دوره 31، شماره 199 - ( مرداد 1400 )                   جلد 31 شماره 199 صفحات 178-174 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1276 مشاهده)
سابقه و هدف: ناشنوایی یک اختلال رایج حسی میباشد. مطالعات نشان دادهاند ناشنوایی در 50 درصد موارد علل ژنتیکی (وراثتی) و در 50 درصد باقیمانده غیر وراثتی، علل محیطی و ناشناخته دارد. هدف از این مطالعه، بررسی ﻧﻘﺶ ازدواج ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی و رابطه بین نوع و الگوی توارثی ناشنوایی در خانواده‌‌های دارای بیش از یک بیمار ناشنوا در استان گلستان است.
مواد و روشها: 165 ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪه آنها در اداره ﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد طی سال­های 1398-1399 ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻰ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد ﺑﻴﻤـﺎر و ﻣﻴـﺰان ﻧﺎﺷـﻨﻮاﻳﻰ ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدﻳﺪ. دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار SPSS آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ.
یافتهها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه، 71/9 ± 67/27 سال بود. 1/42 درصد و 9/57 درصد ناشنوایان بهترتیب زن و مرد بودند. در 85 درصد موارد، عامل ژنتیکی و 15 درصد موارد عامل اکتسابی از علل ناشنوایی شناخته شد که از میان علل ژنتیکی الگوی توارث 9/90 درصد جمعیت از نوع اتوزومی مغلوب و 1/9 درصد موارد از نوع اتوزوم غالب بود. علاوه بر این، 70 درصد ازدواج ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در 80 درصد موارد، ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﻣﻴﻠﻰ از ﻧﻮع درﺟﻪ ١ ﺑﻮد.
استنتاج: عامل ژنتیکی با الگوی توارث اتوزوم مغلوب، شایعترین عامل ناشنوایی است. آﮔﺎﻫﻰ زوجﻫﺎ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ازدواج ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی و اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ژﻧﺘﻴﻜﻰ در این زمینه، ﺿﺮوری به نظر میرسد.
متن کامل [PDF 2499 kb]   (610 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش کوتاه | موضوع مقاله: شنوایی شناسی(اودیولوژی)

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.