جستجو در مقالات منتشر شده


17 نتیجه برای پوی

مهدی داوودی ، حسین فرسویان ، مسعود شایسته آذر ، پویا طیبی ،
دوره 20، شماره 79 - ( مهر 1389 )
چکیده

سابقه و هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی فاکتورهای موثر در پیش بینی وقوع ناتوانی و قطع اندام ناشی از صدمات شریان پوپلیته آل که به میزان زیادی منجر به قطع عضو صدمه دیده می شود طراحی گردید.
مواد و روش ها: این مطالعه در فاصل? سال های 1383 تا 1388 بر روی مصدومین دارای جراحت شریان پوپلیته آل مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری انجام شد. مشخصات دموگرافیک مصدومین، مکانیسم آسیب، معاینات عروقی، مدت زمان ایسکمی، روش ترمیم شریان و ورید، فاشیوتومی، میزان قطع اندام و درجه ناتوانی (Functional independent measure : FIM) ثبت شدند. شدت صدمه وارده به اندام تحتانی از طریق MESS (Mangled extremity severity score) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس آنالیز آماری با آزمون های کای - دو، تی تست و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد و p کمتر از 0.05 بعنوان سطح معنی داری تلقی گردید.
یافته ها: از 50 بیمار مورد بررسی، 98 درصد مرد بودند. در کل 17 مورد قطع اندام در طول این سال ها اتفاق افتاد (34 درصد). متوسط مدت زمان بستری بیمارانی که اندامشان قطع شده بود 11.28±15.83 روز و در مصدومینی که اندامشان حفظ شده بود 21.80± 30.95 روز بود (P<0.05) میانگین MESS در بیماران با قطع اندام 1.64±6.94 و دربیماران متحمل آسیب شریان پوپلیته آل با حفظ اندام 1.56±5.15 بود (P<0.05) بررسی آماری وجود همبستگی بین آسیب عصبی و آمپوتاسیون را نشان داد (P<0.05).
استنتاج: MESS و که جهت سنجش شدت صدمـه وارده به اندام ها بکار می روند به خوبـی توانایـی پیش بینی وقوع قطع اندام و ناتوانی را در مصدومین عروقی دارند.

نسرین رحمانی بو ئینی ، سهراب صیادی، رضاعلی محمدپور تهمتهن، عبدالعلی مصورعلی، پویا طیبی،
دوره 21، شماره 86 - ( بهمن 1390 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: هدف انجام این مطالعه بررسی مقایسه‌ای دو روش باز و بسته جهت درمان جراحی هموروئید، از نظر علائم، نشانه‌ها، عوارض بعد عمل و نتایج طولانی مدت بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بود. جمعیت مورد بررسی 100 مورد بیمار مبتلا به هموروئید درجۀ 3 و 4 نیازمند هموروئیدکتومی بودند. گروه الف شامل 50 بیمار تحت هموروئیدکتومی باز و گروه ب شامل 50 بیمار تحت هموروئیدکتومی بسته بود. اطلاعات بیماران از قبیل نوع عمل، مدت عمل، عوارض بعد از عمل و مدت زمان بستری در بیمارستان ثبت شد. پیگیری بیماران در فاصله 6 ساعت، 24 ساعت، 14 روز و 28 روز پس از عمل انجام شد و میزان درد پس از عمل در دو گروه مقایسه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین مدت بستری در گروه الف 82/0 ± 1/2 روز و در گروه ب 4/0 ± 2/1 روز بود (05/0p<). اما میزان درد، نیاز به مسکن، مدت زمان عمل و دوره زمانی لازم جهت بهبودی کامل زخم جراحی در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. هیچ موردی از بی‌اختیاری، تنگی و نیاز به جراحی و بستری مجدد در دو گروه مشاهده نشد. تفاوت موجود در عوارض بعد عمل از نظر آماری معنی‌دار نبود(05/0p>). استنتاج: هر دو روش جراحی باز و بسته بدون وجود مشکل خاصی تاثیر مشابه و مناسبی در درمان جراحی هموروئید دارند. با این حال مدت زمان بستری بیماران پس از جراحی در روش جراحی بسته کمتر می باشد. شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 2 N201202041786IRCT
عذرا اخی، عطیه مخلوق، طلایه خداد، پویان خوارزم،
دوره 23، شماره 107 - ( آذر 1392 )
چکیده

سابقه و هدف: دیابت شیرین که ناشی از اختلال در ترشح انسولین می‌باشد، سبب عوارض کوتاه مدت و دراز مدت زیادی می‌شود. نفروپاتی دیابتی و نارسایی کلیوی از جمله این عوارض می‌باشد. میکروآلبومینوری به عنوان یک نشانگر اختلال عملکرد کلیه در پیش‌بینی سیر بیماری و تعیین نوع درمان دارای اهمیت زیادی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میکروآلبومینوری و نفروپاتی دیابتی و عوامل خطر مرتبط با آن، در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مراکز فوق تخصصی غدد شهرستان ساری بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از داده‌های پرونده 914 بیمار دچار دیابت نوع دو که طی سال‌های 82 تا 88 به درمانگاه‌های فوق تخصصی غدد مراجعه کردند، استفاده شد. نمونه ادرار صبح‌گاهی برای تعیین میزان دفع آلبومین، قند خون ناشتا، 4 بعد از ظهر و قند 2 ساعت بعد از غذا و HbA1c در تمامی بیماران اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: از 914 نفر، 879 نفر وارد مطالعه شدند که شیوع میکروآلبومینوری در آن‌ها 45 درصد بود. بین متغیرهای شاخص توده بدنی (02/0= p) و مصرف متفورمین (033/0= p). با میکرو آلومینوری ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت به‌طوری‌که اندکس توده بدن، در گروه میکروآلومینوری بالاتر و مصرف متفورمین، درگروه میکروآلبومینوری کم‌تر بود. استنتاج: میکروآلبومینوری یک مشکل اساسی در بیماران ما می‌باشد و با توجه به یافته‌های مطالعه، توجه به کاهش وزن در این بیماران ضروری می‌باشد.
حسین محسنی پویا، خدیجه حاجی میری، سیما اسماعیلی شهمیرزادی، صمد گلشنی، سید حسین هاشمی امرئی، اعظم سیفی ماکرانی،
دوره 25، شماره 130 - ( آبان 1394 )
چکیده

سابقه و هدف: بیماری‌های قلبی- عروقی علت اصلی مرگ و میر در جهان است و سالانه موجب مرگ 17 میلیون انسان در جهان می‌شود. سبک زندگی نامناسب یکی از عوامل تاثیر گذار در بروز بیماری‌های قلبی عروقی از جمله تنگی عروق کرونر می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و شدت تنگی عروق کرونر قلب در بیماران بخش آنژیوگرافی مرکز قلب مازندران در سال 1393 می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی– تحلیلی است که بر روی 184 بیمار کاندید آنژیوگرافی در مرکز قلب مازندران انجام گرفت. بر اساس نتایج آنژیو گرافی، بیماران در دو گروه تنگی عروق بالای 50 درصد (92 نفر) و تنگی عروق کم‌تر از 50 درصد (92 نفر) تقسیم شدند. سبک زندگی بیماران با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت بررسی و مشخصات دموگرافیک و عوامل خطر بیماری قلبی عروقی نیز از پرونده بیماران استخراج گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات، جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نسخه 21 نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری کای اسکوئر، من ویتنی و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین نمره مسئولیت پذیری در قبال سلامتی، فعالیت فیزیکی، مدیریت استرس و نمره کل رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر کم‌تر از 50 درصد بالاتر از بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر بالای 50 درصد می‌باشد و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود(05/0> p). در گروه بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر کمتر از 50 درصد ارتباط آماری مثبت و معنی‌داری بین سن و مدیریت استرس (03/0= p) و نیز سابقه فشارخون با رشد معنوی وجود داشت(001/0= p). درگروه بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر بیش از 50 درصد ارتباط آماری معنی‌داری بین سابقه بیماری دیابت با حیطه روابط بین فردی (007/0 = p) و نیز استعمال دخانیات و رشد معنوی مشاهده گردید(03/0p=).

استنتاج: با توجه به نتایج، مداخلات آموزشی در زمینه بهبود مسئولیت‌پذیری در قبال سلامتی، مدیریت استرس و ارتقاء فعالیت فیزیکی در بین افراد در معرض خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌تواند موجب کاهش شدت تنگی عروق کرونر گردد.


امیرحسین پاکروان، پویا جنتی، مهران منصوری، تهمینه بامدادیان، میلاد کرملو،
دوره 26، شماره 138 - ( تیر 1395 )
چکیده

ائوزینوفیلیک گرانولوما (Eosinophilic Granuloma)، نوع موضعی و خوش خیمترین نوع هیستوزیس سلولهای لانگرهانس است که میتواند به تنهایی یا به شکل چندگانه ای رخ دهد. شیوع این بیماری در مطالعه‌ای در سال 2015 به میزان 1 نفر در هر 9100000 گزارش شده است. ائوزینوفیلیک گرانولوما میتواند هر نوع استخوانی را درگیر نماید، اما وقتی درگیری استخوان فک رخ دهد، فکی که متاثر میشود، معمولاً مندیبل میباشد. درمان متداول هیستوزیس سلولهای لانگرهانس جراحی، رادیوتراپی، کموتراپی و تزریق استروئید (به تنهایی یا در ترکیب با داروهای دیگر) است. بهبود و عقبنشینی خود به خودی بیماری نیز گزارش شده است. در این مطالعه، بیمار مردی 30 ساله است که LCH وی در مندیبل گزارش می شود. بیمار تمامی دندانهای مندیبل را به علت تشخیص ابتدایی نادرست بیماری به عنوان پریودنتیت یا استئومیلیت از دست داده بود.


محمداسماعیل مطلق، فرحناز ترکستانی، حسن اشرفیان امیری، مظفر ربیعی، لاله رادپویان، سید داود نصرالله‌پور شیروانی، بهرام طهماسبی،
دوره 27، شماره 150 - ( تیر 1396 )
چکیده

سابقه و هدف: همسرآزاری به عنوان یکی از انواع خشونتهای خانگی است که اگر در دوره بارداری شایع باشد میتواند پیامدهای نامطلوبی برای مادر و نوزاد ایجاد نماید. این مطالعه به منظور تعیین شیوع همسرآزاری علیه مادران در دوران بارداری و پس از زایمان و عوامل وابسته به آن انجام گرفت.

مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر اساس میزان بروز مرگ مادر در شش استان ایران در سال 1394 انجام گرفت. در هر استان 24 مرکز بهداشتی دولتی به طور طبقهای و تصادفی انتخاب شدند. در هر مرکز منتخب 15 تا 20 مادری که حداقل با یک بار مراقبت دوره بارداری تحت پوشش بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. دادهها به طور همزمان از پرونده بهداشتی و مصاحبه با مادران جمعآوری و در نرمافزار SPSS18 در سطح معناداری 05/0α> مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: در بین 2704 مادر شرکتکننده در مطالعه، میزان شیوع خشونت جسمی در طول دوران بارداری و پس از زایمان 8/10 درصد و میزان خشونت روحی 28 درصد بود. از بین 31 متغیر مورد بررسی با همسرآزاری، ارتباط 10 متغیر هم با همسرآزاری جسمی و هم با همسرآزاری روحی معنیدار بود(05/0<p). با آنالیز واریانس چندمتغیره چند مرحلهای ارتباط معنیداری 7 متغیر با خشونت جسمی و 6 متغیر با خشونت روحی به تایید رسید(05/0<p).

استنتاج: این مطالعه نشان داد که میزان شیوع همسرآزاری در مادران ایرانی برخلاف مستندات ثبتی موجود در پرونده خانوار، بسیار قابل ملاحظه است و ضرورت دارد ارائهدهندگان خدمات سلامت نسبت به پیشگیری و یا تعدیل آن اقدامات متناسب انجام دهند.


سید ابوالحسن نقیبی، محمود موسی زاده، حسین محسنی پویا، فاطمه خسروی،
دوره 27، شماره 156 - ( دی 1396 )
چکیده

سابقه و هدف : یکی از مهم ترین دوره زندگی مادران در سنین باروری دوره حاملگی است که می تواند با بیماریها و خطرات ناشی از باردارشدن همراه باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین پیامدهای نامطلوب بارداری و عوامل موثر برآن در زنان باردار روستایی شهرساری انجام شد. 

مواد و روش‌ها : در این مطالعه مقطعی ( cross- sectional ) 826 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان ساری که دارای پرونده مراقبت بوده و در سال 1395 زایمان کرده بودند، شرکت داشتند. نمونه گیری بصورت طبقه ای دو مرحله ای و جمع آوری اطلاعات  نیزبراساس چک لیست انجام شد.  

یافته‌ها: براساس نتایج مطالعه، فراوانی وزن کم هنگام تولد 6/3%، نارسی نوزاد 3/2%، سقط3/1، مرده زایی یک نفر، اختلالات مادرزادی 2/1%،  و زایمان زودرس 3% بود. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان دادکه تفاوت آماری معنی داری بین متغیرهای سابقه سقط، سابقه مرده زایی، سن حاملگی، سطح تحصیلات مادر و دیابت بارداری با پیامدهای نامطلوب بارداری و ناهنجاری مادرزادی وجود ندارد (05/0<p).

استنتاج: هرچند نتایج مطالعه حاضر ارتباط معنی داری را بین متغیرهای مورد بررسی و پیامدهای نامطلوب بارداری نشان نداده است. از دلایل احتمالی عدم معنی داری می توان به پایین بودن فراوانی پیامدها و حتی قابل ملاحظه نبودن میزان برخی فاکتور های خطر ماننند سن نامناسب بارداری اشاره نمود. لذا انجام مطالعات تحلیلی مانند مورد-شاهدی ضروری به نظر می رسد.


مریم بهاروند، فهیمه سادات طباطبایی، پویا امیری اندی، آذین خدابخشی، سیامک صبور، حامد مرتضوی،
دوره 28، شماره 169 - ( بهمن 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: تعدادی از مطالعات بالینی نشان دادهاند که فنی‌‌توئین میزان آلودگی باکتریال زخم را کاهش میدهد. هدف این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی فنیتوئین بر میکروارگانیسمهای شایع آلوده کننده زخمهای حفره دهان در محیط آزمایشگاه میباشد.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، سه گونه استاندارد میکروبی شامل کاندیدا آلبیکنس، استافیلوکوک اورئوس و اکتینومیسس نیوزلندی تهیه شدند. کشت 24 ساعته روی محیط BHI Agar از هر سه میکروارگانیسم در دمای 37 درجه سانتی‌گراد در شرایط هوازی در انکوباتور انجام شد. بعد از 24 ساعت، از کلنی میکروارگانیسم ها غلظت نیم مک فارلند تهیه شد. کشت چمنی میکروارگانیسم‌ها درون پلیت‌های حاوی محیط کشت BHI Agar انجام شد. درون هر یک از پلیت‌ها 4 چاهک برای 4 غلظت 5/0، 1، 3 و 5 درصد ایجاد شد. سپس یک قطره از محلول‌های فنی‌توئین با غلظت معین درون این چاهک ها ریخته شد. برای هر کدام از گونه‌های میکروارگانیسم یک چاهک کلرهگزیدین 2/0 درصد به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد. پلیت‌ها درون انکوباتور قرار داده شده و پس از 24 ساعت جهت مشاهده نتایج از انکوباتور خارج شدند. قطر هاله عدم رشد با استفاده از کولیس اندازه‌گیری گردید. به منظور اطمینان از صحت روند انجام کار و نتایج، این مراحل 3 بار تکرار شد.
یافتهها: قطر هاله عدم رشد در اطراف کلنی میکروارگانیسم‌های کاندیدا آلبیکنس، استافیلوکوک اورئوس و اکتینومیسس نیوزلندی با هر 4 غلظت فنی‌توئین، صفر میلی‌متر اندازه‌گیری شد.
استنتاج: فنیتوئین بر میکروارگانیسمهای شایع آلودهکننده زخمهای دهان در محیط کشت اثر ضد میکروبی ندارد.
 
عباس رئیسی، قاسم فرجانی کیش، پویا صلاحی،
دوره 29، شماره 173 - ( خرداد 1398 )
چکیده

سابقه و هدف:  امروزه با توجه به شیوع دیابت، ترمیم ضعیف زخم در بیماران دیابتی مساله ای جدی برای بهداشت عمومی محسوب می­شود. در این مطالعه اثرات پماد عصاره برگ زیتون بر ترمیم زخم پوستی در موشهای صحرایی دیابتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها: 36 موش صحرایی نر به سه گروه کنترل، پماد عصاره برگ زیتون و پماد درماهیل تقسیم شدند. دیابت، توسط یک دوز تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg65) ایجاد شد. پس از 3 روز، قند خون ناشتا با استفاده از گلوکومتر اندازهگیری شد و موشهای صحرایی با سطوح قندخون بالاتر ازmg/dl 250 به عنوان دیابتی در نظر گرفته شدند. تحت بیهوشی یک برش دایره ای تمام ضخامت به قطر 10 میلیمتر بر روی ناحیه پشتی گردن ایجاد شد. حیوانات در گروههای کنترل و درمان تا پایان مدت آزمایش یک بار در روز به ترتیب آب مقطر و پماد دریافت کردند. جهت بررسی اثرات پماد برگ زیتون بر زخمهای دیابتی، مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی در روزهای 4، 7،10 ، 14، 21 انجام شد.
یافتهها: در تمامی روزها شاخصهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی ترمیم زخم در گروههای درمان شده با پماد برگ زیتون و درماهیل در مقایسه با گروه کنترل به طور معنیداری بهتر بود (05/0< P). اگرچه انقباض زخم در گروه پماد درماهیل نسبت به پماد عصاره برگ زیتون بیشتر بود (05/0< P)، تفاوت معنیداری بین این دوگروه از لحاظ شاخصهای میکروسکوپی ترمیم زخم مشاهده نشد.
استنتاج: مطالعه حاضر بیانگر این است که التیام زخم در موشهای دیابتی درمان شده با عصاره برگ زیتون بهطور معنیداری ارتقا مییابد.
 
علی آقاجانی، مهدی عباس تبار، علیرضا خلیلیان، ایمان حقانی، پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی،
دوره 29، شماره 173 - ( خرداد 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: در دهههای اخیر، تلاشهایی در جهت بررسی خواص و جایگزینی مواد ضد عفونیکننده طبیعی با قدرت اثر مشابه و یا حتی بهتر و معایب کمتر نسبت به مواد سنتتیک صورت گرفته است. مطالعه پیش رو با هدف مقایسه دو ماده ضد عفونی کننده طبیعی درمنه کوهی (آرتیمزیا) و آویشن با دو ماده صنعتی دکونکس و هیپوکلریت سدیم علیه کاندیدا آلبیکانس صورت گرفته است.
مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی تعداد 128 دنچر رزین آکریلی تهیه شد. پس از تلقیح کاندیدا آلبیکانس بر روی هر دنچر، دنچرها به 4 گروه 32 تایی تقسیم شدند. در هر گروه یکی از 4 ماده ضد عفونیکننده دکونکس، هیپوکلریت سدیم، آویشن و آرتیمزیا در 4 غلطت 1/0 ، 01/0 ، 001/0 و 0001/0 جهت مقایسه اثر ضد عفونیکنندگی اعمال شد. برای مقایسه گروه ها از آزمون T مستقل استفاده شد و دادهها توسط نرمافزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: پس ازاعمال چهارماده ضدعفونیکننده به مدت 10 و 60 دقیقه، دکونکس دارای بیشترین اثرضدعفونیکنندگی بود (05/0< P). دراثرآویشن و آرتیمزیا بعداز 60 دقیقه درمقایسه با 10 دقیقه تفاوت معنیدار نبود. با این وجود، اثر آویشن و آرتیمزیا پس از 60 دقیقه افزایش مییابد.
استنتاج: نتایج مطالعه حاضر بیانگر تاثیر ضدعفونی کنندگی بیشتر مواد شیمیایی در مدت زمان کمتر نسبت به مواد طبیعی میباشد ولی در زمان طولانیتر آویشن وآرتیمزیا اثری نزدیک تر به مواد سنتتیک دارند.
 
سعید رضا انتظاری، پویا درخشان، آرزو درویشی، محمود رضا آل بویه،
دوره 29، شماره 179 - ( آذر 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: کاهش درد پس از اعمال جراحی زانو سبب افزایش رضایتمندی و کاهش مشکلات بیماران میشود. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر پیش داروهای خوراکی دکسترومتورفان، گاباپنتین و ترکیب گاباپنتین به همراه دکسترومتورفان بر میزان کاهش درد پس از اعمال جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی جلویی و خلفی زانو  با بیهوشی عمومی، انجام شده است.
مواد و روشها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، تعداد 114 بیمار کاندید اعمال جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی جلویی و خلفی زانو با بیهوشی عمومی  در بیمارستان رسول اکرم تهران در سال 1396 به صورت در دسترس انتخاب شده و به سه گروه تقسیم شدند، که شامل گروه های  دریافت کننده دکسترومتورفان، گاباپنتین و گاباپنتین به همراه دکسترومتورفان بودند . سپس شدت درد (NRS) و میزان مسکن مصرفی و امتیاز Ramsay  در آن ها مقایسه شد.
یافتهها: میزان کاهش شدت درد در بیماران مورد بررسی به میزان معناداری در گروهی که ترکیب دکسترومتورفان و گاباپنتین را دریافت نمودند، بیش از دو گروه دیگر بود(0001/0=P). میزان مصرف مسکن پتدین به میزان معناداری در گروهی که ترکیب دکسترومتورفان و گاباپنتین را دریافت نمودند، کم تر از دو گروه دیگر بود(004/0=P).
استنتاج: بر اساس مطالعه حاضر، پیش داروی خوراکی گاباپنتین به همراه دکسترومتورفان بر میزان کاهش درد پس از اعمال جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی جلویی و خلفی زانو اثربخشی خوبی دارد که بیش از هر یک از این دو دارو به تنهایی میباشد. لذا استفاده از ترکیب این پیش داروهای خوراکی جهت اداره درد پس از اعمال جراحی آرتروسکوپی رباط صلیبی زانو توصیه میشود.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 9N20141127020112IRCT


تهمینه بامدادیان، محمد ابراهیمی ساروی، فرهاد ثبوتی، پویا جنتی، سحر چپرلی، جمشید یزدانی چراتی، نسرین خاکی،
دوره 29، شماره 180 - ( دی 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: یکی از مهمترین چالشهای دندان پزشکان، تحویل روکشی با مارژینال فیت و مارژینال گپ مناسب به بیمار است. تراش ۱۳۵ درجه مزایایی چون سهولت تکنیکی و ثبت مناسب خط خاتمه تراش را دارد. علیرغم این مزایا، تحقیقات چندانی بر روی این نوع تراش انجام نشده است. این مطالعه با هدف مقایسه تراش ۱۳۵ درجه با شولدر بول از نظر تطابق، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه نیمه تجربی، بر روی دو دندان مولر اول مندیبل با نسج تاجی سالم و اندازه مشابه، تراش شولدر بول و تراش ۱۳۵ درجه انجام شد. از هر دو دندان قالب تهیه و روی هر دای،۳۱ عدد روکش ساخته شد. نمونههای آغشته به fit checker توسط universal testing machine تحت نیروی ۴۰ نیوتن به مدت ۳ دقیقه قرار گرفتند و زیر لوپ با بزرگنمایی ۴۰ برابر در سه نقطه از هر بعد اندازهگیری و ثبت شد. جهت آنالیز دادهها و مقایسه تطابق تراش‌‌ها از آزمونهای آماری Kolmogorov-Smirnov و Wilcoxon در SPSS version24 استفاده گردید و در محاسبات، ۰۵/۰ P معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها: میانگین مارژینال فیت در تراش شولدر بول ۰۹۰۷/۵۵ میکرون و در تراش ۱۳۵ درجه میزان آن ۲۵۸۷/۵۵ میکرون به دست آمد. در مورد مارژینال گپ، برای تراش شولدر بول ۷۲۴۵/۱۹ میکرون و برای تراش ۱۳۵ درجه ۹۷۴۵/۰ میکرون حاصل شد.
استنتاج: لذا جهت کاربرد این دو خط تراش، تراش ۱۳۵ درجه نسبت به شولدر بول کارایی کلینیکی بهتری میتواند داشته باشد.
حسین رحیمی، نسیم مهرپویا، احمد نصیری فورگ، سید ابوالفضل وقارسیدین،
دوره 30، شماره 187 - ( مرداد 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: در ایران سرطان‌ها سومین عامل مرگ‌ومیر محسوب می‌شوند. سرطان موجب مخدوش شدن ابعاد عملکردی کیفیت زندگی می‌شود. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر شأن درمانی بر ابعاد عملکردی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان انجام شد.
مواد و روشها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی شاهددار است که در سال 1398 روی 76 بیمار مبتلا به سرطان دارای پرونده در بیمارستان ایرانمهر بیرجند انجام شد. قبل از مداخله، فرم دموگرافیک و پرسشنامه بعد عملکردی کیفیت زندگی بیماران سرطانی تکمیل شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی در گروههای مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، شأن درمانی در 3 تا 4 جلسه 45-30 دقیقه‌ای، انجام شد. در گروه کنترل، مداخلهای انجام نشد. 4 هفته پس از مداخله، پرسشنامه بعد عملکردی تکمیل شد.
یافتهها: نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که قبل از مداخله، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات ابعاد مختلف بُعد عملکردی بین دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشت(05/0<P). 4 هفته بعد از مداخله، میانگین و تغییرات میانگین نمرات عملکرد هیجانی و اجتماعی، افزایش معناداری در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل داشت (05/0P<)؛ اما میانگین نمرات عملکرد جسمانی، ایفای نقش و عملکرد شناختی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل تغییرات معناداری نداشت (05/0<P). میانگین نمره کلی بُعد عملکردی، افزایش معناداری در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل نشان داد(05/0P<).
استنتاج: شأن درمانی میتواند به‌عنوان یکی از روشهای حمایتی- تسکینی در بهبود بُعد عملکردی کیفیت زندگی بیماران سرطانی مورد توجه قرار گیرد.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 1N20190604043820IRCT
زهرا یزدانی، پویان مهربان جوبنی، پوریا بیپروا، علیرضا رفیعی،
دوره 30، شماره 187 - ( مرداد 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: سرطان یکی از چالش‌های مهم سلامت در جهان می‌باشد. درمانهای رایج این بیماری عمدتا موفقیت‌آمیز نبوده و با عوارض جانبی متعددی همراه است. پلاسمای اتمسفری سرد (CAP) موضوع تحقیق جدیدی در درمان سرطان می‌باشد. این مطالعه باهدف ارزیابی تأثیر سمیت CAP بر مدل‌های سلولی سرطان‌های شایع در مقایسه با سلول‌های طبیعی انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه، از دستگاه CAP گاز آرگون برای تیمار رده‌های سلولی سرطان‌های ملانومای موشی (B16-F10)، رده سرطانی انسانی پستان (MCF-7) و ریه انسانی (A549) در مقایسه با سلول‌های نرمال فیبروبلاست موشی (L929) و اپیتلیال تنفسی نامیرا شده انسانی (Beas) استفاده شد. برای هر رده سلولی نرمال و یا سرطانی، تیمارها به این صورت انجام شد: گروه بدون درمان، تحت درمان با CAP به مدت 20 ثانیه، 30 ثانیه و گروه آخر به مدت 40 ثانیه تحت تابش قرار گرفتند و مورفولوژی و قابلیت تکثیر سلول‌ها در فاصله زمانی 24 و 48 ساعت بعد از مواجهه با CAP ارزیابی شد.
یافتهها: درصد زنده ماندن سلول‌های سرطانی تیمارشده با  CAPبه‌طور معنی‌داری نسبت به سلول‌های تیمار نشده کاهش یافت. پس از 24 ساعت تیمار 30 ثانیه‌ای با CAP زنده‌مانی رده‌های سلولی A549 و MCF-7 به ترتیب به 9/33 و 5/49 درصد کاهش یافت. همچنین 40 ثانیه تیمار، باعث کاهش زنده‌مانی سلول‌های B16-F10 به 9/37 درصد شد، اما CAP سمیت ناچیزی بر سلول‌های L929 داشت. به علاوه تأثیر CAP تا حدود زیادی وابسته به زمان تأثیر است و سمیت آن از 24 به 48 ساعت افزایش می‌یابد.
استنتاج: مطالعه حاضر نشان داد تأثیر CAP بر سلول‌های سرطانی یک تأثیر انتخابی می‌باشد و وابسته به دوز تابش و مدت مواجهه سلول‌ها با ترکیبات تولیدشده توسط CAP است. می‌توان از CAP به علت سمیت فوق‌العاده بر سلول‌های سرطانی و انتخابپذیری بالا برای درمان سرطان استفاده کرد.
حسین محسنی پویا، سید ابوالحسن نقیبی، یدا... جنتی، علی قائمیان،
دوره 30، شماره 188 - ( شهریور 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: حمایت اجتماعی، مهمترین ویژگی است که علاوه بر خنثیسازی و تاثیر بر فشارهای روانی، میتوانند نقش مهمی درایجاد، حفظ و ارتقای سلامتی ایفا نمایند. ازاین رو توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، اهمیت بسیار مییابد. لذا این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و مولفههای سبک زندگی در بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که برروی بیماران مبتلا انفارکتوس میوکارد در سال 1398 انجام شد. دراین مطالعه 176 نفراز بیماران به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار مطالعه شامل پرسشنامه استاندارد سبک زندگی و حمایت اجتماعی فلیپس بود. جمعآوری دادهها براساس اطلاعات پرونده و از طریق مصاحبه مستقیم با بیماران انجام شد.
یافتهها: میانگین نمره حمایت اجتماعی و سبک زندگی در این بیماران به ترتیب31/0 ±32/ 18 و01/7 ±47/147 بود. نتایج مطالعه نشان داد که حمایت اجتماعی با مولفههای فعالیت فیزیکی (31/0=r و 001/0>P)، رشد معنوی (29/0=r و 001/0>P) و ارتباطات بین فردی (26/0=r و 001/0>P) سبک زندگی بیماران ارتباط آماری معنیداری دارد.
استنتاج: حمایت اجتماعی از بیماران، خصوصاً در بیماران قلبی میتواند بر ارتباطات بین فردی، رشد معنوی و فعالیت فیزیکی تاثیرگذار باشد. بنابراین خانواده، دوستان، ارائهدهندگان خدمات درمانی و سایرین بایستی در زمینه حمایت هر چه بیشتر از بیماران قدم بر دارند.
ضیاءالدین اخوان راد، محمد تقی مقدم نیا، احسان کاظم نژاد لیلی، مسعود خسروی، لطیف پناهی، سمیه پوی، آمنه مسیبی، مجید پورشیخیان،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: افت فشارخون و تغییر در علائم حیاتی از شایعترین عوارض جدی حین همودیالیز میباشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از محلول دیالیز سرد بر وضعیت همودینامیک بیماران تحت همودیالیز انجام شد.
مواد و روشها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد است که بر روی 99 بیمار دیالیزی در بیمارستان رازی رشت در سال 1398 انجام شد. آزمودنیها ابتدا طی سه جلسه دیالیز، با محلول دیالیز با دمای 37 درجه سانتیگراد و سه جلسه بعدی با محلول دیالیز سرد با دمای 5/35 درجه سانتی گراد تحت همودیالیز قرار گرفته و فشارخون و نبض آنها ثبت شد. جهت تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و از آزمون‌های آماری تی زوجی و تی مستقل استفاده شد.
یافتهها: براساس یافتههای مطالعه، تغییرات فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بین دو دمای 5/35 و 37 درجه سانتیگراد از لحاظ آماری اختلاف معنیداری داشت(001/0>P). همچنین در دمای 5/35 درجه سانتی گراد میانگین و انحرافمعیار تغییرات فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، از قبل به بعد از دیالیز نسبت به دمای 37 درجه سانتیگراد، بیشتر بود. همچنین تغییرات نبض از قبل به بعد از دیالیز بین دو دمای 5/35 و 37 درجه سانتیگراد معنیدار بود (001/0>P).
استنتاج: براساس یافتههای مطالعه حاضر، استفاده از محلول دیالیز سرد میتواند موجب ثبات وضعیت همودینامیک بیماران حین دیالیز میشود و استفاده از آن توصیه میشود.
 
شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 9N20080825001083IRCT

 
حسین محسنی پویا، یدا... جنتی، فرشته مجلسی، نورالدین موسوی نسب،
دوره 30، شماره 194 - ( اسفند 1399 )
چکیده

سابقه و هدف: خودکارآمدی، پیشنیاز مهم رفتار، خصوصاً رفتارهای پیشگیرانه از بیماری کووید-19 است. شناسایی عواملی که منجر به افزایش خودکارآمدی در افراد میگردد، میتواند راهگشای تصمیمگیریهای لازم در جهت تغییر رفتار افراد جامعه باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین خودکارآمدی با حساسیت، شدت درک شده نسبت به رفتارهای پیشگیرانه بیماری ویروس کووید 19 در بیماران مراجعهکننده به درمانگاههای معین (ره) شهرستان ساری، انجام پذیرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی تحلیلی، بر روی 268 بیمار مراجعهکننده به مراکز معین کرونا شهرستان ساری در سال 1399 انجام شد. روش نمونهگیری به صورت هدفمند و در دسترس، و جمعآوری دادهها به صورت آنلاین و از طریق پرسشنامه محقق ساخته 3 بخشی بود.
یافتهها: میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 6/8±81/36، و 5/17 درصد افراد مورد مطالعه مبتلا به کرونا بودند. 3/81 درصد افراد برای ضدعفونی کردن دستهای خود از آب و صابون استفاده میکردند. بین خودکارآمدی و شدت درک شده (257/0-068/0: CI 95% و 163/0:B) و نیز خودکارآمدی و حساسیت درک شده (267/0060/0: CI 95% و 164/0 :B) همبستگی معنیداری وجود داشت. همچنین حساسیت و شدت درک شده، 10 درصد از واریانس خودکارآمدی را پیشبینی کردند.
استنتاج: شدت و حساسیت درک شده افراد جامعه نسبت به رعایت اصول پیشگیری از بیماری کرونا میتواند در خودکارآمدی افراد تاثیر داشته باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb