جستجو در مقالات منتشر شده


19 نتیجه برای موسوی نسب

اصغر مرزبان ، منصور صادق زاده ، سیدنورالدین موسوی نسب ،
دوره 15، شماره 46 - ( فروردين 1384 )
چکیده

سابقه و هدف: ناهنجاریمادرزادی یک علت شایع بیماری، ناتوانی و مرگ و میر است. شیوع آن 5-3 درصد در نوزادان زنده به دنیا آمده می باشد. درمان و ناتوانی معلولین ناشی از آن هزینه هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. هدف این مطالعه، تعیین فراوانی ناهنجاری بارز دستگاه عصبی در متولدین بیمارستان ولی عصر زنجان می باشد.
مواد و روش ها: تحقیق یک بررسی توصیفی- مقطعی و جامعه پژوهش، تمام نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصر زنجان (80.6.1 لغایت 81.3.8) می باشند که حداقل یک بار توسط پزشک معاینه شده باشند. داده ها با مشاهده و معاینه جمع آوری و آزمایش شد و سپس با برنامه SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از 2250 نوزاد تولد یافته، 14 نوزاد با ناهنجاری بارز دستگاه عصبی (NTD) به دنیا آمد. بنابراین شیوع آن 6.2 در 1000تولد بود. شایع ترین ناهنجاری، اسپینابیفیداسیستیکا (مننگومیلوسل و مننگوسل) بود ( 71درصد).محل سکونت زندگی اکثر مادران نوزادان با ناهنجاری، روستا (78 درصد) و اکثر نوزادان با ناهنجاری لوله عصبی (NTD) ترم بودند (71 درصد). 21 درصد مادران، سابقه قبلی نوزاد با NTD و 42 درصد، سابقه سقط جنین داشتند. همچنین بین بروز ناهنجاری و وضعیت اجتماعی- اقتصادی، رابطه معنی داری وجود داشت.
استنتاج: در مقایسه با میزان بروز NTD در کشورهای توسعه یافته (0.5-0.8 در 1000تولد)، شیوع ناهنجاری بارز دستگاه عصبی در مطالعه حاضر به طور چشمگیری بالا بود (6.2 در 1000 تولد).

سید نورالدین موسوی نسب، جمشید یزدانی چراتی، حسین کرمی، شهربانو خاکسار،
دوره 24، شماره 121 - ( بهمن 1393 )
چکیده

سابقه و هدف: لوسمی‌های حاد، بدخیمی‌هایی با سیر پیش رونده سریع هستند که پیش‌سازهای آن‌ها سلول‌های لنفوئیدی و یا میلوئیدی است. مطالعه عوامل پیش‌آگهی دهنده بر بقا و درمان این بیماری از اهمیت ویژه‌ای در تحقیقات پزشکی برخوردار می‌باشد لذا این مطالعه با هدف به کارگیری رگرسیون ریسک رقابتی جهت مقایسه برخی عوامل بالینی و پاتولوژیکی در لوسمی حاد کودکان انجام شده است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کوهورت تاریخی تحلیل داده‌های بقا بوده است که در آن اطلاعات 97 کودک مبتلا به لوسمی حاد از بخش آنکولوژی کودکان بیمارستان بوعلی سینا ساری طی سال‌های 85 تا 92، شامل متغیرهای سن در زمان تشخیص، نوع لوسمی، جنس، تعداد گلبول‌های سفید، شمارش پلاکت، میزان هموگلوبین و وضعیت بیمار (زنده/ فوت شده) جمع‌آوری گردید. آنالیز آماری مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون ریسک رقابتی و نرم‌افزار STATA نسخه 12 با سطح معنی‌داری 05/0 صورت گرفت. یافته‌ها: میانه دوره پی گیری برای بیماران مبتلا به لوسمی حاد 83/14 ماه بود که طی این مدت 27 مورد (83/27 درصد) از بیماران (17 مورد ALL و 10 مورد AML) فوت نمودند. بر اساس مدل رگرسیون ریسک رقابتی متغیرهای نوع لوسمی، تعداد گلبول سفید و هموگلوبین بر زمان بقا بیماران لوسمی حادتاثیر گذار بودند. استنتاج: در حضور ریسک های رقیب به کارگیری مدل رگرسیون ریسک رقابتی نسبت به مدل رگرسیون کاکس کارایی بیش تری در شناسایی عوامل خطر بر پیش آگهی زمان بقای بیماران مبتلا به لوسمی حاد داشت.
سید نورالدین موسوی نسب، جمشید یزدانی چراتی، بابک باقری، فاطمه السادات بختی، سیده زهرا بختی،
دوره 26، شماره 144 - ( دی 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماری گرفتگی عروق کرونر از شایع‌ترین علل مرگ و میر در بیماری‌های قلبی عروقی در اکثر کشورهای جهان می‌باشد. لذا شناسایی عوامل خطرساز برای این بیماری جهت انجام اقدامات پیشگیرانه ضروری است. هدف از این مطالعه، به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در تعیین عوامل موثر در ابتلا به بیماری قلبی عروقی در جامعه افراد بالای 35 سال می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی مقایسه‌ای، بر روی 477 نفر با سن بالای 35 سال آنژیوگرافی شده در بیمارستان قلب فاطمه زهرا ساری انجام شد. داده‌ها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین پرونده‌های مربوط به افراد آنژیوگرافی شده در سال 95-1394 انتخاب و بررسی شدند. اطلاعات شامل سن، جنس، محل سکونت، سابقه خانوادگی بیماری‌های قلبی عروقی (CVD) زودرس، سیگار کشیدن، شاخص توده بدنی (BMI)، پرفشاری خون، قندخون ناشتا (FBS)، کلسترول تام، تری گلیسیرید (TG)، کلسترول HDL و کلسترول LDL جمع‌آوری گردید. بیماران در دو گروه داشتن یا نداشتن حداقل یک رگ با گرفتگی بالای 50 درصد در نظر گرفته شده و از مدل رگرسیون لجستیک به عنوان روش تحلیلی برای بررسی عوامل خطرزای مرتبط با بیماری عروق کرونر، استفاده شد.

یافته‌ها: افراد مورد مطالعه 477 نفر (158 مرد و 319 زن) با میانگین سن 7/10±45/58 سال بود. 268 نفر (2/56 درصد) حداقل یک رگ با گرفتگی بالای 50 درصد داشتند. در نتایج مربوط به مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره، متغیرهای سن (57/1OR= و 003/0p=)، جنس (38/7OR= و 001/0p<)، قندخون ناشتا (97/1OR= و 009/0p=)، کلسترول HDL (42/2OR= و 018/0p=) و تری­گلیسرید (97/1OR= و 012/0p=) با افزایش شدت گرفتگی عروق کرونر ارتباط معنی‌داری نشان دادند.

استنتاج: با توجه به نتایج مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره، فاکتورهای جنس، کلسترول HDL، تری‌گلیسرید، قند خون ناشتا و سن افراد جزو عوامل موثر در بیماری عروق کرونر می‌باشند.


حامد فغانی، نورالدین موسوی نسب، افشین قلی پور برادری، محمود موسی زاده، مطهره خردمند، روانبخش اسمعیلی،
دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: شناخت پرستاران از عوامل موثر بر زمان خارج ساختن لوله تراشه پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر می‌تواند در مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری نهایی تیم درمانی موثر باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز قلب مازندران انجام شد.

مواد و روش‌ها: این یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی 200 بیمار که در مرکز قلب مازندران تحت جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفته بودند انجام شد. داده‌ها از طریق مشاهده بیمار،اطلاعات موجود در پرونده و گزارش‌های پرستاری جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی اسپیئرمن، مان ویتنی، کروسکال والیس،کای اسکوئر و رگرسیون استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه 27/2±39/9 ساعت بود. با استفاده از مدل رگرسیون ارتباط همزمان متغیرهای جمعیت شناختی و عوامل طبی قبل از عمل با مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد از بین این عوامل بیماری تنفسی، سابقه MI، سن و وزن ارتباط معنی‌داری دارند.

استنتاج: توجه به عوامل جمعیت شناختی و طبی هنگام پذیرش بیماران تحت جراحی بای‌پس عروق کرونر منجر به تشخیص به موقع افراد در معرض خطر باقی ماندن طولانی مدت لوله تراشه می‌شود و تنظیم و اجرای برنامه‌ریزی‌های مراقبتی دقیق برای پیشگیری از عوارض جسمی و روحی تهویه مکانیکی طولانی مدت و کاهش هزینه‌های درمانی را امکان‌پذیر می‌نماید.


معصومه کوهی، معصومه باقری نسامی، روانبخش اسمعیلی، سید نورالدین موسوی نسب، سید حمزه حسینی،
دوره 26، شماره 146 - ( اسفند 1395 )
چکیده

سابقه و هدف: از مولفه‌های کلیدی در حمایت اجتماعی، نقش اعضای خانواده و دوستان می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین مشارکت خانواده در مراقبت‌های اولیه برکاهش میزان اضطراب ناشی از درد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک کار آزمایی بالینی تصادفی شاهد دار است. 110 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی بیمارستان زارع ساری با روش نمونه‌گیری غیر تصادفی تدریجی انتخاب و به صورت تصادفی بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه شاهد و آزمون هر کدام 55 نفرتخصیص داده شدند. در گروه مداخله از روز چهارم بستری، یکی از اعضای خانواده به مدت پنج روز در جلسات یک ساعته و قبل از پانسمان بر بالین بیمار حاضر شدند. با گروه کنترل طبق روتین بخش (عدم حضور و مشارکت خانواده) رفتار شد. در هر دو گروه پرسشنامه اضطراب ناشی از درد سوختگی از روز سوم تا هشتم پر شد. داده‌ها با آزمون‌های T مستقل، فریدمن و من یو ویتنی و با استفاده از نرم افزار 20SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: دو گروه از نظر جنس، سن، درصد سوختگی و نوع سوختگی اختلاف آماری معنی‌دار نداشتند. مقایسه روند روزهای مختلف با آزمون فریدمن نشان داد کاهش اضطراب ناشی از درد در گروه آزمون و شاهد اختلاف آماری معنی‌داری داشت(001/0>p). مقایسه میانگین رتبه اضطراب ناشی از درد در طی 5 روز مطالعه با آزمون من یو ویتنی نشان داد که اختلاف آماری معنی‌دار بود(001/0>p).

استنتاج: بر اساس نتایج این مطالعه برای کاهش اضطراب ناشی از درد بیماران سوختگی می‌توان از روش‌های غیر دارویی نظیر مشارکت خانواده در کنار روش‌های دارویی در مراکز سوختگی بهره گرفت.

شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 17N201602297494IRCT


مرضیه هاتف، روانبخش اسماعیلی، نورالدین موسوی نسب، زهرا مدنی، فاطمه اسپهبدی، ویدا شفیع‌پور،
دوره 27، شماره 154 - ( آبان 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماران تحت درمان با همودیالیز، صرف نظر از سن، از اختلال در عملکرد جسمانی و سبک زندگی کم تحرک رنج میبرند و مشکلات گوناگون ناشی از کم‌تحرکی بر ابعاد مختلف زندگی آن‌ها اثر می‌گذارد. تمرینات ورزشی متناسب با توانایی‌ و تمایل بیماران همودیالیزی میتواند بهعنوان راهحلی برای مقابله با کم‌تحرکی مطرح شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات ورزشی حین دیالیز و پیاده‌روی در منزل بر توانایی جسمانی و کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی انجام شد.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی، 60 بیمار همودیالیزی به صورت تصادفی از دو بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتخاب شدند. بیماران گروه آزمون، برنامه ورزشی را به مدت هشت هفته (دو هفته حین دیالیز و شش هفته در منزل) انجام دادند. از آزمون پیاده‌روی شش دقیقه‌ای (6MWT) جهت سنجش عملکرد جسمانی و از مقادیرKT/V  و URR برای سنجش کفایت دیالیز استفاده شد. جهت آنالیز داده‌ها از نرم افزار SPPS20 استفاده شد و 05/0p معنادار در نظر گرفته شد.
یافتهها: در تست پیاده‌روی شش دقیقه‌ای، میانگین مسافت طی شده توسط گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری داشت (015/0 P ꞊). سطح کفایت دیالیز بیماران گروه آزمون با توجه به فرمول KT/V و URR، در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت، اگرچه این افزایش از نظر آماری معنادار نبوده است.
استنتاج: فعالیت‌های ورزشی از جمله برنامه طراحی شده سبب بهبود وضعیت جسمانی بیماران همودیالیزی می‌شود. انجام این فعالیت‌ها به علت سهولت کاربرد، نداشتن عارضه، پایین بودن هزینه، قابل اجرا بودن در هر زمان و مکان و عدم نیاز به تجهیزات خاص به بیماران همودیالیزی توصیه می‌شود.
 
ثریا محمدی، جمشید یزدانی چراتی، سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 27، شماره 155 - ( آذر 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: افزایش جمعیت سالمندان در کشور نیازمند وضع سیاست‌ها و برنامه‌های جدید می‌باشد. از این رو بررسی وضعیت سالخوردگی درکشور و به تفکیک استان‌ها ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سالخوردگی جمعیت بر اساس جدیدترین اطلاعات سرشماری و هم چنین شناسایی عوامل موثر بر آن صورت گرفته است.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی، براساس اطلاعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در سال 1395، شاخص‌های سالخوردگی جمعیت، میانه سنی، نسبت وابستگی، نرخ رشد، نسبت جنسی، نسبت بی‌سوادی، نسبت حمایت بالقوه، نسبت حمایت والدین، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ باروری عمومی به تفکیک 31 استان محاسبه گردید. در ادامه به منظور بررسی رابطه شاخص‌های مذکور با تحولات سالخوردگی جمعیت استان های کشور، با استفاده از نرم افزار R روش رگرسیون چندگانه به کار گرفته شد و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: بر اساس نتایج به‌دست آمده، زنان 51 درصد و مردان 49 درصد افراد سالخورده در سطح کشور را تشکیل می‌دهند. متغیرهای نرخ باروری و نسبت حمایت بالقوه رابطه معنی داری با شاخص سالخوردگی داشتند. )05/0 (p<. هم چنین نتایج نشان داد استان سیستان و بلوچستان کم ترین میزان سالخوردگی (7/12) و استان گیلان بیش ترین میزان سالخوردگی (5/74) را در بین استان‌های کشور دارا می‌باشد.
استنتاج: با توجه به اهمیت سالخوردگی و عواقب اجتناب‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و روانی آن، ارائه خدمات ویژه به سالمندان و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.
 
ذبیح اله یوسفی، هاجر ضیایی هزارجریبی، سید نورالدین موسوی نسب، آمنه سلطانی،
دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: لجن فاضلاب به دلیل دارا بودن مواد مغذی می‌تواند برای اصلاح خاک استفاده شود. اما به دلیل وجود انواع میکروارگانیسم‌ها به خصوص انگل‌ها ، باعث ایجاد انواع بیماری در انسان و حیوان می‌شود . هدف از انجام این مطالعه بررسی و شناسایی انواع انگل در لجن خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی (مطالعه موردی بابلسر) و مقایسه تخم کرم‌ها با استاندارد EPA می‌باشد.
مواد و روشها: به منظور بررسی و شناسایی انگل‌ها، نمونه برداری از لجن خروجی تصفیه خانه فاضلاب یکی از شهرک های صنعتی بابلسر انجام شد. نمونه برداری از 4 محل دپوی لجن ، 6 ماه به طول انجامید و 9 نمونه از هر نقطه دپوی لجن برداشت و جهت شناسایی انگل‌ها از لام مک مستر مطابق روش بلینجراستفاده شد.
یافتهها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه میانگین تخم کرم در این لجن در پالت 1 ،2 ،3 و 4 به ترتیب برابر 42/4، 52/17، 65/7 و 3/7 عدد در هر چهار گرم لجن خشک میباشد. بیشترین تعداد تخم کرم مربوط به توکسوکارا و هیمنولپیس دیمینوتا میباشد.
استنتاج: بررسیها نشان داد که مقادیر تخم کرمها در این لجن بیشتر از حد استاندارد EPA میباشد. با توجه به این که لجن صنعتی میباشد و احتمال آلودگی انگلی ناشی از افراد کم بوده و چون تعداد هیمنولپیس دیمینوتا و توکسوکارا بالاست، در نتیجه احتمال آلودگی ثانویه ناشی از تردد حیوانات زیاد است.
 
اعظم صالحی، مرجان احمد شیروانی، نورالدین موسوی نسب، زهره شاه حسینی،
دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: علیرغم نقش مهم ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز در مورد روشهای غربالگری قبل از تولد به مادران باردار، ابزار جامعی برای بررسی نیازهای آموزشی این گروه از تیم سلامت وجود ندارد. مطالعه حاضر با هدف طراحی پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در مورد غربالگری قبل از تولد انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه در دو مرحله انجام پذیرفت. نسخه اولیه پرسشنامه این پژوهش روش شناختی به صورت قیاسی و با مروری جامع بر منابع مرتبط با موضوع پژوهش در کنار نظرخواهی از گروه خبرگان و مادران باردار تدوین شد. در ادامه روایی صوری، روایی محتوایی و پایایی آن به صورت کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها: تدوین پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در مورد غربالگری قبل از تولد و روانسنجی آن، منجر به شکلگیری پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی با 35 سوال و در چهار بعد زمان مناسب، تکنیکها، قوانین و مقررارت و پیگیری شد. متوسط شاخص روایی محتوای ابزار 94/0 و پایایی ابزار فوق با بررسی ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار 72/0 بود. اندازهگیری شاخص همبستگی درون خوشهای در فاصله زمانی دو هفته نشان داد که ابزار فوق از ثبات برخوردار است (001/0 p< و98/.=.(ICC
استنتاج: پرسشنامه طراحی شده، ابزاری روا و پایا برای بررسی نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در مورد غربالگری قبل از تولد میباشد. بومی سازی ابزار در سایر فرهنگها از پیشنهادات این مطالعه میباشد.
 
مرضیه هاتف، حمید شریف‌نیا، نورالدین موسوی نسب، روانبخش اسماعیلی، ویدا شفیع‌پور،
دوره 28، شماره 162 - ( تیر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: خودکارآمدی به عنوان یکی از مفاهیم اصلی نظریه شناختی اجتماعی، می‌تواند روی ابعاد مختلف رفتار های بهداشتی و افزایش توانمند سازی مبتلایان به بیماریهای مزمن موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی خودکارآمدی و پیشبینی عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به بیماریهای مزمن انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- مقطعی، بر روی 400 بیمار مبتلا به بیماری مزمن قلبی و کلیوی، دیابت و فشار خون بالا بستری در سه بیمارستان آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با شیوه نمونه‌گیری در دسترس و با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی بیماری‌ های مزمن CDSES (Choronic Disease Self-efficacy scale ) انجام گرفت. به ‌منظور آنالیز توصیفی و تحلیلی (رگرسیون خطی چندگانه) دادهها، از نرم‌افزار SPSS 23.0 استفاده شد.
یافتهها: میانگین کلی نمره خودکارآمدی در این مطالعه 51/1±17/5 بوده است و آنالیز رگرسیون خطی
چندگانه نشان داد
که متغیر سن (001/0˂p، [573/0-،400/1- :95CI]، 228/0- =β )، سطح تحصیلات (002/0=p، [000/6 ، 311/1:95CI]، 149/0=β) و سطح درآمد (001/0˂p، [901/23 ، 585/12:95CI]، 319/0=β ) به عنوان متغیر های پیش‌بینی‌ کننده خودکارآمدی در بیماران مزمن هستند.
استنتاج: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه اکثر مبتلایان به بیماریهای مزمن دارای سطح خودکارآمدی متوسطی بودند. با توجه به شیوع و اهمیت بالای این بیماری‌‌ها، برنامه‌ریزیهای دقیقتری جهت ارتقای سطح خودکارآمدی به عنوان عامل اساسی در بهبود خود مراقبتی و رفتار های بهداشتی مبتلایان به بیماری‌ های مزمن نیاز است.
 
فریبا شوشی، ویدا شفیع پور، سید نورالدین موسوی نسب، یدالله جنتی،
دوره 28، شماره 165 - ( مهر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: رضایتمندی همراهان بیماران بستری یکی از ارکان کیفیت مراقبت از بیماران است که با ارائه حمایت آموزشی مناسب میتواند موجب بهبودی بیمار شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی بر رضایتمندی همراهان بیماران پیوند عروق کرونر طراحی شد.
مواد و روشها: این مطالعه مداخله ای بر روی 69 نفر از همراهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه در بیمارستان فاطمه زهرا ساری انجام شد. نمونه ها به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، همراهان بیماران علاوه بر اطلاعات معمول بیمارستان از روز قبل از عمل تا 24 ساعت قبل از ترخیص از بیمارستان مداخله آموزشی را دریافت نمودند. اما در گروه کنترل تنها اطلاعات معمول بیمارستان ارائه شد. رضایتمندی همراهان در هر دو گروه، 24 ساعت قبل از ترخیص بیمار با استفاده از پرسشنامه رضایت مندی همراهان بیماران بزرگسال بستری در بخش ویژه اندازهگیری شد. دادهها با استفاده از آزمونهای من ویتنی، تی مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: داده‌ها نشان داد که اختلاف آماری معنی‌داری بین میانگین رضایت مندی همراهان گروه مداخله (08/6±28/81) بعد از اجرای آموزش نسبت به گروه کنترل (56/11±03/58) وجود دارد (001/0>p). در مقایسه حیطه‌ها، بیش‌ترین رضایت‌مندی همراهان بیماران در حیطه عملکرد کارکنان درمانی و کم‌ترین در حیطه تصمیم‌گیری در مورد بیمار بود.
استنتاج: با توجه به یافتهها پرستاران میتوانند با اجرای برنامه آموزشی به مراقبین خانوادگی، رضایتمندی آنان را از مراقبتهای پرستاری افزایش دهند و موجب ارتقای نحوه مراقبت از بیمار پس از جراحی قلب گردند.
سعید جعفری، محمد علی حیدری گرجی، آریا سلیمانی، سید نورالدین موسوی نسب، روانبخش اسمعیلی،
دوره 28، شماره 167 - ( آذر 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: فشار نامناسب کاف لوله تراشه موجب آسپیراسیون ترشحات دهان به داخل راه هوایی میگردد که این امر سبب آتلکتازی در بیماران تحت عمل جراحی کرونر میشود. این مطالعه با هدف مقایسه دو روش پر کردن کاف لوله تراشه بر فراوانی آتلکتازی در بیماران بعد از عمل پیوند عروق کرونر انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 206 نفر از بیماران کاندیدای عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در مرکز قلب مازندران انتخاب و با تقسیم تصادفی در دو گروه، مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه اول نشت هوا با استفاده از نمودار حجم- زمان و در گروه دوم با استفاده از استتوسکوپ کنترل شد. گرافی قفسهسینه جهت بررسی آتلکتازی بیماران انجام شد. برای ثبت اطلاعات فردی و طبی بیماران از چک لیست محقق ساخته استفاده شد و اطلاعات در نرمافزار SPSS نسخه 21 وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: فراوانی آتلکتازی در گروه اول و دوم به ترتیب 67 و 6/80 درصد بود که نشان می‌‌دهد در روش حجم زمان با نشت کمتر هوا، آسپیراسیون و به دنبال آن فراوانی آتلکتازی کمتر اتفاق میافتد (027/0 = p).
استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه، فراوانی آتلکتازی در گروه منحنی حجمزمان کمتر و به دنبال آن اکسیژناسیون و تبادلات گازی بهبود مییابد، لذا کاربرد این شیوه در مراقبت پس از جراحی قلب برای کاهش عوارض ریوی توصیه میگردد.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 4N2017091319677IRCT
 
محمدعلی ززولی، محمود محمدیان، سید نورالدین موسوی نسب، مصطفی مهاجر دارابی، عادله صارم صفاری،
دوره 28، شماره 169 - ( بهمن 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: روند افزایش قابل توجه استفاده از وسایل الکتریکی، سبب افزایش مواجهه شغلی و عمومی افراد با میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی‌نهایت پایین شده است. مواجهه با این میدان‌ها به علت مخاطرات بهداشتی بالقوه از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان انتشار شار مغناطیسی از میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت پایین در اطراف خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در شهرستان نکا و هم چنین عوامل تاثیرگذار بر چگالی شار مغناطیسی انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 50 نقطه در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوی انتخاب و در 4 فاصله مختلف از خطوط چگالی شار مغناطیسی اندازه‌گیری شد. رطوبت و دما به منظور بررسی تأثیر آن‌ها بر میزان چگالی شار مغناطیسی اندازه گیری و ثبت شدند. میدان مغناطیسی با فرکانس بی‌نهایت پایین با استفاده از یک دستگاه میدان‌سنج (مدل TES 1394) اندازه‌گیری شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 17 و آمار توصیفی و هم چنین آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافتهها: بالاترین میانگین چگالی شار مغناطیسی (36/1±11/2 میکروتسلا) مربوط به پست انتقال برق 400 کیلوولت بود. میانگین چگالی شار مغناطیسی در ظهر (55/2 میکروتسلا) بیش تر از صبح بود. میانگین چگالی شار مغناطیسی در زیر دکل 75/0±18/1 میکروتسلا و در بین دو دکل 42/1±55/2 میکروتسلا بود. چگالی شار مغناطیسی با افزایش فاصله از سیم‌ها و افزایش رطوبت محیط کاهش یافت.
استنتاج: میانگین چگالی شار مغناطیسی پایینتر از میزان استاندارد تعیین شده توسط کمیسیون بینالمللی حفاظت از پرتوهای غیر یون ساز و مجمع دولتی متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا بود. لذا اثرات بهداشتی قابل اغماض هستند.


الهه سمامی، فروزان الیاسی، سید نورالدین موسوی نسب، لیلا شجاعی، احسان زابلی، زهره شاه حسینی،
دوره 29، شماره 178 - ( آبان 1398 )
چکیده

    سابقه و هدف: مدیریت استرس بیماران مبتلا به سرطان پستان و خصوصاً بیماران تحت شیمی درمانی یکی از اهداف سیستمهای ارائه دهنده خدمات در سراسر دنیا می باشد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخلات غیر دارویی بر استرس زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی انجام پذیرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه مروری سیستماتیک، جستجوی جامع در پایگاههای اطلاعاتی،
Google Scholar، Cochrane library، Science Direct، Web of Science، Springer، Scopus، PubMed،
Scientific Information Database and Iranian Registery of Clinical Trials، Magiran و با استفاده از کلید واژههایی نظیر Non- Parmacological Interventions، Chemotherapy، Breast cancer، Distress، Stress و معادل فارسی آنان صورت گرفت. از مجموع 74590 مطالعه به دست آمده، پس از حذف موارد تکراری و غیر مرتبط در نهایت کیفیت، 9 مطالعه با استفاده از مقیاس Jadad مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها: یافتههای مطالعه حاضر به دو طبقه کلی مداخلات روانشناختی شامل درمان شناختی- رفتاری و حل مسئله و مداخلات طب مکمل شامل موسیقی درمانی، ریکی درمانی، یوگا و ورزش تقسیم گردید. نتایج نشان داد که اکثر مداخلات سبب کاهش استرس بیماران میشود.
استنتاج: با توجه به اثر بخشی مداخلات غیر دارویی در کاهش استرس زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی، پیشنهاد میگردد با آگاهی رسانی به بیماران در مورد اثر بخشی این مداخلات و حق انتخاب برای آنان در کنار توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در ارائه این مداخلات، به ارتقاء سلامت زنان کمک نمود.
 
فاطمه علیپور، احترام سادات ایلالی، علی حسام زاده، سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 29، شماره 181 - ( بهمن 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: افزایش سن در سالمندان با افت کیفیت زندگی همراه است. باغبانی از جمله فعالیت‌هایی است که اغلب سالمندان از آن لذت می‌برند، در عین حال فعالیت جسمی و ذهنی آنان حفظ می‌شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر باغبانی‌درمانی بر کیفیت زندگی سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز مراقبتی روزانه انجام گرفت.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه‌تجربی می‌باشد که به صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون در دو گروه مداخله و کنترل در سال 1396 بر روی 60 نفر از سالمندان مراجعه‌کننده به مراکز مراقبتی روزانه در شهرستان ساری انجام شد. در گروه مداخله، باغبانی درمانی به مدت 6 هفته در 12 جلسه‌ 45-30 دقیقه‌ای به صورت گروهی با دوستان برگزار شد. کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سالمندان لیپاد قبل و پس از مداخله ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS ورژن 20 و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافتهها: میانگین و انحراف‌معیار کیفیت زندگی سالمندان قبل و پس از باغبانی‌درمانی در گروه مداخله به ترتیب 88/14±93/79 و 87/11±03/86 بود (001/0= P) و میانگین و انحراف‌معیار کیفیت زندگی سالمندان قبل و پس از مداخله در گروه کنترل به ترتیب 75/12±30/79 و 45/12±36/80 بود (001/0= P). کیفیت زندگی در سالمندان بین دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنیداری نداشته است اما بعد از مداخله در گروه مداخله معنیدار شده است (001/0= P).
استنتاج: با توجه به اینکه باغبانی‌درمانی تاثیر معنی‌داری بر روی کیفیت زندگی سالمندان داشت، می‌توان این روش را به عنوان روشی آسان، غیرتهاجمی، لذت‌بخش و کمک‌کننده، معرفی نمود.
 
طاهره حیدری، حمیده عظیمی لولتی، سید محمد موسوی، سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 30، شماره 184 - ( اردیبهشت 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: اختلال وسواس جبری تاثیرات منفی بر بیماران و خانوادههای آنان دارد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی خانواده- بیمار محور بر علائم وسواسی بیماران مبتلا به اختلال وسواس جبری طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها: دراین پژوهش نیمهتجربی که از اردیبهشت تا مهرماه 1397 در مرکز تخصصی باغبان شهر ساری انجام شد، 50 بیمار به همراه مراقب اصلی خود در مطالعه شرکت کردند.گروه مداخله در 8 جلسه آموزشی شرکت کردند و گروه کنترل تنها درمان روتین را دریافت کردند. دادهها توسط پرسشنامههای وسواس- اجبار مادزلی و سلامت عمومی گلدبرگ جمعآوری شدند و با نرمافزار 21 SPSS تحلیل شدند.
یافتهها: میانگین نمره علائم وسواسی بیماران در گروه آزمون قبل از شروع مداخله، بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله به ترتیب 74/3 ±52/17، 50/3 ±16/17 و 17/4 ±28/13 بود. میانگین نمره علائم وسواسی بیماران در گروه کنترل نیز در سه مرحله ذکر شده به ترتیب 99/1 ±08/15، 79/2 ±42/13 و 59/2 ±84/12 بود. بررسی هر گروه به تفکیک و در طول زمان نشان داد که میانگین نمرات علائم وسواسی بیماران در طول زمان کاهش معناداری در هر دو گروه داشت (001/0>P). کاهش نمرات علائم وسواسی قبل و یک ماه پس از مداخله در گروه مداخله و گروه کنترل حاکی از تفاوت معنیداری بین این دو گروه بود (025/0= P).
استنتاج: تغییرات میانگین نمرات علائم وسواسی بیماران در طول زمان در هر دو گروه کاهش معناداری داشت. شاید بتوان کاهش علائم وسواسی بیماران در گروه آزمون را به دریافت آموزش در کنار درمان روتین آنان نسبت داد.
زهرا خواجوی، نازنین واعظ زاده، سید نورالدین موسوی نسب، حمیده عظیمی لولتی،
دوره 30، شماره 185 - ( خرداد 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: بهره‌گیری از هوش اخلاقی در بهبود روابط بین فردی به ویژه در حیطههای پزشکی و پرستاری از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه هوش اخلاقی با رفتار حرفه‌ای در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی- همبستگی 260 پرستار شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ساری در سال 1397 به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه‌های رفتار حرفه‌ای Goze و هوش اخلاقی Lennick & Kiel بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد میانگین و انحراف معیار نمرات رفتار حرفه‌ای و هوش اخلاقی به ترتیب (66/13±33/113) و (86/20±56/151) بود. ضریب همبستگی اسپیرمن بین هوش اخلاقی با رفتار حرفه‌ای (001/0=P، 523/0=r) همبستگی مثبت و معنی‌داری نشان داد.
استنتاج: یافته‌های پژوهش نشان داد هوش اخلاقی با رفتار حرفه‌ای پرستاران ارتباط دارد، به طوری که با افزایش هوش اخلاقی، رفتار حرفه‌ای نیز افزایش می‌یابد. لذا به نظر می‌رسد می‌توان رفتار حرفهای پرسنل پرستاری را با توجه به هوش اخلاقی آنها پیش‌بینی نمود. افزایش دانش پرستاران در رابطه با هوش اخلاقی، منجر به افزایش رعایت جنبه‌های اخلاقی در مراقبت از بیمار و ارتقای رفتار حرفه‌ای و درنتیجه موجب بهبود کیفیت خدمات مراقبتی و رضایت بیماران در مراکز درمانی خواهد شد.
سید میلاد حسینی، معصومه باقری نسامی، هدایت جعفری، نورالدین موسوی نسب، محمد عباسی تشنیزی، فرهاد فریدحسینی، کیارش ساعتچی،
دوره 30، شماره 186 - ( تیر 1399 )
چکیده


سابقه و هدف: اختلال خواب بعد از جراحی قلب از جمله عواملی است که میتواند باعث افزایش ضربان قلب، افزایش نیاز میوکارد به اکسیژن و دیس ریتمی قلبی شود که باعث وخیم تر شدن ایسکمی قلبی میشوند. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر طب فشاری با ماساژ بازتابی کف پا بر وضعیت خواب بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر است.
مواد و روشها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی می باشد. 60 بیمار واجد شرایط به صورت تصادفی در 3 گروه 20 نفری طب فشاری و ماساژ بازتابی کف پا و شاهد تخصیص تصادفی شدند. ماساژ بازتابی به مدت 30 دقیقه و طب فشاری به مدت 21 دقیقه از روز سوم تا ششم بعد از عمل در بیماران انجام شد. پرسشنامه بررسی وضعیت خواب بیمارستانی در 5 روز متوالی برای هر 3 گروه تکمیل شد. داده ها با نرم افزار SPSS-25 تجزیه تحلیل شدند.
یافتهها: مقایسه روند روزهای مختلف در هر 3 گروه با آزمون GEE نشان داد که مداخله انجام شده در گروه ماساژ بازتابی بر روی مدت زمان خواب روز گذشته (001/0P<) موثرتر از گروه طب فشاری بود، در گروه طب فشاری رضایت بیماران از خواب شب گذشته و عمق خواب (001/0P<) موثرتر از گروه ماساژ بازتابی کف پا بوده است.
استنتاج: بر اساس نتایج به دست آمده، در گروه ماساژ بازتابی و طب فشاری بیماران رضایت بیش‌تری از خواب خود دارند. با توجه به مدت زمان کمتر طب فشاری نسبت به ماساژ بازتابی و بهبود بیشتر آن در وضعیت خواب می توان از طب فشاری به عنوان درمان غیر دارویی در بیماران جراحی قلب استفاده کرد.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 29N20110906007494IRCT
حسین محسنی پویا، یدا... جنتی، فرشته مجلسی، نورالدین موسوی نسب،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: خودکارآمدی، پیشنیاز مهم رفتار، خصوصاً رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید-19 است. شناسایی عواملی که منجر به افزایش خودکارآمدی در افراد میگردد، میتواند راهگشای تصمیمگیریهای لازم در جهت تغییر رفتار افراد جامعه باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی با حساسیت، شدت درک شده نسبت به رفتارهای پیشگیرانه بیماری ویروس کووید 19 در بیماران مراجعهکننده به درمانگاههای معین (ره) شهرستان ساری، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی، بر روی 268 بیمار مراجعهکننده به مراکز معین کرونا شهرستان ساری در سال 1399 انجام شد. روش نمونهگیری به صورت هدفمند و در دسترس، و جمعآوری دادهها به صورت آنلاین و از طریق پرسشنامه محقق ساخته 3 بخشی بود.
یافتهها: میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 6/8±81/36، و 5/17 درصد افراد مورد مطالعه مبتلا به کرونا بودند. 3/81 درصد افراد برای ضدعفونی کردن دستهای خود از آب و صابون استفاده میکردند. بین خودکارآمدی و شدت درک شده (257/0-068/0: CI 95% و 163/0:B) و نیز خودکارآمدی و حساسیت درک شده (267/0060/0: CI 95% و 164/0 :B) همبستگی معنیداری وجود داشت. همچنین حساسیت و شدت درک شده، 10 درصد از واریانس خودکارآمدی را پیشبینی کردند.
استنتاج: شدت و حساسیت درک شده افراد جامعه نسبت به رعایت اصول پیشگیری از بیماری کرونا میتواند در خودکارآمدی افراد تاثیر داشته باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb