جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای موحدی

شیده مرزبان ، سودابه حدادی ، هما موحدی ، آرمان پرویزی ، محمد حقیقی ،
دوره 16، شماره 56 - ( بهمن 1385 )
چکیده

سابقه و هدف : نظر به تاثیر موثر و مثبت کتامین بر درد در مطالعات قبلی و با توجه به اینکه گلودرد و درد بعد از بلع در عمل جراحی تونسیلکتومی شایع است، در این مطالعه اثر دوز کم کتامین بر گلو درد بعد از جراحی تانسیلکتومی اطفال بررسی می شود.
مواد و روش ها : در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور، 50 کودک 14- 4 ساله به دو گروه 25 نفری کتامین و شاهد تقسیم شدند. کلاس ASA بیماران، I یا II بود. 5 دقیقه قبل از القا بیهوشی، به صورت تصادفی 0.1 میلی گرم/ کیلوگرم کتامین وریدی یا هم حجم آن دارونما (نرمال سالین) به صورت وریدی به بیماران تزریق شد. در تمام بیماران، روش القا و اداره بیهوشی یکسان بود.
یافته ها : نتایج نشان داد گروهی که کتامین دریافت کرده بودند به صورت معنی داری درد کمتری داشته و هم چنین میزان دریافت مسکن (پتیدین) توسط گروه کتامین در 6 ساعت اول بعد از عمل کم تر بود. درجه درد در گروه کتامین، به طور متوسط 1.3200 و در گروه شاهد 2.4000 بود. تفاوتی در شیوع تهوع و استفراغ بین دو گروه وجود نداشت.
استنتاج : تجویز دوز کم کتامین به عنوان پیش دارو، گلودرد بعد از تانسیلکتومی در اطفال را کاهش می دهد.

مریم نظم بجنوردی ، منصوره موحدین ، سعید امان پور ، هاتف قاسمی حمیدآبادی ،
دوره 18، شماره 63 - ( فروردين 1387 )
چکیده

سابقه و هدف: حفاظت اسپرم در مقابل واکنش های اکسیداتیو طی انجماد توسط آنتی اکسیدان ها انجام می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر آنتی اکسیدان های ویتامین E و C بر پارامترهای اسپرم انسانی پس از انجماد سریع می باشد.
مواد و روش ها: از تعداد 80 مرد مراجعه کننده به مرکز ناباروری ولی عصر استفاده شد این افراد ابتدا به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول افرادی که الیگواسپرمیا (Oligospermia) و گروه دوم مردانی که از نظر معیارهای WHO طبیعی بودند. در نهایت هرگروه به 2 زیرگروه 20 نفره دیگرکه شامل 1- گروهی که آنتی اکسیدان آلفاتوکوفرول (ویتامین E) با غلظت های 1،2 و 5 میلی مولار دریافت کردند 2- گروهی که فقط آنتی اکسیدان اسید اسکوربیک (ویتامین C) با غلظت های 1،2 و4 میلی مولار دریافت کردند. ویتامین E با غلظت های فوق در اتانول 2 درصد حل شده و سپس به محیط کشت (Medium) اضافه شد و ویتامین C نیز با غلظت های ذکر شده به محیط کشت اضافه شد. مایع سمن (Semen) از نظر پارامترهای اسپرم (غلظت، مورفولوژی، تحرک و میزان زنده ماندن) ارزیابی شد. نمونه ها توسط نیتروژن مایع منجمد و سپس ذوب شدنـد بعد از سانتـریفوژ به نمونه هـا ویتامیـن E و ویتامین C اضافه شد و به مدت 45 دقیقه درانکوباتور 37 درجه سانتیگراد قرار گرفته و سپس مجددا از نظر پارامترهای اسپرم آنالیز شدند. داده ها با استفاده از آزمون ANNOVA آنالیز شدند.
یافته ها: در افراد طبیعی افزودن ویتامین E با غلظت های 1 و 2 میلی مولار باعث افزایش درصد تحرک، حرکت پیش رونده و میزان درصد زنده ماندن اسپرم شد که در مورد درصد حرکت پیش رونده و میزان درصد زنده ماندن، این افزایش معنی دار بود. در افراد الیگواسپرمیا همین افزایش مشاهده شده اما در مجموع تفاوت معنی دار نبود. اسید اسکوربیک بر هیچ یک از پارامترهای اسپرم تاثیر معنی داری نداشت.
استنتاج: با توجه به افزایش معنی دار میزان زنده ماندن و تحرک خطی اسپرم پس از افزودن ویتامین E و اهمیت این مساله در افزایش لقاح؛ لذا می توان اثرات منفی انجماد را با افزودن ویتامین E کاهش داد.

محمدحسین بیگلو، قاسم موحدیان، مرتضی قوجازاده، گیتی شاه محمدی،
دوره 23، شماره 107 - ( آذر 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: بایومارکرها مشخصه‌های قابل اندازه‌گیری بوده که به عنوان یک ابزار جهت تشخیص، درمان و کنترل روند درمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در علم پزشکی نوین از این عناصر جهت تشخیص و درمان انواع بیماری‌ها استفاده می‌شود. پژوهش حاضر با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و شاخص‌های اقتصادی به بررسی تولیدات علمی ایران در زمینه بایومارکرها پرداخته است تا ضمن شناسایی دانشگاه‌ها و مراکز فعال، به برنامه‌ریزی بهتر در روند تحقیقات علمی در حوزه بایومارکرها کمک نماید. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مقطعی می باشد. استخراج داده‌ها از پایگاه مدلاین و انتخاب کلید واژه جست و جو با عنوان Bological Markers از MeSH و اعمال محدودیت زمانی2000 تا 2011 انجام گرفته است. جهت گردآوری داده‌ها از یک چک لیستی که در نرم افزار اکسل طراحی شده بود، استفاده گردید. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی می‌باشد. یافته‌ها: عداد 394 رکورد در زمینه بایومارکرها توسط ایران در پایگاه مدلاین نمایه شده بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران با تولید 78/18 درصد از مدارک ایرانی به عنوان فعال‌ترین مرکز در این حوزه شناسایی شد. مجله pak j Boil sci بیش‌ترین مدارک ایرانی را در حوزه مورد بررسی منتشر نموده بود. استنتاج: میزان تولیدات علمی در بازه زمانی مورد بررسی به صورت خطی افزایش پیدا کرده است. هم‌چنین نتایج بررسی‌ها نشان داد میزان تولید ناخالص ملی و جمعیت تأثیر مستقیم و قوی بر تعداد تولیدات علمی در این زمینه داشته است.
منصور بیرامی، یزدان موحدی، عبدالخالق میناشیری،
دوره 23، شماره 109 - ( 11-1392 )
چکیده

سابقه و هدف: سیگار رایج‌ترین و ارزان‌ترین ماده اعتیادآور است که بر اساس فرضیه خوددرمانی خانتزیان، افراد بسیاری به خاطر اختلال در تنظیم هیجانی به این اعتیاد روی می‌آورند. با این حال در ارتباط با این سازه درباره سیگار خصوصاً در ایران پژوهشی به چشم نمی‌خورد. هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. برای انجام پژوهش حاضر 80 نفر از دانشجویان پسر غیر سیگاری دانشگاه تبریز در سال 1392- 1391 به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و با 80 دانشجوی سیگاری که به صورت سرند کردن انتخاب شدند، مقایسه شدند. آزمودنی‌ها پس از انتخاب، به پرسشنامه راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان پاسخ دادند. داده‌ها پس از جمع‌آوری به کمک نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و تحیل واریانس چند متغیره MANOVA استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری در مؤلفه‌های تنظیم شناختی هیجان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بدین‌گونه که دانشجویان سیگاری بیش‌تر از راهبردهای تنظیم شناختی منفی استفاده می‌کنند (05/0p<). استنتاج: به جاست که استفاده از راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان به دانشجویان آموزش داده شود. مخصوصاً در ایران که اطلاعات ما پیرامون شیوع این موضوع و نقش آن در مسائل مختلف بسیار اندک است.
فاطمه طهماسبی، منصوره موحدین، زهره مظاهری،
دوره 25، شماره 127 - ( مرداد 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) یکی از شایع‌ترین علل ناباروری می‌باشد. یک مدل حیوانی مناسب می‌تواند وسیله با ارزشی برای مطالعه پاتوژنز آن فراهم کند. اختلالات PCOS می‌تواند در نتیجه فاکتورهای محیطی از جمله گونه‌های واکنش‌گر اکسیژن ایجاد ‌گردد. در این مطالعه تلاش بر آن بود تا با القای مدل PCO، شرایط استرس اکسیداتیو در تخمدان ایجاد شود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، مدل PCO در موش‌های ماده بالغ در طی 8 هفته ایجاد گردید. 30 سر موش به دو گروه کنترل و آزمایش (القای PCO با استفاده از استرادیول والریت به میزان mg/kg40) تقسیم شدند. در طی 8 هفته پس از القای مدل، وزن موش‌ها به صورت هفتگی اندازه‌گیری شد. سپس موش‌ها به روش نخاعی کشته شدند، بافت تخمدان آن‌ها برداشته و نمونه بافتی تهیه گردید. پس از لیز بافت، میزان استرس اکسیداتیو با استفاده از ماده DCFH-DA به روش فلوسایتومتری ارزیابی گردید. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل نیز توسط روش FRAP اندازه‌گیری شد. نتایج بررسی با نرم‌افزار SPSS و آزمون T-test ارزیابی شد. یافته‌ها: وزن موش‌ها در گروه‌ها طی هشت هفته، افزایش معنی‌داری (05/0p≤) را نسبت به هم نشان دادند. در بررسی‌های بافتی، مدل PCO تایید گردید. نتایج حاصل از بررسی میزان ROS نشان داد که استرس اکسیداتیو در گروه PCO نسبت به کنترل افزایش معنی‌داری (05/0p≤) یافته بود. میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل در بافت تخمدان، بین گروه‌ها اختلاف معنی داری نداشت. استنتاج: ایجاد مدل PCO با استفاده از تک تزریق استرادیول والریت می‌تواند منجر به افزایش استرس اکسیداتیو در بافت تخمدان گردد. این افزایش می‌تواند منجر به کیست‌های بیش‌تری در تخمدان موش گردد.
ذبیح اله یوسفی، جمشید یزدانی چراتی، معصومعلی موحدی، فاطمه کریمی نژاد،
دوره 25، شماره 131 - ( آذر 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: صنایع چوب و کاغذ روزانه پسآبی با آلاینده‌های گوناگون تولید می‌کنند. از میان روش‌های مختلف تصفیه فاضلاب این صنایع، بیوجذب بیهوازی به دلیل نیاز کم به انرژی مکانیکی، تولید بیوگاز، میزان بارگذاری بالا (OLR)، تولید لجن کم‌تر و سیستم پایدار مورد توجه است. OLR به عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای هیدرودینامیکی موثر بر میزان کارایی است. در این مطالعه اثر OLR بر سیستم بیوجذب بیهوازی به منظور تصفیه پسآب صنایع چوب و کاغذ مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: به منظور ساخت راکتور از یک استوانه به حجم مفید 96/1 لیتراستفاده‌ شد. فاضلاب به وسیله پمپ از پایین راکتور به داخل تزریق گردید. دما و pH به ترتیب در محدوده 2±30 درجه سانتی‌گراد و 2/7-8/6 حفظ شد. اثر میزان OLR در محدوده‌ی kgCOD/m3.d12-1 بر بازدهی سیستم مورد بررسی قرار گرفت. کلیه آزمایشات در شرایط ثابت و براساس دستورالعمل کتاب استاندارد متد انجام شد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصله، در OLR برابر kgCOD/m3.d7 و سرعت رو به بالاm/h 56/0 توانایی حذف بالغ بر 80 درصد COD را دارد. در OLR بیش‌تر، تاثیر چشمگیری بر میزان افزایش کارایی مشاهده نشد؛ لذا به عنوان بارگذاری بهینه انتخاب گردید. بازدهی سیستم با کاهش سرعت رو به بالا و افزیش زمان ماند رابطه مستقیم دارد. میزان گاز تولید شده معادل 32/0 مترمکعب به ازای کیلوگرم COD حذف شده بود.

استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سیستم بیوتجزیه بیهوازی توانایی رضایتبخشی در تصفیه پسآب صنایع چوب و کاغذ دارد و میتواند پسآب خروجی را به حد استانداردهای ملی تخلیه پسآب برساند.


معصومعلی موحدی، ایمان حقانی، رضاعلی محمدپور، سیدخلیل اکبری محمدی، محمدتقی هدایتی،
دوره 25، شماره 132 - ( دی 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: آلودگی بیولوژیکی در هوای فضاهای بسته بیش‌تر از طریق باکتری‌ها و قارچ‌ها ایجاد می‌شود که می‌توانند برای سلامت انسان مضر باشند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین قارچ‌های موجود در هوا و فیلترهای سیستم‌های تهویه مطبوع دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه هوا و سطوح اتاق‌های دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران واقع در شهر ساری در بهار و تابستان سال 1393 نمونه‌برداری گردید. نمونه‌برداری از هوا توسط دستگاه نمونه‌بردار Quick Take 30 (SKC انگلستان( و از سطوح فیلترهای سیستم‌های تهویه توسط موکت استریل انجام شد. جهت شناسایی قارچ‌ها از روش‌های معمول تشخیصی قارچ‌شناسی استفاده شد.

یافته‌ها: آسپرژیلوس بیش‌ترین فراوانی را در نمونه‌های هوا (408 کلنی - 26/28 درصد) و هم‌چنین سطوح (347 کلنی-89/24 درصد) داشت. بیشترین میزان تراکم قارچی مربوط به آسپرژیلوس با 1152 CFU/m3 از دانشکده پزشکی بود. از بین گونه‌های مختلف آسپرژیلوس، بیش‌ترین درصد فراوانی از هوا مربوط به آسپرژیلوس نیجر (2/43درصد) و آسپرژیلوس فلاووس (8/34 درصد) از سطوح بود.

استنتاج: نتایج این تحقیق نشان داد که بیش‌ترین آلودگی قارچی مربوط به دانشکده پزشکی در هر دو روش نمونه‌برداری بود. آلودگی قارچی هوا با سطوح بالا می‌تواند سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قارچی تنفسی به وسیله قارچ‌ها شود. آسپرژیلوس که شایع‌ترین قارچ در بررسی حاضر بود، علاوه بر ارتباط با بیماری‌های آلرژیک نظیر آسم از تولید کننده‌های اصلی سموم قارچی در طبیعت می‌باشد.


رمضانعلی دیانتی تیلکی، مرتضی جعفرصالحی، علیرضا موحدی،
دوره 29، شماره 172 - ( اردیبهشت 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: دیاکسیدکربن عامل اصلی اثر گلخانهای است. مطالعات قبلی نشان دادهاند که دیاکسیدکربن ناشی از مصرف گاز طبیعی و زغالسنگ موجب رشد ریزجلبکها میشود. در این مطالعه به تعیین میزان حذف دیاکسیدکربن حاصل از احتراق نفت سفید پرداخته شد.
مواد و روشها: آزمایشها با ساخت فتوبیوراکتور و تزریق هوا و گاز احتراق بهصورت جداگانه به محیط کشت فاقد منبع کربن، انجام شد. جریان گاز عبوری (از راکتور) 5/1 لیتر بر دقیقه بود. منبع نور با چهار عدد لامپ فلورسنت با شدت روشنایی 10 کیلولوکس در دو حالت دائم و متناوب تامین شد. غلظت دیاکسیدکربن ورودی به راکتور در محدوده580 تا 6000 قسمت در میلیون انتخاب و به روش NDIR اندازهگیری شد. غلظت اولیه جلبک 20 میلیگرم در لیتر بود. میزان تولید زیست توده در مراحل مختلف آزمایش اندازهگیری شد.
یافتهها: میزان تولید جلبک با دیاکسیدکربن هوا و احتراق نفت سفید حاوی5500 قسمت در میلیون دیاکسیدکربن پس از 8 روزبا تابش نور متناوب بهترتیب به 07/0 و 41/0 گرم در لیتر در روز و غلظت زیست توده بهترتیب به 25/0 و 63/1 گرم در لیتر رسید. فاکتور تثبیت دیاکسیدکربن در غلظت 580 تا 5500 قسمت در میلیون با تابش نور متناوب در دامنه 27/2 تا 03/4 درصد ثبت شد. غلظت زیست توده در نور متناوب نسبت به نور دائم 15 درصد کمتر بود و در غلظت دیاکسیدکربن 5500 قسمت در میلیون و نور دائم به 91/1 گرم در لیتر رسید.
استنتاج: در این مطالعه توانایی فتوبیوراکتور در حذف دیاکسیدکربن تایید شد. هم چنین افزایش غلظت دیاکسیدکربن در گاز احتراق، در افزایش تولید زیست توده نقش دارد.
 
 
گلنار رحیم زاده، محمد رضا نوایی فر، شقایق رضائی، محمدصادق رضائی، فائزه سادات موحدی،
دوره 30، شماره 191 - ( آذر 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: سپسیس یک عفونت باکتریایی است. بیماران زیادی در اثر تاخیر در تشخیص جان خود را از دست می‌دهند. به منظور تشخیص دقیق و سریع سپسیس از دستگاه BACTEC می‌توان بهره برد. این روش قادر به جدا کردن ارگانیسم‌های مختلف در کوتاه‌ترین زمان با حداکثر حساسیت میباشد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان فراوانی کشت خون مثبت در کودکان مبتلا به سپسیس با استفاده از دستگاه BACTEC و تعیین نوع پاتوژن آن‌ها در بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 98-96 می‌باشد.
مواد و روشها: این مطالعه گذشته نگر است. کودکان بستری در طی سال‌های 1396 تا 1398 در بخش‌های مختلف اطفال در بیمارستان بوعلی سینا ساری بر حسب تشخیص پزشک که نیاز به کشت خون داشتند، وارد مطالعه شدند. تست‌های تشخیصی میکروبی انجام شد. مقاومت آنتی‌بیوتیکی با تست Kirby-Bauer تعیین شد. اطلاعات بهدست آمده به کمک نرمافزار SPSS 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها:از 269 نمونه کشت داده شده، 6/28 درصد مثبت شدند. شایع‌ترین پاتوژن‌های گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب استافیلوکوکوس اورئوس با 20 مورد (4/7 درصد) و پسودوموناس ائروژینوزا با 6 مورد (2/2 درصد) بودند. بیشترین مقاومت در استافیلوکوکوس اورئوس به سیپروفلوکساسین (3/14 درصد) و در پسودوموناس ائروژینوزا به مروپنم، جنتامیسین و نیتروفورانتوئین (5/12 درصد) مشاهده شد.
استنتاج: برای درمان تجربی سپتی سمی با تایید استافیلوکوکوس اورئوس و پسودوموناس ائروژینوزا به ترتیب ونکومایسین و سفتازیدیم پیشنهاد میگردد.
مهدی موحدی، آزاده آصف نژاد، محمد رفیعی نیا، محمد تقی خراسانی،
دوره 30، شماره 192 - ( دی 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: مطالعات نشان میدهد از مواد زیست سازگار و زیست تخریب پذیردر مهندسی بافت میتوان برای بهبود زخم بهره گرفت. هدف از انجام این پژوهش ساخت داربست پلییورتان و ژل رویال و هیالورونیک اسید با روش الکتروریسی، برای دست یافتن به داربستی است که در محیط برون تن و درون تن دارای ویژگی‏های مناسب بیولوژیکی ‏برای درمان زخم باشد.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی- کاربردی، برای ساخت داربست نانوالیافی، ابتدا 10درصد وزنی/وزنی پلییورتان در دمای محیط به مدت 2 ساعت حل شد. ژل رویال در نسبتهای مختلف و هیالورونیک اسید (1 درصد وزنی/وزنی) به محلول پلی یورتان اضافه و الکتروریسی انجام شد. به منظور ارزیابی بیولوژیکی، آزمون برونتن و در نهایت آزمون درونتن انجام گرفت.
یافتهها: داربست پلییورتان با محتوی 1درصد وزنی هیالورنیک اسید و 6درصد وزنی ژل رویال به روش الکتروریسی ساخته شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی الیافی یکنواخت و بدون گره نشان داد. قطر الیاف داربست 8/546 نانومتر بهدست آمد. زاویه تماس داربست 61/51  درجه بود که نشان میدهد داربست خاصیت آبدوستی دارد. از نظر تست سمیت نیز داربست سمیتی نشان نداد. ژل رویال تکثیر و چسبندگی سلولی داربست بهبود بخشید. در آزمون درونتن، روند بهبود زخم در حضور داربست تهیه شده، پس از 14 روز 21/92 درصد ارزیابی شد.
استنتاج: داربست الکتروریسی شده پلییورتان با محتوی 1درصد وزنی هیالورنیک اسید و 6 درصد حجمی ژل رویال برای اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل از مطالعات برونتن و درونتن این مطالعه نشان میدهد این داربست میتواند کاندیدای مناسبی برای مهندسی بافت پوست و بهبود زخم باشد.
محمدرضا نوایی فر، گلنار رحیم زاده، علی رضا فهیم زاد، محمدجعفر صفار، احمد رضا شمشیری، شقایق رضائی، مائده حسین پور، فائزه سادات موحدی، محمد صادق رضائی،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: جهت پیشگیری از هپاتیت B در نوزادان با مادران HBsAg مثبت، واکسیناسیون هپاتیت B در بدو تولد برای نوزاد توصیه میشود. باتوجه به اینکه ابتلا به هپاتیت B در مادران باعث انتقال بیماری به نوزادان میشود لذا شناسایی این مادران اهمیت به سزایی دارد. به همین منظور این مطالعه به منظور بررسی میزان ایمنیزایی واکسیناسیون هپاتیت B و ارائه شیوع هپاتیت B در زنان باردار شهر ساری و پیشگیری از انتقال عفونت هپاتیت B به نوزادان آنها انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه به روش مشاهدهای- توصیفی در زنان باردار در مرکز کوهورت تولد ساری انجام شد. 1018 نمونه برای بررسی مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B با استفاده از روش (ELISA) از سال 1397 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافتهها: شیوع هپاتیت B در زنان باردار مراجعهکننده به مرکز کوهورت تولد ساری 57/1 درصد بود. 6/46 درصد از 1018 مادر باردار واکسن هپاتیت B را دریافت کرده بودند. 9/51 درصد از 474 نفر افراد ایمن بودند. شیوع هپاتیت B با افزایش سن و دوره بارداری ارتباط معناداری داشت (به ترتیب 009/0=P، 005/0=P). استفاده نکردن از کاندوم در افرادی که ایمن نبودند و سابقه خانوادگی هپاتیتB داشتند با ابتلا به هپاتیتB ارتباط معنیداری داشت (به ترتیب 008/0=P، 000/0=P).
استنتاج: سابقه خانوادگی هپاتیت B، سن مادر، مرحله بارداری و عدم استفاده از کاندم از عوامل خطرساز برای ابتلا به عفونت هپاتیت B در خانمهای باردار ساکن ساری میباشند.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb