دوره 24، شماره 111 - ( فروردین 1393 )                   جلد 24 شماره 111 صفحات 66-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hasanzadeh R, Hosseini S H, Abedini M, Enayati H. The Relationship of Possible Risk Factors in Prevalence of Post Stroke Depression . J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24 (111) :60-66
URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-3546-fa.html
حسن زاده رمضان، حسینی سید حمزه، عابدینی محمود، عنایتی حسن. مطالعه ارتباط عوامل خطر ساز با شیوع افسردگی متعاقب سکته مغزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1393; 24 (111) :66-60

URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-3546-fa.html


چکیده:   (9571 مشاهده)
زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف : اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﺧﻠﻘﻲ در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ اﺳـﺖ . ﺳـﻜﺘﻪ ﻣﻐـﺰی ﻳﻜـﻲ از ﺑﻴﻤﺎر یﻫﺎی ﻧ ﻮروﻟﻮژﻳﻚ و از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﻴﻮع اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ : اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی در دﺳﺘﺮس، روی 116 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﻮﻋﻠﻲ ﺳـﻴﻨﺎ ﺳـﺎری اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ . ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺳـﻜﺘﻪ ﻣﻐـﺰی ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻲ ﺗﻲ اﺳﻜﻦ ﻳﺎ ام آر آی ﻣﻐﺰ ﺗ ﺄﻳﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد . ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﺑـﺮ اﺳﺎس DSMIV و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ HADS ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸ ﺎت ﭘﺎرا ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ، ﭘﺲ از ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗ ﺄﻳﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﺮا ه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓـﺰار spss16 و ﺗـﺴﺖ ﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻛﺎی دو و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ : ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 47/4 درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓـﺴﺮدﮔﻲ در زﻧـﺎن 29/3 درﺻﺪ و در ﻣﺮدان 18/1 درﺻﺪ ﺑﻮد . وﻓﻮر اﻓﺴﺮدﮔﻲ در زﻧﺎن ﺑ ﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮ د. ﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داری ﺑﻴﻦ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻴﻤﺎران وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰی و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄـﺮ ﺳﺎز ﺳﻜﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ، ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ( دﻳﺎﺑﺖ )، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ (ﻫﻴﭙﺮ ﺗﺎﻧﺴﻴﻮن )، ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨ ﻲداری وﺟـﻮد داﺷـﺖ . ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده آزﻣﻮن ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺠﺬور ﻛﺎی دو، ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داری ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران داﺷﺖ وﻟﻲ در رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﻟﺠـﺴﺘﻴﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻨﺘﺎج: ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﺳـﻜﺘﻪ ﻣﻐـﺰی از ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐـﺰی ﺑـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄﺮﺳـﺎز ی ﻫـﻢ ﭼـﻮن ﺟـﻨﺲ ، دﻳﺎﺑـﺖ و ﻫﻴﭙﺮﺗﺎﻧـﺴﻴﻮن ارﺗﺒـﺎط دارد ﻛـﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ، درﻣﺎن و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑ ﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻓـﺴﺮد ﮔﻲ ﺑﻴﻤـﺎران، ﺧـﺼﻮﺻﺎً درﺟـﻨﺲ ﻣ ﺆﻧـﺚ ﻛﺎﺳـﺘﻪ و اﻣﻴـﺪ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
متن کامل [PDF 214 kb]   (2056 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي-کامل | موضوع مقاله: قلب و عروق

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb