودند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته به صورت مبتنی بر هدف و روش گلوله برفی جمع‌آوری شد و تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. سپس پیاده کردن مصاحبه‌ها، تعیین واحدهای معنایی، کدگذاری، دسته بندی بر اساس تشابه و تناسب، شناسایی درون مایه‌ها انجام و با استفاده از روش تحلیل محتوا درون مایه‌ها تحلیل و تفسیر شد.
یافتهها: در مطالعه حاضر با بهرهگیری از تحلیل چارچوبی برنامه مقیمی 13 درونمایه اصلی و 47 درونمایه فرعی استخراج گردید. این برنامه موجب بهبود درون مایههای مرتبط با پاسخگویی مراکز ، شاخصها و فرایندها گردید. ولی در مورد درون مایههایی نظیر تامین منابع ، زیر ساختها، نظارت ، نحوه اجرا و پرداختی به پزشکان توجه جدی  نیاز است.
استنتاج: با توجه به فرصت و تهدیدها ، قوت و ضعف های اجرای برنامه مقیمی پزشکان متخصص در بیمارستانها، یافتهها میتواند رویکرد جامعتری نسبت به وضعیت موجود که تصویری ازادراک مدیران و خبرگان نظام سلامت که در مواجهه با اجرای طرح بوده اند ارائه دهد.
 
رضا علی پناه مقدم، آرش مهری، عباس نقی زاده باقی، علی نعمتی، ودوود ملک زاده، محمد ماذنی، فریده منافی، محمد محمدزاده وردین، علیرضا محمدنیا،
دوره 28، شماره 160 - ( اردیبهشت 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: آنزیم پاراکسوناز 2 یکی از آنزیم‌های خانواده پاراکسوناز می‌باشد که بر خلاف آنزیــم‌های پاراکسوناز 1 و 3 جزء سیستم آنتی ‌اکسیدانی داخل سلولی بوده و در بسیاری از سلولها بیان می‌شود. یکی از ترکیبات گیاهی که اخیرا، در زمینههای مختلفی از جمله اثرات آنتی ‌اکسیدانی مورد توجه فراوانی قرار گرفته است آندروگرافولید می ‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آندروگرافولید روی بیان آنزیم پاراکسوناز 2 انجام گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، از 18 سر موش در 3 گروه 6 تایی شامل گروه کنترل (دریافتکننده‌ی سرم فیزیولوژی)، گروه دریافت کننده‌ی آندروگرافولید با دوز 5/3 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و گروه دریافت کننده ی آندروگرافولید با دوز 7 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن، استفاده گردید. جهت بررسی میزان بیان آنزیم پاراکسوناز 2 از روش Real-time PCR استفاده شد.
یافتهها: آندروگرافولید با دوزهای 5/3 و 7 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی نر باعث کاهش در بیان کبدی آنزیم پاراکسوناز 2 نسبت به گروه کنترل می‌شود. میزان کاهش بیان آنزیم پاراکسوناز 2 نسبت به گروه کنترل در هر دو دوز 7 و 5/3 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن تقریبا یکسان می ‌باشد.
استنتاج: این مطالعه برای اولین بار نشان داد که تزریق آندروگرافولید با دوزهای 5/3 و 7 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش صحرایی نر باعث کاهش در بیان کبدی آنزیم پاراکسوناز 2 می‌شود.
 
 
رویا ملک زاده، رضا آگاه، حامد روحانی زاده، احسان عابدینی، محمد فلاح،
دوره 28، شماره 165 - ( مهر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: افزایش میزان سزارین در سراسر جهان به عنوان یکی از معضلات سیستم بهداشتی مطرح میباشد. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان و اندیکاسیونهای سزارین قبل و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای استان مازندران انجام شده است.
مواد و روشها: این مطالعه به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شد. کلیه موارد زایمان و سزارین انجام شده در بیمارستان‌های استان و اندیکاسیون‌های آن بر مبنای چک لیست معاونت درمان با ارزیابی تمامی پرونده‌ها در دو مقطع زمانی، قبل از اجرای طرح نظام سلامت (1392) و بعد از اجرای این طرح (1395) بررسی شد و با استفاده آزمون تی زوجی و کای2 و نرم‌افزار SPSS21 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافتهها: میزان سزارین بعد از اجرای طرح (1395) نسبت به قبل آن (1392) فقط در بیمارستانهای دولتی معنا دار و دارای روند کاهشی بوده است (05/0< p). از بین اندیکاسیونهای سزارین فقط سزارین قبلی تفاوت معناداری قبل و بعد از تحول در مجموع بیمارستانهای استان داشته است (002/0>p). همچنین اندیکاسیون سزارین قبلی (025/0>p) با روند افزایشی و پست ترم (027/0>p) با روند کاهشی تفاوت معناداری قبل و بعد از تحول در بیمارستانهای دولتی استان داشت و مابقی اندیکاسیونها تفاوت معناداری در بین بیمارستانهای دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی نداشتند (05/0<p).
استنتاج: اجرای طرح تحول نظام سلامت در کاهش میزان سزارین در بیمارستان‌های دولتی مؤثر بوده و می‌توان امیدوار بود که با حسن اجرای برنامه در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی به اهداف علمی کشور و رسانیدن آمار سزارین به استاندارد جهانی نزدیک‌تر شویم.
 
رویا ملک زاده، قهرمان محمودی، قاسم عابدی،
دوره 29، شماره 177 - ( مهر 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: بیمارستانها برای حرکت به سمت تعالی، ناگزیر از استقرار فنون نوین مدیریتی نظیر مدل تعالی سازمانی هستند. هدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد یک بیمارستان آموزشی با مدل تعالی سازمانی و رویکرد مدل
برنامه­ریزی عملیاتی بود.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی- تحلیلی در سال 1397 در بیمارستان آموزشی امام خمینی ساری انجام شد. نمونههای مطالعه، کلیه مدیران و سرپرستاران بیمارستان بودند. ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه EFQM (یک مدل تعالی سازمانی) بود که روایی آن بر اساس نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 92/0 بهدست آمد. نتایج این پرسشنامه با رویکرد IPOCC به صورت مولفههای ساختاری، فرایندی، خروجی، کنترلی و زمینهای دستهبندی شدند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: بیمارستان مورد مطالعه در معیار توانمندسازها 82/319 (96/63 درصد امتیاز مطلوب) و در معیار نتایج 38/313 امتیاز (67/62 درصد امتیاز مطلوب) از 500 امتیاز را کسب کرد. بیشترین توزیع مولفهها و امتیازت مکتسبه با رویکرد IPOCC در این مدل به ترتیب در بعد نتیجه با 2/40 درصد و بعد ساختار با میانگین 44/0±25/3 بود. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معنیداری میان ابعاد مختلف IPOCC وجود داشت (001/0P<).
استنتاج: این بیمارستان از نظر معیارهای  EFQMدر وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد و بیشترین توجه این مدل بر نتایج و فرایندهاست. از این رو داشتن دیدگاه سیستمی و کنترل مناسب فرایندهای درمانی و توجه به ابعاد زمینهای نظیر فرهنگ سازمانی در کنار فرایندها، ساختارها و نتایج جهت متوازن کردن استانداردها پیشنهاد میگردد.
 
رویا ملک زاده، تورج اسدی، الهه محمودی، حمیدرضا جعفری،
دوره 30، شماره 184 - ( اردیبهشت 1399 )
چکیده

­سابقه و هدف: بخش اورژانس جزء بخشهای مهم و پرمخاطره بیمارستان است. رعایت استانداردهای ایمنی بهطور قابل توجهی به افزایش رضایتمندی بیماران وکیفیت خدمات این بخش کمک می‌نماید. هدف این مطالعه ارزیابی ابعاد ایمنی بیمار بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی و درمانی دولتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با مدل برنامه‌ریزی عملیاتی IPOCC می‌باشد.
مواد و روشها: این مطالعه به‌صورت توصیفی تحلیلی در سال 1398 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد اعتباربخشی ملی وزارت بهداشت و درمان بود. گویه‌های پرسشنامه در قالب الگوی IPOCC شامل ابعاد ورودی، فرایندی، نتیجه‌ای، کنترلی و زمینه‌ای دسته‌بندی شدند. تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 انجام شد.
یافتهها: در مجموع بیمارستان‌های تحت مطالعه، میانگین نمره‌ کلی وضعیت ایمنی بیمار بخش اورژانس 20/0± 82/3 و در سطح نسبتا مطلوب بود. همچنین بیش‌ترین و کم‌ترین نمره مربوط به حیطه‌های کنترلی(10/0±36/4) و زمینه‌ای (77/0±02/3) بود. بیمارستان‌های آموزشی از میانگین بالاتری در نمره ایمنی کلی و ایمنی در ابعاد ساختاری، فرایندی و نتایج برخوردار بودند. بیمارستان‌های درمانی در ابعاد کنترلی و زمینه‌ای وضعیت بهتری داشتند.
استنتاج: نتایج مطالعه، لزوم مداخله برای رساندن وضعیت ایمنی بخش اورژانس به سطح مطلوب را نشان می‌دهد. در این بین مدل برنامهریزی عملیاتی (IPOCC) ابزار مفیدی برای شناسایی مراحل حیاتی ارائه خدمت و طراحی مداخلات مناسب در این زمینه می‌باشد.
مهتاب شهریاری فلوردی، شکوفه ترابی، بهاره شکوهیان، زهرا فرزانه، مهدی محمدنژاد، رضا ملک زاده، حسین بهاروند، مسعود وثوق،
دوره 30، شماره 185 - ( خرداد 1399 )
چکیده

در دهه اخیر، بیماری‌های کبدی با نرخ بالای مرگ و میر به یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه سلامت در جهان تبدیل شده‌اند. در حال حاضرپیوند عضو به عنوان موثرترین راه درمانی در نارسایی غیر قابل جبران کبدی مورد توجه است. اما کمبود عضو اهدا شده و همچنین ضعف در مدل‌های مورد مطالعه بیماری‌های کبدی از اصلی ترین عوامل محدود کننده می‌باشند. پزشکی بازساختی و روش‌های سلول درمانی توانسته‌اند از طریق بهبود بازسازی طبیعی کبد و فراهم کردن فرصت بیشتر برای بیمار تا رسیدن به شرایط دریافت عضو، نتایج نوید بخشی را ارائه دهند. از جمله این روش‌ها می‌توان به القای تمایز در انواع سلول‌های بنیادی نظیرسلول‌های بنیادی جنینی، پرتوان القایی، مزانشیمی و پیش ساز خونی به سلول‌های کبدی اشاره کردکه با فراهم آوردن جمعیت عملکردی از هپاتوسیت‌ها دربیماری‌هایی نظیرسیروز، سرطان و انواع کبد چرب به صورت معناداری سطح فاکتورهای کبدی را به حالت طبیعی برمی‌گردانند. همچنین، سلول‌های بنیادی مزانشیمی و سلول‌های پیش ساز خونی با خاصیت تعدیل سیستم ایمنی، باعث کاهش التهاب و بهبود علائم بیماری‌های خود ایمن می‌شوند. از دیگر روش‌های درمانی نیز برداشت و تغییر سلول‌های کبدی خود فرد بیماردرآزمایشگاه و بازگرداندن مجدد آن‌ها به بیماراست که به بهبود علائم بسیاری از بیماری‌های ژنتیکی کمک می‌کند. ما در این مطالعه، در ابتدا مروری بر مفاهیم پایه‌ای کبد داشته، سپس به بررسی آخرین پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه سلول درمانی و پزشکی بازساختی در درمان بیماری‌های کبدی پرداخته و در نهایت، تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته در حوزه مهندسی بافت و ابزارهای کمکی عملکرد کبد را بررسی خواهیم کرد.
رویا ملک زاده، تورج اسدی، احسان عابدینی، سونا سرافراز،
دوره 30، شماره 187 - ( مرداد 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: پایبندی به اصول اخلاق حرفه درگروههای پزشکی علاوه بر بر رضایتمندی بیماران نقش مهمی در بهبود و بازگشت سلامتی آنان دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت اخلاق حرفه‌‌ای از منظر گیرندگان، ارائهدهندگان و فراهمکنندگان خدمت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در سال1398 انجام شد. جامعه آماری کارکنان، بیماران و مدیران بیمارستانهای آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند. روش نمونهگیری از کارکنان، بیماران و مدیران به ترتیب به صورت تصادفی ساده، تصادفی سیستماتیک و سرشماری بود و حجم نمونه نیز به ترتیب 241، 309 و 25 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با نظر خبرگان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق آمار توصیفی و آزمون واریانس یکطرفه انجام شد.
یافتهها: میانگین نمره کسب شده اخلاق حرفهای از منظر ارائهدهندگان (64/0±17/4) بیشتر از منظر فراهم کنندگان (52/0±15/4) و گیرندگان (71/0±95/3) بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنیدار بود(05/0< P-). از مجموع دیدگاه مشارکتکنندگان مطالعه حاضر، بعد ارتباط با دیگر همکاران بیشترین (55/0±34/4) و احترام به حق بیمار (68/0±09/4) کمترین امتیاز را کسب نمودند.
استنتاج: وضعیت اخلاق حرفهای در بیمارستانهای استان مازندران مطلوب میباشد. ارزیابی مستمر اخلاق حرفهای جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت و تصمیمات مناسب برای ارائه خدمات با پایبندی به اصول اخلاق حرفهای توصیه میشود.
رویا ملک زاده، قاسم عابدی، سونا سرافراز، منصور رنجبر، تورج اسدی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: ارتقای ایمنی بیمار یکی از اهداف اصلی نظام‌های سلامت است و ضروری است تا فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1399 انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روی 370 نفر از کارکنان بیمارستانهای دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی استان مازندران انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC) مشتمل بر 42 سؤال و 12 بعد بود. اطلاعات بر اساس آمار توصیفی و آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافتهها: بیشتر مشارکت‌کنندگان (47/43 درصد)سن 40 تا 50 سال و سابقه کاری 1 تا 10 سال (74/42 درصد) و شیفت در گردش (07/60 درصد) داشتند. در بین ابعاد 12گانه فرهنگ ایمنی بیمار، بیشترین و کمترین میانگین و انحراف معیار به ترتیب مربوط به ابعاد یادگیری سازمانی بهبود مستمر (89/0±00/4)وتحویل و نقل و انتقالات بیمارستانی (97/0±51/2) بود. 36/51 درصد کارکنان در 12 ماه گذشته سابقه هیچ گونه گزارش رخدادی را نداشتند.
استنتاج: بر اساس نتایج، وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستانهای مورد مطالعه متوسط بود. توجه بیش تر به ایمنی بیمار در برنامههای بیمارستان، برگزاری دوره های آموزشی جهت تحویل و نقل و انتقال بیماران در بیمارستان و ایجاد سیستم گزارشدهی و تشویق کارکنان به گزارش خطاها پیشنهاد می‌شود

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb