جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای نجفی پور

فاطمه امینی، افسانه خواجه وند خوشلی، جوانشیر اسدی، عادله بهار، حمید نجفی پور، علی میرزازاده،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

 سابقه و هدف: اختلالات روان شناختی شامل افسردگی و اضطراب میتوانند بر پیامدهای درمان دیابت تاثیر بگذارند، اما مسیر اثر آنها هنوز مشخص نیست. هدف پژوهش حاضر آنالیز مدل ساختاری رابطه افسردگی و اضطراب با نقش میانجی فعالیت جسمانی بر پایبندی به درمان و سطح کنترل دیابت بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر با استفاده از دادههای یک مطالعه کوهورت در شهرکرمان انجام شد. گردآوری داده‌ها شامل پرسشگری (افسردگی بک، اضطراب بک و فعالیت‌های جسمانی GPAQ) و آزمایش خون (HbA1c و FBS) بود. ابتلا به دیابت براساس سابقه پزشکی مشخص شد. پیامدهای درمان شامل پایبندی به درمان وکنترل دیابت (اندازه‌گیری شده با HbA1c) بود. از مدل تحلیل ساختاری (Structural Equation Modeling) برای آنالیز استفاده شد.
یافتهها: فراوانی عدم پایبندی به درمان دیابت ۷/۵ درصد و فراوانی شکست درمان ۹/۶۷ درصد بود. اضطراب و افسردگی درگذشته با مقدار HbA1c فرد همبستگی مثبت معنیدار داشت (156/0β=، ۰۳۲/۰ =P)، که 61 درصد از این اثر از طریق اثرمستقیم (۰۹۶/0β=) و ۳۹ درصد آن بهطور غیرمستقیم و ازطریق فعالیت جسمانی (۰۶۰/0β=) بود. اضطراب و افسردگی فعلی با عدم پایبندی به درمان فرد همبستگی مثبت معنیدار داشت (۰۹۳/0β=، ۰۰۱/۰=P)،که ۹۶ درصد از این اثر ازطریق اثر مستقیم (۰۸۹/۰β=) و ۴ درصد آن بهطور غیرمستقیم و ازطریق فعالیت جسمانی (۰۰۳/۰β=) بود.
استنتاج: با وجود خودگزارش دهی مطلوب پایبندی به درمان، حدود دو سوم از افراد، دیابت کنترل نشده داشتند. انجام مداخلات برای افزایش فعالیت جسمانی میتواند اثرات نامطلوب اضطراب و افسردگی برکنترل نامناسب قندخون را کاهش دهد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb