Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 16, Number 55 (2006-9)


Intraperitoneal bladder rupture after normal vaginal delivery, case report
گزارش یک مورد از پارگی داخل صفاقی مثانه بدنبال زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Dermatofibrosarcoma protuberans, a case with repeated recurrence
درماتو فیبرو سارکوم پروتوبرنس ، معرفی یک بیمار با عودهای مکرر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Testicular microlithiasis and cryptorchidism a case report
گزارش یک مورد میکرولیتیازیس بیضه و کریپتورکدیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of Acne vulgaris in the schools of Sari, Iran during 2003-2004
بررسی فراوانی آکنه و لگاریس در مدارس شهر ساری، سال 83-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effective method for postering thinking dispositions of learners
ارزشیابی اصیل: شیوه ای موثر برای پرورش منش های تفکر یادگیرندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The educational needs at time of hospital discharge of patients who have undergone coronary artery bypass graft (CABG)
بررسی مقایسه ای نیازهای آموزشی هنگام ترخیص از دیدگاه بیماران زن و مرد تحت عمل بای پس عروق کرونر (CABG) در بیمارستان های شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of anesthesiologist residency on mortality of patients in ICU in Imam Khomeini teaching hospital of Mazandaran Medical University, Sari (2000 – 2004)
بررسی تاثیر اقامت متخصص بیهوشی بر میزان مرگ و میر بیماران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی (ره ) ساری، سال 1383-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of infertile husbands’ and wives’ point of view to infertility and marital adjustment in patients reffering to Royan infertility center of Tehran in 2005
بررسی دیدگاه زوجین نابارور نسبت به نازایی و سازگاری زناشویی در مراجعین به مرکز نازایی رویان تهران، سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of diabetic retinopathy and risk factors among diabetic patients attending to Imam Khomeini hospital in Sari
بررسی شیوع رتینوپاتی دیابتی و عوامل خطر مربوط به آن در نزد بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of anti Chlamydia antibodies in tubal and non-tubal infertile patients
بررسی مقایسه ای سطح آنتی بادی سرمی ضد کلامیدیایی در بیماران نابارور با فاکتور لوله ای و غیر لوله ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of obesity and its associated factors in population aged 20 to 70 years in urban areas of Mazandaran
شیوع چاقی و برخی عوامل مرتبط با آن در جمعیت شهری 20 تا 70 ساله مناطق مرکزی استان مازندران (سال 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The necessity of vein catheter use during normal labour
بررسی موارد نیاز به استفاده از کاتتر وریدی در جریان زایمان طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of urine albumin ratio to creatinine in hypertensive patients with or without left ventricular hypertrophy
مقایسه نسبت آلبومین به کراتینین ادرار بیماران مبتلا به فشارخون با هیپرتروفی بطن چپ و بیماران فاقد آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of tea cups washing water contamination to fecal coliform at traditional tea shops in Sari, Iran
میزان آلودگی کلیفرم در آب تشطک قهوه خانه های شهرستان ســاری، سال 82-83
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between emotional intelligence and marital satisfaction, and their structural relation among discordant and well-adjusted couples in Sari, Iran
مقایسه سطوح هوش هیجانی و رضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological survey of suicide in Golestan province in the North of Iran (2003)
همه گیری شناسی خودکشی در استان گلستان (سال1382)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of measured spirometric values of nonsmoker healthy adults in Sari city with some standard predicted equations
مقایسه مقادیر اسپیرومتری اندازه گیری شده افراد سالم بالای 18 سال با استانداردهای جهانی در ساکنین شهر ساری، سال 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness during general anesthesia for caesarian section
بررسی میزان آگاهی (awareness) در طی بی هوشی عمومی جهت سزارین در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 83-84
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract of Origanum vulgare and Melilotus officinalis on production of nitric oxide (NO) in cultured vascular endothelial cells (mouse endothelioma F-2 cell line)
مطالعه اثر عصاره آبی Origanum vulgare و Melilotus officinalis بر میزان نایتریک اکساید (NO) تولید شده توسط سلول های اندوتلیوم عروقی کشت شده (mouse endothelioma F-2 cell line)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The cytotoxic effects a of ACA1 on human melanoma cell line
بررسی سمیت فرآورده گیاهی ACA1 بر رده سلول سرطانی ملانومای انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Umbilical venous administration of different dosages of saline on the length of the third stage of labor
تاثیر تزریق حجم های مختلف نرمال سالین داخل ورید بندناف بر طول مرحله سوم زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of theophyline on contrast nephropathy in patients with coronary
بررسی اثر تئوفیلین بر کنتراست نفروپاتی ناشی از آنژیوگرافی شرایین کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the frequency of nausea and vomitting, patients, and surgeons, satisfaction based on different anesthesia techniques in cataract surgery
بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی تهوع و استفراغ، رضایت مندی بیمار و جراح طی روش های گوناگون بیهوشی در بیماران عمل جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrastractural study of cells involved in the healing of the parietal bone defects after implantation ofoctacalcium phosphate (OCP) combined with bone matrix gelatin (BMG) in rat
مطالعه فراساختمان سلول های درگیر در روند ترمیم ضایعات استخوانی به دنبال کاشت ترکیب اکتاکلسیم فسفات (OCP) وماتریکس ژلاتینه استخوان (BMG) در استخوان پاریتال موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effectiveness of weekly and daily iron supplementation in pregnant women in rural health centers of Mazandaran province, 1383
مقایسه تاثیر تجویز هفتگی و روزانه مکمل آهن بر میزان هموگلوبین و فریتین سرم زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی روستایی شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles