مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
http://jmums.mazums.ac.ir/find-1.48.26.fa.html
برگشت به اصل مطلب