Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 29, Number 173 (2019-6)


Correction to: Frequency of Psychiatric and Psychological Disorders in Patients with Type II Diabetes
اصلاحیه : بررسی فراوانی اختلالات روان پزشکی و روان شناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correction to: Intestinal Parasitic Infections in Patients Attending Gastrointestinal Clinics
اصلاحیه : بررسی عفونت‌های انگلی روده‌ای در مبتلایان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Letter to editor " Applying High-quality DNA Melting Curve Analysis in Identifying Staphylococcus aureus and Methicillin-resistant Strains "
نقد به مقاله " آنالیز منحنی ذوب DNA با کیفیت بالا (HRM) به منظور شناسایی استافیلوکوک اورئوس و سویه مقاوم به متی سیلین "
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Current Status and Future Potential of Transdermal Patches as a Promising Drug Delivery System
مروری بر پچ های پوستی موجود و آینده ی آن ها به عنوان سیستم دارو رسانی رو به پیشرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of Nurses and Nursing Students to Spiritual Care in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis
نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به مراقبت معنوی در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Demographic Characteristics, Shift Work, and Job Demands on Nurses Safety Attitude
بررسی تاثیر ویژگی های دموگرافیک، نوبت کاری و تقاضای شغلی بر نگرش ایمنی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Delirium after Hip Fractures Surgery
بررسی فراوانی دلیریوم و عوامل مرتبط با آن بعد از جراحی مفصل لگن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Vitamin B12 and Nitrous Oxide Neurotoxicity in Operating Room Staff and other Hospital Staff: A Multicenter Study
مقایسه سطح ویتامین B12 و فراوانی نوروتوکسیسیتی ناشی از گازنیتروژن اکسید (N2O) در کارکنان اتاق عمل و سایر بخش ها یک مطالعه چند مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of c.1905+1G>A Mutation in DPD Gene among Patients with Colorectal Cancer in Mazandaran Province
بررسی فراوانی جهش c.1905+1G>A در ژن DPD در بیماران مبتلا به سرطان کولون در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Leishmania spp. in Negative Smears of Patients with Cutaneous Leishmaniasis in Bam, Southeast Iran
شناسایی مولکولی انگل لیشمانیا در اسمیرهای منفی بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی در شهرستان بم، جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Textbook Content Analysis Based on the Viewpoints of Dentistry Students: The Case of "English for Dentistry Students"
ارزیابی محتوای آموزشی کتاب "زبان انگلیسی برای دانشجویان دندانپزشکی" از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of Midwives Self-Efficacy for Labor Support Scale
ویژگی‌های روانسجی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی ماماها برای حمایت از مادران در لیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Investigation of Acute Q Fever in North of Iran
بررسی اپیدمیولوژیک موارد بستری شده تب کیو در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orthodontic Treatment Need in 12-14 Year-Old School Students in Sari, Iran
میزان نیاز به درمان ارتودنسی در دانش آموزان 12- 14 ساله شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Continuous Flushing on Patency Time of Peripheral Intravenous Catheters
تاثیر فلاشینگ پیوسته بر مدت زمان باز ماندن کاتتر داخل وریدی محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Teriparatide (CinnoPar®) in Treatment of Non::union:: Bone Fractures
اثر داروی سینوپار (تری پاراتید) در درمان جوش نخوردن شکستگی های استخوان های بلند اندام ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression, Anxiety, and Quality of Life in Breast Cancer Patients with Depression Receiving Citalopram and Supportive Group Psychotherapy: A Six-month Longitudinal Study
وضعیت افسردگی، اضطراب و کیفیت زندگی در بیماران سرطان پستان مبتلا به افسردگی تحت درمان با سیتالوپرام و روان درمانی حمایتی گروهی در شش ماه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Emotionally Focused Couple Therapy and Integrative Behavioral Couple Therapy in Improving the Symptoms of Emotional Regulation in Couples with Marital Conflict
مقایسه اثربخشی رویکردهای تلفیقی، زوج درمانی متمرکز بر هیجان با زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در بهبود علائم تنظیم هیجانی زوج های دارای تعارض زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Resistance Training and Lifestyle Modification on TCD4+cell Count and Body Composition of HIV+ Patients
اثر تمرین مقاومتی و مداخله سبک زندگی بر تعداد لنفوسیت های TCD4+ و ترکیب بدن بیماران مبتلا به عفونت اچ.آی.وی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection of Bacterial Etiology of Rheumatoid Arthritis
تشخیص مولکولی اتیولوژی باکتریایی بیماری آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Antifungal Effect of Sodium Hypochlorite, Deconex, Zataria multiflora, and Artemisia aucheri on the Surface of Acrylic Resin Dentures: An Experimental Study
مقایسه خاصیت ضدعفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم، دکونکس، آویشن و آرتیمزیاروی سطح دنچر هایکامل رزین آکریلی: مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Healing Effects of Olive Leaf Extract Ointment and Dermaheal Ointment on Cutaneous Wound in Diabetic Rats
مقایسه اثرات التیامی پماد عصاره برگ زیتون با پماد درماهیل بر زخم های پوستی در موش های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Protein Complexes in Muscular Atrophy Using Interaction Map Analysis
بررسی خوشه های پروتئینی در بیماری آتروفی عضلانی با استفاده از آنالیز شبکه تعامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 172 (2019-5)


Newest Targets for Anticonvulsant Agents: An Overview
جدیدترین هدف ها برای عوامل ضد تشنج: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Candida auris, an Emerging Fungal Pathogen
کاندیدا اوریس، پاتوژن قارچی نوظهور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Assessment Tools for Oral Feeding in Term and Preterm Infants
مروری بر ابزارهای ارزیابی تغذیه دهانی نوزادان پره ترم و ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Treatment of Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus by Persian Medicine: A Case Report
درمان هیدروسفالی ایدیوپاتیک با فشار نرمال توسط طب ایرانی: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Pattern of Social Network Use in Medical Students, Sari, Iran
بررسی فراوانی و الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Mortality for Coronary Artery Bypass Grafting and Its Associated Factors in Mazandaran Heart Center
بررسی فراوانی مورتالیتی CABG و عوامل مرتبط با آن در مرکز جراحی قلب حضرت فاطمه زهرا (س) مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Daily Intake of Pesticide Residues in Melon and Watermelon Samples in Kashan, Iran
تخمین میزان دریافت روزانه باقیمانده سموم کشاورزی در هندوانه و خربزه عرضه شده در شهرستان کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and Pro-oxidant Effects of Aminoguanidine on HepG-2 Hepatocellular Carcinoma Cell Line
تأثیر آنتی اکسیدانی و پرواکسیدانی آمینوگوانیدین بر رده سلولی سرطان کبد انسان (HepG-2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Crocin on Oxidative Stress Indices in Rat Brain Demylated with Ethidium Bromide
تاثیر کروسین بر شاخص های استرس اکسیداتیو مغز موش صحرایی دمیلینه شده با اتیدیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Progression of Retinopathy in Type 2 Diabetes
عوامل موثر برمدت زمان تشخیص دیابت نوع 2 تا ابتلا به رتینوپاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of the Recombinant Plasmid Expressing AID under the Control of Temperature-sensitive Promoter of Bacteriophage Lambda
ساخت پلاسمید نوترکیب بیان کننده ژن AID تحت کنترل پروموتر حساس به حرارت باکتریوفاژ لامبدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of Health Center Staff towards the Components of Patient Safety Culture and Assessing Patient Satisfaction, Amol, Iran
ارزیابی نگرش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آمل نسبت به مولفه های فرهنگ ایمنی بیمار و بررسی رضایتمندی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Service Recipients and Providers in Health Centers with Urban Family Physician Services and Other Health Centers in Sari and Gorgan, North of Iran
رضایتمندی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت در مراکز مجری و غیر مجری برنامه پزشک خانواده شهری در شهرستان های ساری و گرگان سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biofixation of Carbon Dioxide from Kerosene Combustion and Biomass Production by Spirulina
تثبیت زیستی دی اکسیدکربن حاصل از احتراق نفت سفید و تولید همزمان زیست توده توسط ریزجلبک اسپیرولینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Process Performance with DC Current in Treatment of Poultry Slaughterhouse Wastewater Using Aluminum Electrodes
کارایی فرآیند لخته سازی الکتریکی با جریان مستقیم در تصفیه پساب کشتارگاه مرغ با استفاده از الکترودهای آلومینیومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Sexual Counseling based on PLISSIT Model on Sexual Functioning in Women with Polycystic Ovarian Syndrome
اثر بخشی مشاوره جنسی بر اساس مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cognitive Functions in Epileptic Patients on Lamotrigine and Other Antiepileptic Drugs
بررسی عملکردهای شناختی در بیماران مصروع تحت درمان با داروی لاموتریژین در مقابل با دیگر داروهای ضد صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Cooling Gel Pad and Non-Nutritive Sucking on Pain during Hepatitis Vaccination in Newborn Infants: A Randomized Controlled Clinical Trial
مقایسه تأثیر سرمای موضعی و مکیدن غیر مغذی بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت "ب" در نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Carba NP Method for Rapid Detection of Pseudomonas aeruginosa Isolates Producing Carbapenemase Enzymes
ارزیابی روش CarbaNP برای شناسایی سریع ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا مولد آنزیم های کارباپنماز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trehalose on the Expression of Heat Shock Protein 70 Gene in PC12 Cells Treated with Hydrogen Peroxide
اثر ترهالوز بر بیان ژن پروتئین شوک حرارتی 70 در سلول های PC12 تیمار شده با پراکسید هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 171 (2019-4)


Correction to: Relationship between Air Pollution and Mortality Rate due to Chronic Obstructive Pulmonary Diseases in Mashhad, Iran
اصلاحیه : رابطه آلودگی هوا بر مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری های مزمن ریوی و انسداد ریه (COPD) در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Materia Introduction of Effective Medicines on Kidney Stones in Persian Medicine
معرفی مفردات دارویی موثر در سنگ کلیه در طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Brain Structural Changes Caused by Autism Spectrum Disorder Based on Volumetric Analysis of Magnetic Resonance Images: A Review Study
مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تغییرات ساختاری مغز در اثر اختلال طیف اوتیسم برپایه تحلیل حجمی تصاویر تشدید مغناطیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Storage Medium for Avulsed Teeth: A Literature Review
انواع مواد نگهدارنده برای دندانهای خارج شده از ساکت: مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiac Metastasis of Breast Cancer: A Case Report
متاستاز قلبی ناشی از سرطان پستان: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anesthesiology and Emergency Medicine Personnel Attitudes towards Preoperative Airway Assessment and Its Application in North of Iran
بررسی نگرش و میزان به کار گیری تکنیک های ارزیابی راه هوایی در تیم بیهوشی و اورژانس بیمارستان های شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Menopausal Symptoms in Postmenopausal Women
عوامل پیشگویی کننده علائم یائسگی در زنان پست منوپوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Zataria Multiflora Boiss against Cisplatin-Induced Hematotoxicity in Mice
اثر محافظتی عصا ره هیدروالکلی آویشن شیرازی بر سمیت خونی ناشی از سیس پلاتین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Health-Related Quality of Life and the Use of Media Technologies in Adolescents
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و استفاده از تکنولوژی‌های رسانه ای در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Counseling based on Cognitive Behavioral Approach on Self-esteem of Hysterectomized Women of Reproductive Ages
بررسی تاثیر مشاوره با رویکرد شناختی- رفتاری بر عزت نفس زنان هیسترکتومی شده در سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitudes of Hypertensive Patients on the Use of Traditional and Complementary Medicine
آگاهی، نگرش و نحوه بکارگیری روش های طب سنتی و مکمل در بیماران پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Talks and Motivational Interviews on Self-efficacy of Exclusive Maternal Breastfeeding in Primiparous Women
مقایسه تاثیر سخنرانی و مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی شیردهی انحصاری در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between CO2 Concentration and Environmental Parameters with Sick Building Syndrome in School and House Settings in Babol, Iran
ارتباط غلظت دی اکسیدکربن و پارامترهای محیطی با علائم سندرم ساختمان بیمار در مدارس و منازل دانش آموزان شهرستان بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Complications of Transplacental Needle Passage in Amniocentesis
بررسی ارتباط عوارض آمنیوسنتز با عبور سوزن از جفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Efficacy of the Killed Toxoplasma gondii Vaccine in Nano-alum Adjuvant
بررسی اثر ادجوانتی نانو ذرات آلوم در واکسن کشته شده توکسوپلاسما گوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Coadministration of Silibinin and CpG-ODN2006 on Metastatic Characteristics (MMP-2 and TLR-9) of Hepatocarcinoma Cell Line
مطالعه اثرات مهاری تیمار هم‌زمان سیلیبینین و الیگونوکلئوتید CpG-ODN بر بیان ژن‌های MMP-2 و TLR-9 در رده سلول‌های سرطان کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 170 (2019-3)


The role of counseling Interventions on different dimensions of Infertile Couples’ Health: A Systematic Review
نقش مداخلات مشاوره‌ای در ابعاد مختلف سلامت زوجین نابارور: مرور ساختاریافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of the Effects of polyphenols on Cardiac Mitochondrial Function
مروری بر نقش محافظتی ترکیبات پلی فنلی (رسوراترول، کوئرسیتین و کورکومین) بر عملکرد میتوکندری قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Priapism Associated with Quetiapine
پریاپیسم مرتبط باکوئتیاپین: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Allergic Rhinitis and Its Comorbidities in Patients Attending Rasht Amiralmomenin Hospital in Rasht
بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Mindfulness on Perceived Stress and Blood Pressure Control in Patients with Type 2 Diabetes
اثربخشی ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده و کنترل فشارخون در بیماران دیابتی نوع‌2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic Therapeutic Effects of Cimetidine/Famotidine in Combination with Doxorubicin on Cancer Cell Lines
اثرات درمانی هم افزایی سایمتیدین/ فاموتیدین در ترکیب با دوکسوروبیسین بر روی رده های سلولی سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sesame Oil on Reducing Brain Injury and Edema in Experimental Model of Stroke in Rats
بررسی اثرات درمانی روغن کنجد در کاهش ضایعه و ادم مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Primary Emotional Traits in Predicting Borderline Personality Symptoms
نقش خصیصه های هیجانی اولیه در پیش بینی نشانگان شخصیت مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Metal Concentrations in Dewatered Sludge of Wastewater Treatment Plant in Sari, Iran
بررسی میزان فلزات سنگین در لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stressful Life Events in Iranian Adults Society: Identification and Redefinition of Dimensions
استرس های روزمره در جامعه بزرگسالان ایرانی: شناسایی و باز تعریف ابعاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anxiety and Associated Factors in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery
بررسی میزان اضطراب در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونری و تعیین عوامل موثر در آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Value of Gastric Biomarkers in Detecting Precancerous Lesions in Patients with Dyspepsia
ارزش بیومارکرهای معده ای در شناسایی ضایعات پیش سرطانی در بیماران دیس پپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mindfulness-Based Education on Psychological Capital of Parents of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
تاثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر سرمایه روان شناختی والدین کودکان کم توجه/بیش فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Eight Weeks of Resistance Training and Ginger Supplementation on Superoxide Dismutase in Patients with Type 2 Diabetes
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل زنجبیل بر سوپراکسید دیسموتاز (سرمی) بیماران دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eight Weeks Aerobic Training and Supplementation of Green Tea on Apelin Plasma Levels and Insulin Resistance in Elderly Women with Type 2 Diabetes
تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و مکمل دهی چای سبز بر سطوح پلاسمایی آپلین و مقاومت به انسولین زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Dexmedetomidine and Remifentanil on Hemodynamic Indices in Children Undergoing Endotracheal Intubation: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تاثیر تجویز داخل بینی دکسمدتومیدین و رمی فنتانیل بر شاخص های همودینامیک کودکان تحت لوله گذاری داخل تراشه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eucalyptus Incense on Prevention of Early and Late Ventilator-associated Pneumonia: A Randomized Controlled Double-blinded Clinical Trial
تأثیر بخور اکالیپتوس در پیشگیری از عفونت ریوی زودرس و دیررس در ارتباط با تهویه مکانیکی: یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Berberine on Bcl-2 Expression in Chronic Lymphocytic Leukemia Compared with Healthy Controls
اثر بربرین بر بیان ژن Bcl-2 در بیماران لوسمی لنفوسیتی مزمن در مقایسه با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Specific eae Gene from Enteropathogenic Escherichia coli by PCR-ELISA
تشخیص ژن اختصاصی eae باکتری انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی با استفاده از روش نوین PCR-ELISA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Glutamine on Oxidative Stress, Inflammatory, and Glycation Markers, and the Activity of Glyoxalase System in Diabetic Rats with Atherosclerosis
اثر گلوتامین بر شاخص‌ های استرس اکسیداتیو، التهابی گلیکه و همچنین فعالیت سیستم گلی‌اوکسیلاز در موش‌ های صحرایی دیابتی- آترواسکلروزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroalcoholic Extract of Thymus vulgaris on Serum Levels Lipoprotein Lipase and Angiopoietin-like Protein 4 in Hyperlipidemic Rats
اثرات عصاره هیدروالکلی آویشن بر مقادیر سرمی لیپوپروتئین لیپاز (LPL) و پروتئین شبه آنژیوپیتین 4 (ANGPTL4) در موش های هایپرلیپیدمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dopaminergic Neuroprotection with Ginkgolide in 6-Hydroxydopamine Rat Parkinson’s Disease Model
محافظت نورون های دوپامینرژیکی به وسیله جینکولاید در بیماری پارکینسون مدل 6-هیدروکسی دوپامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Azulene on Granulation Tissue Formation and Epithelialization during Skin Wound Healing in BALB/c Mice
اثرات آزولن بر تشکیل بافت گرانوله و اپی تلیالیزاسیون در طی التیام زخم پوستی موش های نژاد BALB/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 169 (2019-2)


The Role of MicroRNA-21 in Colorectal Cancer and Its Potential Value as a Predictive, Diagnostic and Prognostic Biomarker: A Review Article
نقش microRNA-21 در سرطان کولورکتال و قابلیت آن به عنوان یک بیومارکر پیش بینی کننده، تشخیصی و پیش آگهی: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Behavioral Disorders in Iranian Children
شیوع اختلالات رفتاری در کودکان ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endoscopic Treatment of Anastomotic Leakage Following Sleeve Gastrectomy: A Case Report
درمان اندوسکوپیک نشت آناستوموز به دنبال گاسترکتومی اسلیو: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Ethanolic Extract of Olibanum on the Expression of CaMKIIα Gene in B65 and PC12 Cells
بررسی تاثیر عصاره اتانولی کندر بر بیان ژنCaMKIIα در سلول‌های B65 و PC12
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Air Pollution and Mortality Rate due to Chronic Obstructive Pulmonary Diseases in Mashhad, Iran
رابطه آلودگی هوا بر مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری های مزمن ریوی و انسداد ریه (COPD) در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common and Uncommon Psychological and Behavioral Situation in Applicants for Driving License Exempted from Military Service
تعیین بررسی وضعیت روانشناختی و رفتاری شایع و غیر شایع در معاف شدگان خدمت سربازی متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Magnetic Flux Emission from Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields around High Voltage Power Transmission Lines
بررسی میزان انتشار شار مغناطیسی از میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت پایین در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Acanthamoeba in Rural Drinking Water Sources in Kashan and Aran-Bidgol, Iran
شناسایی و تعیین ژنوتایپ آکانتامبا در منابع آب آشامیدنی روستایی کاشان و آران بیدگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Evaluation of Implementing National Beta Thalassemia Prevention Program in Mazandaran University of Medical Sciences
ارزشیابی اقتصادی برنامه ملی پیشگیری از بتاتالاسمی ماژور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Sensitivity and Specificity of Touch Preparation Cytology and Pathology in Diagnose of Breast Lesions
مقایسه حساسیت و اختصاصیت روش سیتولوژی تماسی با روش سرجیکال پاتولوژی در تشخیص توده های پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between C3435T MDR1 Gene Polymorphism and Treatment Response in Breast Cancer Patients
ارتباط پلی مورفیسم C3435T ژن MDR1 با پاسخ به درمان در بیماران سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Urinary Tract Infection in Neonates with Hyperbilirubinemia
بررسی فراوانی عفونت ادراری در نوزادان با‌ هایپر بیلی روبینمی‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Salivary Rate Between HIV Patients and Healthy Controls
مقایسه میزان بزاق در بیماران مبتلا به اچ آی وی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nociceptive Stimulation on Heart Rate, Respiratory Rate and SPO2 in Patients with Traumatic Brain Injury
تأثیر تحریک دردزا بر تعداد ضربان قلب، تنفس و SPO2 بیماران با آسیب مغزی ناشی از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Reducing Disability in Multidisciplinary Treatment of Chronic Pain
بررسی عوامل پیش بینی کننده کاهش ناتوانی در بیماران مبتلا به درد مزمن تحت درمان چندتخصصی درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardiac Rehabilitation Program and Vitamin D Supplement on NO, ET1, VEGF, Anxiety, and Depression Levels in Cardiac Patients after Coronary Artery Bypass Grafting
تاثیر برنامه بازتوانی قلبی و مصرف مکمل ویتامین D بر میزان نیتریک اکساید، اندوتلین- 1، VEGF، اضطراب و افسردگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modified Percutaneous Dilatational Tracheostomy with or without Bronchoscopy: A Randomized Clinical Trial
تراکئوستومی اتساعی تعدیل شده با یا بدون برونکوسکوپی: کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Phenytoin on Common Microorganisms Contaminating Oral Ulcers: An In-vitro Pilot Study
بررسی اثر آنتی میکروبیال فنی توئین بر میکروارگانیسم های شایع آلوده کننده زخم های دهان: یک مطالعه پایلوت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and Expression of Toxoplasma gondii Rhoptry13 Gene in pcDNA3 Plasmid
کلونینگ و بیان ژن کد کننده راپتری سیزده (ROP13) سویه RH توکسوپلاسما گوندیی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Parasitism of Synanthropic Flies (Musca domestica, Lucilia sericata, and Sarcophaga heamorrhoidalis) by Parasitoid Wasps (Nasonia vitripennis, Spalangia nigroaenea, and Pachycrepoideus vindemmiae)
بررسی پارازیتیسم تجربی مگس های سینانتروپ Musca domestica ، Lucilia sericata و Sarcophaga haemorrhoidalis توسط زنبورهای پارازیتوئید Nasonia vitripennis ، Pachycrepoideus vindemmiae و Spalangia nigroaenea
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticancer Effects of Senecionine and Senecio vulgaris L. on Prostate Cancer Cell Lines
بررسی اثرات ضد سرطانی سنه سیونین و پیرگیاه در رده های سلولی سرطانی پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 168 (2019-1)


Helmet Use and Its Efficacy on Preventing Motorcycle Injuries: A Systematic Review and Meta-analysis
میزان استفاده از کلاه ایمنی و اثربخشی آن در پیشگیری از مصدومیت در موتورسیکلت‌سواران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Cleft Lip and Cleft Palate in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis
میزان شیوع شکاف لب و کام در ایران: یک مرور نظام مند و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Minocycline on Cerebellar Purkinje Neurons in Epileptic Rats
بررسی اثر ماینوسیکلین بر روی نورون های پورکنژ مخچه موش صحرایی نر صرعی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of One-year Prognosis in Patients with Stroke
بررسی پیش آگهی یکساله بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Pictorial Cigarette Pack Warnings on the Attitude and Behavior of Smokers
بررسی نقش پیام های مصور روی پاکت های سیگار بر نگرش و رفتار افراد سیگاری 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Under-5 Mortality Rate in Ardabil Province, Iran 2011-2015
اپیدمیولوژی مرگ کودکان زیر پنج سال در استان اردبیل از سال 1390 تا 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Bisphenol A Removal from Aqueous Solutions by Activated Carbon Produced from Almond Shell Using Response Surface Methodology
بهینه سازی حذف بیس فنلA از محلول‌های آبی با استفاده از کربن فعال تولید شده از پوست بادام درختی به روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Hypnotherapy on Reducing Pain and Death Anxiety, and Increasing Resilience and Improvement of Cancer Cells in Patients with Acute Myeloid Leukemia
اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر کاهش درد، اضطراب مرگ، افزایش تاب آوری و بهبودی سلول های سرطانی بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Metal Concentration and Health Risk Assessment of Some Species of Fish, Rasht, Iran
اندازه گیری غلظت فلزات سنگین و ارزیابی خطر ناشی از آنها در گونه های مختلف ماهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hospital Disaster Preparedness in Mazandaran Province, Iran 2017
آمادگی بیمارستان های استان مازندران در مواجهه با بلایا در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Childbearing Motivations and Women Reproductive Empowerment: A Correlational Study
بررسی ارتباط بین انگیزه های فرزندآوری و توانمندی باروری زنان: یک مطالعه همبستگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Unintended Fertility and its Associated Factors in Married Men
فراوانی باروری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در مردان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Polychlorinated Biphenyls Concentration in Egg Using GC-MS Method
بررسی و اندازه گیری بی فنیل های پلی کلرینه در تخم مرغ با استفاده از روش GC-MS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hematologic Findings of Influenza in H1N1 Pandemic in Winter 2015, Mazandaran Province, Iran
بررسی یافته های هماتولوژیک آنفلوانزا در اپیدمی آنفلوانزای A:H1N1 در زمستان 1394 استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between MTHFR Gene Polymorphism (C677T) and Coronary Artery Disease 
ارتباط پلی مورفیسم (C677T ) ژن MTHFR با بیماری عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Two Gene Polymorphisms (XRCC1 and OGG1) and Risk Factors of Colorectal Cancer in Khuzestan, Iran 
مطالعه ارتباط دو پلی مورفیسم ژن های 1XRCC و 1OGG با ریسک فاکتورهای مرتبط با سرطان کولورکتال در جمعیتی از خوزستان 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of MicroRNA-429 in E2F3 Expression in Breast Cancer Cell Lines 
بررسی نقش miR-429 با میزان بیان ژن E2F3در رده سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between HLA-DQA2 Allele and Alopecia Areata   
بررسی ارتباط بین آلل HLA-DQA2 با بیماری آلوپسیا آره آتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Ureaplasma urealyticum in Clinical Semen Samples in Infertile Men Using Molecular Method
شناسایی اوره آ پلاسما اوره آ لیتیکوم در نمونه های کلینیکی مایع منی مردان نابارور با استفاده از روش مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Oral Corticosteroids in Improving Trigger Finger in Diabetic Patients
بررسی تاثیر کورتیکواستروئید خوراکی در درمان انگشت فنری بیماران دیابتی 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 167 (2018-12)


A Systematic Review and Meta-analysis of Acceptance and Commitment Therapy on Mental Health and Quality of Life of Women with Breast Cancer
مروری بر کارآزمایی بالینی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت روانی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orbital Apex Syndrome Caused by Herpes Zoster in an Immunocompetent Patient: A Case Report
سندرم آپکس اوربیتال ناشی از هرپس زوستر در بیمار با سیستم ایمنی کامل: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Large Brain Mass in a 16-year-old Boy with Seizure: A Case Report of Brain Tuberculoma
توده بزرگ مغزی در پسر 16 ساله همراه با تشنج: گزارش مورد توبرکلوما مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Maternal Diabetes on rat’s Offspring Plasma Ghrelin
تاثیر دیابت در دوران بارداری بر سطح پلاسمایی هورمون گرلین در نوزادن موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Migraine among Medical Students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 2016
بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Teriparatide in Postmenopausal Women with Osteoporosis
اثر تزریق داروی سینوپار بر تراکم استخوانی زنان یائسه مبتلا به استئوپروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Internal Evaluation of Clinical Departments of Mazandaran University of Medical Sciences
ارزشیابی درونی گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Beliefs and Fertility Behavior among Women of Reproductive Age in Mashhad, Iran 2016
ارتباط بین باورهای دینی و رفتارهای باروری در زنان سنین باروری شهر مشهد در سال 1395  
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the DSM–5 Levels of Personality Functioning: Development and Psychometric Evaluation of the Brief Semi-Structured Interview for DSM-5 Personality Functioning (BSSIDPF) 
ارزیابی کارکرد شخصیت در بخش سوم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5): طراحی، تدوین و ارزیابی ویژگی های روانسنجی مصاحبه نیمه ساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت DSM-5 (BSSIDPF) 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentration of Phthalate Esters in Polyethylene Terephthalate Bottled Drinking Water in Different Storage Conditions
تعیین غلظت استرهای فتالات در آب های بطری شده در ظروف پلی اتیلن ترفتالات(PET) تحت شرایط مختلف نگهداری 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Graphene-based CoFe2O4 in Activation of peroxymonosulfate and Amoxicillin Removal from Aqueous Solutions
بررسی کارایی CoFe2O4 با پایه گرافن در فعال سازی پراکسی مونوسولفات و حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying High-quality DNA Melting Curve Analysis in Identifying Staphylococcus aureus and Methicillin-resistant Strains
آنالیز منحنی ذوب DNA با کیفیت بالا (HRM) به منظور شناسایی استافیلوکوک اورئوس و سویه مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Antioxidant Activity of Three Rice Varieties
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی در سه رقم برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dispersal Status of Cutaneous Leishmaniasis in Mazandaran Province, 2009-2017
وضعیت پراکندگی لیشمانیوز جلدی در استان مازندران 1388-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Body Mass Index and Blood Pressure in Children Younger than Seven Years of Age
بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی و فشارخون دربین کودکان زیر 7 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Volume-Time Curve and Stethoscope Methods in Tube Cuff Inflation on Frequency of Atelectasis Following Coronary Artery Bypass Graft surgery
مقایسه تاثیر روش های نمودار حجم- زمان و استتوسکوپ در کنترل نشت هوا از کاف لوله تراشه بر فراوانی آتلکتازی در بیماران تحت عمل جراحی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Risk of Obstructive Sleep Apnea and Daytime Sleepiness in Patients with Cardiovascular Disease
بررسی ریسک ابتلا به آپنه انسدادی خواب و خواب آلودگی روزانه در بیماران قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Local Streptomycin/lidocaine Injections on Treatment of Carbamazepine Resistant Trigeminal Neuralgia
بررسی اثر تزریق لیدوکائین/استرپتومایسین در درمان نورالژی تری‌ژمینال مقاوم به کاربامازپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a National Guideline for Diagnosis, Treatment and Follow-up of Stroke
راهنمای بالینی کشوری برای مدیریت تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 166 (2018-11)


Letter to editor "An Outlook on the Role of Genetic and Environmental Factors in Asthma"
نقد به مقاله "نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بیماری آسم"
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical Distribution of Five Major Tick Vectors of Crimean Congo Hemorrhagic Fever in Iran, 2003-2017 (A review article)
پراکندگی جغرافیایی پنج گونه مهم کنه های ناقل تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو در ایران، سال های 1396-1382 (مقاله مروری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Discharge against Medical Advice in Psychiatric Patients and Associated Factors
بررسی موارد ترخیص با رضایت شخصی در بیماران مبتلا به اختلالات روان پزشکی و علل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Missed Orthopedic Injuries among Patients with Multiple Trauma
بررسی میزان شیوع آسیب های ارتوپدیک تشخیص داده نشده در بیماران با ترومای متعدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Slow and Fast Infusion of Metochelopramid on Akathisia in Patients with Cancer
مقایسه اثر تزریق آهسته و بلوس متوکلوپرامید بر آکاتژیای بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SWOT Analysis of Health Reform Plan on Healthcare Sector from the Stakeholder Perspective
تحلیلی بر استقرار طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت با رویکرد SWOT از دیدگاه ذینفعان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing ZSM5, TiO2/ZSM5, UV/ ZSM5, and UV/TiO2/ZSM5 Processes in Removal of Styrene from Synthetic Air Current
مقایسه فرآیندهای ZSM5، TiO2/ZSM5، UV/ ZSM5 و UV/TiO2/ZSM5 در حذف استایرن از جریان سنتتیک هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Column Packed with Sucrose Modified Pumice in Removal of Metronidazole from Aqueous Solutions
بررسی عملکرد پامیس کربنه شده در ستون بستر ثابت با جریان رو به بالا در حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از آب های آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sonocatalytic Oxidation of Reactive Blue 29 by N-doped TiO2 from Aqueous Solution
اکسیداسیون سونوکاتالیستی رنگ راکتیو بلو 29 توسط نانو ذرات N-doped TiO2 از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Ovarian Cancer in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2006-2014
همه گیر شناسی مبتلایان به سرطان تخمدان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در دوره زمانی 1385-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Subjective Wellbeing and Perceived Social Support and Spiritual Well-Being in Hemodialysis Patients
بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده و سلامت معنوی با بهزیستی ذهنی در بیماران تحت همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Results of Video Head Impulse Test in Patients with Peripheral and Central Vestibular System Tumors
مقایسه نتایج آزمون ویدئویی ایمپالس سر در افراد مبتلا به تومورهای سیستم دهلیزی محیطی و مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Spiritual Health and Perceived Stress in Women with Preeclampsia, affected and Unaffected by Postpartum Post-Traumatic Stress Disorder
مقایسه سلامت معنوی و استرس ادراک شده، در زنان پره اکلامپسی مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان  
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psycho-socio-economic Status of Cancer Patients in Sari, Iran 2017
بررسی وضعیت روانی-اجتماعی-اقتصادی بیماران مبتلا به سرطان در ساری، سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Working Memory Scale and Assessment of Working Memory in Children with Cochlear Implant
ساخت آزمون حافظه کاری و ارزیابی حافظه کاری در کودکان دارای پروتز کاشت حلزون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Quality of Family Relationships and Social Anxiety (Investigating the Mediating Role of Family Cohesion)
طراحی و آزمون مدل کیفیت روابط خانوادگی و اضطراب اجتماعی با نقش واسطه‌ای انسجام خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Family-centered Education on Hope in Patients with Heart Failure 
بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر میزان امیدواری بیماران مبتلا به نارسایی قلبی 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Total Etch and Universal Adhesives on Microleakage between Composite and Glass Ionomer in Class II Sandwich Restorations 
تأثیر ادهزیوهای توتال اچ و یونیورسال بر روی ریز نشت بین کامپوزیت و گلاس آینومر در ترمیم‌های ساندویچ کلاس II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Concept of Elder Neglect in Elderly Homes Using a Three-Stage Hybrid Model
تحلیل مفهوم غفلت از سالمندان ساکن در آسایشگاه های سالمندان با به کارگیری مدل سه مرحله ای هیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Serum Thyrotropin Concentration and Thyroid Nodules Malignancy
بررسی ارتباط سطح سرمی تیروتروپین با بدخیمی ندول تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Different Monocyte Subsets in Progression of Coronary Atherosclerotic Lesion
نقش زیر مجموعه های مونوسیت های خون محیطی در پیشرفت ضایعه آترواسکلروز عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Constructing the Lentiviral Vector Coding miRNA-499a and Transduction of Human Mesenchymal Stem Cells
طراحی و ساخت حامل لنتی ویروسی بیان کننده miRNA-499a و انتقال آن‌ به سلول ‌های بنیادی مزانشیمی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effect of Telomerase Catalytic (hTERT) and Nucleotide (hTERC) Subunit Inhibitors on Acute Promyelocytic Leukemia Cells
اثر سایتوتوکسیک مهارکنندگان زیرواحد کاتالیتیکی (hTERT) و نوکلئوتیدی (hTERC) تلومراز در سلول های لوسمی پرومیلوسیتیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Oral Extract of Stevia rebaudiana on Skin Flap Survival in Male Rats
اثر محافظتی عصاره خوراکی گیاه شیرین برگ (Stevia rebaudiana ) بر بقای فلپ پوستی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 165 (2018-10)


Correction to: Effective Factors on Delayed Onset of Treatment in Patients with Acute Myocardial Infarction
اصلاحیه : بررسی عوامل موثر بر تاخیر شروع درمان در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Strategies to Promote Breast Cancer Screening Behaviors in Women
مروری بر راهکارهای ارتقا دهنده رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Children
بیماری کبد چرب غیرالکلی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on the Effects of Silibinin on Different MicroRNAs Expression in Cancer
مروری بر اثرات سیلیبینین بر روی بیان miRNA های مختلف در سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phage Therapy in Treatment of Gram-negative Bacterial Infections: A Systematic Review
فاژ درمانی در عفونت های ناشی از باکتری های گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Transdermal Testosterone in Treatment of Male Hypogonadism
کاربرد تجویز پوستی تستوسترون برای درمان مردان مبتلا به هیپوگونادیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Mutation Associated with Dentinogenesis Imperfecta in a Patient with Hearing Loss: A Case Report
گزارش یک مورد جهش جدید مرتبط با بیماری Dentinogenesis Imperfecta در بیماری با ضعف شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Edaravone against Nephrotoxicity and Neurotoxicity of Acute Exposure to Diazinon
بررسی اثرات محافظتی اداراون بر کاهش سمیت کلیوی و عصبی ناشی از مواجهه حاد با دیازینون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Factors Influencing the Causes of Death in HIV/AIDS Patients Using Competing Risk Model
تعیین عوامل موثر بر علل مرگ مبتلایان به HIV/AIDS با استفاده از مدل ریسک‎های رقابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concordance of Mammography and Sonography with Pathology Reports in the Size of Breast Tumors
میزان مطابقت گزارش های سونوگرافی و ماموگرافی با گزارش پاتولوژی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Enterotoxin A and Enterotoxin B Genes in Staphylococcus aureus Strains Isolated from Hospitalized Patients, Medical Personnel, and Kitchen Staff in Two Educational Hospitals, Sari, Iran
بررسی فراوانی ژن های انتروتوکسین A و B در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری، پرسنل درمانی و کادر آشپزخانه بیمارستان های آموزشی ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common Mistakes in English Keywords of Articles in the Field of Medical Sciences Education
خطا های شایع در کلید واژه های انگلیسی مقالات حوزه آموزش علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Phonological Processes in Persian-Arabic Bilingual Children and Monolingual Children
مقایسه فرآیند‌های واجی در کودکان دو زبانه فارس- عرب‌زبان و کودکان تک زبانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Rate of Cesarean Section and Its Indications Before and After the Implementation of Health System Reform in the Hospitals of Mazandaran Province, 2013-2016
ارزیابی میزان سزارین و اندیکاسیون های آن قبل و پس از اجرای طرح نظام سلامت در بیمارستان های استان مازندران (1392-1395)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Study of Pulmonary Tuberculosis in Golestan Province, Iran 2007-2016
اپیدمیولوژی بیماری سل ریوی در استان گلستان طی سال های 1386 تا 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in the Indicators of Metabolic Syndrome in Hospitalized Psychiatric Patients
بررسی تغییر شاخص های سندرم متابولیک در بیماران بستری در بخش روانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Prenatal Psychological Trainings on Satisfaction with Childbirth and Maternal Role Competence in Primiparous Women
تاثیر برنامه آموزش روانشناختی در دوران بارداری بر رضایتمندی از زایمان و شایستگی نقش مادری در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Training Program on Satisfaction of Caregivers of Patients with Coronary Artery Bypass Graft  
تاثیر برنامه آموزشی بر رضایت مندی همراهان بیماران پیوند عروق کرونر 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive Behavioral Therapy on Self-efficacy in Women with Gestational Diabetes: A Randomized Clinical Trial
تأثیر مشاوره شناختی رفتاری بر خودکارآمدی زنان مبتلا به دیابت بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Immediate and Long-term Effects of Low and High Power Laser on the symptoms of Knee Osteoarthritis   
مقایسه ی تاثیرات فوری و پایای لیزر کم توان و پر توان بر نشانه های استئوارتریت زانو 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymorphisms of CYP1A1 Gene Variants m1 and m2 and Their Association with the Incidence of Cancer in West of Mazandaran Province, Iran
بررسی پلی مورفیسم های m1 و m2 ژن CYP1A1 و ارتباط آن با ابتلا به سرطان در غرب استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Endothelin A Receptor Expression in Dysplasia and Oral Squamous Cell Carcinoma
مقایسه ی بیان گیرنده اندوتلین A در دیسپلازی و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Continuous Aerobic Exercise on Bax/ Bcl-2 Ratio and Doxorubicin-induced Liver Toxicity in Aging model Rats
بررسی تاثیر تمرین هوازی تداومی بر نسبت Bax/Bcl-2 و سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در رت‌های مدل سالمندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Crocin on Spermatogenesis in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
بررسی تاثیر کروسین بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Anti Leishmanial Effect of Agrostemma githago Extract on Leishmania Major Promastigotes by Cell Count and MTT Assay
بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره سیاه تخمه روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation, Characterization and Analgesic Evaluation of a Novel Physical Hydrogel Composed of Opened-ring poly (Vinyl Pyrrolidone) and Chitosan Containing Ostrich Oil in Mice
تهیه، بررسی خصوصیات و ارزیابی اثر ضد درد‌ی یک هیدروژل فیزیکی جدید از حلقه باز شده پلی وینیل پیرولیدون و کیتوزان حاوی روغن شترمرغ در موش‌ سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 164 (2018-9)


Correction to: Local block and Awake Intubation in a Patient with Laryngeal Mass and Anticipated Difficult Airway: A Case Report
اصلاحیه : گزارش یک مورد بلوک راه هوایی در بیمار با توده حنجره و احتمال انتوباسیون مشکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correction to: The Role of Religion and Spirituality in Iranian Youth Sexual Behaviors: A Systematic Review
اصلاحیه : نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recent advances of the egg's freezing: An overview
پیشرفت های اخیر در انجماد تخمک: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Good Bacteria and Worms: As Promising Candidates for Inflammatory Bowel Disease
باکتری ها و کرم های مفید: کاندیدهای امید بخش در درمان بیماری های التهابی روده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Pre-hospital Thrombolysis on Mortality in Patients with Myocardial Infarction: A Systematic Review and Meta-analysis
تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی بر روی مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Sexual Function and Sexual Satisfaction in Male Patients with Diabetes Type 2
بررسی عوامل مرتبط با عملکرد جنسی و رضایت جنسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Tuberculin Skin Test Seroconversion Among the Staff in Qaemshahr Razi Hospital, 2015-2017
بررسی سروکانورشن تست پوستی سل در پرسنل بیمارستان رازی قائم شهر در سال های ۹۶-۱۳۹۴
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Taurine on Phosphorylated Tau Protein Level in the Hippocampus of Scopolamine-Treated Adult Male Rats
بررسی اثر تورین بر میزان پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش‌های صحرائی نر بالغ تیمار شده با اسکوپولامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Duration of Gaming with Anxiety and Depression
رابطه مدت زمان بازی های رایانه ای با اضطراب و افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Kinesio Taping and Hand Exercise on Pain, Range of Motion and Grip Strength in Patients with Hand Osteoarthritis
مقایسه تاثیر کینزیوتیپ و تمرینات درمانی بر درد، دامنه حرکتی و قدرت دست در بیماران با استئوآرتریت دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In the Limbo of Fear and Hope": How Iranian Women Perceive Menopause? An Exploratory Qualitative Study
"در برزخ بیم و امید" : زنان ایرانی در مورد یائسگی چگونه می اندیشند؟ یک مطالعه اکتشافی کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Function of Board of Trustees in Iranian State Medical Sciences Universities during Five Periods (1991 to 2016)
بررسی عملکرد هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی ایران در پنج دوره زمانی طی سال های 1370 تا 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth
ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اجتناب و همجوشی برای نوجوانان (AFQ-Y8)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender Distribution of Atherosclerosis Risk Factors and Its Relation with the Number of Involved Vessels
بررسی توزیع جنسی عوامل خطر آترواسکلروزیس و ارتباط آن با تعداد عروق درگیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Glomerular Filtration Rate and Liver Function in Cirrhotic Patients
بررسی ارتباط میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) با عملکرد کبد در بیماران سیروز کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nursing Trainings on the Correct Application of Physical Restrictors in Intensive Care Units
تاثیر آموزش به پرستاران بر میزان استفاده صحیح از مهارکننده‌های فیزیکی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Dry Needling and Extracorporeal Shock Wave Therapy in Treatment of Plantar Fasciitis
مقایسه اثرسوزن خشک و شوک‌درمانی خارج بدن در درمان فاشئیت پلانتار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Low Fructose Diet on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes
اثرات رژیم کم فروکتوز بر روی کنترل گلیسمی، در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intermittent Normal Saline Bolus during Hemodialysis on Adequacy of Dialysis
تاثیر بولوس متناوب محلول نرمال سالین در حین همودیالیز بر کفایت دیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the gyrA Gene Mutation in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae Isolates in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran
بررسی موتاسیون در ژن gyrAدر سویه های بالینی اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه جدا شده ازبیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of rs2234693 C/T Polymorphism in Estrogen Alpha-Receptor Gene and its Relationship with Breast Cancer Susceptibility in West of Mazandaran Province, Iran
بررسی پلی مورفیسم rs2234693 C/T ژن گیرنده استروژنی آلفا و ارتباط آن با ابتلا به سرطان سینه در غرب استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Silibinin on Nitric Oxide Synthase Genes Expression during Hepatic Warm Ischemia-reperfusion in Adult Male Rats
اثرات سیلیبینین بر بیان ژن های نیتریک اکساید سنتاز طی ایسکمی-ریپرفیوژن گرم کبدی در رت های بالغ نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 163 (2018-8)


Correction to: Changes in Lipid Profiles among Patients with with Coronary Vascular Diseases Treated with Omega3 and Vitamin E: A Randomized Control Clinical Trial
اصلاحیه : تغییرات پروفایل لیپید در بیماران با اختلال عروق کرونر قلب با مکمل یاری امگا3 و ویتامین E: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteomic-based Studies on Leishmania
مروری بر مطالعات مبتنی بر تکنولوژی پروتئومیکس در زمینه تحقیقاتی لیشمانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cryptococcus and Cryptococcosis: Updates on Pathogenesis, Diagnosis and Treatment Strategies for HIV Infected Patients
کریپتوکوکوس و کریپتوکوکوزیس: یافته های جدید راجع به پاتوژنز، تشخیص و استراتژی های درمانی در افراد با عفونت HIV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nursing Skills Education on the Quality of Patient Care: A Systematic Review and Meta-analysis
تاثیر آموزش مهارت های پرستاری بر روی کیفیت مراقبت از بیماران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Digital Radiography Repeat Rate and Associated Factors in Referral Hospitals, Sari, Iran 2017
بررسی میزان تکرار تصاویر رادیوگرافی دیجیتال و عوامل مرتبط با آن در مراکز درمانی بخش های دولتی شهرستان ساری در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Pregnancy Nausea and Vomiting and Maternal-Fetal Attachment
بررسی ارتباط تهوع و استفراغ بارداری با دلبستگی مادر به جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Serum Levels of N-terminal Pro-brain Natriuretic Peptide and Severity of Preeclampsia
بررسی ارتباط سطح سرمی N-terminal Pro-brain Natriuretic Peptide و شدت پره‌اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effects of Humidity and Temperature on Rate and Kinetics of Theophylline Release from Hydrophilic Matrices
بررسی اثر دما و رطوبت بر سرعت وکینتیک رهش تئوفیلین از ماتریکس های هیدروفیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Silver Nanoparticles Produced by Paenibacillus on Rat Cutaneous Wound Healing
بررسی تاثیر نانوذرات نقره تولید شده به وسیله Paenibacillus بر التیام زخم جلدی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persian Translation and Psychometric Properties of Professional Quality of Life Scale (ProQOL) for Health Care Providers
ترجمه و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی "پرسش‌نامه کیفیت زندگی حرفه‌ای"در ارائه‌دهندگان خدمات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Activity Based Costing of Educational Services in Faculty of Medicine in Mazandaran University of Medical Sciences, Iran, 2015
هزینه یابی بر مبنای فعالیت خدمات آموزشی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors and Underlying Factors Affecting the Development of Complications in Patients with Seasonal Flu
ریسک فاکتورها و عوامل زمینه ای موثر بر ایجاد عوارض در بیماران مبتلا به آنفلوآنزای فصلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on Delayed Onset of Treatment in Patients with Acute Myocardial Infarction
بررسی عوامل موثر بر تاخیر شروع درمان در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Acute Renal Failure and Related Factors after Coronary Artery Bypass Surgery in Mazandaran Heart Center
اپیدمیولوژی نارسایی حاد کلیه و عوامل مرتبط با آن در بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر مرکز قلب مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contamination of Traditional Cheese in Mazandaran Province to Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus
بررسی میزان آلودگی پنیرهای سنتی استان مازندران به استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phenotypic Study of Urinary Tract Infection Producing Bacteria and Antibiotic Resistance Pattern in Diabetic Patients
بررسی فنوتیپی باکتری های مولد UTI‌ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در افراد دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Transtheoretical Model on Preventive Nutritional Behaviors of Cardiovascular Diseases: A Randomized Controlled Trial
اثربخشی مدل فرانظری بر انجام رفتارهای مناسب تغذیه‌ای پیشگیری ‌کننده از بروز بیماری‌های قلبی- عروقی: کار آزمایی شاهددار تصادفی سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction Between Some Nutrients and CCND2, ZNT8, and MC4R Polymorphisms in Relation to Metabolic Syndrome and Its Components
برهم کنش برخی مواد مغذی با هریک از پلی مورفیسم های CCND2، ZNT8 و MC4R در رابطه با خطر سندرم متابولیک و هر یک از اجزاء آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating and Comparing Genotoxicity Mechanism of Copper Nanoparticles and Copper Sulfate
بررسی و مقایسه مکانیسم سمیت ژنتیکی نانوذرات مس و سولفات مس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 162 (2018-7)


Correction to: Efficacy of Radiofrequency Ablation in Patients with Metastatic Liver Tumors from Breast Carcinoma
اصلاحیه : بررسی تاثیر درمانی امواج رادیو فرکوئنسی در بیماران با تومورهای متاستاتیک کبد با منشاء پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correction to: Analysis of the Patient Referral System in Urban Family Physician Program, from Stakeholders` Perspective Using SWOT Approach: A Qualitative Study
اصلاحیه : تحلیلی بر نظام ارجاع بیماران در برنامه پزشک خانواده شهری، با رویکرد SWOT از منظر ذینفعان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correction to: Protective Effects of Trigonella foenum graecum L. Extract Against Cytotoxicity Induced by Cyclophosphamide on Ovarian Cancer (SKOV3) and Normal Cell Lines
اصلاحیه : بررسی اثر محافظتی عصاره آبی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر سمیت سلولی القایی ناشی از سیکلوفسفامید در رده سلول های سرطانی تخمدان انسانی (SKOV3) و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Narrative Review of Prevalence of Depression in Patients with Chronic Medical Illnesses in Mazandaran Province, Iran
بررسی شیوع افسردگی در بیماری های مزمن جسمانی: مطالعه ی مروری Narrative در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Religion and Spirituality in Iranian Youth Sexual Behaviors: A Systematic Review
نقش مذهب و معنویت در رفتارهای جنسی جوانان ایرانی: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Probiotics and Metabolic Outcomes of Gestational Diabetes: A Review Article
پروبیوتیک ها و پیامدهای متابولیک در دیابت بارداری: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cancer Patient Satisfaction Following Implementation of Health Transformation Plan in a Hospital: A Brief report
بررسی رضایت بیماران سرطانی پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان امام خمینی(ره)ساری در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Low Back Pain and Lifestyle Among the Staff in Mazandaran University of Medical Sciences
ارتباط کمردرد با سبک زندگی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oxic-Settling Anoxic Process on Operation Parameters and Biological Excess Sludge Reduction in Sequencing Batch Reactor Activated Sludge
بررسی فرایند هوازی، ته نشینی و بیهوازی (OSA) بر پارامترهای راهبری و کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در رآکتور ناپیوسته متوالی لجن فعال (SBR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Parenting Stress Scale for Mothers of Premature Infants in Iran
بررسی ساختار عاملی، اعتباریابی و روایی مقیاس استرس فرزندپروری ویژه والدین نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fertility Motivations and their Relation with Attitude towards Government Incentives for Childbearing in Women of Reproductive Age
بررسی انگیزه های باروری و ارتباط آن با نگرش به مشوق های دولتی در خصوص فرزندآوری در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Of Life in a Group of Iranian Patients with Neurofibromatosis Type 1 with Cutaneous Expressions
کیفیت زندگی در گروهی از بیماران ایرانی مبتلا به نوروفیبروماتوز نوع یک، با تاکید بر مشکلات پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-efficacy and Prediction of Associated Factors in Patients with Chronic Diseases
بررسی خودکارآمدی و پیش بینی عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به بیماری‌ های مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Mental Health in Pregnant Women Attending Health Centers in Sari, Iran
بررسی سلامت روان در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Utilization Evaluation of Pantoprazole in a Teaching Hospital in North of Iran, 2016
ارزیابی مصرف پنتوپرازول تزریقی در یک بیمارستان آموزشی در شمال ایران، 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the IGSF2 and TNFα Genes Polymorphism and the Risk of Inhibitor Development in Patients with Hemophilia A
بررسی پلی‌مورفیسم ژن‌ های IGSF2 و TNFα و خطر توسعه مهار کننده در بیماران مبتلا به هموفیلی A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

DRD2 Dopamine Receptor and IL-1β Gene Expression Changes Involved in Wound Healing in Type 2 Diabetic Patients with Foot Ulcer
تغییرات بیان گیرنده DRD2 دوپامین و سیتوکین IL-1β دخیل در روند بهبود زخم های دیابتی در مبتلایان دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Mixed Surfactants with Different HLBs on the Properties of Solid Lipid Nanoparticle of Spironolactone
بررسی تاثیر مخلوط سورفکتانت با HLB های مختلف، بر ویژگی‌های نانوذرات لیپیدی از داروی اسپیرونولاکتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Coated Lipid Nano Particles of Spironolactone with Chitosan on Their Properties
بررسی تاثیر روکش دادن نانو ذرات لیپیدی جامد اسپیرونولاکتون با کیتوسان بر خصوصیات آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Illness Perception Intervention on Death Anxiety in Hemodialysis Patients: A Randomized Clinical Trial
بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر درک از بیماری بر اضطراب مرگ بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Lipid Profiles among Patients with with Coronary Vascular Diseases Treated with Omega3 and Vitamin E: A Randomized Control Clinical Trial
تغییرات پروفایل لیپید در بیماران با اختلال عروق کرونر قلب با مکمل یاری امگا3 و ویتامین E: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 161 (2018-6)


The Role of Omics in Clinical and Pharmaceutical Researches
نقش امیکس ها در تحقیقات بالینی- دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview on Anticancer Drugs with Antileishmanial Activity
مروری بر دارو های ضد سرطان دارای اثرات ضد لیشمانیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis
شیوع سندرم تونل کارپ در ایران: یک مطالعه مرورسیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Local block and Awake Intubation in a Patient with Laryngeal Mass and Anticipated Difficult Airway: A Case Report
گزارش یک مورد بلوک راه هوایی در بیمار با توده حنجره و احتمال انتوباسیون مشکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surface Contamination with Cyclophosphamide and Iphosphamide in Chemotherapy Centers
بررسی آلودگی سطوح با داروهای سیکلوفسفامید و ایفسفامید در مراکز کموتراپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Restless Legs Syndrome and its Related Factors in Patients with Multiple Sclerosis
بررسی شیوع سندرم پاهای بی قرار و عوامل مرتبط با آن در بیماران مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Streptococcus Pneumoniae based on cpsB, cpsD, and psaA Genes
تشخیص استرپتوکوکوس پنومونیه بر اساس ژن‌های cpsB ، cpsD و psaA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cellular Effects of Naringin in Prevention of Genotoxicity Caused by Mifepristone on Human Blood Lymphocytes
بررسی اثرات سلولی نارنجین برپیشگیری از سمیت ژنتیکی ناشی از میفه پریستون بر روی لنفوسیت های خون محیطی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trends in Cervical Cancer Incidence in Iran According to National Cancer Registry
بررسی روند تغییرات بروز سرطان دهانه رحم در ایران: مطالعه مبتنی بر داده های کشوری سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment of Sari Fatemeh Zahra Hospital Using Failure Mode Effect Analysis, Individualized Rapid Assessment Tool, and Preliminary Hazard Analysis
ارزیابی کاربرد مدل های تجزیه و تحلیل اثر حالت خطا، ابزار ارزیابی سریع منحصربفرد و آنالیز مقدماتی خطر به منظور بهبود فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستانی: مطالعه موردی بیمارستان فاطمه زهرا (س)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Patient Referral System in Urban Family Physician Program, from Stakeholders` Perspective Using SWOT Approach: A Qualitative Study
تحلیلی بر نظام ارجاع بیماران در برنامه پزشک خانواده شهری، با رویکرد SWOT از منظر ذینفعان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival Analysis of Patients with Lung Cancer Using Cox Regression Model
تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل رگرسیونی کاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health-promoting Lifestyle among Students in Kerman University of Medical Sciences, 2016
شیوه زندگی ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Oral and Dental Health in Patients with History of Drug Abuse Attending Drug Treatment Centers in Sari, Iran
بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان در افراد با سابقه وابستگی به مواد مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Review of Chronic Rhinosinusitis Symptoms and Its Consequences Based on Combination of Persian and Classic Medicine Views
بررسی تطبیقی علائم و پیامدهای خارج عضوی رینوسینوزیت مزمن بر مبنای دیدگاه تلفیقی طب ایرانی و کلاسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of the rs7887062 Polymorphism in Lnc-Ang362 with Atherosclerotic Coronary Artery Disease in Low Risk Patients
ارتباط پلی‌مورفیسم rs7887062 در Lnc-Ang362 با بیماری‌های عروق کرونر آترواسکلروتیک در مبتلایان بدون فاکتورهای خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of Oncoprotein Gankyrin in Drug Resistant and Sensitive Cancer Ovarian and Gastric Cancer Cell Lines
بررسی میزان بیان اونکوپروتئین گانکیرین در رده های سلولی سرطان تخمدان و معده مقاوم و حساس به داروهای ضد سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Carbenoxolone on Inflammatory Cytokine Levels, Fasting Blood Sugar, and Histopathology of Pancreas on Experimental Autoimmune Diabetes in C57BL/6 Mice
اثر کاربنوکسولون بر میزان سایتوکاین های التهابی، قند خون ناشتا و هیستوپاتولوژی پانکراس در دیابت خودایمن تجربی در موش‌های C57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 160 (2018-5)


Nosocomial Fungal Infections: Epidemiology, Diagnosis, Treatment and Prevention
عفونت های قارچی بیمارستانی: اپیدمیولوژی، تشخیص، درمان و پیشگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Successful Treatment of Scleromyxedema with IVIG: A Case Report
درمان موفقیت آمیز اسکلرومیگزدما بوسیله IVIG: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Software Programs in Hospital Information System: A Case Study of Sari Bou-Ali Sina Hospital
ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا ساری سال1396 : مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Eosinophil Density in Dental Follicle, Follicular Cyst, and Keratocystic Odontogenic Tumor
ارزیابی مقایسه ای تراکم ائوزینوفیل ها در فولیول دندانی، کیست فولیکولار و تومور ادنتوژنیک کراتوسیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improved Acanthamoeba Culture Method Using TYM Medium
بهینه سازی روش کشت آکانتاموبا با استفاده از محیط کشت TYM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidative Properties of Colpomenia sinuosa Organic Extract
بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره آلی جلبک دریایی Colpomenia sinousa
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Anethum graveolens L. Seed on Tracheal Smooth Muscle Contractions in Male Rats
ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی بذر گیاه شوید بر روی انقباضات عضله صاف نای موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Transient and Permanent Congenital Hypothyroidism in Mazandaran Province
شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی گذرا و دائمی در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy-Based Self-Management Intervention on Labor Outcome in Nulliparous Women
اثربخشی درمان شناختی رفتاری با تمرکز بر خود مراقبتی بر پیامد زایمان در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of a New and Multilateral Approach in Rapid Health Impact Assessment of Development Projects: A Case Study of Saman Sport-Tourism Project
معرفی رویکردی چند جانبه و نوین در ارزیابی سریع اثرات سلامت طرح های توسعه ای، مطالعه موردی طرح گردشگری-ورزشی سامان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non-responding Health System to Women’s Sexual and Reproductive Health Needs: A Mixed Method Study
سیستم بهداشتی غیرپاسخگو به نیازهای حوزه سلامت جنسی زنان: یک مطالعه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentrations of Criteria Air Pollutants and BTEX in Mehrabad International Airport
غلظت و عوامل موثر بر آلاینده های معیار هوا و BTEX در فرودگاه بین المللی مهرآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source Identification and Ecological Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Surface Sediments )Case Study: Pars Special Economic Energy Zone(
تعیین منشأ و ارزیابی مخاطره اکولوژیکی ترکیبات حلقوی چند هسته‌ای (PAHs) در رسوبات سطحی: (مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of EDTA and (NH4)2SO4 on Removing Cadmium Using Alfalfa Raised in Compost
تعیین پتانسیل حذف کادمیوم توسط گیاه یونجه پرورش یافته در کمپوست با اعمال EDTA و 4SO2(4NH)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zero Valent Iron Nanoparticles on Removal of Antibiotic Resistant Genes of Heterotrophic Bacteria in Urban Wastewater
بررسی اثر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های هتروتروف پساب فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Larval Stage of Taenia hydatigena (Cysticercus Tenuicollis) based on Morphological Characteristics of Rostellar Hooks
شناسایی مرحله لاروی تنیا هیداتیژنا (سیستی سرکوس تنیو کولیس) بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی قلاب های رستلومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Combined Effect of High Intensity Interval Training and Flaxseed Oil Supplement on Cardioprotection: by UCP2, UCP3 and eNOS mRNA expression
اثر ترکیبی تمرین تناوبی شدید و مکمل روغن بذر کتان بر محافظت قلبی: به واسطه بیان ژن‌های UCP2، UCP3 و eNOS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Andrographolide on Paraoxonase 2 Expression in Male Wistar Rats
بررسی تاثیر آندروگرافولید روی بیان آنزیم پاراکسوناز 2 در موش‌ صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 159 (2018-4)


Nanobody and Its Therapeutic Applications
نانوبادی و کاربردهای درمانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Effect of Lycopene on Oral Mucositis in Gamma Radiation Protection in Rats (A Preliminary study)
تاثیر آنتی اکسیدانی لیکوپن بر موکوزیت دهانی در محافظت پرتوی گاما در rat (مطالعه اولیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of General Anesthesia and Spinal Anesthesia on Postoperative Pain after Abdominal Hysterectomy: A Randomized Clinical Trial
مقایسه تاثیر بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی بر درد بعد از عمل هیسترکتومی شکمی: کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of UV Activated Persulfate in Removal of Ofloxacin from Aqueous Solutions
بررسی کارایی پر سولفات سدیم فعال شده با پرتو فرا بنفش در حذف آنتی‎ بیوتیک آفلوکساسین از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Removal of Metronidazole Using Magnetic TiO2 Nanocatalyst (Fe3O4@SiO2@TiO2): Synthesis, Characterization, and Operational Parameters
حذف فوتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول، با استفاده از نانوکاتالیست مغناطیسی TiO2 (Fe3O4@SiO2@TiO2) : سنتز، تعیین مشخصات، و پارامتر های بهره برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Spatial Distribution of PM10, Lead, and Radon Concentrations in Sepahanshahr, Iran Using Geographic Information System (GIS)
تخمین توزیع مکانی غلظت PM10، سرب و رادون در سپاهان شهر اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Non Invasive Estimation of Vo2max and Physical Fitness Indices in Mazandaran University of Medical Sciences Staff
برآورد غیر تهاجمی حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Agreement Level between Visual Observation, Bitewing Radiographs, and DIAGNOdent System in Detection of Proximal Caries: An In Vivo Study
بررسی میزان توافق نتایج مشاهده بصری، رادیوگرافی بایت وینگ و سیستم دیاگنودنت در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی در شرایط بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Brain Teaser on Increasing Happiness in Elderly Attending Daycare Nursing Homes
اثر بخشی بازی فکری بر شادکامی سالمندان مراجعه کننده به خانه سالمندان روزانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Gestational Diabetes According to One-Step and Two-Step Screening in Sari Rural Areas, 2012-2014
شیوع دیابت بارداری بر اساس غربالگری تک مرحله ای و دو مرحله ای در مناطق روستایی شهرستان ساری، سال 91 و 93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphological and Molecular (28s rDNA) Characterization of Dicrocoelium dendriticum Isolates from Sheep, Goat and Cattle in Mazandaran Province, Iran
بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و مولکولی(28s rDNA) دیکروسلیوم دندرتیکوم جدا شده از گوسفند، بز و گاو در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of the AMPA Receptors of Paragigantocellularis Lateralis Nucleus in Inflammatory Pain Modulation in Ovariectomized Female Rat
نقش گیرنده‌های AMPA هسته پاراژیگانتوسلولاریس کناری در تعدیل درد التهابی در موش صحرایی اوارکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Saffron on the Functions of Rat Peritoneal Macrophages
اثر عصاره هیدروالکلی زعفران بر فعالیت های ماکروفاژهای صفاقی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Shilajit on the Levels of Pro-inflammatory and Anti-inflammation Cytokines in Hepatic Injury in Male Rats
اثر شیلاجیت بر سطح سایتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی در آسیب کبدی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 158 (2018-3)


Indicators and Causes of Environmental Health Inequalities
شاخص ها و علل نابرابری های بهداشت محیط (EHIs)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Domestic Violence and Its Association with Domains of Reproductive Health in Women: A Systematic Review
خشونت خانگی و ابعاد بهداشت باروری در زنان: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Gabapentin-induced Psychotic Disorder
گزارش یک مورد سایکوز وابسته به مصرف گاباپنتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Euphorbia Cyparissias Extract on Histologic Alternation in Prostate and Seminal Vesicle in Diabetic Model
تاثیر عصاره الکلی افوربیا سیپاریسیاس بر تغییرات بافت پروستات و سمینال وزیکول ناشی از مدل دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioremediation of Soils Contaminated with Diesel Using Bio-stimulation Method in the Bioreactors of Vermicompost and Activated Sludge
زیست پالایی خاک های آلوده به گازوئیل به روش تحریک زیستی در بیورآکتور های ورمی کمپوست و لجن فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removing Nutrients and Organic Compounds in Gray Water Using Multi-layer Sand Filter
بررسی راندمان حذف مواد مغذی و ترکیبات آلی موجود در آب خاکستری توسط فیلتر شنی چند لایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Sexual and Reproductive Health and Its Related Factors in Infertile Women
وضعیت سلامت جنسی و باروری و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sex Education on Infertile Females’ Genital Self-image
بررسی تاثیر آموزش جنسی بر خودانگاره تناسلی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Quality of Life in Patients with Head and Neck Cancers
ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasis and Identification of Etiological Species
بررسی اپیدمیولوزیک لیشمانیوز پوستی و تعیین گونه های عوامل ایجاد کننده آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental Health and Related Factors in Old Population in Tehran 2014-2015
وضعیت سلامت روان سالمندان و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران در سال 94-93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Metabolic Syndrome in Male Patients with Rheumatoid Arthritis: A Cross-Sectional Study
بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مرد مبتلا به آرتریت روماتویید: یک مطالعه مقطعی.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cognitive-Behavioral Group Therapy on HbA1C, Self-efficacy, Depression, Illness Perception, and Quality of Life in Patients with Type II Diabetes
تأثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر HbA1C ، افسردگی، خودکارآمدی، ادراک بیماری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Radiofrequency Ablation in Patients with Metastatic Liver Tumors from Breast Carcinoma
بررسی تاثیر درمانی امواج رادیو فرکوئنسی در بیماران با تومورهای متاستاتیک کبد با منشاء پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Citalopram in Improving Depression and Quality of Life in Acute Coronary Syndrome
اثر بخشی داروی سیتالوپرام بر وضعیت افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Eucalyptus Vapor on Hoarseness and Sore Throat Following Intubation after Coronary Artery Bypass Surgery
تاثیر بخور اکالیپتوس بر خشونت صدا و گلودرد ناشی از انتوباسیون بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Biocurcumax TM Curcumin (BCM-95) On Treatment of Moderate Chronic Periodontitis
بررسی اثر Biocurcumax TM Curcumin (BCM-95) در درمان پریودنتیت مزمن متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Extraction Methods on Total Phenolic and Flavonoid Contents, Antioxidant and Antihypoxic Properties of Allium ampeloprasum in Mice
بررسی تاثیر روش استخراج بر محتوای تام فنلی، فلاونوئیدی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی هیپوکسی گیاه تره Allium ampeloprasum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Zingiber officinale against Diazinon-Induced Heart Injury via Suppression of Oxidative Stress
اثر محافظتی زنجبیل بر آسیب قلبی ناشی از دیازینون از طریق سرکوب کردن فرایند استرس اکسیداتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cadmium on Oxidative Stress Markers, and Insulin Secretion and Content in Pancreatic Isolated Islet of Rats
اثر کادمیوم بر روی مارکرهای استرس اکسیداتیو، محتوا و ترشح انسولین در جزایر لانگرهانس جدا شده از پانکراس موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 157 (2018-2)


Methadone Poisoning in Children Hospitalized in Mashhad Imam Reza Hospital, 2012- 2013
بررسی مسمومیت با متادون طی سال های 1391 تا 1392 در کودکان بستری در بخش کودکان بیمارستان امام رضا (ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Laboratory Study of Patients with Operated Hydatid Cysts
بررسی بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به کیست هیداتیک جراحی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalchoholic Extract of Sumac (Rhus coriaria L.) on Expression of Passive Avoidance Learning in Male Rats
بررسی اثرعصاره هیدروالکلی سماق(Rhus coriaria L.) بربروز یادگیری اجتنابی غیرفعال درموش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of NQO1 Polymorphism in Gastric Adenocarcinoma
بررسی پلی مورفیسم ژن NQO1 در آدنوکارسینوم معده دراستان مازندران، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Horseradish Peroxidase (HRP) Enzyme Process and H2O2 in Removal of Linear Alkyl Benzene Sulfonate (LAS) from Aqueous Solution
بررسی کارایی فرایند آنزیمی هورس رادیش پراکسیداز (HRP) و آب اکسیژنه در حذف آلکیل بنزیل سولفونات خطی (LAS) از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Dimethyl Phthalate Degradation Parameters Using Zero-valent Iron Nanoparticles by Response Surface Methodology: Determination of Degradation Intermediate Products and Process Pathway
بهینه سازی پارامترهای تخریب دی متیل فتالات توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از روش سطح پاسخ: تعیین محصولات واسطه و مسیر فرایند تخریب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Resident Physician Program: A Case Study of Mazandaran
تحلیلی بر اجرای برنامه مقیمی پزشکان متخصص : مطالعه موردی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Gender Differences in Incidence of Burn among Patients Older than 59 Years of Age
فاکتورهای مرتبط با تفاوت های جنسیتی در وقوع سوختگی در بیماران با سن بالای 59 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Telephone Consultation and Follow-up on Treatment Adherence and Hemodialysis Adequacy in Hemodialysis Patients
بررسی تاثیر مشاوره و پیگیری تلفنی بر تبعیت درمانی و کفایت دیالیز در بیماران تحت همودیالیز مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Prayer on Depression among Mothers with Premature Infants in NICU
تاثیر دعا بر میزان افسردگی مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Depression after Traumatic Brain Injury and Demographic Characteristics in a Three-Year Follow-up
بررسی مقایسه ای میزان افسردگی، سه سال بعد از آسیب تروماتیک مغزی در گروه های مختلف جمعیت شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Predictive Ability for Mortality Rates by GAP and MGAP Scoring Systems in Multiple-Trauma Patients
قدرت پیش بینی کنندگی مرگ ومیر ابزارهای GAPو MGAP در بیماران با ترومای متعدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal Disorders in Suburban Drivers in Mazandaran Province, Iran
بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی در رانندگان برون شهری استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Changes in Muscle Strength and Postural Sway after Eight Weeks Aquatic Exercise in Elderly People: A Clinical Trial
بررسی ارتباط بین تغییرات قدرت عضلانی و نوسانات پاسچر سالمندان پس از 8 هفته تمرینات آبی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scolicidal Effects of Mixture of Artemisia, Eucalyptus and Ginger Extracts on Hydatid Cyst Protoscolices
اثر کشندگی مخلوط عصاره های متانولی اکالیپتوس، درمنه و زنجبیل بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Carbomer, CMC and HPMC on Dissolution and Bioadhesion of buccoadhesive Cinnamaldehyde Tablets
بررسی تاثیر پلی‌مرهای کربومر، کربوکسی متیل سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر آزادسازی و قدرت مخاط چسبی قرص‌های زیست چسب داخل گونه‌ای سینامالدئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-diabetic and Anti-neuropathy Properties of Resveratrol and its Effect on Sirt-1 Expression in Mice
بررسی اثر ضد دیابتی و ضد نوروپاتی رزوراترول و تاثیر آن در بیان ژن‌ Sirt-1 در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Curcuma Longa on In Vitro Maturation of Immature Oocytes and Embryonic Development in NMRI Mice
بررسی اثر زرد چوبه (Curcuma longa ) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک‌های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین‌های حاصل از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxic Effect of Cerium Oxide Nanoparticles on Mice Testis
بررسی اثر سمی نانوذره سریم اکساید بر بیضه موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Co-administration of Ubiquinone and Vitamin C on Changes of Behavioral, Histological and Biochemical Parameters in Contusion Model of Rat Spinal Cord Injury
بررسی اثر تجویز توام یوبی کینون و ویتامین C بر تغییرات رفتاری و هیستولوژیکی و پارامترهای بیوشیمیایی در مدل contusion ضایعه نخاعی دررت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a R‌ecombinant Vaccine Containing Three Bacterial Proteins of EHEC, ETEC, and shigella Dysentery Antigens in E. coli and Evaluation of its Humoral Immunity in Mic
طراحی یک کاندید واکسن نوترکیب حاوی پروتئین هایی از سه باکتری EHEC، ETEC و شیگلا دیسانتری در باکتری E.coli و بررسی ایمنی هومورال آن در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 156 (2018-1)


Dandy-Walker Syndrome: A Rare Case Report
سندرم دندی واکر: گزارش یک مورد نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of Periapical Lesions due to Foreign Body Reaction: A Case Report
درمان ضایعه پری اپیکال ناشی از واکنش جسم خارجی :گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Sleep Quality and Intake of Macronutrients and Micronutrients in Adolescents
بررسی ارتباط مصرف درشت مغذی‌ها و ریزمغذی‌ها با کیفیت خواب در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Genital Abnormalities in Male Neonates in Ayatollah Rouhani Hospital in Babol, Iran
فراوانی ناهنجاری‌های دستگاه تناسلی نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان آیت‌اله روحانی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 8-Week Pilates Exercises on Kinematic Parameters of Balance and Gait in Deaf High School Students
تأثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر تعادل و پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دانش آموزان ناشنوای مقطع متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Chitosan Modified Nanoparticles, as Boron Carriers in BNCT
تهیه و ارزیابی نانو ذرات کیتوزان حاوی بور به منظور کاربرد در روش درمانی گیر اندازی نوترونی بور برای درمان سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Parasites in the Outlet Sludge of Industrial Wastewater Treatment Plant: A Case Study in Babolsar, Iran 2015
بررسی و شناسایی انگل های موجود در لجن خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی (مطالعه موردی بابلسر در سال 1394)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Temperature and Pressure on Removal of Fluoride from Groundwater Using Nanofiltration
بررسی اثر پارامترهای فشار و دما بر حذف فلوراید از آب های زیر زمینی با استفاده از فرایند نانوفیلتراسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Electrochemical Process in Removal of Imidacloprid from Aqueous Solutions: Effect of Type and Arrangement of Electrodes
بررسی کارایی فرایند الکتروشیمیایی در حذف سم ایمیداکلوپرید از محلول‌های آبی: تأثیر نوع و نحوه‌ی آرایش الکترودها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Different Extraction Methods on Antioxidant and Antibacterial Activities of Nonnea lutea
تاثیر روش های مختلف استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنتی باکتریال گیاه Nonnea lutea
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Psychometry of An Instrument to Measure the Educational Needs of Health Care Providers in Prenatal Screening
طراحی و روان سنجی پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در مورد غربالگری قبل از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adverse Pregnancy Outcomes and Associated Factors in Rural Pregnant Women in Sari, Iran 2016
بررسی پیامدهای نامطلوب بارداری و عوامل موثر برآن درزنان باردارروستایی ساری، سال 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Spirituality and Death Anxiety in Patients with Cancer Undergoing Chemotherapy
رابطه بین معنویت و اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angina Pectoris in Association with A Blood Group Phenotype: A Finding from Amirkola Health and Ageing Project (AHAP)
همراهی آنژین صدری با فنوتایپ های A گروه خونی ABO: یافته ای از مطالعه کوهورت سالمندان امیرکلا (َAHAP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Cinnamon on Fasting Blood Sugar and Hemoglobin A1C in Patients with Type II Diabetes Mellitus: A Randomized Clinical Trial
تاثیر استفاده از دارچین بر سطح گلوکز ناشتای سرم و هموگلوبین A1C در بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Aflatoxin B1 and Ochratoxin A Levels in Rice Produced in Khuzestan and Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Provinces, Iran
ارزیابی میزان آفلاتوکسین B1 و اکراتوکسین A در برنج های تولید شده دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant and Hepatoprotective Properties of Vicia cracca Against Carbon Tetrachloride Induced Oxidative Stress in Mice
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و محافظت کبدی اندام هوایی گیاه ماشک کلاغی Vicia cracca در مقابل سمیت ناشی از تتراکلرید کربن در کبد موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic and Antibacterial Activities of Fermented and Non-fermented Extracts of Garlic
بررسی خواص ضدسرطانی و ضدباکتریایی عصاره متانولی سیر تخمیری و غیر تخمیری همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of (1-H) Pyrazolo [4, 5-b] Quinoxaline as Potential Anti-microbial Agent
سنتز (1-H) پیرازولو [4،5 -b] کینوکسالین با پتانسیل اثر ضد میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Caspase-3 Gene Polymorphysm G>A (rs4647603) and Gastric Adenocarcinoma in North of Iran
بررسی همراهی پلی مورفیسم G>A(rs4647603)ژن کاسپاز 3 با آدنوکارسینوم معده در جمعیت شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Silencing of Humanin on Cell Fate and Tumor Cell Responses to Etoposide in AGS Cell Line
مهار ژن هومانین جهت بررسی اثرات آن در اثر بخشی داروی Etoposide در رده سلولی سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 155 (2017-12)


Organophosphorus Compounds and Brain GABAergic System
ترکیبات ارگانوفسفره و سیستم گابائرژیک مغز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Dexamethasone on Hepatic Ischemia-reperfusion Injuries
اثرات دگزامتازون بر آسیب‌های ایسکمی-ریپرفیوژن کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Gestational Diabetes Mellitus and Spontaneous Abortion: A Systematic Review and Meta-Analysis
تعیین ارتباط بین دیابت بارداری و سقط خودبخودی: یک مطالعه مرورساختاریافته و متا آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Sporadic Burkitt's Lymphoma of Mandible with Involvement of Breast and Multiple Pelvic and Abdominal Organs
گزارش موردی از لنفوم بورکیت اسپورادیک فک پایین با درگیری ارگان های مختلف شکم، لگن و پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiographic Image Quality in Referral Hospitals, Sari, Iran 2017
بررسی میزان کیفیت تصاویر رادیوگرافی در بیمارستان های ارجاعی دولتی شهرستان ساری در سال 96
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Spouses’ Educational Program on Quality of Life of their Pregnant Wives
تاثیر اجرای برنامه آموزشی همسران بر کیفیت زندگی زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

BMI of Students in Five Ethnic Groups in Iran and Its Relationship with Some Demographic and Familial Variables
بررسی نمایه توده بدنی دانش آموزان 5 قوم ایرانی و ارتباط آن با برخی متغیرهای فردی و خانوادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Study of Plasmid Genes Ampc of Acinetobacter baumannii Isolated from Clinical Cases Using Multiplex PCR
مطالعه مولکولی همزمان ژن های پلاسمیدی Ampc اسینتوباکتر بومانی جدا شده از مواردبالینی با روش Multiplex_PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tracing Antibiotic Compounds (amoxicillin, erythromycin, gentamicin and cephalexin) in Karaj River, Iran 2015
ردیابی ترکیبات آنتی‌بیوتیکی (آموکسی سیلین، اریترومایسین، جنتامایسین و سفالکسین) در رودخانه کرج، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source Identification and Risk Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs) in Coastal Sediment of Caspian Sea; Guilan Province
منشأ یابی و ارزیابی خطر هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک (PAHs) در رسوبات ساحلی دریای خزر، استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Humic Substances in Water Treatment Plants in Sari and Gorgan and Efficacy of Catalytic Ozonation in their Removal and Mineralization
بررسی میزان مواد آلی کربنی و هیومیکی تصفیه خانه های آب شهرهای ساری و گرگان و تعیین کارایی ازناسیون کاتالیزوری در حذف و معدنی سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Silver Doped Titanium Dioxide Stabilized on Concrete Bed in Removal of Phenol by Photocatalytic Processes in Synthetic Sewage
تعیین کارایی نانو ذرات داپ شده با نقره و تثبیت شده بر بستر بتنی در حذف فنل توسط فرایند فتوکاتالیستی در فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SWOT Analysis of Implementation of Urban Family Physician Plan from the Perspective of Beneficiaries: A Qualitative Study
تحلیلی بر استقرار برنامه پزشک خانواده شهری با رویکرد SWOT از منظر ذینفعان: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Iran’s Population Aging, 2016
شناسایی عوامل موثر بر سالخوردگی جمعیت ایران در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Retention of Flowable Composite Resin and Resin Modified Glass Ionomer Sealant
مقایسه ماندگاری درمان‌های پیت و فیشور سیلانت انجام شده توسط دو ماده‌ی کامپوزیت فلو و رزین مدیفایدگلاس آینومر مقایسه ماندگاری درمان‌های پیت و فیشور سیلانت انجام شده توسط دو ماده‌ی کامپوزیت فلو و رزین مدیفایدگلاس آینومر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Motivational Interviewing on Self-efficacy in Patients with Heart Failure and Depression
اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر خود کارآمدی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Psychiatric and Psychological Disorders in Patients with Type II Diabetes
بررسی فراوانی اختلالات روان پزشکی و روان شناختی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Counseling Based on Reality Therapy on Sexual Satisfaction in Women
تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر رضایتمندی جنسی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Polymorphism in the Gene Encoding Interleukin-17 [rs4711998 (A/G)] with PCR-RFLP in Patients with Brucellosis Compared with Healthy Subjects: A Case-Control Study
بررسی پلی مورفیسم ژن کد کننده اینترلوکین 17 در موقعیت rs4711998 (A/G) به روش PCR-RFLP در بیماران مبتلا به بروسلوزیس در مقایسه با افراد سالم: مطالعه موردی - شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Vitamin E on Sperm Parameters and Embryological Development after In Vitro Fertilization in Phenylhydrazine-Treated Mice
ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر پارامترهای اسپرم و روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی (IVF) در موش های سوری تحت درمان با فنیل هیدرازین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 154 (2017-11)


A Review on the Etiology, Types and Treatment of Dry Mouth and Related Diseases Based on Iranian Traditional Medicine
مروری بر علل، انواع و درمان خشکی دهان و بیماری‌های مرتبط با آن در طب سنتی ایرانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is using Bisphosphonate a Contraindication for Dental Treatments?
آیا مصرف بیس فسفونات ها کنترااندیکاسیون درمان های دندانپزشکی است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Significance and Applications of Murine Models in Cancer Research: Guidelines for Selecting the Best Model
اهمیت و کاربرد انواع مدل‌های موشی در تحقیقات سرطان: راهنمایی‌هایی در انتخاب بهترین مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating Co-morbidity of H1N1 Pandemic and Other Diseases: A Meta-analysis of Countries in Eastern Mediterranean Region
برآورد هم ابتلایی آنفولانزا با دیگر بیماری ها - مقاله متاآنالیز در کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pesticide Residue Levels in Melon Samples Using Gas Chromatography-Mass Spectrometry
گزارش میزان باقی مانده آفت کش ها در نمونه های ملون به روش گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Attitudes of Men and Women towards the Birth of First Child
مقایسه نگرش زنان و مردان نسبت به زمان فرزند آوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Senior Students' and Dentists' Knowledge about Medical Emergencies in Dental Offices, Sari, Iran 2016
بررسی میزان آگاهی دانشجویان سال آخر دندانپزشکی و دندانپزشکان شهر ساری نسبت به فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی در سال 95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lead and Cadmium Contaminations in Soil and Irrigation Water and Their Accumulation in Pith, Flesh and Skin of Kiwifruit in Astara, North of Iran 2015
ارزیابی میزان سرب و کادمیم در آب و خاک کشاورزی و تجمع آن در مغز، گوشت و پوست کیوی در شهرستان آستارا، سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Reactive Blue 19 Dye from Aqueous Solutions Using Sonochemistry Process in Presence of TiO2 Nanoparticles
حذف رنگ راکتیو آبی 19 از محیط های آبی با استفاده از فرآیند سونوشیمی در حضور نانوذرات ‌دی‌اکسید تیتانیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Sonofenton Degradation in Removal of Sulfacetamide from Aqueous Solutions Using Nanoscale Zerovalent Iron Particles
بررسی کارایی فرآیند سونوفنتون در حذف سولفاستامید از محیط های آبی در حضور نانو ذرات آهن صفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Persulfate-based Advanced Oxidation Process (UV/Na2S2O8) in Removal of Metronidazole from Aqueous Solutions
بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات (UV/Na2S2O8) برای حذف مترونیدازول از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Demographic and Obstetric Factors and Perceived Stress with Optimism in Pregnant Women
بررسی رابطه عوامل دموگرافیک، مامایی و استرس با خوش بینی زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confirmatory Factor Structure of Depression, Anxiety and Stress Scale in Students
بررسی ساختار عاملی تاییدی مقیاس افسردگی، اضطراب و ‌استرس (‌DASS‌) در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intradialytic and Home-Based Walking Exercises on Physical Function and Dialysis Adequacy in Hemodialysis Patients
بررسی تاثیر تمرینات ورزشی حین دیالیز و پیاده‌روی در منزل بر توانایی جسمانی و کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lack of Association between IL12B Gene Single Nucleotide Polymorphism (rs6887695G/C) and Chronic Hepatitis B Virus Infection in an Iranian Population
عدم ارتباط بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs6887695G/C) در ژن IL12B با عفونت هپاتیت B مزمن در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presence of CagA Gene and Its Antibiotic Resistance Pattern in Helicobacter Pylori Isolates
وجود ژن cagA و ارتباط آن با الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک در هلیکوباکتر پیلوری جدا شده ازبیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of exoT and exoS Genes among Pseudomonas Aeruginosa Isolates and Antibiotic Resistance in Burn Patients in Sari Zare Hospital, Iran
بررسی فراوانی ژن های exoT وexoS در سودوموناس آئروژینوزا و ارتباط آن ها با مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران سوختگی بیمارستان زارع ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of Continuous Expression of Cyclooxygenase -2 in Human Breast Cancer Cell Line Using COX-2 cDNA Plasmid Transfection
القاء بیان مداوم سیکلواکسیژناز-2 در رده سلولی سرطان سینه از طریق ترانسفکشن آن ها با پلاسمید pSG5-COX-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Licorice Plant (Glycyrrhiza glabra ) on In vitro Maturation of Immature Oocytes and Embryonic Development in NMRI Mice
بررسی اثر عصاره گیاه شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک‌های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین‌های حاصل از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis, Cytotoxic Activity and Docking Study of Two Indole-Chalcone Derivatives
سنتز، بررسی اثرات سیتوتوکسیک و مطالعه داکینگ دو مشتق ایندول-چالکون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Human Wharton's jelly Mesenchymal Stem Cells into Oocyte-like Cells by Follicular Fluid
تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی ژله‌وارتون انسان به سلول‌های شبه تخمک با استفاده از مایع فولیکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 153 (2017-10)


Current application of arylazoles and annulated azoles in the design of new antileishmanial agents
کاربرد آریل‌آزول‌ها و آزول‌های با حلقه جوش‌ خورده در طراحی ترکیبات جدید ضدلیشمانیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of molecular techniques for taxonomic and epidemiological studies of parasitic infections
کاربرد روش های مولکولی در مطالعات اپیدمیولوژی و تاکسونومی عفونت های انگلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Interventions Conducted on Improving Women’s Sexual Satisfaction and Function during Reproductive Ages in Iran: A Systematic Review
مداخلات درمانی جهت بهبود عملکرد و رضایت جنسی زنان سنین باروری در ایران: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Drug-poisoning Death in Central Cities of Mazandaran, Iran 2011-2016
اپیدمیولوژی فوت ناشی ازمسمومیت باعوامل دارویی در شهرهای مرکزی استان مازندران طی سال های 1390-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Protozoan in Wild Boars (Sus scrofa) in Mazandaran Province, Iran 2012-2014
شیوع تک یاخته های روده ای در گراز ها (Sus scrofa) در استان مازندران، شمال ایران، 93-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Immunohistochemical Expression of BCL-2 in Oral Lichen Planus
بررسی ایمونوهیستوشیمیایی بیان مارکر BCL-2 در لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antioxidant Activity of Vicia hirsuta and the Effect of Extraction Method
ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی ماشک معمولی(Vicia hirsuta)، اهمیت روش استخراج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Anti-Trichomonas Effects of the Essential Oil and Nano-emulsion of Rosmarinus officinalis on Trichomonase vaginalis
اثرات ضد تریکومونایی اسانس و نانو امولسیون گیاه رزماری بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Aminoglycoside-Resistance Genes in Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus Isolated from Clinical Specimens
بررسی فراوانی ژن های کد کننده مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از نمونه های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Degradation of Methylene Blue Dye Using Fenton/PhotoFenton-Peracetic Acid (UV/Fe3+-CH3COOH−H2O2) Processes from Aqueous Solutions
تجزیه رنگ متیلن بلو با استفاده از فرآیند های فنتون/فتو فنتون-پراستیک اسید ( UV/Fe3+-CH3COOH−H2O2) از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Nursing Care based on ESI Triage and Roy Adaptation Model in Predicting the Need for ICU or Ward Admission among Head Trauma Patients
مقایسه کارآمدی ابزار تریاژ ESI و ابزار تریاژ پرستاری مبتنی بر الگوی سازگاری Roy در پیش بینی نیاز به بستری در بخش مراقبت ویژه و عادی در بیماران با ترومای سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quantity and Quality of Sleep and their Relationship to metabolic syndrome
کمیت و کیفیت خواب و ارتباط آن با سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Depression and Anxiety in Patients with Carpal Tunnel Syndrome, Rafsanjan, Iran 2014
بررسی شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ در رفسنجان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Physical Activity, Depression and Some Demographic Features with Cognitive Impairments in an Elderly Population in Amirkola, North of Iran
ارتباط فعالیت فیزیکی ،افسردگی و برخی از ویژگی های دموگرافیک با اختلالات شناختی در سالمندان امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Phosphate Nanoparticles in Combination with Glass Ionomer Cements on Streptococcus mutans
بررسی اثر افزودن نانوذرات فسفات روی به سمان گلاس آینومر بر استرپتوکوک موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic effects of GS-1101 and Doxorubicin in acute lymphoblastic leukemia cell line
تاثیر سینرژیسم داروی GS-1101 با دوکسوروبیسین در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cytotoxicity, antioxidant and DNA-Binding properties of turmeric extracts
بررسی ویژگی های سمیت سلولی، آنتی اکسیدانی و اتصال به DNA عصاره های زرد چوبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of Mesenchymal Stem Cells to Insulin Producing Cells Using the Extracts of Allium ursinum and Silybum marianum
تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال به سلول های تولید کننده انسولین توسط گیاه والک کوهی و خار مریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 152 (2017-9)


A systematic Review and Meta-Analysis of Mercury Concentrations in Blood, Urine, and Area Air Samples among Dentists in Iran
تعیین سطح جیوه در نمونه های خون، ادرار و هوای تنفسی دندانپزشکان ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of Reaching Gesture and Its Communicative Functions in 8- to 12-Month-Old Normally Developing Children: A Longitudinal Study
رشد ژست دراز کردن دست و عملکردهای ارتباطی آن در کودکان طبیعی از 8 تا 12 ماهگی: یک مطالعه ی طولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Complaints of Patients Against Orthopedic Surgeons in Mazandaran Province, Iran 2011-2014
بررسی شکایت های بیماران از متخصصین ارتوپدی در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of User Satisfaction on Library Services at Mazandaran University of Medical Sciences, Iran
ارزیابی رضایت کاربران از خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoint of Librarians in Babol, Ahvaz, and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences towards Pars Azarakhsh Digital Software: A Comparative Study
بررسی دیدگاه کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی اهواز، بابل و شهید بهشتی نسبت به نرم افزار کتابخانه ای آذرخش: یک مطالعه تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Light Spectrum of Compact Fluorescent Lamps in Iranian Market and Possibility of Hydroxyl Radical Production
مطالعه بیناب نوری لامپ های روشنایی کم مصرف موجود در ایران و احتمال تولید رادیکال های هیدروکسیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Sick Building Syndrome in Bank Employees and its Relationship with Job Satisfaction and Some Environmental Factors
شیوع سندرم ساختمان بیمار در کارکنان بانک و ارتباط آن با برخی عوامل محیطی و رضایت شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Diazinon and Malation Residues in Cucumber Produced in Mazandaran, Iran
بررسی میزان باقی مانده سموم دیازینون و مالاتیون در خیار تولیدی استان مازندران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Density of Airborne Bacterial Species in Dentistry Units in Urban Health Centers, Kermanshah, Iran
دانسیته گونه های باکتریایی قابل انتقال توسط هوا در واحد های دندانپزشکی مراکز بهداشتی درمانی شهری در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Testing of the Irrational Health Belief Scale in Medical Students
ویژگی های روانسنجی مقیاس باورهای غیرمنطقی سلامتی در دانشجویان علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Various Aspects of Male Involvement in Women's Sexual and Reproductive Health
مروری بر جنبه های مختلف مشارکت مردان در سلامت جنسی و باروری زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Surgical Resection of Cardiac Myxoma: A Ten-Year Experience
نتایج جراحی بیماران مبتلا به میکسوم قلبی: تجربه ده ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Study of Clinical and Laboratory Findings in Patients with Tuberculosis
بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Toxoplasma gondii Infection in Pregnant Women and Risk Factors of the Disease in Golestan Province, Iran
بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت توکسوپلاسما گوندی در زنان باردار و عوامل خطر بیماری در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Paternal-Fetal Attachment on Maternal-Mental Health: A Randomized Clinical Trial
تاثیر آموزش دلبستگی پدر - جنین بر سلامت روان مادران باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Potassium Citrate in Treatment of Nephrolithiasis Less Than 7mm Diameter in Children without Any Metabolic or Infectious Risk Factors
بررسی تاثیر محلول سیترات پتاسیم در درمان سنگ های ادراری کم تر از 7 میلی متر در کودکان بدون ریسک فاکتورهای ایجاد سنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Trigonella foenum graecum L. Extract Against Cytotoxicity Induced by Cyclophosphamide on Ovarian Cancer (SKOV3) and Normal Cell Lines
بررسی اثر محافظتی عصاره آبی گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر سمیت سلولی القایی ناشی از سیکلوفسفامید در رده سلول های سرطانی تخمدان انسانی (SKOV3) و نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increased Risk of Gastric Cancer with VNTR Polymorphism of SIRT3 Gene
افزایش خطر ابتلا به سرطان معده با چند شکلی VNTR ژن SIRT3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between Genetic Variant in the pre-miR-27a Oncogene and Risk of Breast Cancer and Metastasis
بررسی تغییر ژنتیکی در انکوژن pre-miR-27a و همراهی آن با ریسک سرطان سینه و متاستاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Deacetyl chitin on VEGF Gene Expression in Metastatic Breast Cancer Model
ارزیابی اثر نانوذرات داستیل کیتین بر میزان بیان ژن VEGF در مدل متاستاتیک سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 151 (2017-8)


Erratum: Comparative Study of Direct Patient and Drug Costs before and after the Implication of Healthcare Reform Program in Sari, Iran
اصـلاحیـه: مقایسه‌ی میزان پرداخت از جیب هزینه کل و سهم داروی بیماران سرطان خون، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Scorpions Reported in Iran
مروری بر کژدم‌های گزارش شده ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Outlook on the Role of Genetic and Environmental Factors in Asthma
چشم اندازی به نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Child Parent Relationship Therapy on Distress, Anxiety, and Depression in Mothers of Children with Mild Intellectual Disabilities
بررسی اثر بخشی آموزش بازی درمانی مبتنی بر روابط والد کودک، بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران با کودک دارای معلولیت ذهنی خفیف ذهنی خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Using Respiratory Protection Masks among Workers of Sanitary Ware Companies in Yazd, Iran, Based on the Theory of Planned Behavior
بررسی پیش بینی کننده های استفاده از ماسک های حفاظتی تنفسی در کارگران شرکت های چینی بهداشتی (شهر یزد) بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Concentration of particulate matter with aerodynamic diameter less than 10 micron (PM10) in the metro underground transport system of Tehran
بررسی غلظت ذرات معلق با قطر آئرودینامیکی کم تر از 10 میکرون (10PM) در سیستم حمل و نقل متروی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Pilot-Scale Attached Growth Baffled Waste Stabilization Ponds in Coliform Removal
ارزیابی کارایی برکه های تثبیت بافلدار با رشد چسبیده در حذف کلی فرم ها در مقیاس پایلوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Sono-nano-catalytic Process of Tio2 Nano-particle in Removal of Erythromycin and Metronidazole from Aqueous Solution
بررسی کارایی فرآیند سونونانوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم در حذف آنتی بیوتیک اریترومایسین و مترونیدازول از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Urban Family Physicians in Mazandaran Province, Iran about H1N1 Influenza
بررسی سطح آگاهی پزشکان خانواده شهری شاغل در استان مازندران در مورد بیماری آنفولانزای H1N1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Pathological Narcissism Based on Family System: The Mediating Role of Narcissistic Wounds and Perfectionism
پیش بینی خودشیفتگی بیمارگونه مبتنی بر نظام خانواده: نقش میانجی خودبزرگ بینی کاذب و کمال گرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Family functioning and depression in family caregivers of people with Dementia
عملکرد خانواده و افسردگی در مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Mindfulness on Happiness and Blood Sugar Level in Diabetic Patients
اثر بخشی ذهن‌آگاهی بر شادکامی و کاهش قند‌خون در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Lung Cancer Patients Attending Tooba Clinic and Imam Khomeini Hospital, Sari, Iran 2010-2014
همه گیرشناسی مبتلایان به سرطان ریه مراجعه کننده به کلینیک طوبی و بیمارستان امام خمینی ساری در دوره زمانی 1389 الی 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction and Identification of Urtica dioica L Extract and Its Antibacterial and Antifungal Properties
استخراج و شناسایی عصاره اندام های مختلف گیاه گزنه دو پایه Urtica dioica L و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضدقارچی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Antibacterial Properties of Chitin, Chitosan and Chito-oligomers Extracted from Shell of Metapenaeus affinis
مقایسه ی خواص ضد باکتری کیتین، کیتوزان و کیتوالیگومرهای به دست آمده از پوسته ی میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Drug-induced Liver Injury and its Relationship with NAT2 Gene Polymorphisms in Tuberculosis Patients
ارزیابی آسیب کبدی ناشی از مصرف دارو و ارتباط آن با پلی مرفیسم های ژن NAT2 در بیماران مبتلا به سل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Plasmid-mediated Quinolone Resistance Genes in Extended-spectum β-lactamase-producing Escherichia coli
فراوانی ژن های مقاومت کینولونی وابسته به پلاسمید (PMQR) در جدایه ﻫﺎی اشرشیا کلی مولد بتالاکتامازهای طیف گسترده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effect of Hydro-Alcoholic Extract of Crocus caspius on Breast Caner Cell Lines
مطالعه سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی گیاه زعفران خزری بر رده سلول‌های سرطانی سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effects of Dibromoisatin Derivatives on Hela and HepG2 Cell Lines Using MTT Assay
بررسی اثرات سمیت سلولی مشتقات دی برمو ایزاتین بر رده های سلولی Hela و HepG2 به روش MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing pLEX-LAMP-DARPin Lentiviral Vector for Exression of HER2 Targeted DARPin on Exosome Surface
طراحی وکتور لنتی ویروسی pLEX-LAMP-DARPin جهت بیان دارپین هدفمند علیه HER2 در سطح اگزوزوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Atorvastatin against Cardiotoxicity and Hematotoxicity Induced by Cyclophosphamide in Rat
بررسی اثر محافظتی آتورواستاتین بر کاردیوتوکسیسیتی و سمیت خونی ناشی از سیکلو فسفامید در مدل موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 150 (2017-7)


A Review on Cataract in the Cannon of Medicine and Nur-al- uyun
مروری بر آب مروارید در کتاب‌های قانون فی الطب (ابن سینا) و نور العیون (ابوروح جرجانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Nitric Oxide in Biological Systems: A Systematic Review
نقش نیتریک اکسید در سیستم های بیولوژیک بدن: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-esteem and empowerment of women in fertility
بررسی ارتباط عزت نفس با توانمندسازی زنان در باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Death Caused by Carbon Monoxide Poisoning in Golestan Province, Iran, 2010-2015
اپیدمیولوژی فوت ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان گلستان در سال های 1394-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic, Endoscopic and Pathologic Features of Esophageal Carcinoma
ویژگی‌های دموگرافیک، آندوسکوپیک و پاتولوژیک سرطان مریل ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Skin Lesions and Simultaneous Infectious Diseases in Hospitalized Patients with Viral Hepatitis in a Tertiary Referral Center, North of Iran
بررسی تظاهرات پوستی و بیماری های عفونی همراه در بیماران مبتلا به هپاتیت های ویروسی بستری شده در یک بیمارستان ارجاعی در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Metal Contamination in the Effluent and Sludges of Wastewater Treatment Plant in Gorgan, Iran
بررسی فلزات سنگین در پساب و لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic removal of Reactive Red 198 from Aqueous Solution using titanium dioxide photocatalyst supported on Fe-ZSM-5 zeolite
حذف فوتوکاتالیستی رنگ‌ راکتیو قرمز 198 از محلول آبی با استفاده از فوتوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده بر پایه زئولیت Fe-ZSM5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between food habits and neuropathic complication in Diabetic patients: A Cross-sectional Study
ارتباط بین الگوی غذایی با عوارض نوروپاتی در بیماران دیابتی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Roles of Some Cognitive and Emotional Factors in Predicting Insomnia
بررسی نقش برخی از عوامل شناختی و هیجانی در پیش بینی اختلال بی‌خوابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Reproductive History and Lifestyle on Ovarian Functional Cyst in Reproductive Age Women
بررسی ارتباط تاریخچه باروری و سبک زندگی با کیست‌های عملکردی تخمدان در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Pain Management among Cancer Patients in a Chemotherapy Center
ارزیابی مدیریت درد در بیماران مبتلا به سرطان در یک مرکز شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of violence against women during pregnancy and postpartum in Iran
شیوع همسرآزاری علیه مادران در دوران بارداری و پس از زایمان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Factors Afecting Hospitalization Deley in Patients with Acute Myocardial Infarction Using Quantile Regression
بررسی عوامل موثر بر تاخیر در بستری بیماران با سکته قلبی حاد با استفاده از رگرسیون چندک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

First Report of the Electronic Registry of Patients with Beta Thalassemia Major in Mazandaran Province, Iran
گزارش اولیه ثبت نظام مند بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Bone Mineral Density in Women with and without Renal Stone
مقایسه دانسیته معدنی استخوان در زنان با و بدون سنگ کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Indices of Left Ventricular Systolic and Diastolic Function between Isometric and Isotonic Healthy Athletes and Non-Athlete Healthy Individuals
مقایسه اندکس‌های عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن چپ بین ورزشکاران سالم ایزومتریک و ایزوتونیک و افراد سالم غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Giardia Duodenalis by β-giardin Gene in Asymptomatic Patients
بررسی ژنوتیپ های ژیاردیا دئودنالیس در بیماران بدون علامت با استفاده از ژن بتاژیاردین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histologic and Histomorphometric Evaluation of Osteogenesis Induced by Implantation of Octacalcium Phosphate-gelatin Composite in Tibia Bone Defects in Rat
بررسی هیستولوژی و هیستومورفومتری استخوان سازی القاء شده پس از کاشت ترکیب اکتاکلسیم فسفات/ژلاتین در محل ضایعات ایجاد شده روی استخوان تی بیا در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of the Essence and Aqueous Extract of Achillea millefolium and Vitamin E on Atrazine-induced Follicular Atresia in Rats
مقایسه اثر محافظتی اسانس و عصاره آبی گیاه بومادران با ویتامین E بر آسیب ناشی از آترازین بر فولیکول های تخمدانی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 149 (2017-6)


The Role of Helicobacter Pylori in Gastric Cancer and its Clinical Applications in Cancer Treatment
نقش هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد سرطان معده و کاربردهای بالینی آن در درمان سر طان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gestational Diabetes Mellitus and Associated Challenges from the Perspective of Nutrition Science: A Review Article
دیابت بارداری،افق‌ها و چالش‌ها از دیدگاه علم تغذیه: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro Evaluation of Hydroalcoholic Leaf Extract of Chenopodium album on Growth of Trichomonase vaginalis
ارزیابی برون تنی اثرات عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه سلمه (Chenopodium album) بر رشد تریکوموناس واژینالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal Mortality in Iran: Realization of the Millennium Development Goals
مرگ و میر مادری در ایران: تحقق آرمان ۵ اهداف توسعه هزاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiological Study of Strongyloidiasis in Patients Taking Immunosuppressive Drugs in Bushehr, Iran, 2012
بررسی شیوع سرمی استرونژیلوئیدیازیس در بیماران مصرف کننده داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی در بوشهر، ایران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between P16 Expression and Breast Cancer Using Histology and Immunohistochemistry
بررسی ارتباط بیان ژن P16 با سرطان پستان به دو روش هیستوشیمی و ایمونوهیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing the Removal of Reactive Yellow 147 Using Magnetic photocatalyst Fe3O4@SiO2@TiO2 by Response Surface Methodology in Central Composite Design
بهینه سازی حذف رنگزای ری اکتیو زرد 147 با استفاده از فوتوکاتالیست مغناطیسی Fe3O4@SiO2@TiO2 به روش پاسخ سطحی در طرح مرکب مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Paraquat from Aqueous Solution Using Fenton and Fenton-like Processes
حذف پاراکوات از محلول های آبی با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته فنتون و شبه فنتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Renewable Energy Production and Saline Water Desalination from municipal Wastewater Using Bio-Electrochemical Processes
تولید انرژی تجدیدپذیر ناشی از تصفیه فاضلاب شهری و نمک زدایی از آب شور با کمک فرایندهای الکتروشمیایی بیولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Geographical Risk Factors and Intestinal Parasites in West of Mazandaran Province Using Geographic Information System
بررسی رابطه عوامل محیطی و شیوع انگل های روده ای در غرب استان مازندران با استفاده از نظام های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Positive Reappraisal Coping Intervention on Anxiety of Waiting Period in IUI Treatment Using Problem-solving Skills Training
مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر ارزیابی مجدد مثبت و آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دوره انتظار نتیجه درمان با IUI (تلقیح داخل رحمی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Immediate Effects of Kinesiotaping and Stretching of Gastrocnemius on Balance in Elderly
بررسی اثر فوری کینزیوتیپینگ و کشش عضله گاستروکنمیوس بر روی تعادل سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravenous Promethazine versus Diazepam for Treatment of Peripheral Vertigo in Emergency Department
مقایسه اثربخشی پرومتازین وریدی با دیازپام وریدی در درمان سرگیجه حاد محیطی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Beta-lactamases Genes and Antibiotic Resistance Pattern of Klebsiella pneumoniae Isolated from Teaching Hospitals, Sari, Iran, 2014
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های بتالاکتامازی کلبسیلا پنومونیه در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Antioxidant Activity and Antibacterial Activity of Nine Medicinal Plant Extracts
ارزیابی ارتباط بین خواص آنتی‌اکسیدانی و خاصیت ضد میکروبی عصاره‌های 9 گیاه دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Methyl Tertiary-butyl on Blood Parameters and Liver Tissue in NMRI Albino Female Mice
بررسی اثرات متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE)، برخیپارامترهای خون و کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mycobacterium Tuberculosis Genotyping Using MIRU-VNTR Typing
تعیین ساختار ژنتیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش MIRU- VNTR 15 loci
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium and Lead Effects on Viability, Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Capacity Levels in Eisenia fetida
اثرات سرب و کادمیوم بر بقاء، پیش پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در کرم خاکی ایزینیا فتیدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity of Chitosan Nanogel Containing IpaC Recombinant Protein from Shigella in Guinea Pig
بررسی ایمنی زائی نانوژل کایتوسان واجد پروتئین نوترکیب IpaC از شیگلا در خوکچه هندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nano-Titana in Radiotherapy: An In vivo Animal Study
تاثیر نانوذرات تیتانا در پرتودرمانی: یک بررسی درون تنی در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 148 (2017-5)


Molecular Techniques in Detection of Triazole-resistance Gene Mutations in Common Pathogenic Fungi
مروری بر تکنیک های مولکولی در شناسایی سریع موتاسیون های منجر به مقاومت آزولی در قارچ های پاتوژن شایع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Advantages and Disadvantages of Human Cloning
مروری بر محاسن و معایب شبیه سازی در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cell Therapy Using Embryonic Stem Cell Source in Clinical Trial Studies: Advantages and Limitations
سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی جنینی در مطالعات کارآزمایی بالینی: مزایا و محدودیت ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Odontogenic Cysts in Children: Report of two Cases
کیست های ادنتوژنیک در کودکان: گزارش دو مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ultrasonic Thickness of Middle Trapezius Muscle in Young Healthy Men
ضخامت اولتراسونیک عضله ی تراپزیوس میانی در مردان جوان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Blastocystis hominis in Individuals Attending Sari Health Centers, 2014
بررسی شیوع انگل بلاستوسیس تیس هومینیس در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ساری در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic Resistance Pattern of Salmonella Isolated from Hamburgers and Detection of their Sensitivity to Some Essential Oils
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلای جدا شده از همبرگر و حساسیت آن ها به تعدادی از اسانس ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Chromium (VI) from Aqueous Solution by Activated Carbon Modified with Cationic Surfactant Benzalkonium Chloride
حذف کروم (VI) از محلول آبی بوسیله کربن فعال اصلاح شده با سورفکتانت کاتیونی بنزآلکونیوم کلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrobenzene Degradation from Aqueous Solutions Using Zero-valent Iron Nanoparticles / Polyaniline Composite
بررسی تخریب نیتروبنزن در محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت آهن صفر ظرفیتی/پلی آنیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Magnetic Nanoparticles Modified with Sodium Alginate for Removal of Bisphenol A from Aqueous Solutions Using heterogeneous Fenton Process
مطالعه کارایی نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده با آلژینات سدیم در حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی با استفاده از فرآیند فنتون هتروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developmental Levels of Educational Hospitals for Confronting the Unexpected Disasters in Mazandaran Province
بررسی میزان توسعه یافتگی بیمارستان های آموزشی استان مازندران در مواجهه با بحران ناشی از حوادث غیرمترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Abdominal Muscle Activity and Postural Control during Standing Tasks in Females with Chronic Nonspecific Low Back Pain
بررسی ارتباط بین فعالیت عضلات شکمی و کنترل پاسچر طی تکالیف ایستاده در زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Factors Influencing the Recurrence Time of Bipolar I Disorder Using Frailty Model
تعیین عوامل مؤثر بر زمان عود در بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک با استفاده از مدل شکنندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Continuous versus Intermittent flushing on Maintaining Patency of Arterial Line after Coronary Artery Bypass Graft Surgery
مقایسه تاثیر روش شستشوی مداوم و متناوب بر حفظ باز بودن کاتتر شریانی در بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Assessment of Time-related GCS and FOUR Scores Evaluation in Predicting Outcome in TBI Patients
بررسی مقایسه ای تاثیر زمان ارزیابی دو معیار FOUR و GCS در پیشگویی پیامد بیماران با آسیب مغزی ناشی از تروما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uploading Camel Milk Lactoferrin onto Perflourooctylbromide Nanoparticles and its Effect on the Growth of Osteoblasts Cell Line MG-63
بارگذاری لاکتوفرین شیر شتر بر روی نانو ذرات پر فلوئورو اکتیل برماید و بررسی اثر آن بر رشد سلول های استئوبلاست M G-63
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Adipose Derived Mesenchymal Stem Cells on the Effective Inflammatory Factors of Diabetic Wound Healing in Animal Models
تاثیر سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی بر فاکتورهای التهابی مؤثر در ترمیم زخم دیابتی مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Viola odorata Extract on Reducing Infarct Volume and Neurological Defects in Focal Cerebral Ischemia Animal Model
اثر عصاره Viola odorata در کاهش نقص‌های نورولوژیک و حجم سکته در مدل حیوانی ایسکمی کانونی مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 147 (2017-4)


آیا می‌توان از سونوگرافی ترانس‎کرانیال برای تشخیص بیماری آلزایمر استفاده کرد؟
آیا می‌توان از سونوگرافی ترانس‎کرانیال برای تشخیص بیماری آلزایمر استفاده کرد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetics of Phenylketonuria in Iran: A Review Study
ژنتیک فنیل‌کتونوری در ایران: مرور مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gold on Male Reproductive Physiology: A Literature Review
اثر طلا بر فیزیولوژی باروری مردان: مروری بر مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Risks and Limits of White Fish, Mullet, and Carp Consumption in Terms of Lead Concentration at the Southeastern Coast of the Caspian Sea: A Systematic Review and Meta-analysis
تعیین خطرات و حد مجاز مصرف ماهی‌های سفید، کفال و کپور از نظر فلز سرب در سواحل جنوبی دریای خزر: مطالعه مروری سیستماتیک و متا آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on Heavy Metal Bioaccumulation in Tissues of Wild and Rural Geese in Golestan Province, Iran
مطالعه تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت‌های غازهای وحشی و روستایی استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Environmental and Demographic Factors on Incidence of Tuberculosis in Mashhad, Iran
بررسی عوامل محیطی و دموگرافیکی موثر بر شیوع بیماری سل در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Phonological Disorders in Six-Year-Old Children with Cochlear Implants and Hearing Aids as Compared to Normal Hearing Children in Tehran, Iran
بررسی خطا‌های واج‌شناسی کودکان با کاشت حلزون و کم‌شنوای شدید دارای سمعک و طبیعی 6 ساله در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vitro Evaluation of the Antibacterial Effect of Orange Peel Extract (Citrus sinensis peel)
بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی پوست پرتقال (Peel Citrus sinensis) در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evaluation of Toxoplasma Antibodies in Patients with Rheumatoid Arthritis
بررسی آنتی‌بادی‌های توکسوپلاسما در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Distribution of Fungal Species Concentration Associated with Dust Storms in Ilam, Iran: A Case Study
توزیع غلظت گونه‌های قارچی در هوای محیطی ناشی از طوفان‌های گردوغباری غرب ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Persulfate-based Photochemical Oxidation (UV/Na2S2O8) in Eliminating 4-Chlorophenol from Aqueous Solutions
بررسی فرآیند اکسیداسیون فتوشیمیایی با پایه پرسولفات (UV/Na2S2O8) در حذف 4-کلروفنل از محیط‎های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landfill Leachate Treatment by Combined Processes of Chemical Coagulation, Ozonation, and Advanced Oxidation Using UV-activated Oxone
تصفیه شیرابه محل دفن پسماند با استفاده از فرآیندهای ترکیبی انعقاد شیمیایی، ازن زنی و اکسیداسیون پیشرفته با آکسون فعال‌شده به‎وسیله پرتو فرابنفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of Electrocoagulation-Flotation Process and Alternating Pulse Currentin Diazinon Removal from Aqueous Solutions
بررسی فرآیند الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون با جریان متناوب پالسی در حذف دیازینون از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Furfural from Industrial Wastewater Using Electrocoaugulation Process: A Taguchi Experimental Design
حذف فورفورال از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی: طراحی آزمایش با استفاده از مدل تاگوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Fenton Process Efficiency in Removal of Tetracycline from Synthetic Wastewater
بررسی کارایی فرآیند فنتون در حذف تتراسایکلیناز فاضلاب مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biological Removal of Hydrogen Sulfide by a Biofilter with a Bed of Polyurethane Foam and Palm Fiber
حذف زیستی سولفید هیدروژنتوسط بیوفیلتری با بستر فوم پلی‌اورتان و فیبر نخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of CuFe2O4 Bimetallic in Removing Amoxicillin from Aqueous Solutions
بررسی کارایی کاتالیست CuFe2O4 جهت حذف آنتی‌بیوتیک آموکسی‎سیلین از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring the Entrance Surface Dose and Effective Dose for Chest and Abdomen X-ray Examinations in Hamedan, Iran and their Comparison with International Standards
اندازه‌گیری دوز ورودی سطح و دوز مؤثر بیماران در رادیولوژی قفسه سینه و شکم در همدان و مقایسه با استاندارد جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Implant Diameter and Length on its Survival Rate in Disabled Iranian Veterans Using Frailty Models
بررسی تأثیر قطر و طول ایمپلنت بر میزان بقای آن در جانبازان ایرانی با استفاده از مدلهای شکنندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Social Support and Self-Efficacy with Mental Health and Life Satisfaction
بررسی رابطه‌ی حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با سطح سلامت روان و رضایت از زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Predictors of Suicide Deaths
بررسی عوامل پیش‌بینی کننده خودکشی منجر به مرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Irrational Beliefs of Youth Smoking Hookah in Traditional Teahouses and those Attending Bodybuilding Gyms
بررسی باورهای غیرمنطقی جوانان مصرف‌کننده قلیان در چایخانه‌های سنتی و جوانان مراجعه‎کننده به باشگاه‌های ورزشی پرورش اندام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Social Capital and Mental Health among Families with Disabled Members
رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان خانواده‌های دارای فرد ناتوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Whole Body Vibration with and without Exercise on Body Composition in Healthy Adults
مقایسه تأثیر لرزش عمومی بدن به‌تنهایی و توأم با تمرین بر ترکیب بدنی در افراد بزرگسال سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship of Anthropometric Factors with Postural Stability and Ankle/hip Range of Motion in the Elderly
ارتباط برخی شاخص‎های آنتروپومتریک با ثبات وضعیتی و دامنه حرکتی مفاصل مچ پا و ران در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Depression and Anxiety with Cognitive Function in Patients with Polycystic Ovary Syndrome
بررسی ارتباط میزان اضطراب و افسردگی با عملکرد شناختی در افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Granisetron on Pruritus, Nausea, and Vomiting Induced by Intrathecal Opioid in Cesarean Section under Spinal Anesthesia
اثر گرانیسترون بر خارش، تهوع و استفراغ ناشی از مخدر اینتراتکال در سزارین با بی‌حسی نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Intraperitoneal Injection of Bupivacaine, Morphine, and Dexamethasone on Pain after Elective Caesarean Section under General Anesthesia
مقایسه تأثیرات تزریق داخل پریتوئن بوپیواکائین، مرفین و دگزامتازون بر درد پس از جراحی سزارین الکتیو در بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Cognitive Rehabilitation in Executive Functions (Attention and Working Memory) in Adolescents Survived from Acute Lymphoblastic Leukemia with a History of Chemotherapy: A Randomized Clinical Trial
اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی (توجه و حافظه فعال) نوجوانان بقایافته از لوسمی حاد لنفوبلاستیک دارای سابقه شیمی‌درمانی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Evaluation of Chitosan-graphene Oxide Composite in Diethyl Phthalate and Diallyl Phthalate Removal from Synthetic Wastewater: A Kinetic, Isotherm, and Thermodynamic Analysis
سنتز کامپوزیت کیتوزان- گرافن اکساید و ارزیابی کارایی آن در حذف دی‌آلیل فتالات و دی‌اتیل فتالات از فاضلاب سنتتیک: مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Multiplex Real-time Polymerase Chain Reaction in Detecting Common Species of Brucella
ارزیابی روش Real-time PCR Multiplex به‌منظور شناسایی گونه‌های شایع باکتری بروسلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Expression, and Purification of Recombinant Beta Subunit of Human TSH Protein and Evaluating its Antigenicity
کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب زیرواحد بتای هورمون TSH انسانی (TSHβ) و ارزیابی آنتیژنیسیته آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Bitter Almond Gum (Amygdalus scoparia Spach) on the Survival of Lactobacillus acidophilus La5 in Tomato Juice during Refrigeration Storage and Exposure to Simulated Gastric Juice
تأثیر صمغ بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia Spach) بر زنده‌مانی Lactobacillus acidophilus La5 در آب گوجه‌فرنگی، در طول نگهداری در یخچال و قرار گرفتن در معرض سیستم شبیه‌سازی‌شده شیره گوارشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Okra Powder on Histomorphometry and Hormonal Function of the Thyroid Gland and Lipid Profile in HFD/STZ Diabetic Rats
اثرات پودر بامیه (Okra) بر هیستومورفومتری و عملکرد هورمونی غده تیروئید و پروفایل لیپیدی موش‎های صحرایی دیابتی HFD/STZ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Administration and Topical Application of Melissa Officinalis Ethanolic Extract on Wound Healing and Serum Biochemical Changes in Alloxan-Induced Diabetic Rats
تأثیر پماد و عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه (Melissa officinalis) بر ترمیم زخم و تغییرات بیوشیمیایی سرم در موش‌های صحرایی دیابتی القاشده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acroptilon Repens L. Aquatic Extract on HL-60 Promyelocytic Leukemia Cell Line
بررسی تأثیر عصاره اندام هوایی علف هرز تلخه (Acroptilon repens L) بر روی سلول‎های لوسمی حاد پرومیلوسیتی رده سلولی HL-60
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Hydro-alcoholic Extract of Viola odorata and Melatonin on Tumor Growth and NF-kB, TNFR1, and VCAM-1 Expression Rates in 4T1 Breast Cancer Model: An In vivo Study
مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گل بنفشه و هورمون ملاتونین بر رشد تومور و میزان بیان فاکتورهای NF-kB، TNFR1 و VCAM-1 در مدل سرطانی سینه 4T1 در شرایط in vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Extract of Crocus sativus Petal on Renal Function in Diabetic Rats
اثر عصاره الکلی گلبرگ زعفران(Crocus sativus) بر عملکرد کلیوی رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroethanolic Extract of Stachys Byzantina on Cell Proliferation and Apoptosis in Hippocampus-Derived Neural Stem Cells
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه زبان‎بره بر روی تکثیر و آپوپتوز در سلول‌های بنیادی عصبی مشتق از هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 146 (2017-3)


‘Maoljobon’ A Drug in Iranian Traditional Medicine
"ماءالجبن" دارویی در طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Overview of Anticancer Chalcones with Apoptosis Inducing Activity
مروری بر چالکون‌های ضد سرطان القاکننده آپوپتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Last Decade Developments on Leishmania Vaccines with Emphasis on Nanovaccines
پیشرفت های دهه اخیر در خصوص واکسن های لیشمانیا با تاکید بر نانوواکسن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Learning and Motor Skill in Healthy Older Adults: A Systematic Review
بررسی اثر تحریکات الکتریکی مغز بر میزان یادگیری و مهارت حرکتی در افراد سالمند سالم: مروری نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retention Procedures for Stabilizing Orthodontic Treatment Outcomes: A Literature Review
ریتنشن جهت ثبات نتایج درمان های ارتودنسی: مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Cancer Research Outputs: A Scientometric Study
تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان شناسی بر اساس پایگاه های استنادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food Risk Assessment of Heavy Metals in Consumption of Common Carp in Zarivar Wetland
ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین ناشی از مصرف ماهی کپور معمولی تالاب زریوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentrations of Heavy Metals (Cr, Cd, Pb) in Three Types of Rice in Astaneh-Ashrafieh, Iran
بررسی میزان فلزات سنگین (کروم، کادمیوم، سرب) 3 رقم برنج مزارع شهرستان آستانه اشرفیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intestinal Parasitic Infections in Patients Attending Gastrointestinal Clinics
بررسی عفونت‌های انگلی روده‌ای در مبتلایان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics of Patients Hospitalized with Tramadol Intoxication in Gorgan, Iran, 2008 - 2015
ویژگی های بیماران بستری ناشی از مسمومیت با ترامادول در گرگان طی سال های 1394 - 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome and Associated Risk Factors
بررسی شیوع سندرم تونل کارپ و فاکتورهای خطر مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Mespilus germanica Leaf Extract
بررسی فعالیت آنتی باکتریال برگ گیاه ازگیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Levels of Non-citation of Iranian Journals on Health in Persian and English in Scopus Database
مقایسه وضعیت عدم ارجاع در مجلات فارسی و انگلیسی ایرانی حوزه سلامت نمایه شده در پایگاه اسکوپوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kinetic and Isotherm Studies of Reactive Blue 19 Absorption by Dried Powder, Modified Powder, and Modified Carbon Derived Azolla Filiculoides from Aqueous Solutions
جذب رنگ Reactive Blue 19 توسط پودر خشک شده، پودر اصلاح شده و کربن اصلاح شده گیاه آبزی آزولا فیلیکولوییدس از محلول های آبی: مطالعه ایزوترم، سینتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioremediation of contaminated soil with Phenanthrene and Anthracene using poultry manure as co-substrate
احیای بیولوژیکی خاک های آلوده به فنانترن و آنتراسن با استفاده از کود مرغی به عنوان کمک سوبستره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Heavy Metals in Chicken Meat Distributed in Sanandaj, Iran, and Calculating the Food Consumption Risk
ارزیابی فلزات سنگین در گوشت مرغ توزیع شده در شهر سنندج و محاسبه ریسک مصرف غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Honoring the Client Project alongside Health Development Project in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2015
بررسی نتایج طرح تکریم ارباب رجوع همگام با طرح تحول سلامت در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Physician’s Satisfaction from Adequacy of Sedation for Endoscopy after Choosing the Type of Sedation by Patient or the Doctor
بررسی و مقایسه میزان رضایت پزشک از کفایت بی حسی درآندوسکوپی پس از تعیین بی حسی توسط پزشک یا بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Affected Functional Systems on Primary Sexual Dysfunction in Women with Multiple Sclerosis
اثر اختلال سیستم های کارکردی بر اختلال حوزه جنسی اولیه در زنان مبتلا بهمولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Family Participation in Primary Care Provision to Reduce Pain Anxiety among Burn ICU Patients
تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت های اولیه برکاهش میزان اضطراب ناشی از درد بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Oral Mucosal Lesions and Awareness of these Lesions in Patients Attending Oral and Maxillofacial Clinic in Sari Dental School, Iran
فراوانی ضایعات مخاطی دهانی و آگاهی از وجود آن در افراد مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Duration of Intubation after Coronary Artery Bypass Graft Surgery and Its Related Factors
بررسی مدت زمان باقی ماندن لوله تراشه و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Timing the Incidence of Restenosis and Some Effective Factors in Patients Undergoing Angioplasty Using Extended Cox Regression Model
بررسی مدت زمان بروز تنگی مجدد عروق در بیماران تحت آنژیوپلاستی و برخی عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل رگرسیون کاکس تعمیم یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Air Pollution and Mortality Rate due to Cardiovascular Diseases in Mashhad, Iran 2011
رابطه آلودگی هوا بر مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در شهر مشهد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiogram Analysis and Detection of Pathogenicity Genes in Two Strains of Enterococcus faecium Isolates from Oak Sap (Quercus brantii var. Persica)
بررسی طیف آنتی‌بیوگرام و ژن‌های مرتبط با بیماری‌زایی دو سویه انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره‌ی درخت بلوط (Quercus brantii var. persica)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis and Molecular Typing of Leishmania in Patients with Cutaneous Leishmaniasis
تشخیص مولکولی و تعیین گونه انگل لیشمانیا در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

T-bet and GATA-3 Gene Expression in Children with Allergic Asthma and Healthy Controls
بررسی بیان ژن های T-bet و GATA-3 در کودکان مبتلا به آسم آلرژیک در مقایسه با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Repairing Effect of Latex and Hydro-alcoholic Extract of Calotropis procera on Wound Healing in Rat
اثر التیام بخشی شیره و عصاره هیدروالکلی استبرق (Calotropis procera) بر ترمیم زخم پوستی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 145 (2017-2)


Candida Urinary Tract Infections; Treatment Protocol
عفونت کاندیدایی دستگاه ادراری؛ پروتکل درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Voice Acoustic and Perceptual Features in Lipoid Proteinosis: A Report of Two Cases
ویژگی های اکوستیکی و ادراکی صوت در LP: گزارش دو مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vaginal Evisceration after Laparoscopic Hysterectomy: A Case Report
پارگی کاف واژن به دنبال مقاربت، قبل از سن یائسگی و پس از عمل جراحی هیسترکتومی- گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Osteoid Osteoma in the Coccyx: A Case Report
گزارش یک مورد نادر استئوئید استئوما در دنبالچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Attitude of General Physicians on Oral Rehydration Therapy in Mazandaran Province, Iran
ارزیابی آگاهی و نگرش پزشکان عمومی استان مازندران از مایع درمانی خوراکی در اسهال حاد کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Adjustment in Mothers of Children with Gender Identity
ارتباط سازگاری اجتماعی مادران با هویت جنسی فرزندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gastric Gases Discharge on Gastrointestinal Complications in ICU Patients on Mechanical Ventilation with Nasogastric Feeding Tube
تاثیر تخلیه گازهای معده برعوارض گوارشی در بیماران تحت تهویه مکانیکی با تغذیه از راه لوله بینی معدی در بیماران بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Differential Cell Counts in Samples of Broucho Alveolar Lavage in Diagnosis of Patients with and without Tuberculosis
مقایسه شمارش افتراقی سلول نمونه لاواژ برونکو آلوئولار در تشخیص بیماران سلی از غیر سلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Troponin I Level between Women with Preeclampsia and Gestational Hypertension and Pregnant Women with Normal Blood Pressure
مقایسه سطح تروپونین I در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و فشارخون بارداری با زنان باردار با فشار خون نرمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticoagulant Properties of Protein Hydrolysates from the Muscle of Sea Cucumber
خاصیت ضد انعقادی پروتئین هیدرولیز شده عضله خیار دریایی Holothuria parva
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic Effect of Methanolic Extract of Papaver rhoeas L. on Vero Cell Line and Its Antioxidant Activity
بررسی اثر سمیت سلولی عصاره متانولی گیاه Papaver rhoeas L. بر روی رده سلولی سرطانی Vero و فعالیت آنتی اکسیدانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration the Experiences of Hemodialysis Patients about Drug Consumption: A Content Analysis
تبیین تجربه چگونگی مصرف دارو در بیماران تحت همودیالیز: تحلیل محتوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Factors Predisposing Women to Addiction: A Qualitative Study
عوامل روان‌شناختی مستعدکننده اعتیاد در زنان: یک تحقیق کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Influencing the Level of Death Depression in Patients with Cancer: A Path Analysis
عوامل مؤثر بر سطح افسردگی مرگ در مبتلایان به سرطان: یک تحلیل مسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity and Origins of PAHs in Sediments of Shadegan Wetland, in Khuzestan Province, Iran
ارزیابی سمیت و تعیین منشا ترکیبات (و الگوی پراکنش هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای) PAH در رسوبات سطحی تالاب شادگان، استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Job Hazard Analysis and William Fine Methods on risks Identification and assessment of Jobs in Hot Rolling Steel, Iran
کاربرد تکنیک های آنالیز خطر شغلی و ارزیابی ریسک ویلیام فاین در شناسایی و ارزیابی ریسک شغلی صنعت نورد گرم فولاد کویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Assessment of Wastewater Treatment Plant Effluents for Discharge into the Environment and Reuse
ارزیابی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی الوند قزوین جهت تخلیه به محیط زیست و استفاده مجدد از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of the Catalytic Ozonation Process via MgO in Presence of Persulfate for Removal of Dye from Real Textile Wastewater Applying Fractional Factorial 3-Level Design
بهینه سازی فرآیند تلفیقی ازن زنی کاتالیزوری بااستفاده از اکسید منیزیم در حضور پرسولفات در حذف رنگ از فاضلاب واقعی با مدل آماری کسری سه سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction and Determination of Phthalate Esters (PAEs) in Doogh
استخراج و اندازه گیری استرهای فتالات (PAEs) در دوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Aflatoxin M1 Contamination in Buffalos Milk Using Immunoassay
بررسی سم آفلاتوکسین M1 در شیر گاومیش با استفاده از روش ایمنواسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Melting Curve Analysis Based on Multiplex-Real Time PCR in Identification of Enterococci Species
تعیین ارزش تشخیصی روش آنالیز منحنی ذوب مبتنی بر Multiplex Real time برای شناسایی گونه های انتروکوکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effect of Nisin and Satureja edmondi Essential Oil Alone and In Combination with each other on Growth of Staphylococcus aureus in Hamburgers
بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین و اسانس گیاه ازبووه (مرزه پرویی) به تنهایی و توام با یکدیگر بر جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس تلقیح شده در همبرگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aerobic Training in the Morning and Evening on Lipid Profile, Body Mass Index, Body Fat Percentage, and Maximum Oxygen Uptake in Overweight Females
بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک در دو نوبت صبح و عصر بر نیم رخ لیپیدی، شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن و حداکثر اکسیژن مصرفی در زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Powdered Ginger Rhizome, Fenugreek Seed and Alhagi Manna Supplement in Increasing Muscle Mass and Body Composition in Male Bodybuilders
بررسی اثر مخلوط پودر دانه شنبلیله، ریزوم زنجبیل و مان ترنجبین بر قدرت عضلانی و ترکیب بدنی ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Nerve Growth Factor on Anxiety-like Behaviors Induced by Forced Swim Stress in Rats
اثر مهارکننده فاکتور رشد عصب ناشی از استرس بر رفتارهای اضطرابی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Omega-3 on Ovarian Tissue and Blastocyst Formation on Diabetic Rats In Vitro
بررسی اثر امگا -3 برروی بافت تخمدان وتشکیل بلاستوسیت در موش‌های دیابتی در لقاح آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-diabetic Effect of Methanol Extract of Trametes versicolor on Male Mice
ارزیابی اثر ضد دیابتی عصاره متانولی قارچ ترامتس ورسیکالر بر روی موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Hydroalcoholic Extract of Nasturtium Officinale against Gentamicin Induced Mitochondrial Dysfunction in Rat Kidney
اثرات محافظتی عصاره گیاه علف چشمه در برابر اختلال عملکرد میتوکندریایی ناشی از داروی جنتامایسین در بافت کلیه رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histomorphometric Characterization of Benign and Malignant Salivary Gland Tumors Using Methyl Green Pyronin Staining
ارزیابی‌ ویژگی‌های هیستومورفومتریک تومورهای شایع خوش خیم و بدخیم بزاقی با رنگ آمیزی متیل گرین پیرونین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Thickness of Sternocleidomastoid Muscle in Individuals with Forward Head Posture and Normal Head Posture
مقایسه ضخامت عضله استرنوکلایدوماستویید در افراد با پوسچر طبیعی سر و افراد با پوسچر سر رو به جلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شیوع چاقی در نوجوانان 14-12 ساله زنجانی عوامل مرتبط با آن
بررسی شیوع چاقی در نوجوانان 14-12 ساله زنجانی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Variation of Time and Frequency Components of Electroretinogram in Patients with Retinitis Pigmentosa and Healthy Individuals
تغییرات مؤلفه های فرکانسی و زمانی الکترورتینوگرام در بیماران مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Dental Interferences and Stress in Development of Temporomandibular Disorders
مقایسه تاثیر تداخلات دندانی و استرس بر ایجاد اختلالات تمپورومندیبولار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep Disorders in Children with Cerebral Palsy Based on Gross Motor Function Levels
بررسی اختلالات خواب در کودکان دارای فلج مغزی بر اساس سطح عملکرد حرکتی درشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Splenectomy and Pulmonary Hypertension in Patients with Major Beta- Thalassemia
بررسی ارتباط اسپلنکتومی و فشارخون شریان ریوی در بیماران بتا تالاسمی ماژور در بیمارستان هاجر شهرکرد- سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic and In Silico Analysis of Interferon Beta-1b Protein
تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی و آنالیز In Silico پروتئین اینترفرون بتا 1 بی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sternal Wound Infection after Coronary Artery Bypass Grafting in Mazandaran Heart Center
بررسی عفونت استرنوم متعاقب جراحی عروق کرونر در مرکز قلب مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Immunogenisity Evaluation of Tetanus Toxoid Encapsulated Trimethyl Chitosan Nanoparticles
سنتز و ارزیابی ایمنی زایی نانوذرات تری متیل کایتوزان حاوی توکسوئید کزاز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Detection and Differentiation of Fasciola hepatica and Fasciola gigantica by Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Assay
تشخیص و افتراق سریع فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا با استفاده از روش loop-mediated Isothermal Amplification
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of TIMP-2 Gene in Skin Cancer
نقش ژن TIMP-2 در سرطان پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decreased Expression of Heat Shock Protein HSP90α after Exposure to Doxorubicin in Breast Cancer Cell Lines (MCF-7 and MDA-MB-231)
کاهش بیان پروتئین شوک حرارتی HSP90α پس از مواجهه با داروی دوکسوروبیسین در لاین های سلولی سرطان پستان (MCF-7 و MDA-MB-231)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of VEGF-111b Anticancer Peptide Production in Transfected Human Cells Using Real time- PCR Analysis
بررسی میزان تولید پپتید ضد سرطان VEGF-111b در سلول های انسانی ترنسفکت شده از طریق Real Time- PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunophenotypic Characterization of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia by Flow Cytometry; Association with Disease Prognosis
ایمونوفنوتایپینگ بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL) به روش فلوسیتومتری؛ ارتباط با پیش آگهی بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Genetic Variation of rs6442530 Marker in COLQ Gene as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Congenital Myasthenic Syndrome in Isfahan population
بررسی تنوع ژنتیکی مارکر rs6442530 در ناحیه ژنی COLQ به عنوان یک مارکر گویا در مطالعه مولکولی بیماری نشانگان میاستنی مادرزادی در جمعیت اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 144 (2017-1)


A Review on the Effect of Medicinal Plant Essences on the Performance of Probiotic Bacteria
مروری بر تاثیر اسانس گیاهان دارویی بر عملکرد میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Herbal Oral Care Products
مروری بر فرآوردهفرآورده های گیاهی دهان و دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postpartum Ovarian Vein Thrombosis after a Twin Pregnancy: A Case Report
ترومبوز ورید تخمدانی بعد از حاملگی دوقلویی: معرفی مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

De novo Tuberculosis during Anti-tumor Necrosis Factor-alpha Therapy in a Rheumatoid Arthritis Patient with Negative Initial Screening
عفونت اولیه سل در بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید تحت درمان با اینفلکسیماب و با تست های غربالگری اولیه منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Series of Visceral Leishmaniasis (kala-azar) in Mazandaran and Golestan Provinces, North of Iran
گزارش مواردی از بیماری لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در استان های مازندران و گلستان، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Radiochemical Evaluation of 99mTc-HYNIC-[Lys3,Tyr4] bombesin (3-14) for Prostate Cancer Detection
آماده سازی و ارزیابی رادیوشیمیایی HYNIC-[ Lys3,Tyr4]bombesin (3-14) نشاندار شده با تکنسیوم- m99 برای ردیابی سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Helicobacter Pylori CagA+ Infection and Iron Deficiency Anemia in Children under 5 Years of Age
بررسی ارتباط آلودگی به هلیکوباکتر پیلوری CagA+ با فقر آهن در کودکان کم تر از 5سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of Female Sexual Self-disclosure in Tehran
عوامل پیشگویی کننده احقاق جنسی در زنان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Loop Mediated Isothermal Amplification Assay for Fetal Sex Determination in Human
ارزیابی آزمون تکثیر هم دمای وابسته به حلقه جهت تعیین جنسیت جنین در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Air Inhomogeneity on Dose Calculations of Trachea HDR Brachytherapy Using EDR2 Film
ارزیابی اثر ناهمگنی هوا در محاسبات دوز براکی تراپی HDR نای توسط فیلم EDR2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of Medicinal Plants during Pregnancy in Pregnant Women in Sari, Iran
کاربرد گیاهان دارویی در دوران بارداری در زنان شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Development with Approach to Health Equity in Mazandaran Province
سنجش سطح توسعه یافتگی شهرهای منتخب استان مازندران با رویکرد عدالت در سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Surgical Treatment of Type A Aortic Dissection
بررسی نتایج جراحی دایسکشن آئورت تیپ A در بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ability of Selected Hospitals in Crisis Management
ارزیابی توانمندی بیمارستان های منتخب در مدیریت بحران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Spatial Working Memory in Patients with Mild Brain Injury Using Benton Visual Retention Test: A Prospective Cohort Study
حافظه کاری دیداری فضایی بیماران آسیب مغزی خفیف با استفاده از آزمون نگهداشت دیداری بنتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Immobilized Laccase Enzyme on Nanoporous Silica Application for Removal of 2,4-Dinitrophenol from Aqueous Solution
بررسی کارایی آنزیم لکاز تثبیت شده روی سیلیکای متخلخل در حذف آلاینده 4،2-دی نیتروفنل از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Quercetin on Signaling Proteins (pSTAT3, pERK1/2, pAKT) and Interleukin-6 Gene Expression in Prostate Cancer PC3 cells
ارزیابی اثرات کوئرستین بر پروتئین های سیگنالی pSTAT3، pERK1/2، pAKT و بیان ژن اینترلوکین-6 (IL-6) در رده سلول های سرطانی پروستات PC3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-Vivo Dosimetry in External Radiotherapy of Brain Tumors with 15 MV Photon Using EBT3 Gafchromic Film
دزیمتری in-vivo در پرتودرمانی خارجی تومورهای مغزی تحت درمان با فوتون MV15 با استفاده از فیلم گاف کرومیک EBT3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Magnitized Graphene Oxide Nanoparticles in Removal of 2,4-Dichlorophenol from Aqueous Solution
بررسی کارایی نانوذرات اکسید گرافن مغناطیسی شده (MGO NPs) در حذف 2 و 4 دی کلروفنل از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective Effects of Fullerenol against Reperfusion Injuries after Focal Transient Cerebral Ischemia in Rat
بررسی اثرات محافظت نورونی فولرنول در مقابل آسیب های خونرسانی مجدد بعد از ایسکمی موضعی گذرای مغز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Airway Pressure Release Ventilation Mode on Intracranial Pressure and Cerebral Hemodynamic in patients with Traumatic Brain Injuries
تاثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه هوایی بر فشار داخل جمجمه و همودینامیک مغزی در بیماران دچار آسیب‌های تروماتیک مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Medical Interns and Radiology Residents, Students, and Staff about the Radiation Dose Received by Patients in Different Imaging Methods
بررسی میزان آگاهی پرتوکاران، کارورزان پزشکی، دستیاران و دانشجویان رادیولوژی از مقدار دز دریافتی در روش های مختلف تصویربرداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Body Image, Social Support and Religious Beliefs in Predicting Botox Cosmetic Surgery
نقش ابعاد تصویر بدنی، حمایت اجتماعی و اعتقادات مذهبی در پیش بینی انجام عمل زیبایی بوتاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of CD93 Stem Cell Growth and Survival on Three-Dimensional Biodegradable PCL-Gelatin Scaffold
بررسی میزان بقاء و رشد سلول های بنیادی CD93 بر روی داربست سه بعدی زیست تخریب پلی کاپرولاکتون- ژلاتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantification of Mast Cells in Periodontally Diseased and Healthy Tissues
شمارش ماست سل ها در بافت پریودنتال بیمار و سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Coping Appraisal and Threat Appraisal in Predicting Tobacco Use in Male High School Students
بررسی فرآیندهای ارزیابی کنار آمدن و تهدید در پیش بینی مصرف دخانیات در دانش آموزان پسر دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran Health Centers’ Readiness for Establishing Knowledge Management
بررسی میزان آمادگی مراکز بهداشت کشور برای استقرار مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Sodium Nitrite on Liver Enzymes and Histological Structure of Liver in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
بررسی اثرات نیتریت سدیم بر آنزیم های کبدی و ساختار بافتی کبد در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Atenolol Absorption by Multi-wall Carbon Nanotubes from Aqueous Solutions
جذب آتنولول از محلول‌های آبی توسط نانو‌لوله‌های کربنی چند‌دیواره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Level and rs1800799 Polymorphism of MGP Gene Promoter in Patients with Coronary Arteries Stenosis
مطالعه غلظت سرمی و پلی مورفیسم rs1800799 پروموتور ژن MGP در بیماران با تنگی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short Term Evaluation of Endoscopic Injection of Autologous Total Blood Nucleated Cells and Platelets in Treatment of Vesicoureteral Reflux in Adults
نتایج کوتاه مدت تزریق اندوسکوپیک مخلوط سوسپانسیون سلول های هسته دار خون محیطی وپلاکت ها در درمان ریفلاکس ادراری در بالغین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Endotoxin Concentration and Reducing its Level during Treatment Process in a Drinking Water Treatment Plant in Tehran
بررسی میزان اندوتوکسین و کاهش سطح آن طی روش های تصفیه در یک تصفیه خانه آب آشامیدنی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Silymarin on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Children: A Crossover Clinical Trial
بررسی اثر سیلی‌مارین بر کبد چرب غیر الکلی کودکان: کارآزمایی بالینی متقاطع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scorpion Fauna (Arachnida: Scorpiones) in Darmian County, Iran (2015-2016)
مطالعه فون عقرب های (آراکنیدا : اسکورپیونز) شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی- 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Group Poetry Therapy in Reducing Psychological Problems and Improving Quality Of Life in Patients with Breast Cancer
اثربخشی شعر درمانی گروهی در کاهش مشکلات روانشناختی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Color Vision Deficits in Patients with Amblyopia
بررسی میزان شیوع کوررنگی در مبتلایان به تنبلی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Dietary Patterns with Breast Cancer and Pathobiological Factor HER-2
ارتباط الگوهای غذایی با سرطان پستان و فاکتور پاتوبیولوژی HER-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Patients’ Satisfaction from Urban Family Physician Program in Mazandaran Province
تحلیلی بر رضایتمندی بیماران از اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Histopathological Reports and Clinical Diagnosis of Oral Biopsies
بررسی و مقایسه گزارشات آسیب شناسی و تشخیص های بالینی بیوپسی های ضایعات دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Risk Factors for Cardiovascular Disease in Individuals Aged above 35 Years Using Logistic Regression Model
بررسی عوامل موثر در ابتلا به بیماری قلبی عروقی در افراد بالای 35 سال با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multidrug and Cross-resistance Pattern of ESBL-producing Enterobacteriaceae Agents of Nosocomial Infections in Intensive Care Units
بررسی الگوی مقاومت چندگانه و متقاطع انتروباکتریاسه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف عامل عفونت های بیمارستانی در بخش های مراقبت ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Girls on Reproductive Health and their Desire for Communication with Mothers about this
بررسی میزان آگاهی نوجوانان دختر از بهداشت باروری و تمایل به ارتباط با مادران در این خصوص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Testis Histological Structure in Cyclophosphamide Treated Adult Mice
اثر حفاظتی نانو ذرات اکسید روی بر ساختار بافت شناسی بیضه موش سوری بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Topical Phenytoin on Prevention of Seroma Formation in Inguinal Lymphadenectomy
تاثیر فنی توئین موضعی در پیشگیری از تشکیل سروما در لنفادنکتومی اینگوینال رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Management of Stress Hyperglycemia in Critical Care Unit
ارزیابی شیوع و کنترل استرس هایپرگلایسمی بیماران بستری در بخش ICU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 143 (2016-12)


Iran's Rural Solid Waste: Generation and Composition
پسماندهای جامد روستایی در ایران: تولید و ترکیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Monte Carlo Investigation on the Effect of Field Size on Neutron Spectrum in Elekta SL 75/25 Linac on 18 MV
بررسی تاثیر اندازه میدان فوتونی بر بیناب نوترون آلاینده در شتابدهنده خطی Elekta SL75/25 در انرژی MV18 به روش مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Satisfaction with Nursing Care in Behshahr Public Hospitals, Iran
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات پرستاری در بیمارستان‌های دولتی شهرستان بهشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Acute Poisoning in Patients Admitted to Qaemshahr Razi Hospital, Iran, 2014
بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت های حاد مراجعین بیمارستان رازی قائم شهر در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Leishmania Species Isolated from Patients with Cutaneous Leishmaniasis in Pakdasht District, Iran, 2009-2014
شناسایی مولکولی گونه های لیشمانیا جدا شده از بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی در شهرستان پاکدشت، طی سال های 93-88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calorie and Protein Intake in Neonatal Intensive Care Unit
بررسی میزان دریافت کالری و مقدار پروتئین در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Human Leukocyte Antigen-G and Interleukin-10 Expression in HIV Positive Patients and Healthy Subjects
بررسی بیان آنتی ژن لکوسیت انسانی-G و اینترلوکین-10 در بیماران مبتلا به HIV در مقایسه با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Ibuprofen on Angiogenesis in Gastric Cancer Stem Cells
مطالعه اثر مهاری ایبوپروفن بر رگ زایی در سلول های بنیادی سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Metal Content in Black Tea and their Infusions in North of Iran and Estimation of Possible Consumer Health Risk
ارزیابی میزان غلظت فلزات سنگین در انواع چای سیاه و دم نوش مصرفی شمال ایران و برآورد خطر سلامت در مصرف کنندگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Survey of Suicide Attempt by Drug Poisoning in Gorgan, Iran, 2008 to 2015
بررسی اپیدمیولوژیکی اقدام به خودکشی با مسمومیت دارویی در گرگان طی سال های 1393-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Catalytic Ozonation in removal of Humic Acid in Presence of Local Green and Red Montmorillonite
بررسی کارایی فرایند ازن زنی کاتالیزوری در حذف اسید هیومیک در حضور خاک سبز و قرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Acid Black 1 from Aqueous Solutions Using Fe3O4 Magnetic Nanoparticles
بررسی حذف رنگ اسید بلاک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Metronidazole Using Ozone Activated Persulfate from Aqua Solutions in Presence of Ultrasound
حذف مترونیدازول با استفاده از پرسولفات فعال شده با ازن در حضور امواج فراصوت در محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Study on Nanophotocatalytic Degradation and Detoxification of C.I.direct blue 86 from Aquatic Solution Using UVA/TiO2 and UVA/ZnO
بررسی کارایی فرآیند نانو فتوکاتالیستی UVA/ZnO و UVA/TiO2 در تجزیه و کاهش سمیت رنگزا C.I.Direct blue 86 از محلولهای آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethyl Benzene Removal from Aqueous Environments by Catalytic Ozonation Process Using MgO Nanoparticles
حذف اتیل بنزن از محیط های آبی توسط فرآیند ازن زنی کاتالیستی ناهمگن با استفاده از نانوذرات اکسید منیزیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Temporomandibular Disorders (TMD) and its Signs and Symptoms in Sari Dental School Clinic
بررسی فراوانی اختلالات تمپورومندیبولار (TMD) و علامت های آن در مراجعین به کلینیک دانشکده‌ی دندانپزشکی ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Antimicrobial Efficacy of Carvacrol, Chlorhexidine and Calcium Hydroxide on Enterococcus faecalis in Root Canal Treatment: An In vitro Study
مقایسه اثر ضد میکروبی کارواکرول، کلرهگزیدین و هیدروکسید کلسیم بر انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه ی دندان در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ABO and Rh Blood Groups in Type 2 Diabetes Mellitus, North of Iran
بررسی توزیع گروه های خونی ABO و RH در بیماران مبتلا به دیابت قندی نوع 2 در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Sexual Function and Quality of Life in Post-menopausal Women
بررسی رابطه عملکرد جنسی با کیفیت زندگی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Behavioral Management Training in Parents and Narrative Therapy in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder on Quality of Mother-Child Relationship
مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتاری به والدین و قصه‌درمانی به فرزندان بر کیفیت رابطه مادر- فرزندی در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postural Profile in Children with Autism
بررسی نیمرخ ساختاری کودکان اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Balance Training Exercises with Visual Cue Deprivation and Balance Training on Unstable Surface after Stroke
مقایسه اثرات تمرینات تعادلی با حذف ورودی بینایی و روی سطح ناپایدار در افراد مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Pilates Training and McKenzie Exercises on Core Muscles Cross-sectional Area and Strength in Patients with Chronic Non-Specific Low Back Pain: A Clinical Trial
مقایسه اثر تمرینات پیلاتس و مکنزی بر سطح مقطع و قدرت عضلات مرکزی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ICT, ELISA and Real Time PCR in Detection of Hepatitis B in Hemodialysis, Thalassemia and Hemophilic Patients
ارزیابی تکنیک های ICT،ELISA و Real Time PCR در تشخیص هپاتیت B در بیماران دیالیزی،تالاسمی و هموفیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vivo Protective Effect of Myricetin on Liver Biochemical Damage Induced by Endosulfan
بررسی اثر محافظتی میریستین بر آسیب بیوشیمیایی کبد ناشی از اندوسولفان در شرایط درون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Passive Immunity by Recombinant Anti-Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ScaF Antibody in Mouse Model
بررسی ایمنی غیرفعال با آنتی بادی ضد ScaF استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در مدل موشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Intranasal Dexmedetomidine in Providing Moderate Sedation in Patients Undergoing ERCP: A Randomized Controlled Trial
اثربخشی دکسمدتومیدین داخل بینی جهت آرام‌بخشی متوسط در بیماران تحت آندوسکوپی رتروگرید مجاری صفراوی، یک کارآزمایی بالینی آینده‌نگر تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Sublingual Buprenorphine and Intravenous Morphine on Acute Renal Colic
بررسی تاثیر بوپرنورفین زیر زبانی بر شدت درد ناشی از کولیک حادکلیوی در مقایسه با مورفین وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 142 (2016-11)


Zero Valent Iron-Based Nanoparticles: Synthesis, Characterization and their Application in Biology and Medicine
نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی: روش های سنتز، شناسایی و کاربردهای آن در پزشکی و بیولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cutaneous Leishmaniasis in Persian Medicine
سالک از دیدگاه طب سنتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gingival Pemphigus Vulgaris in Young Patients: A Case Series
پمفیگوس ولگاریس لثه ای در بیماران جوان:گزارش موارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Gordon Syndrome in a 35-Year-Old Female with Normal Pregnancy and Term Baby
گزارش یک مورد سندرم گوردون در یک زن 35 ساله با حاملگی طبیعی و نوزاد ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Information Needs of Managers and Expert Panels in the Office of Disaster Management and Emergency Medical Services in Iran’s Ministry of Health and Medical Education
ارزیابی نیازهای اطلاعاتی روسا و کارشناسان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Practice of General Dentists about Dental Management during Pregnancy
آگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر ساری در رابطه با تدابیر لازم در دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Hematological Findings in Patients with Pancytopenia
مطالعه یافته های بالینی و هماتولوژیک در بیماران مبتلا به پان سایتوپنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Eating Disorders with Perfectionism and Cognitive Distortions in Female College Students
بررسی رابطه اختلال خوردن با کمالگرایی و تحریف های شناختی دانشجویان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-market Surveillance Study of Osveral, a Branded Generic Formulation of Deferasirox, and the original brand, Exjade
نظارت بعد از ورود به بازار داروی اسورال، یک فرمولاسیون تجاری از داروی دفرازیروکس با داروی مرجع Exjade®
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality Disorders in Prisoners (Drug Users, Hepatitis B, C, and HIV Infected Patients, and Healthy Individuals)
اختلال‌های شخصیت در زندانیان وابسته به مواد، مبتلا به هپاتیتB و‌ C و HIV و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Direct Patient and Drug Costs before and after the Implication of Healthcare Reform Program in Sari, Iran
مقایسه‌ی میزان پرداخت از جیب هزینه کل و سهم داروی بیماران سرطان خون، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Dose Estimation in Conventional Radiography Examinations in Referral Governmental Hospitals, Sari, Iran
تخمین میزان پرتوگیری بیماران از تصویربرداری رادیوگرافی در بیمارستان های ارجاعی دولتی شهر ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of Dentists and Final-year Dental Students on Transport and Processing of Oral Biopsies
بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان و دانشجویان سال ششم دندانپزشکی شهر ساری از نحوه پردازش و انتقال بیوپسی های دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Attention Training on Working Memory Function and Reading Components in Pupils with Dyslexia: A Single-subject Design Study
تأثیر تمرینات تقویت توجه بر عملکرد حافظه‌کاری و مؤلفه های خواندن دانش‌آموزان نارساخوان: یک مطالعه تک موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing New Financial System in Medical Universities in Iran using SWOT Analysis
تحلیل نظام نوین مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران با استفاده از ماتریس سوات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiological Assessment of Using allograft in Combination with Platelet- rich Fibrin in Alveolar Cleft Grafting
بررسی رادیوگرافیک استفاده ازآلوگرفت ها به همراه platelet - rich Fibrin در بازسازی شکاف آلوئول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus and Fetomaternal Outcomes Using One Step Screening Method
بررسی فراوانی دیابت بارداری و عوارض مادری و جنینی مرتبط با آن بر اساس روش تک مرحله ای(IADPSG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sunlight Exposure and Storage Duration and Temperature on Release of Heavy Metals from Polyethylene Terephthalate Drinking Water Bottles
بررسی اثر نور خورشید، مدت زمان نگهداری و دمای محیط بر آزاد سازی فلزات سنگین از ظروف پلی اتیلن به آب های بطری شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Catechol from Aqueous Solutions Using Catalytic Ozonation by Magnetic Nanoparticles of Iron Oxide Doped with Silica and Titanium Dioxide: A Kinetic Study
بررسی حذف کاتکول از محیط‌های آبی توسط روش ازناسیون کاتالیزوری با نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن دوپ شده با سیلیس و تیتانیوم دی اکسید: مطالعه سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Subchronic Exposure of CuO NPs in Presence of TiO2 NPs on Fish Model
تاثیر مواجهه نیمه مزمن نانوذرات اکسید مس در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر ماهی مدل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Working Life and its Related Factors in Critical Care Unit Nurses
بررسی کیفیت زندگی کاری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Characteristics of Patients Hospitalized with an Initial Diagnosis of Mastitis
بررسی ویژگی های بالینی بیماران بستری شده با تشخیص اولیه ماستیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of MRSA and VRSA Strains of Staphylococcus aureus in Healthcare Staff and Inpatients
بررسی فراوانی سویه های M‌RSA و VRSA استافیلوکوک اورئوس در میان پرسنل درمانی و بیماران بستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial and Mutagenicity Activity of Different Species of Artimisia spp. and their Effect on Proliferation of Human Lymphocytes
بررسی قابلیت ضد باکتریایی و جهش زایی گونه های مختلف گیاه درمنه و اثر بخشی آن ها بر رشد و تکثیر لنفوسیت های انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PPARγ Gene Expression Changes in Patients with Coronary Artery Disease
تغییرات بیان ژن PPARγدر بیماران با اختلال عروق کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Mast Cells Count between Oral Squamous Cell Carcinoma and Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
بررسی مقایسه ای تعداد ماست سل ها در کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان و پوست ناحیه سر و گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Regulatory Promoter Polymorphism (-938 C>A) of bcl2 Gene in Patients with Gastric Cancer
بررسی چند شکلی جایگاه C>A 938 – پروموتر 2P ژن bcl2 در افراد مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Lung Tissue Damage by Evaluating Clinical and Dosimetric Parameters in Breast Cancer Patients
پیش بینی آسیب بافت ریه از طریق بررسی پارامترهای بالینی و دزیمتریکی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Lymphocyte Radiosensitivity of Healthy Individuals and Prostate Cancer Patients Using Premature Chromosome Condensation
تعیین حساسیت پرتویی لنفوسیت‌های افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان پروستات با استفاده از روش تراکم پیش رس کروموزومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hot Water Bag on Severity of Restless Legs Syndrome in Hemodialysis Patients
بررسی تاثیر کیسه آب گرم بر شدت نشانگان پای بیقرار بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effect OF HESA-A (Herbal-Marine) on Non-alcoholic Fatty Liver Disease in Rats
بررسی تأثیر درمانی داروی حصا-آ (گیاهی-دریایی) بر روی کبد چرب غیرالکلی در موش‌ های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Elettaria cardamomum L. Fruits on Serum Levels of Liver Enzymes and Morphpological Changes in Lead Induced Male Rats
بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی میوه گیاه هل سبز (Elettaria cardamomum L.) بر سطح سرمی آنزیم‌ها و تغییرات مورفولوژیک کبدی در موش‌‌های صحرایی نر القا شده با سرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 141 (2016-10)


Analysis of Early Childhood Development Policy; Necessity of a Play-oriented Approach
تحلیل سیاست تکامل اوایل کودکی: ضرورت رویکرد بازی محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Diabetes Mellitus in Iranian Patients with Thalassemia Major: A Systematic Review and Meta-Analysis
شیوع دیابت ملیتوس در بیماران تالاسمی ماژور ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cellulose in Acanthamoeba Cyst Wall: A Drug Target for Acanthamoeba Infection Treatment
سلولز موجود در دیواره کیست آکانتامبا: یک هدف دارویی برای درمان عفونت آکانتامبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poorly Differentiated Neuroendocrine Carcinoma of Stomach: A Case Report
گزارش یک مورد کارسینوم نورواندوکرین با تمایز ضعیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Intensive Care Unit Nurses about Non-Pharmacological Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia
بررسی میزان دانش پرستاران بخش مراقبت های ویژه نسبت به اقدامات غیردارویی پیش گیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbial Contamination in Pasteurized Milk and Dairy Products in Zahedan, Iran
بررسی آلودگی میکروبی شیر پاستوریزه و فراورده های آن در شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Cytotoxicity Effect of Hydroalcoholic Extract of Juglans regia on Human Cancer Cell Lines (HepG2- HeLa) by MTT Assay
بررسی اثر سمیت سلولی عصاره هیدروالکلی گل ( شاتون) درخت گردو Juglans regia بر خطوط سلول های سرطانی HepG2 و HeLa به روش MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of ABO Blood Groups and Rh Type in Patients with Oral Lichen Planus
بررسی توزیع گروه‌های خونی ABO و نوع Rh در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Staff Exposure Dose to Radiation from Patients Undergoing Myocardial Perfusion Imaging with 99mTc-MIBI
برآورد پرتوگیری کارکنان از بیماران قلبی تحت اسکن قلب با پرتوداروی Tc-MIBI m۹۹
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemoprotective Effects of Myristin against Genotoxicity Induced by Endosulfan on Human Blood Lymphocyte
بررسی اثر محافظتی میریستین در ژنوتوکسیسیته ناشی از اندوسولفان بر لنفوسیت های خونی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Most Common Mutation in BRCAI and BRCA2 Genes in Women Who had Mothers with Brest Cancer and Controls
بررسی موتاسیون های شایع ژن BRCA1 و BRCA2 در دختران مادران مبتلا به سرطان سینه و مقایسه آن با گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Scorpionism in Darmian, Iran, 2015
بررسی اپیدمیولوژی عقرب زدگی شهرستان درمیان درسال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of toxoplasmosis in hemodialysis patients in Bushehr, Iran in 2012
بررسی میزان شیوع توکسوپلاسموز در بیماران همودیالیزی بندر بوشهر، ایران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zinc and Selenium Protects against Sodium Valproate Induced Nephrotoxicity through Modulation of Oxidative Stress
اثر حفاظتی روی و سلنیوم در جلوگیری از سمیت کلیوی ناشی از سدیم والپروات با مکانیسم مهار استرس اکسیداتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of Medical Interns about Oral and Dental Diseases and Emergencies
آگاهی کارورزان پزشکی از بیماری‌های دهان و دندان و اورژانس‌ دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Detector Algorithm for Swing and Stance Phases Based on Knee Acceleration Variation in Gait Analysis among Normal and ACL-deficient Subjects
ارائه روشی جدید به منظور استخراج مراحل استقرار و تاب خوردن گام مبتنی بر تغییرات شتاب در تجزیه تحلیل راه رفتن افراد نرمال و مبتلا به پارگی رباط صلیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Colostrum on Sperm Parameters, Sex Hormones and Testes Histopathological Changes in Diabetic Rats
بررسی اثرات مصرف آغوز بر پارامترهای اسپرمی، غلظت تستوسترون و تغییرات بافتی بیضه در موش های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of Chromium VI from Aqueous Solutions onto Nanoparticle Sorbent: Chitozan-Fe-Zr
بررسی کارایی کامپوزیت نانو ذرات مغناطیسی آهن- زیرکونیوم/کیتوسان، جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Cr-doped ZnO Nanoparticles in Removal of Reactive Black 5 Dye from Aqueous Solutions in Presence of Solar Radiation
کارایی نانو ذرات اکسید روی دوپ شده با اکسید کروم در حذف رنگزای راکتیو سیاه 5 از محیط های آبی در حضور اشعه خورشید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of P.major Mucilage: HPMCK4M Ratio on the Bioadhesive and Dissolution Rate of Propranolol HCl Buccoadhesive Tablets
بررسی تاثیر نسبت موسیلاژ Plantago major (بارهنگ) و HPMC K4M بر قدرت مخاط چسبی و سرعت آزادسازی قرص های زیست چسب داخل گونه ای پروپرانولول هیدروکلراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Storage Type and Time and Washing Methods on Dichlorvos Residues in Tomato
ارزیابی تاثیر نوع و زمان نگهداری و روش های شستشو بر باقیمانده آفت کش دی کلروس در گوجه فرنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Phenytoin on the Polarization of Immunity Responses in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
تاثیر فنی توئین بر پلاریزه شدن پاسخ های ایمنی در آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن (EAE)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Controlled Fermentation of Sourdough Containing Lactobacillus plantarum and Lactobacillus brevis on Phytate Content in Dough and Bread
تاثیر تخمیر کنترل شده خمیرترش حاوی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس برویس بر میزان اسید فیتیک خمیر و نان تولیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cinnamon, Rosemary and Zataria Essential Oils on Food-borne Gastroenteritis Viruses
بررسی تاثیر اسانس دارچین، رزماری و آویشن شیرازی بر سویه های ویروسی عامل عفونت گوارشی منتقله از غذا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of mir-126 rs4636297 Gene Polymorphism in Infertile Women with Endometriosis
بررسی پلی مورفیسم rs4636297 ژن mir-126در زنان نابارور مبتلا به اندومتریوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 140 (2016-9)


Nutritional Properties of Garlic According to Traditional and Modern Medicine: A Review Study
اصلاحیه (: Erratum) خواص تغدیه ای- درمانی سیر از دیدگاه طب اسلامی-ایرانی و طب مدرن، یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Fetus Papyraceous in a Diamniotic Monochorionic Twin Pregnancy: A Case Report
گزارش یک مورد جنین پاپیروسی در بارداری دی آمنیون- مونوکوریون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Oral Multiple Myeloma
گزارش یک مورد مالتیپل میلومای دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Photon Contamination of Beam Shaper Applicator Using Monte Carlo Simulation
ارزیابی آلودگی فوتونی اپلیکاتور Beam Shaper با استفاده از شبیه سازی مونت ‌کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiological Study on Scorpion Envenomation in Kazerun, Iran, 2009-2014
بررسی اپیدمیولوژیک عقرب گزیدگی در شهرستان کازرون طی سال های 1388 لغایت 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sexual Satisfaction of Women with Gestational Diabetes
بررسی میزان رضایت مندی جنسی زنان باردار مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Sever Early Childhood Caries and BMI in 2-4-Year-Old Children in Tehran Kindergartens
بررسی رابطه پوسیدگی های شدید دندانی در دوران کودکی (S-ECC) با شاخص توده بدن (BMI) در کودکان 2-4 ساله مهدکودک های سطح شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Neurotoxicity of Bisphenol A on Spatial Learning and Memory in Male Rats
تاثیرات سمیت عصبی بیسفنول A بر روی یادگیری و حافظه فضایی در رت های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of Focused Assessment with Sonography for Trauma in Blunt Abdominal Trauma in Emergency Department
دقت ارزیابی هدفمند سونوگرافی بیماران ترومایی (FAST) در بخش اورژانس برای ترومای بلانت شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Health Seeking Behaviors among Middle-aged Women: A Qualitative Study
تبیین درک زنان میانسال از رفتارهای جستجوگر سلامت: مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of Cancer Patients about Patient Bill of Rights and its Administration in Hospitals
بررسی آگاهی بیماران سرطانی از منشور حقوق بیمار و رعایت آن در بیمارستان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dimensions of Occupational Fatigue in Heavy Vehicle Drivers
بررسی ابعاد خستگی شغلی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Demographic Variables and BASNEF Training Constructs in Promoting the Use of Hearing Protection Devices among Industrial Workers
بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با سازه های مدل آموزشی بزنف در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ultrasonic Beam Refraction in HIFU Therapy and Focal Depth Optimization in Ultrasonic Transducer to Increase the Treatment Accuracy
بررسی انکسار پرتوهای فراصوت در هایفوتراپی و بهینه سازی عمق کانونی مبدل فراصوت جهت افزایش دقت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioremediation of n-Hexadecane Contaminated Soils Using Pseudomonas aeruginosa Bacteria Isolated from Coastal Areas
اصلاح زیستی خاک های آلوده به n-هگزادکان با استفاده از باکتری‌های پسودوموناس آئروژینوزا جداسازی شده از نواحی آلوده ساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mineralization and Decolorization of Fermentation Industry Wastewater by Catalytic Ozonation Process: Kinetics and Mechanism
بررسی رنگ زدایی و معدنی سازی پساب صنایع تخمیری توسط فرایند ازن زنی کاتالیزوری: مطالعه سینتیکی و فرایند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Disinfection of Effluent Using Catalytic Ozonation Process and Economical Comparison with Chlorination
بررسی گندزدایی پساب توسط فرایند ازناسیون کاتالیزوری با استفاده از نانو کامپوزیت کربنی و مقایسه اقتصادی آن با کلریناسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Discharge against Medical Advice in Hospitals Affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences, 2014
بررسی علل ترک با مسئولیت شخصی بیماران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Mortality Rate of Preterm Infants in Neonatal Intensive Care Unit Using Artificial Neural Network Model
پیش بینی احتمال مرگ‌ومیر نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان قائم با استفاده مدل شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sero-Epidemiological Study of Leptospirosis in Healthy People in Qaemshahr, Iran, 2015
بررسی سرو اپیدمیولوژیک لپتوسپیروزیس در افراد سالم شهرستان قائم شهر سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serologic Evaluation of Epstein-Barr Virus in Multiple Sclerosis
ارزیابی سرولوژیک ویروس اپشتین بار در بیماران مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Psychiatric Disorders in Patients with Multiple Sclerosis in Mazandaran, Iran
شیوع اختلالات روان‌پزشکی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Temperament–based Diet Intervention on the Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease
تأثیر آموزش تغذیه برحسب مزاج بر علائم بیماران مبتلا به بیماری ریفلاکس معده به مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Resistance Training on Functional and Histopathological Changes in Muscle after Chronic Strain Injury in Elderly Rat
تاثیر تمرین مقاومتی بر تغییرات عملکردی و هیستوپاتولوژیکی عضله پس از آسیب استرین مزمن در موش های صحرایی سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Sterol Regulatory Element- Binding Protein-2 Gene Expression Level and Lipid Profile
بررسی ارتباط میزان بیان ژن پروتئین متصل شونده به عنصر تنظیمی استرول با پروفایل لیپیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro/In vivo Study of a New Bombesin Derivative with Tripeptide (Gly-Gly-Gly) Spacer as Potential Targeted Tumor Imaging Agent
مطالعه درون تنی و برون تنی مشتق جدیدی از بومبزین با فاصله دهنده تری گلایسین به عنوان عامل بالقوه در تصویربرداری هدفمند تومور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Neuroglial Differentiation from Human Dental Pulp Stem Cells Using CSF
بهبود تمایز نوروگلیال از سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی توسط مایع مغزی-نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 139 (2016-8)


Erratum:Effect of Family-based Cognitive Behavioral Therapy in Modification of self-image Associated with Obesity among Children
اصلاحیه (: Erratum)تأثیر درمان شناختی- رفتاری خانواده مدار بر اصلاح تصویر خود مرتبط با چاقی در کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Premature Ejaculation: Review of Definitions and Classification
انزال زودرس: مروری بر تعاریف و طبقه بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study on the Views of Persian Medicine and Conventional Medicine about Thirst and its Etiology
بررسی دیدگاه های طب ایرانی و طب رایج در زمینه سبب شناسی تشنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutritional Properties of Garlic According to Traditional and Modern Medicine: A Review Study
خواص تغدیه ای- درمانی سیر از دیدگاه طب اسلامی-ایرانی و طب مدرن، یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Prophylactic Cefazoline and Vancomycin in Hip and Knee Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis
برآورد میزان عفونت پس از پروفیلاکسی سفازولین و ونکومایسین در جراحی زانو و لگن: یک مطالعه مرور ساختار یافته و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Encephalitis Caused by H1N1 Influenza Outbreak of 2015 in North of Iran
گزارش یک مورد آنسفالیت ناشی از آنفولانزای H1N1 در اپیدمی سال 1394 در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroalcoholic Extract of Ferula szowitsiana on Pain in Rats
اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) بر درد در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Self- care Behaviors and Coping Styles in Women with Gestational Diabetes
بررسی ارتباط رفتار‌های خود‌مراقبتی و راهبرد‌های مقابله ای در زنان مبتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validating a Scale to Measure the Sense of Security in Hospitalized Patients
طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه احساس امنیت بیماران بستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability of Social Phobia Inventory in Students with Social Anxiety
بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Lived Experience of Runaway Girls with Turmoil Family about Having a Family among Females Living in a Juvenile Correction and Rehabilitation Centre
خانواده نابسامان: تجربه زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از دارا بودن خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Original Family Health and Self-Compassion with Marital Commitment
رابطه سلامت خانواده اصلی و شفقت خود با تعهد زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Degradation of Aniline in Aqueous Solutions Using Magnesium Oxide Nanoparticles
تجزیه فتوکاتالیستی آنیلین با استفاده از نانو ذرات اکسید منیزیم در محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of EDTA Modified Nanoclay in Removal of Humic Acid from Aquatic Solutions
بررسی کارایی نانورس اصلاح شده با EDTA در حذف هیومیک اسید از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Municipal and Hospital Wastewater Treatment Plants in Removal of Estrogenic Compounds
بررسی کارایی و عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهری و بیمارستانی در حذف ترکیبات استروژنی از پساب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Properties of Gelatin-based Coating Containing Mannoprotein from Saccharomyces Cerevisiae on Aspergillus flavus Growth in Pistachio
بررسی اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی حاوی مانوپروتئین مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس فلاووس در مغز پسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutations of GyrA Gene in Fluoroquinolone Resistant Isolates of Pseudomonas aeruginosa in Guilan Province
جهش های ژن gyrA در جدایه های سودوموناس آئروزینوزا مقاوم به فلوروکوئینولون ها در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cervical Repositioning Error in Individuals with Forward Head Posture with and without Neck Pain
مقایسه ی خطای بازسازی وضعیت گردن در افراد مبتلا به جلو آمدگی سر مبتلا به گردن درد و بدون گردن درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Hematologic and Biochemical Test Results in Blood Samples Obtained by Venipuncture and Peripheral Intravenous Catheter
مقایسه نتایج آزمایشات بیوشیمیایی و هماتولوژیک خون در دو روش خونگیری معمول و خونگیری از کاتتر ورید محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Number, Size and Location of Multiple Sclerosis Plaques in Patients with and without Migraine
مقایسه موقعیت، تعداد و اندازه پلاک های مغزی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز در دو گروه با سردرد میگرنی و بدون سردرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Cardiovascular and Respiratory Diseases Caused by PM10 Exposure in Bushehr, 2013
برآورد تعداد موارد بیماری‌های قلبی عروقی و تنفسی ناشی از تماس با ذرات معلق کم‌تر از 10 میکرون در میان شهروندان شهر بوشهر در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Administration of Stress Ulcer Prophylaxis in Critical Care Unit
ارزیابی مصرف داروهای جلوگیری از زخم های گوارشی ناشی از استرس در بخش های مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Hyperbilirubinemia in Acute Appendicitis
بررسی ارزش تشخیصی هایپربیلی روبینمی در آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Foot Reflexology on Pain in Patients after Lower Limb Amputation
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد بیماران بعد از آمپوتاسیون اندام تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Propofol on Transurethral Lithotripsy
بررسی اثر پروپوفول در سنگ شکنی داخل حالبی (TUL)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acupressure before the Onset of Labor on Using Analgesics and Oxytocin during Labor
تاثیر استفاده از طب فشاری قبل از شروع زایمان بر میزان مصرف مسکن و اکسی توسین در طی لیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 138 (2016-7)


An Overview of Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis; Diagnostic and Therapeutic Aspects
مروری بر بیماری آلرژیک برونکوپولمونری آسپرژیلوزیس با تاکید بر جنبه های تشخیصی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tick Paralysis, Cause, Symptoms, Diagnosis and Treatment
مروری بر فلج کنه ای، عامل، علائم، تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Langerhans Cell Histiocytosis with Primary Oral Manifestations: A Case Report
هیستوسیتوزیس سلول لانگرهانس با تظاهرات اولیه دهانی: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advanced Musculoskeletal Involvement in an Old Patient with Sickle Cell Disease: A Rare Case
تظاهرات اسکلتی- عضلانی پیشرفته در یک بیمار مسن مبتلا به بیماری سلول داسی شکل، یک مورد نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Langerhans Cell Histiocytosis vs Osteomyelitis of the Mandible in a 30-year-old Male: A Case Report
هیستوزیس سلول لانگرهانس در برابر استئومیلیت در مندیبل بیمار 30 ساله – گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of Ambiguous Symptoms and Causes in Death Certificates Issued in Mazandaran University of Medical Sciences Hospitals
ارزیابی میزان ثبت علایم و علت‌های مبهم مرگ در گواهی فوت‌های صادره از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Psychological Distress in Patients with AIDS and Normal Individuals
بررسی مقایسه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و پریشانی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به ایدز و بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of blaIMP, blaVIM and OprD Genes among Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Patients
تشخیص ژن های blaIMP، blaVIM و OprD در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Methane from Food Waste Using Microwave Radiation: Investigating the Effects of Power, Exposure Time and Kinetics Process
بررسی تولید متان از پسماند مواد غذایی با استفاده از تابش مایکروویو : تاثیر توان و زمان تابش و ارائه سینیتک فرآیند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Ciprofloxacin-Isatin Conjugates as Potential Cytotoxic Agents
سنتز مشتقات کنژوگه از سیپروفلوکساسین و ایزاتین به منظور دستیابی به ترکیبات جدید سیتوتوکسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physicians' Attitudes towards Spirituality and Pastoral Care
نگرش پزشکان به معنویت و مراقبت معنوی از بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sanitary Wastewater Treatment Using Combined Anaerobic and Phytoremediation Systems
تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش استفاده از سیستم های ترکیبی بی هوازی و گیاه پالایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ambient Variations of Benzene and Toluene in Yazd, Iran, Using Geographic Information System
بررسی روند تغییرات غلظت بنزن و تولوئن در هوای شهر یزد و پهنه بندی با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Diazinon Removal from Aqueous Environments by Electrocoagulation Process Using Response Surface Methodology
بهینه سازی حذف آفت کش دیازینون از محیط های آبی توسط فرایند انعقاد الکتریکی با استفاده از روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Expression Levels of mRNA for MMP-7 in Gastric Mucosa of Patients with H. pylori Infection and Uninfected Patients
مقایسه بیان ژن ماتریکس متالوپروتئیناز 7 دربافت مخاط معده ‌‌بیماران آلوده به عفونت هلیکوباکترپیلوری و بیماران غیرآلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Mortality, Acute Myocardial Infarction and Chronic Obstructive Pulmonary Disease due to Exposure to O3, NO2, and SO2 in Ambient Air in Tehran
برآورد تعداد موارد مرگ‌ و میر، انفارکتوس میوکاردیال حاد و بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) ناشی از تماس با آلاینده‌ های ازن، دی ‌اکسید نیتروژن و دی ‌اکسید گوگرد در هوای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Short-term Consumption of White Grape on Oxidative Stress by Measuring the Serum Malondialdehyde and Total Antioxidant Capacity Levels in Overweight
ارزیابی تأثیر مصرف کوتاه مدت انگور سفید فخری روی استرس اکسیداتیو از طریق اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدان تام (TAC) در زنان دارای اضافه وزن در ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Cinnamaldehyde and Organic Acids, Alone and In Combination, against Listeria monocytogenes
اثرات ضد باکتریایی سینامالدئید و اسیدهای آلی، به تنهایی و ترکیبی، علیه لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Extended Spectrum Beta Lactamases on Class I Integron in Escherichia coli Isolated from Clinical Samples
بررسی وجود آنزیم های بتالاکتامازهای وسیع الطیف بر روی اینتگرون کلاس I در اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cephalometric Analysis of Upper Airways in Class I Malocclusion in Adults in Qazvin
آنالیز سفالومتریک راه‌های هوایی فوقانی در افراد بالغ دارای مال اکلوژن کلاس 1 ساکن شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Diode and CO2 Lasers Combined with Sodium Fluoride Varnish on Microhardness of Deciduous Enamel
اثر لیزر دیود و لیزر CO2 همراه با وارنیش سدیم فلوراید بر روی ریزسختی مینای دندان شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Carvacrol and Calcium Hydroxide against Enterococcus Faecalis in Different Layers of Dentin and Different Time Intervals
مقایسه ی اثر ضد میکروبی کارواکرول و هیدروکسید کلسیم روی انتروکوکوس فکالیس در عمق های مختلف توبول های عاجی در زمان های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Chlordiazepoxide on Hypokalemia Caused by Anesthesia Anxiety: A Double-blind Randomized Clinical Trial
اثر کلرودیازپوکساید بر هایپوکالمی ناشی از اضطراب بیهوشی: کارآزمایی بالینی دوسو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Histopathological Changes in Kidney of Diabetic Rats Treated with Hydroalcoholic Extract of Centaurea cyanus
بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه در موش های صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصارۀ هیدروالکلی گل گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Experimental Diabetes Mellitus on some Biochemical Parameters and Histopathological Changes in Pancreas, Liver, Kidney, and Lung in Ovariectomized Rats
اثرات دیابت قندی تجربی برتعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس، کبد، کلیه و ریه در موش‌های صحرایی اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 137 (2016-6)


بررسی میزان مصرف و علل عدم مصرف خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی استان سمنان
بررسی میزان مصرف و علل عدم مصرف خون و فرآورده های خونی در مراکز درمانی استان سمنان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Hamstring Muscle Strength and Strain in Athletes: A Systematic Review
بررسی ارتباط بین قدرت و استرین همسترینگ در ورزشکاران: مروری سیستماتیک و متاآنالیز بر مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preeclampsia and Periodontal Diseases: A Review Study
پره اکلامپسی و بیماری پریودنتال: مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Child with Branchio-Oculo-Facial Syndrome
گزارش موردی کودک مبتلا به سندرم نادر برانکیو-اکولو-فاسیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Huge Fetal Cervical Teratoma: A Case Report
گزارش یک مورد تراتوم حجیم گردنی در جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Quality of Life in Patients with Cardiovascular Diseases Before and After Coronary Angioplasty
مقایسه کیفیت زندگی بیماران قلبی– عروقی قبل و بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Illuminance Intensity in Primary Schools in Sari, 2014
بررسی شدت روشنایی در مدارس ابتدایی شهرستان ساری در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological, Clinical and Laboratory Features in Patients Poisoned with Aluminum Phosphide
بررسی ویژگی های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک بیماران بستری شده در بیمارستان به علت مسمومیت با قرص برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling and Optimization of Adsorption Process of Reactive Dyes on Powder Activated Carbon Modified by Magnetite Nanocrystals
مدل سازی و بهینه سازی فرایند جذب رنگ های راکتیو بر روی پودرکربن فعال اصلاح شده با نانوکریستال های مگنتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photocatalytic Degradation of 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid from Aqueous Solutions Using In2O3 Nanoparticles
تجزیه فتوکاتالیستی علف کش 2،4- دی کلروفنوکسی استیک اسید از محلول ‌های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید ایندیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioaccumulation of Cadmium, Lead, Chromium, Copper, and Zinc in Freshwater Fish Species in Gharasou River in Kermanshah Province, Iran, 2014
تجمع زیستی فلزات کادمیوم، سرب، کروم، مس و روی در گونه‌های ماهیان آب شیرین رودخانه قره‌سو استان کرمانشاه در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tissue Inhomogeneities on Dosimetric Accuracy of Conformal Radiotherapy of Prostate Cancer Using Monte Carlo Simulation
اثر ناهمگنی بر صحت دزیمتری در پرتودرمانی کانفورمال پروستات با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Quantity and Quality of Sleep and their Relationship to Obesity
کمیت و کیفیت خواب و ارتباط آن با بیماری چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Family-based Cognitive Behavioral Therapy in Modification of Self-image Associated with Obesity among Children
تأثیر درمان شناختی- رفتاری خانواده مدار بر اصلاح تصویر خود مرتبط با چاقی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of kinesio Tape on Function of Lower Extremity and Pain Severity in Athletes with and without Medial Tibial Stress Syndrome
اثر کینزیوتیپ بر عمکلرد اندام تحتانی و شدت درد در ورزشکاران با و بدون سندرم فشار داخلی تیبیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attachment Styles and Cognitive Emotion Regulation Strategies as Predictor of Post-traumatic Stress Disorder in Veterans
سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان به عنوان پیش بینی کننده های اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Profiles of Psychosomatic Disorders in an Iranian Adult Population and their Relation to Psychological Problems
شناسایی نیم رخ های اختلالات روان تنی و ارتباط آن با مشکلات روانی در یک جمعیت بزرگسال ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Oral Mucosal Lesions in Nursing Home Residents
شیوع ضایعات مخاطی دهان در سالمندان مقیم آسایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impulsivity and Balancing Ability in Elderly
بررسی تکانشگری و توانایی حفظ تعادل در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Corrective Exercise on Postural Stability in Elderly Women with hyperkyphosis
تاثیر تمرینات اصلاحی بر ثبات پاسچر زنان سالمند دارای هایپرکیفوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Diagnostic Value of Sputum Smear with and without Sodium Hypochlorite Using Light Microscopy and Fluorescent Microscopy in Patients Suspected of Pulmonary Tuberculosis
مقایسه ارزش تشخیصی اسمیر خلط به دو روش میکروسکوپی در بیماران مشکوک به سل ریوی با و بدون استفاده ازهیپوکلریت سدیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Foot Reflexology on Fatigue in Patients Undergoing Hemodialysis: A Sham-Controlled Randomized Trial
بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده دارای گروه شم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Recombinant Construct of pEGFP-N1 Containing the Full Length of Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) Vpr Gene
طراحی و ساخت وکتور نوترکیب واجد ژن Vpr ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی (HIV) با استفاده از وکتور EGFP-N1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression and Purification of a Recombinant Chimeric Protein (3M2e-HA2) Composed of Influenza Virus Hemaglutinin and Matrix Protein Conserved Domain for Universal Subunit Vaccine Development
بیان و خالص سازی پروتئین کایمر نوترکیب (3M2e-HA2) واجد نواحی حفاظت شده هماگلوتینین و پروتئین ماتریکس ویروس آنفلوانزا در راستای تولید واکسن زیرواحدی جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structure of Tumor and Localization of Na +/ K+- ATPase in Mouse (Balb/c nu), 4T1 Breast Tumor Model
بررسی سلولی‌ تومور و مکان‌یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در موش توموری شده (Balb/c nu) با استفاده از رده سلولی 4T1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 136 (2016-5)


Overview of Voriconazole Pharmacokinetics and Pharmacodynamic Parameters
مروری بر فارماکوکنتیک و فارماکودینامیک وریکونازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Chronic Mechanical Neck Pain on Motor Control of Cervical Muscles: A Systematic Review
تأثیر گردن درد مکانیکال مزمن بر کنترل حرکتی عضلات گردن؛ مروری نظام مند بر مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Bedsore in Iran: A Systematic Review and Meta-analysis
شیوع زخم بستر در ایران: مطالعه مروری منظم و متا آنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Metal Concentrations in Industrial Area Soils and Landfill Site, Ghaemshahar, Iran
بررسی میزان فلزات سنگین خاک منطقه صنعتی و محل دفن زباله شهرستان قائم‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inpatient Satisfaction with Health System Transformation Project in Mazandaran Educational Hospitals, Iran
بررسی میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان ‌های آموزشی درمانی استان مازندران و عوامل مرتبط با آن از طرح تحول نظام سلامت سال 94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Antibacterial Susceptibility of Thermophilic Campylobacter spp. in Broiler Chickens
تعیین شیوع و تعیین حساسیت باکتریایی جدایه های ترموفیلیک کمپیلوباکتر از جوجه های گوشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Metacognitive Beliefs and Anxiety Sensitivity in Prediction of Social Anxiety
نقش باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی در پیش بینی اضطراب اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Morphosyntactic Features in Speech Production among Nonfluent Agrammatic Patients and Normal Persian-speaking Adults
مقایسه ویژگی‌های صرفی– نحوی گفتار بیماران ناروان بی دستور با افراد سالم فارسی زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dialysis Adequacy of Low-flux Membrane in Hemodialysis Patients
بررسی کفایت دیالیز با صافی سرعت جریان کم در بیماران همودیالیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Airway Pressure Release Ventilation on Arterial Blood Gas after Coronary Artery Bypass Graft
تأثیر مد تهویه با رهاسازی فشار راه‌هوایی بر گازهای خون شریانی بیماران بعد از جراحی بای‌پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Cardiac MRI and Thallium-201 SPECT Findings in Assessing Myocardial Viability in Patients with ST Elevation Myocardial Infarction
مقایسه یافته‌های حاصل از بررسی خون‌رسانی عضله قلب با روش Thallium-201 SPECT وCardiac MRI جهت ارزیابی قابلیت حیات (viability) میوکارد بطن چپ در بیماران دارای سابقه انفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST (STEMI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis and Application of Magnetic Hydroxyapatite for Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions
سنتز هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی و کاربرد آن جهت جذب سطحی تتراسایکلین از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude and practice of diabetic patients towards Complementary/alternative medicine and related factors, Sari, 2014-2015
عملکرد و نگرش مبتلایان به دیابت شهر ساری در مورد روش‌های طب مکمل/جایگزین و عوامل مرتبط با آن در سال 94-93
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Performance of Operating Room Technicians: A Qualitative Study
تبیین تحلیل عملکرد کارشناسان اتاق عمل: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Health Risk Assessment of Heavy Metals in Surface Soil
ارزیابی خطر فلزات سنگین بر سلامت انسان در خاک سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficiency of Coagulation Process Using Polyaluminum Silicate Chloride (PASiC) in Removal of Hexavalent Chromium and Cadmium from Aqueous Solutions
کارایی فرایند انعقاد با پلی آلومینیوم سیلیکات کلراید (PASiC) در حذف کروم شش ظرفیتی و کادمیوم از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Depression Symptoms Following Childhood Psychological Maltreatment: The Mediating Role of Early Maladaptive Schemas and Difficulties in Emotion Regulation
پیش‌بینی نشانه‌های افسردگی به دنبال بدرفتاری روان شناختی دوران کودکی: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های ناسازگار اولیه و دشواری در تنظیم هیجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Substance Abuse and Associated Factors in Hookah Users
بررسی شیوع سوء مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن در مصرف کنندگان قلیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic Value of Glucometer in Neonatal Hypoglycemia
بررسی ارزش گلوکومتری در تشخیص هیپوگلیسمی نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational, Managerial and Regulatory Interventions on Cardiac Surgeon’s Adherence to the Guidelines for Preoperative Antibiotic Prophylaxis
تاثیر مداخلات آموزشی، نظارتی و مدیریتی بر پذیرش دستورالعمل تجویز آنتی بیوتیک پشگیرانه توسط جراحان قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Islamic Care Method on Nutritional Self-Care, Anthropometric Indices and Blood Pressure in Diabetic Patients
تاثیر روش مراقبه اسلامی بر خود مراقبتی تغذیه، شاخص های تن سنجی و فشار خون بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Pre-eclampsia and Restless Legs Syndrome: A Case-control Study
ارتباط پره اکلامپسی با سندرم پای ﺑیقرار:یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acupressure on Fecal Impaction in Hemodialysis Patients
تاثیر طب فشاری بر سفتی مدفوع بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Outcomes of Open Surgery and Minimally Incision Surgery by Smillie Knife in Treatment of Carpal Tunnel Syndrome
مقایسۀ نتایج درمان جراحی سندرم تونل کارپ با دو روش جراحی باز و جراحی با برش محدود به وسیلۀ چاقوی Smillie
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effects of Tretinoin on Plasma Insulin and Nitric Oxide Levels in Streptozotocin-induced Diabetes in C57BL/6 Mice
اثر درمانی ترتینوئین بر سطح انسولین پلاسما و میزان نیتریک اکساید در موش های C57BL/6 دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 135 (2016-4)


Radiation Protection in Diagnostic X-Ray Imaging Departments in Iran: A Systematic Review of Published Articles
بررسی وضعیت حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در مراکز پرتو تشخیصی ایران: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Full Endoscopic Management of Twice Forgotten Double J Stent: A Case Report
درمان کامل آندوسکوپیک دو نوبت استنت دبل جی فراموش شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complete Duplication of Bladder and Urethra: A Case report
گزارش یک مورد با دو مثانه و دو مجرای ادرار کامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hysterosalpingography Findings in Infertile Women
بررسی یافته های هیستروسالپنگوگرافی زنان نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Antimicrobial Resistance Pattern of Salmonella Spp in Asymptomatic Rural Dogs
بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا در سگ های روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Attachment Styles and Spiritual Intelligence and Marital Satisfaction in Married Female Teachers
بررسی همبستگی سبک‌های دلبستگی و هوش معنوی با رضایت زناشویی در معلمان زن متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iodine Content in Salt Used in Kermanshah, 2013-2014
بررسی میزان ید موجود در نمک های عرضه شده در شهر کرمانشاه، سال 92- 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Iron Oxide Nanoparticles in Advanced Treatment of Secondary Effluent of Municipal Wastewater Treatment Plant
بررسی کارائی نانوذرات اکسید آهن جهت تصفیه پیشرفته پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adsorption of 2, 4 dinitrophenol from Aqueous Solutions Using Ordered Mesoporous Carbon CMK-3
جذب 2و4 دی نیتروفنل از محلول های آبی با استفاده از نانوحفره کربنی CMK-3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Mummy on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Rats
اثر حفاظتی مومنایی در مسمومیت کلیوی القاء شده با جنتامایسین در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of Measuring Lumbar Multifidus Muscle Size in Male Adolescents Using Ultrasonography
بررسی پایایی اندازه‌گیری ابعاد عضله مالتی فیدوس کمری در نوجوانان پسر سالم با استفاده از سونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Mental Health and Irrational Beliefs of Mothers with Autistic Children
بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Action Observation on Symmetry of Weight Distribution and Stability Indices In Semi-Dynamic Stability among Healthy Older People
اثر مشاهده حرکت بر تقارن توزیع وزن و پایداری شبه دینامیک در افراد مسن سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body Composition among Elderly and Its Relationship with Physical Activity Pattern
بررسی ترکیب بدن سالمندان شهر تهران و ارتباط آن با الگوی فعالیت فیزیکی سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Glial Cells in Baseline Synaptic Response and Short Term Synaptic Plasticity of CA1 Area of the Hippocampus
نقش سلول های گلیا در پاسخ سیناپسی پایه و شکل پذیری سیناپسی کوتاه مدت ناحیه CA1 هیپوکمپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Allelic Polymorphism Codon V57I of AURKA Gene and Breast Cancer
ارتباط پلی مورفیسم کدون V57I ژن AURKA با سرطان پستان در بیماران شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Activity of Avicennia marina Methanol Extracts on Proliferation of Lymphocytes and their Mutagenicity Using Ames Test and In Silico Method
بررسی تاثیر عصاره های متانولی گیاه Avicennia marina بر رشد و تکثیر لنفوسیت و جهش زایی آن ها با استفاده از آزمون ایمز و روش های بیوانفورماتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Detection and Epidemiological Aspects of Dirofilaria immitis in Dogs in Tabriz and Suburbs
تشخیص مولکولی و ارزیابی جنبه های اپیدمیولوژیکی دایروفیلاریا ایمی تیس در سگ های شهرستان تبریز و حومه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Endometrial and Subendometrial Blood Flow and Doppler Indices with Prognosis of IVF Treatment Cycles
بررسی رابطه جریان خون اندومتریال و ساب اندومتریال و شاخص های داپلر با پیش آگهی سیکل های درمان IVF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of High and Low Glycemic Load Meals before Endurance Exercise on Glycemic Response in Female Athletes: A Cross-Over Feeding Trial
مقایسه تأثیر دریافت وعده های غذایی دارای بار گلیسمی (GL) بالا یا پایین، قبل از ورزش استقامتی بر پاسخ گلیسمیک در خانم های ورزشکار: یک کارآزمایی غذادهی متقاطع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 134 (2016-3)


Effects of Nigella sativa on Cardiovascular Risk Factors
بررسی اثرات سیاه دانه بر عوامل خطر سندرم متابولیک یک مطالعه مروری سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applications of Nanoscopic Technology in Protozoal Infections
کاربرد های فناوری نانوسکوپی در عفونت های تک یاخته ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Insecticide Resistance in Malaria Vectors of Iran
مروری بر مقاومت پشه های آنوفل ناقل مالاریا به حشره کش ها در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic and Nutritional Effects of Pomegranate from the Perspective of Islamic Texts, Traditional and Modern Medicine
آثار تغذیه ای- درمانی انار از دیدگاه متون اسلامی، طب سنتی و طب مدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonsurgical Endodontic Treatment of a Large Periradicular Lesion: A case report
درمان اندودونتیک بدون جراحی ضایعات پری رادیکولار وسیع: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Heavy Metals (Cadmium, Arsenic and Lead) in Iranian, Pakistani and Indian rice Consumed in Hormozgan Province, Iran
اندازه گیری غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، آرسنیک و سرب) در برنج‌های ایرانی، پاکستانی و هندی مصرفی استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Quality Zoning in Babolrood River Using National Sanitation Foundation Water Quality Index and Geographic Information System
پهنه‌بندی کیفی آب رودخانه بابلرود بر مبنای شاخص کیفی NSFWQI و نرم افزار GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Postpartum Anxiety and Depression and Marital Satisfaction
ارتباط اضطراب و افسردگی پس از زایمان با رضایت زناشویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Inherited Microcephaly in Autosomal Recessive Diseases Resulted from Consanguineous Marriage in Ahvaz, Iran
شیوع میکروسفالی ارثی در بیماری‌های اتوزوم مغلوب ناشی از ازدواج‌های فامیلی در اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Histopathologic Assessment of Basal Cell Carcinoma Adjusted to Anatomical Location
ارزیابی بالینی و هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول بازال و تطبیق آن با محل آناتومیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Job Stress and Social Support in Prediction of Job Satisfaction in the Recruits of Mazandaran University of Medical Sciences, Iran
رابطه استرس شغلی و حمایت اجتماعی در پیش بینی رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Skill-Based Emotional Intelligence Training Program on Marital Satisfaction in Married Students
تأثیر آموزش مهارت های مبتنی بر هوش هیجانی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان دانشگاه مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Outcomes of Blood Transfusions in Patients Admitted to Emergency Department
بررسی پیامدهای حاد تزریق خون در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Geriatric Hospitalization due to Infectious Diseases
بررسی علل عفونی منجر به بستری در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Local Phenytoin Solution on amount of Serous Drainage following Modified Radical Mastectomy
بررسی اثرات موضعی محلول فنی توئین بر میزان درناژ مایع سروزی در ماستکتومی رادیکال تعدیل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Theory of Mind Deficits and Symptoms of Attention Deficit -Hyperactivity in Smokers and Non-smokers
مقایسه ی نقص نظریه ی ذهن و نشانه های نقص توجه-بیش فعالی در افراد سیگاری و غیرسیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Developmental Stimulation on Gross Motor Development in 1-3 Year-old Children with Celiac Disease
تاثیر برنامه تحریک تکامل بر سن تکامل حرکت عمومی کودکان 1 تا 3 ساله مبتلا به سلیاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy on Body Dissatisfaction and Fear of Negative Evaluation in Girl adolescents with Body Dysmorphic Disorder
اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر نارضایتی بدنی و ترس از ارزیابی منفی در دختران نوجوان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental and Cephalometric Features of Patients with Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisors
ویژگی های دندانی و اسکلتال بیماران با فقدان مادرزادی لترال فک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking the Factors Affecting Readiness of Prehospital Emergency Care According to the Perspectives of Staff in Mazandaran Prehospital Emergency Services
رتبه بندی عوامل موثر بر آمادگی اورژانس ‌های پیش ‌بیمارستانی از دیدگاه کارکنان عملیاتی اورژانس مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Electrocoagulation Process Using Aluminum Electrode in Hospital Laundry Wastewater Pretreatment
بررسی کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون با الکترود آلومینیوم در پیش‌ تصفیه فاضلاب رختشویخانه بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic, Colonoscopic and Histologic Characteristics of Colorectal Polyps
ویژگی های اپیدمیولوژیک، کولونوسکوپیک و بافت شناختی پولیپ های کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Galbanum Essential Oil and Mesna on Skeletal Teratogenicity Induced by Cyclophosphamide in Rat Fetuses
اثر اسانس باریجه و مسنا بر ناهنجاری های اسکلتی ناشی از سیکلوفسفامید در جنین موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Serum Immunoglobulin Levels in Neonates Born by Rats Exposed to Sodium Sulfide
اندازه گیری سطح ایمونوگلوبولین‌های سرمی نوزادان متولد شده از موش های صحرایـی در معرض سدیم سولفید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Training Based on Teach Back Method on Self-care in Patients with Heart Failure
تاثیر آموزش به روش بازخوردمحور بر خودمراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mediating Role of Emotional Eating, Self-Esteem and Self-Control in Modeling of Obesity in Adolescent Girls
نقش واسطه ای خوردن هیجانی، حرمت خود و خودمهارگری در مدلسازی چاقی دختران نوجوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diazinon Residues in Rutilus Frisii Kutum, Cyprinus Carpio, and Leaping Mullet in Central Coast of the Caspian Sea
اندازه گیری باقیمانده سم دیازینون در ماهی سفید، کپور و کفال مناطق صیادی حاشیه مرکزی دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Levels of Sexual Satisfaction in Third Trimester of Pregnancy in Nulliparous Women and Related Factors
بررسی میزان رضایت جنسی زنان نخست زا در سه ماهه سوم باداری و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Manganese from Aqueous Phase Using Padina sanctae crucis Obtained from Persian Gulf
حذف منگنز از محیط های آبی توسط جلبک قهوه ای (Padina sanctae crucis) جمع آوری شده از سواحل خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Accuracy of Diffusion Tensor Magnetic Resonance Imaging in Glial Tumors Grading based on Fractional Anisotropy
تعیین دقت تصویربرداری تشدید مغناطیسی دیفیوژن تنسور در درجه‌بندی تومورهای گلیال بر اساس فراکشنال آنیزوتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of the Genes Encoding Aminoglycoside Modifying Enzymes in Staphylococcus Aureus Isolated from Hospitalized Burn Patients
فراوانی ژن های کد کننده‌ی آنزیم های تغییر ‌دهنده‌ آمینوگلیکوزیدی در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستری در بخش سوختگی در جنوب غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Ziziphus Jujuba and Heracleum Persicum on the Activity of Partial Purified Rat Intestinal Alpha-Glucosidase Enzyme
اثر مهاری عناب و گلپر بر فعالیت آنزیم آلفا-گلوکوزیداز تخلیص شده جزیی از روده باریک موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a Maternal Role Training Program on Postpartum Maternal Role Competence in Nulliparous Women with Unplanned Pregnancy
تاثیر برنامه آموزش نقش مادری بر شایستگی نقش مادری پس از زایمان در زنان نخست زا با بارداری بدون برنامه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Variation of Escherichia coli Bacteria Isolated from Urinary Tract Infections Using RAPD-PCR
مطالعه تنوع ژنتیکی باکتری‌های Escherichia coli جداسازی شده از نمونه های عفونت اداری با استفاده از RAPD-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effect of Acidulated Phosphate Fluoride and Sodium Fluoride Gels on Levels of Cariogenic Organisms in Oral Cavity Using Quantitative Real Time PCR
مقایسه تاثیر مهاری ژل APF و ژل سدیم فلوراید (NAF) بر روی غلظت میکروارگانیزم های پوسیدگی زا در محیط دهان با روش Quantitative Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bactriological Quality of Rainwater Samples in Cisterns in Rural Areas of Gomishan
بررسی کیفیت میکروبی آب باران ذخیره شده در آب انبارهای مناطق روستائی شهرستان گمیشان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between G/A (rs34011) Polymorphism of the FGF1 Gene and Alzheimer’s Disease
ارتباط پلی مورفیسم (G/A(rs34011 ژن FGF1 با بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Intestinal Parasitic Infections and Associated Risk Factors In West of Mazandaran Province, Iran
بررسی میزان شیوع انگل های روده ای و ریسک فاکتورهای آن در ساکنین مناطق غربی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal and Spatial Variation of Fluoride, Nitrate and Nitrite Concentrations in Drinking Water in Ilam Using Geographic Information System
تغییرات زمانی و مکانی غلظت فلوراید، نیترات و نیتریت منابع آب آشامیدنی شهر ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Chemokine Marker CXCR4 in Colorectal Cancer in Northern Iran
مطالعه مارکر کموکاینی CXCR4 در سرطان های کولورکتال در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydroalcoholic Extract of Saponaria officinalis Leaf on Growth of Trichomonas vaginalis In Vitro
بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه صابونی بر رشد تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological, Clinical and Pathological Characteristics of Patients with Breast Cancer
ویژگی های اپیدمیولوژیکی، پاتولوژیکی و کلینیکی بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

|Evaluation of PICU Stress Ulcer Prophylaxis in Sari Bu-Ali Sina Hospital
بررسی نحوه مصرف داروهای پیشگیری زخم ناشی از استرس در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان بوعلی سینا ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dexamethasone on Glycocalyx Injury and Endothelin (ET)-B Receptor Gene Expression in Liver Tissue during Hepatic Warm Ischemia/Reperfusion in Rats
اثر دگزامتازون بر آسیب گلیکوکالیکس بافت کبد و بیان ژن گیرنده نوع B اندوتلین طی ایسکمی- ریپرفیوژن کبدی در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Left Ventricular Diastolic Function after Anthracycline Chemotherapy
تاثیر شیمی درمانی با آنتراسیکلین ها بر تغییر کارکرد دیاستولیک بطن چپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Cesarean Section and Natural Childbirth in Governmental and Private Hospitals during 2007-2014 and its 2021 Forecast in Mazandaran Province, Iran
بررسی روند زایمان سزارین و طبیعی در بیمارستان های مازندران از سال 1386 الی 1393 و پیش بینی آن تا سال 1400
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 133 (2016-2)


Cancer Stem Cells: Cell Heterogeneity in Cancer and Nanotechnology Approaches for Their Treatment
سلول های بنیادی سرطانی: ناهمگونی در سلول‌های سرطانی و راهکارهای نانوتکنولوژی در درمان آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uses of Hypnosis in Dentistry
کاربرد هیپنوتیزم در دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoplastic Amelogenesis Imperfecta: A Case Report
هیپوپلاستیک آملوژنزایمپرفکتا: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of C3 Glomerulopathy
گزارش یک مورد C3 Glomerulopathy
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Prevalence of Infertility in Urban and Rural Areas in Babol
مقایسه شیوع ناباروری در مناطق روستایی و شهری بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Aspects of Dry Solid Waste Recycling in Shiraz, Iran
جنبه های اقتصادی بازیافت پسماندهای خشک شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Fun Physical Activity and Routine Physical Activity on Degree of Mobility and Muscle Strength in Elderly Residents in Nursing Homes in Mashhad
مقایسه فعالیت بدنی مفرح و معمولی بر میزان تحرک و قدرت عضلانی سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Total Petroleum Hydrocarbon Removal from Drill Cutting with Digested Sludge Using Earth Worm
امکان سنجی حذف کل هیدروکربن نفتی از کنده حفاری به همراه لجن هضم شده با استفاده از کرم خاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Human Hydatid Cyst in Shahrebabk Using ELISA
بررسی سرواپیدمیولوژی کیست هیداتید انسانی با روش الایزا در شهرستان شهربابک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Residue Levels of Ethion Insecticide in Greenhouse Cucumber and its Reduction Using Different Procedures: A Case Study of Hamadan, 2015
ارزیابی باقیمانده حشره کش اتیون در خیار گلخانه‌ای و کاهش آن با روش‌های مختلف: مطالعه‌ موردی شهر همدان در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Interactions in Neonatal Intensive Critical Care Unit in Bu-Ali Sina Teaching Hospital, Sari, Iran
بررسی تداخلات دارویی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان آموزشی بوعلی سینا ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heavy Metals (Cadmium, Zinc, Nickel, Chrome, Lead, and Copper) Contamination in Kohl Available in Iran’s Market
بررسی میزان فلزات (کادمیوم، سرب، روی، مس، کروم، نیکل) در بعضی از انواع سرمه های موجود در بازار ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Articulation Features, Phonological Awareness, and Language Skills in Children with Speech Sound Disorders
بررسی ویژگی‌های تولیدی، آگاهی واج‌شناختی و مهارت‌های زبانی در کودکان فارسی زبان مبتلا به اختلالات صدای گفتار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Ondansetron and Dexamethasone in Reducing Nausea and Vomiting Following Laparoscopic Cholecystectomy
مقایسه اثر تجویز قبل از عمل اندانسترون ودگزامتازون در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از کله سیستکتومی با لاپاراسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Platelet-derived Microparticles on the Production of IgG Antibody from Human Peripheral Blood B-Lymphocytes
بررسی تاثیر میکروذرات مشتق از پلاکت بر تولید آنتی بادی IgG از لنفوسیت های Bخون محیطی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aloe Vera on Histomorphometric Structure of Thyroid Gland, T3 and T4 Levels in Diabetic Rats
مطالعه اثر آلوئه ورا بر ساختار هیستومورفومتری تیروئید و هورمون های T3 و T4 موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Legionella Water Contamination and Microelements in Water Lines of Selected Hospitals in Tehran
ارتباط آلودگی آب به لژیونلا با عناصر جزئی در سامانه آب بیمارستان‌های منتخب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TVOCs and BTEX Concentrations in the Air of South Pars Special Economic Energy Zone
بررسی غلظت BTEX و VOCs در هوای منطقه ویژه پارس جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evluation of Preventing Regimens Used for Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting
ارزیابی رژیم های بکار رفته جهت پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mitomycin C and Co-culture with Fibroblast and Cumulus Cells on In vitro Maturation of Immature Mouse Oocytes
تأثیر میتومایسین C و همکشتی با سلول های فیبروبلاست و کومولوس بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های نابالغ موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Study of the Effect of Progesterone on Optic Chiasm in Male Rat Following Ethidium Bromide-Induced Demyelination
بررسی مولکولی اثر پروژسترون بر کیاسمای بینایی موش صحرایی نر پس از القای دمیلیناسیون با اتیدیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Chitosan/polyethylen Oxide (Cs/PEO) as a Scaffold and Wharton Jelly-derived Mesenchymal Stem Cell Transplantation on the Repair of Transcected Sciatic Nerve in Wistar Rats: A Behavioral and Histological Study
استفاده از کیتوسان/پلی اتیلن اکسید به عنوان داربست همراه با پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون بر ترمیم عصب سیاتیک قطع شده در موش های صحرایی نژاد ویستار: یک مطالعه رفتاری و بافت شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Selenium-enriched Saccharomyces cerevisiae Cell Wall on In Vitro Fertilization in Adult Male Rats under Chronic Immobilization Stress
مطالعه اثر محافظتی دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae) غنی شده با سلنیوم بر روی توان باروری آزمایشگاهی در رت‌های نر بالغ تحت استرس بی‌حرکتی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Risk Factors for Low Birth Weight Using Data Mining: A Case Study of Imam Ali Hospital, Zahedan, Iran
شناسایی، بررسی و رتبه بندی عوامل خطر وزن کم نوزادان در زمان تولد با استفاده از تکنیک های داده کاوی: مطالعه موردی بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Radiosensitivity Effect of Dextran-coated Iron Oxide Nanoparticles on Cervical Cancerous Cells Irradiated with 6 MV Photon Beams
بررسی اثر حساس کنندگی پرتویی نانوذرات اکسید آهن با پوشش دکستران بر روی سلول های سرطانی دهانه رحم تحت تابش با باریکه های فوتونی MV6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Chitosan Incorporated with Eucalyptus and Cuminum Essential Oils on Storage Time of Oncorhynchus mykiss
بررسی اثرات کیتوزان حاوی اسانس های اکالیپتوس و زیره بر مدت زمان نگهداری ماهی قزل آلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Rapid Purification of High Concentrations of 2, 4-Dinitrophenol in Wastewater Using Catalytic Ozonation with Carboneus Nanocomposite
بررسی تصفیه سریع غلظت های بالای 2 و 4- دی نیترو فنل از فاضلاب توسط روش نوین ازناسیون کاتالیزوری با نانوکامپوزیتی کربنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Clinoptilolite Zeolite in Removal of Dexamethasone from Aqueous Solutions
بررسی کارآیی زئولیت کلینوپتیلولایت برای جذب دگزامتازون از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability of the Persian Version of Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire in Iranian Patients with Fibromyalgia
اندازه گیری قابلیت اعتماد و اعتباریابی پرسشنامه بازنگری شده فارسی فیبرومیالژیا در بیماران ایرانی مبتلا به فیبرومیالژیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic Association between Interleukin-12 Receptor B1 Polymorphism (rs3746190 A/G) and Susceptibility to Chronic Hepatitis B Virus Infection
ارتباط ژنتیکی پلی مورفیسم ژن گیرنده اینترلوکین 12 B1 (rs3746190 A/G) با استعداد ابتلا به عفونت مزمن ویروس هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between MRI Measurements of the Pons and Corpus Callosum and Prognosis of Motor Dysfunction in Children with Periventricular Leukomalacia
بررسی رابطه شدت اختلالات حرکتی با اندازه‏های پونز و کورپوس کالوزوم در ام.آر.ای کودکان مبتلا به لکومالاسی اطراف بطنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal Susceptibility Testing of 90 Clinical and Environmental Isolates of Aspergillus flavus to Voriconazole and Itraconazole
ارزیابی حساسیت دارویی وریکونازول و ایتراکونازول نسبت به 90 ایزوله محیطی و بالینی آسپرژیلوس فلاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydro-alcoholic Extract of Achillea millefolium on Sperm Parameters and Apoptotic Changes in Cyclophosphamide Treated Mice
اثرات عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر روی پارامترهای اسپرمی و تغییرات آپوپتوزی متعاقب استفاده از داروی سیکلوفسفامید در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACH II) Scoring System in Predicting Mortality among Patients Admitted in an Emergency Department
بررسی قدرت پیشگویی کنندگی مرگ ومیر بیماران بستری شده در اورژانس با استفاده از سیستم نمره دهی وضعیت فیزیولوژیک حاد و ارزیابی طولانی مدت سلامت (APACHE II)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Appetizing Effect of Gentiana olivieri Extract in Children with Anorexia
اثر اشتهاآوری فرآورده حاوی عصاره گل سپاس ( Gentiana olivieri )در کودکان مبتلا به بی اشتهایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Serum Levels of 25-hydroxyvitamin D after Taking Intravenous and Oral Vitamin D in Patients with Vitamin D Insufficiency
مقایسه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D پس از مصرف ویتامین D تزریقی یا خوراکی در افراد با ویتامین D سرمی ناکافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Chondrogenesis Potential of Human Adipose-derived Stem Cells in Monolayer and Micromass Culture Systems
مقایسه پتانسیل کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسانی در دو سیستم کشت تک لایه و ریز توده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Administration of Omega-3 Fatty Acids with or without Vitamin E on Body Composition in Patients with Coronary Artery Disease: A Clinical Trial
اثرات مصرف اسید چرب امگا 3 و توام امگا 3 و ویتامین E بر ترکیب بدن در مبتلایان به بیماری عروق کرونری قلب: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between C677T and A1298C MTHFR Gene Polymorphisms and Weight Loss Diet in Treatment of NAFLD
اثر متقابل پلی مورفیسم های C677T و A1298Cژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) و رژیم غذائی کاهش وزن در درمان مبتلایان به کبد چرب غیر الکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Endothelial Cell Function Assessment Using Flow-mediated Dilatation in Diagnosis of Coronary Artery Disease among Low-risk Patients
نقش بررسی عملکرد آندوتلیوم عروق به روش پاسخ به تغییر میزان جریان خون (Flow mediated Dilatation) در تشخیص آرتریواسکلروز کرونر در بیماران با ریسک فاکتور کم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 132 (2016-1)


Using Low Vision Aids in Improving the Quality of Life in Patients with Age Related Macular Degeneration: A Review of the Literature
مروری بر روش های کمک بینایی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dicrocoelium Dentriticum Infection among Domestic Animals in Iran: A systematic Review and Meta-analysis
آلودگی به انگل دیکروسلیوم دندریتیکوم در دام های اهلی ایران : مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Current and Novel Laboratory Diagnostic Methods and Identification of Causative Agents for Cutaneous Leishmaniasis
روش های رایج و نوین تشخیص آزمایشگاهی و شناسایی عوامل لیشمانیوز پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonsurgical Management of a Perforative Internal Root Resorption Using Mineral Trioxide Aggregate: A Case Report
درمان غیر جراحی تحلیل داخلی همراه با پرفوریشن توسط MTA : گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urinary Incontinence Following a Single Dose of Pregabalin: A Case Report
گزارش یک مورد نادر بی اختیاری ادراری به دنبال مصرف تک دوز پره گابالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interment Addiction and Symptoms of Attention-deficit Hyperactivity Disorder in University Students
بررسی وابستگی به اینترنت و علائم اختلال بیش فعالی کم توجهی در دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Self-efficacy, Achievement Motivation and Academic Achievement in Students with Learning Disabilities
ارتباط خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Speech Intelligibility in 8-12 Year Old Children with Spastic Cerebral Palsy
بررسی وضوح گفتار کودکان فلج مغزی اسپاستیک 8 تا 12 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Malpractice Claims against Gynecology and Midwifery Staff in Medical Council and Forensic Centre in Khosezstan Province and Related Factors, 2006-2012
بررسی قصورات در اقدامات متخصصین زنان و ماماها و عوامل ایجاد کننده آن در پرونده های ارجاعی به نظام پزشکی و پزشکی قانونی کل استان خوزستان در سال های 1391-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis of Bacterial Meningitis in Iran Using Geographical Information System
آنالیز مکانی و توزیع جغرافیایی مننژیت باکتریال در ایران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical Waste Generation in Gorgan Hospitals, 2014
بررسی تولید پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های شهر گرگان، سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Dental Malocclusion among 13-15 year Old Girls
بررسی میزان شیوع انواع مال اکلوژن های دندانی در دختران 13 تا15 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographic Pattern of Population Aging in Mazandaran Province during 1986-2011 Using Hierarchical Cluster Analysis
الگوی جغرافیایی روند سالخوردگی جمعیت استان مازندران طی سال های 1365 تا 1390 با استفاده از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L- carnitine on Developmental Competence of Mouse Oocytes Selected by Brilliant Cresyl Blue Staining after Parthenogenesis
اثر ال-کارنیتین بر صلاحیت تکوینی جنین ‌های حاصل از تخمک‌ های موش سوری انتخاب شده با رنگ آمیزی brilliant cresyl blue بعد از پارتنوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Extended Spectrum Beta Lactamases Producing E. coli Genes in Strains Isolated from Children with Urinary Tract Infection in North of Iran
اپیدمیولوژی ژن های اشریشیاکلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف در عفونت های ادراری کودکان در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Nanoceria against Renal Mitochondrial Damage in Streptozocine-induced Diabetic Mice
اثرمحافظتی نانوسریا در کاهش آسیب میتوکندریایی بافت کلیه در موش های سوری نر دیابتی شده با استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Cynodon Dactylon on Clinical and Histopathological Aspects and Leukocyte Infiltrations of Pancreas in Experimental Autoimmune Diabetes in C57BL/6 Mice
اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی بر روی سیمای بیوشیمیایی و ارتشاح لکوسیتی لوزالمعده در دیابت تجربی خود ایمن در موش های C57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life and Related Factors in Patients with Pulmonary Tuberculosis
کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Tympanometry Results and the Need for Ventilation Tube Placement in Children with Cleft Palate
بررسی نتایج تیمپانومتری و لزوم گذاشتن لوله تهویه گوش میانی در کودکان مبتلا به شکاف کام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Detection of Fungal Pathogens in Blood Cultures of Severely Burned Patients Using Panfungal PCR Assay
شناسایی سریع پاتوژن‌های قارچی در نمونه‌های کشت خون بیماران سوختگی شدید با روش Panfungal PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patients’ Satisfaction Level from Services Provided in Sari Tooba Clinic and Associated Factors Using Hotelling's T2
بررسی میزان رضایتمندی و عوامل مرتبط با آن از خدمات درمانی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی طوبی ساری با استفاده از آزمون 2T- هتلینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and Reliability of the Verran and Snyder-Halpern Sleep Scale in Iranian population
تعیین روایی و پایایی مقیاس خواب وران اشنایدر هالپرن در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Viola odorata Extract on Cell Survival of Triple Negative Breast Cancer MDA-MB-468 Cells
اثر عصاره Viola odorata(گل بنفشه) بر میزان بقای رده سلولی MDA-MB-468 سه گانه منفی سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Iranian Medical Science Research in Scopus Database and Burden of Disease in Iran
ارتباط تولیدات علمی علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس با بار بیماری های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficiency of Fenton and Ozonation with Fento-ozonation Process in Excess Sludge Reduction
مقایسه کارایی فرایندهای فنتون و ازن زنی با فنتوازن زنی در کاهش لجن مازاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Diversity of Air and Air-conditioning Systems in Different Schools of Mazandaran University of Medical Sciences
بررسی تنوع قارچی هوا و فیلترهای سیستم های تهویه مطبوع دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mode of Delivery and Screening Age on Result of Newborn Hearing Screening Test Using Otoacoustic Emissions
بررسی تاثیر نوع زایمان و زمان غربالگری بر نتایج آزمون غربالگری شنوایی نوزادان با استفاده از آزمون گسیل های صوتی گوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health Risk Assessment of Heavy Metals in Atmospheric PM10 in Kurdistan University of Medical Sciences Campus
ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از فلزات سنگین موجود در ذرات معلق در هوای محوطه دانشگاه علوم پزشکی کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Diethyl phthalate from Aqueous Solution Using Persulfate-based (UV / Na2S2O8 / Fe2+) Advanced Oxidation Process
حذف دی اتیل فتالات از محلول های آبی با فرایند اکسیداسیون پیشرفته بر پایه پرسولفات ) UV/Na2S2O8/Fe2+ (
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effects of Licorice Extract on In vitro Maturation and In vitro Fertilization in Mice Model of Polycystic Ovary Syndrome
بررسی اثرات درمانی عصاره شیرین بیان بر بلوغ و توان باروری اووسیت ها در موش های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric Properties of the Persian Version of the Activities of Daily Living Scale and Instrumental Activities of Daily Living Scale in elderly
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه‌های فعالیت‌های روزانه زندگی و فعالیت‌های ابزاری زندگی در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Musculoskeletal Disorders in Nurses and their Relationship with Occupation-related Stress
بررسی اختلالات عضلانی اسکلتی در پرستاران و ارتباط آن با استرس شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-quantitative Risk Assessment of TDI and MDI in Car Paint Shops in Alborz Province, Iran
ارزیابی ریسک نیمه کمی آلاینده‌های تولوئن دی ایزوسیانات و متیلن دی ایزوسیانات در کارگاه‌های نقاشی اتومبیل استان البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Outcomes of Stapled Transanal Rectal Resection Surgery in Patients with Obstructed Defecation Syndrome
بررسی نتایج بالینی- جراحی رزکسیون رکتوم با استاپلر از راه آنال در بیماران مبتلا به اختلالات انسدادی دفع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Sea Anemone Toxin (fragaceatoxin C) Expression in E.coli BL21
بهینه‌سازی بیان سم شقایق دریایی (فراگاسیاتوکسین C) در باکتری E.coli سویه BL21
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High Risk Behavior and Practice of Livestock and Meat Industry Employees regarding Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Nur County, Northern Iran
بررسی رفتارهای پرخطر و عملکرد افراد شاغل در صنعت دام و گوشت در رابطه با بیماری تب خونریزی‌دهنده کریمه-کنگو در شهرستان نور، شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lifestyle Educational Package on Prevention of Postpartum Health Problems in Nulliparous Mothers: A Randomized Clinical Trial
تاثیر بسته آموزشی سبک زندگی بر پیشگیری از مشکلات سلامتی پس از زایمان در مادران نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Rural Family Physicians Performance According to Healthcare Managers, Family Physicians, and Patients in Golestan Province, Iran
بررسی عملکرد پزشکان خانواده روستایی استان گلستان از دیدگاه مدیران، پزشکان خانواده و بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic and Clinical Characteristics of Multiple Sclerosis
ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of anti-leukemia L-Asparaginase by a strain of Staphylococcus Isolated from Agricultural Soil
تولید آنزیم ضد لوسمی ال-آسپاراژیناز توسط سویه ای از استافیلوکوکوس جداسازی شده از خاک کشاورزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 131 (2015-12)


Prevalence of Total Cholesterol in Iran: Systematic Review and Meta-analysis
بررسی شیوع هایپرکلسترولمی در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction Rate of Service Recipients and Providers of Rural Family Physician Program in Iran: A systematic Review and Meta-analysis
میزان رضایت گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت از برنامه پزشک خانواده روستایی در ایران: یک مطالعه مرور ساختاریافته و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude of Youth towards Marriage in Qaemshahr, Iran
سنجش نگرش جوانان نسبت به ازدواج در شهرستان قائمشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Pattern of Urinary Pathogens and Their Antibiotic Resistance in Patients with Urinary Tract Infection
بررسی فراوانی عوامل پاتوژن ادراری و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها در بیماران مبتلا به عفونت ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Pattern and Distribution of Leptospirosis in Mazandaran Province Using Geographic Information System
الگوی پراکندگی فضایی لپتوسپیروزیس در استان مازندران طی سال های 1390 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Organic Loading Rate on the Performance of Anaerobic Process in Treatment of Pulp and Paper Mill Effluents
تأثیر میزان بارگذاری آلی بر کارایی فرآیند بیهوازی به منظور تصفیه پسآب صنایع چوب و کاغذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Diltiazem Plus Tolterodine in Treatment Of Overactive Bladder after Prostatectomy
بررسی مقایسه ای تاثیر افزودن دیلتیازم به تولترودین در درمان مثانه بیش فعال بعد از پروستاتکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nitrate Contamination of Drinking and Agricultural Groundwater Resources in Shahrood and Damghan, Iran
بررسی غلظت نیترات منابع آب زیرزمینی شرب و کشاورزی شهرستان‌های شاهرود و دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Galectin-3 Expression with Survival and Clinicopathologic Features in Patients with Colorectal Cancer
بررسی رابطه بیان مارکر گالکتین 3 با میزان بقاء و ویژگی های بالینی آسیب شناسی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Regulatory T cells in Patients with Crohn Disease
بررسی تعداد سلول‌های T تنظیمی در بیماران مبتلا به بیماری کرون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Total Petroleum Hydrocarbons Using Vetiveria Zizanioides and Microbial Population Changes in Soil Contaminated with Oil in Ahvaz
حذف کل هیدروکربن های نفتی با استفاده از گیاه وتیور و تغییرات جمعیت میکروبی در خاک های آلوده به نفت در منطقه اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Infection following Coronary Artery Bypass
بررسی عوامل خطراحتمالی ایجاد عفونت پس از جراحی قلب باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Blood Compatibility of Amnion Epithelial Side Compared to Artificial Vessel (Polytetrafluoroethylene)
بررسی خون سازگاری سطح اپی تلیال پرده آمنیون در مقایسه با رگ صناعی (پلی تترافلورواتیلن)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of Persian Version of Comprehensive Fatigue Assessment Battery for Multiple Sclerosis (CFAB-MS)
بررسی روایی نسخه فارسی مقیاس ارزیابی جامع خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Omentin gene Val109Asp Polymorphism and Non-alcoholic Fatty Liver Disease
بررسی همراهی پلی مورفیسم Val109Asp ژن امنتین با بیماری کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Factors Affecting Albumin Serum in Hemodialysis Patients Using Random Effects Model
تعیین عوامل موثر بر تغییرات آلبومین در بیماران همودیالیزی با استفاده از مدل اثرات تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Recurrence in Breast Cancer Using Cox Model
بررسی عوامل موثر بر مدت زمان عود سرطان پستان با استفاده از مدل کاکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Periodontitis and Inflammatory Factors with Gestational Diabetes
بررسی ارتباط بیماری پریودنتال و فاکتورهای التهابی (ESR,CRP) با دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Air Quality Index and Health Impact of PM10, PM2.5 and SO2 in Yazd, Iran
برآورد شاخص کیفیت هوا و مخاطرات بهداشتی منتسب به PM10، PM2.5 و SO2 در هوای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experience of Family Physicians in Rural Areas Regarding Referral System and Improving it (A qualitative study)
تجربه پزشکان خانواده روستایی درباره ارجاع بیماران و راه های بهبود آن (یک مطالعه کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 130 (2015-11)


Investigating Self-care Behavior in Patients with Heart Failure
بررسی میزان رعایت اصول خود مراقبتی دربیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Scoliosis and Associated Risk Factors in Children and Adolescents: A Systematic Review
بررسی شیوع اسکولیوزیس و فاکتورهای خطر مرتبط با آن در کودکان و نوجوانان: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medicinal and Nutritional Properties of Grapes in Islamic References, Traditional, and Modern Medicine
خواص طبی- تغذیه‌ای انگور در منابع اسلامی، طب سنتی و طب جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Aggression in Children According to Mental Health and Dimensions of Violence against Mothers
پیش بینی پرخاشگری کودکان براساس سلامت عمومی و ابعاد خشونت علیه مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concentrations of Nitrate and Nitrite in Agricultural and Drinking Water Wells in Downstream Villages of Miandoroud, Iran
بررسی نیترات و نیتریت در چاه‌های آب شرب و کشاورزی روستاهای پایین دست شهرستان میاندورود در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Continuous Support during Labor on the Onset of Lactogenesis Stage II in Primiparas
تاثیر حمایت مداوم طی زایمان بر زمان شروع لاکتوژنز مرحله II در زنان نخست زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Prevalence of Circle of Willis Variations Using Magnetic Resonance Angiography without Contrast Agent
بررسی فراوانی واریاسیون ها و پاتولوژی های حلقه ویلیس با استفاده Magnetic Resonance Angiogram مغزی بدون تزریق ماده حاجب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a new Device to Measure Femoral Canal Length in Reconstructive Surgery of Cruciate Ligament of Knee
معرفی یک وسیله جدید اندازه گیری طول کانال ران در جراحی های بازسازی رباط های متقاطع زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability of the Persian Version of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory in 3 to 9-year Old Children with Cerebral Palsy
بررسی پایایی نسخه فارسی «لیست ارزشیابی ناتوانی کودکان (PEDI) در کودکان فلج مغزی 3 تا 9 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction and Standardization of a Questionnaire Investigating Cultural Reasons Causing Concurrent Obsession and Major Depressive Disorders in Iran
ساخت وهنجاریابی ابزار علل فرهنگی همبودی وسواس فکری و اختلال افسردگی عمده در جامعه ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method Based on an Evolutionary Algorithm to Achieve an Efficient Artificial Neural Network Model for Prediction of Breast Tumors Status
ارائه روشی مبتنی بر یک الگوریتم تکاملی برای دستیابی به مدلی کارآمد از شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی وضعیت تومورهای پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological Study of Violence against Children in Provinces of Iran: A Cluster Analysis
بررسی اکولوژیک خشونت علیه کودکان در استان های ایران: یک تحلیل خوشه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Modified Aggression Replacement Training on Glycosylated Hemoglobin Levels in Adolescents with Insulin-dependent Diabetes
تاثیر اجرای برنامه اصلاح شده "آموزش جایگزین پرخاشگری" بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله نوجوانان مبتلاء به دیابت تیپ یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Four-Week Exercise Therapy on Pulmonary Complications after Coronary Artery Bypass Surgery in Patients with Obstructive Pulmonary Disease
اثرتمرین درمانی چهار هفته ای بر عوارض ریوی پس از جراحی بای پس عروق کرونر در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Mindfulness on Anxiety and Depression in Patients with Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept Analysis of Palliative Care in Nursing: Introducing a Hybrid Model
تحلیل مفهوم مراقبت تسکینی در پرستاری: ارائه یک الگوی هیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Sexual Health and Contraception Methods in Women
بررسی ارتباط سلامت جنسی و روش های پیشگیری از بارداری در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Health Promoting Behaviors and Severity of Coronary Artery Stenosis in Angiography Department in Mazandaran Heart Center
بررسی ارتباط بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و شدت تنگی عروق کرونر قلب در بیماران بخش آنژیوگرافی مرکز قلب مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacteriological Quality of Water Produced by Household Water Treatment Devices
ارزیابی کیفیت باکتریولوژیکی آب تولیدی دستگاه‌های تصفیه آب خانگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Strongyloides stercoralis and Other Intestinal Parasites in Rehabilitation Centers in Mazandaran Province, Northern Iran
بررسی شیوع استرونژیلوئیدس استرکورالیس و سایر انگل های روده ای در مراکز توانبخشی استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 129 (2015-10)


A Review on Molecular Typing Methods for Aspergillus Species
مروری بر کاربرد روش‌های تایپینگ مولکولی در گونه های آسپرژیلوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presacral Neurectomy as a Promising Treatment in Patients with Treatment-resistant Pain of Endometriosis
نوروکتومی پره ساکرال درمان امیدبخش در بیماران اندومتریوزیس با درد مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fetal Gallstones: A Case Report
گزارش یک مورد نادر سنگ کیسه صفرا در جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elimination Methods of Pharmaceutical Waste in Pharmacies and Homes
بررسی روش های امحاء ضایعات دارویی در داروخانه ها و منازل بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Spatial Pattern of Tuberculosis by Geographical Information System in Guilan Province, 2005- 2011
تعیین الگوی مکانی بیماری سل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان گیلان 1390-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Albumin Use in a Teaching Hospital
ارزیابی نحوه مصرف آلبومین در یک بیمارستان آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Knowledge of Nurses, Residents, and Interns about Transfusion of Blood Components and Associated Adverse Reactions
مقایسه آگاهی و دانش پرستاران ،رزیدنت ها و انترن ها در مورد ترانسفوزیون فرآورده های خونی و واکنش های ناخواسته آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of Malathion 0.5% Lotion and Studying its Effect on Healing Scabies Compared With Permethrin Cream 5%
تهیه و بررسی اثر لوسیون 5/0 درصد مالاتیون بر درمان جرب در مقایسه با کرم پرمترین 5 درصد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Inducible Clindamycin Resistance and Analysis of Multi-resistant Antibiotic Profile of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
فراوانی مقاومت القایی به کلیندامایسین و تحلیل پروفایل مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Mothers’ Depression and Sleep Problems in 3-6 Year Old Preschool Children
بررسی رابطه افسردگی مادران با مشکلات خواب کودکان پیش دبستانی 3 تا 6 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Activity of Methanol Extracts from Different Parts of Prangos crossoptera and their Synergistic Effect on Some Antibiotics
بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره متانولی بخش های مختلف جاشیر زاگرسی (Prangos crossoptera) و اثرات متقابل دارویی آن‌ها با آنتی بیوتیک ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Study, Risk factors and Clinical Outcomes of Diabetic Foot Infection in Hospitalized Patients
اپیدمیولوژی، عوامل خطر و پیامدهای بالینی بیماران بستری با عفونت پای دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiochemical Evaluation of New 99mTc-labelled Bombesin Derivatives with Tripeptidic (Ser- Ser - Ser) and (Gly-Gly-Gly) Spacer for Targeting GRP Receptor Positive-tumors
ارزیابی رادیوشیمیایی مشتقات جدید از بومبزین نشاندار شده با تکنسیم-m99 با فضادهنده تری سرین و تری گلایسین برای هدف قرار دادن تومورهای دارای گیرنده GRP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perception and Experiences of Patients with Endometriosis about Pain: A Qualitative Study
درک و تجارب زنان مبتلا به اندومتریوز از درد: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lavender on Blood Brain Barrier Permeability in Rats Subjected to Ischemia
اثر اسطوخدوس بر نفوذپذیری سد خونی- مغزی در موش های صحرایی در معرض ایسکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of CTX beta-lactamase Gene in Escherichia Coli Isolated from Urinary Tract Infection Using Polymerase Chain Reaction
بررسی ژن مقاومت بتالاکتاماز CTX در اشرشیا کلی جدا شده از نمونه های عفونت ادراری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Data Mining Approach in Prediction of Erythropoietin Dosage in Hemodialysis Patients
پیش‌بینی مقدار تجویز داروی اریتروپویتین در بیماران همودیالیزی- رویکرد داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gallic Acid on Alkaline Phosphatase Gene Expression in Vascular Smooth Muscle Cells
تاثیر اسید گالیک بر بیان ژن آلکالین فسفاتاز در سلول های عضلانی صاف دیواره رگ ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ischemic Heart Disease and Related Factors in Patients with Diabetes Mellitus Type II
بررسی شیوع بیماری ایسکمیک قلبی و عوامل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Oral Deferasirox by Twice-daily Dosing in Patients with Transfusion-dependent Beta Thalassemia
ارزیابی اثر بخشی دفرازیروکس خوراکی به صورت دوبار در روز در بیماران بتاتالاسمی وابسته به تزریق خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 128 (2015-9)


Tumor Immunotherapy, History and Achievements
ایمونوتراپی تومور، تاریخچه و دست آورد ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Yeast Colonization on Prepuce of Uncircumcised Children
بررسی شیوع کلونیزاسیون مخمری ناحیه پره پوس در کودکان ختنه نشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Aleo vera and Honey Gel in Healing Diabetic Foot Ulcers
بررسی اثر ژل مخلوط آلوئه ورا و عسل در بهبود زخم پای دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of an Educational Program on Knowledge, Attitude and Behavior of Mothers in Relation to Proper Nutrition in 2-6 Year old Children
تاثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و رفتار مادران در رابطه با تغذیه صحیح کودکان2 تا 6سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Antibiotic Resistance in Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Determining Aminoglycoside Resistance Gene by PCR in Sari and Tehran Hospitals
شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ژن مقاومت به آمینوگلیکوزید به روش PCR در بیمارستان های ساری و تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Life Expectancy Trends in Mazandaran Province, 2005-2011
روند تغییرات شاخص امید زندگی مردم استان مازندران در سال های 90-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance of Catalytic Ozonation by Fe/MgO Nanoparticle for Degradation of Cefazolin from Aqueous Environments
بررسی کارایی فرایند ازن‌زنی کاتالیزوری با نانوذرات Fe/MgO در تخریب آنتی بیوتیک سفازولین از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitamin D Deficiency Correction on Glycemic Control in Patients with Type II Diabetes Mellitus with Moderate and Severe Vitamin D Deficiency
تاثیر اصلاح کمبود ویتامین D بر کنترل قندخون در افراد با کمبود متوسط و شدید ویتامین D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Accuracy of Neural Network Models and Conventional Tests in Diagnosis of Suspected Acute Appendicitis
مقایسه ارزش تشخیصی مدل شبکه عصبی مصنوعی با آزمایش های متداول در شناسایی موارد مشکوک به آپاندیسیت حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Progressive Relaxation, and Relaxation Combined by Periodic Visual Stimulation and Periodic Audio Stimulation on Blood Pressure and Heart Rate of University Students
مقایسه اثر بخشی ریلکسیشن پیشرونده، ترکیب ریلکسیشن با تحریکات ریتمیک نوری و ترکیب ریلکسیشن با تحریکات ریتمیک صوتی بر ضربان قلب و فشار خون دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Platelet-derived Microparticles on the Respiratory Burst in Neutrophils
تاثیر میکروپارتیکل های پلاکتی در انفجار تنفسی در سلول‌های نوتروفیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Infective Endocarditis
بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به اندوکاردیت عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, Expression, Purification and Evaluation of Recombinant Lysostaphin using pBAD Cloning System
کلونینگ، بیان، خالص سازی و ارزیابی آنزیم لیزواستافین نوترکیب با استفاده از سیستم کلونینگ pBAD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Expression of MicroRNA-146a in Adenomatous Polyps and Colorectal Cancer
بررسی میزان بیان microRNA-146a در پولیپ های آدنوماتوز و سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of Different Species of Candida in Diabetic Patients using PCR-RFLP
شناسایی گونه های کاندیدا از افراد دیابتی با استفاده از روش PCR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 127 (2015-8)


The Role of Oxidative Stress in Proliferation and Cell Death
نقش استرس اکسیداتیو در تکثیر بی‌رویه و مرگ سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Patient with Neurofibroma (Schwannoma) In Peri-Sacral: A Case Report
گزارش یک بیمار مبتلا به نوروفیبرومای(شوآنوما) ناحیه پری ساکرال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Germicidal Effect of Marjoram Alcoholic Extract on Staphylococcus aureus, E.coli, and Salmonella enterica
تعیین میزان میکروب کشی عصاره الکلی مرزنجوش بر روی E.coliوSalmonlla enterica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Dialectical Behavior Therapy on Depression
اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Economic, Social and Cultural Factors Influencing Total Fertility Rate in Kermanshah
بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تأثیرگذار بر میزان باروری کل در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Family-centered Empowerment Model on Quality of Life in Patients with Hypertension
تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده- محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشار خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Family Health Promoting Lifestyle and Sleep Habits in Children 6 to 11 Years old
رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت خانواده با عادات خواب در کودکان 6 تا 11 ساله قزوینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Poly Cystic Ovary Model as an Elevated Oxidative Stress Factor
مدل تخمدان پلی کیستیک به عنوان یک عامل افزاینده استرس اکسیداتیو در بافت تخمدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Gestational Diabetes Mellitus in Different Age Groups in Razan, Iran 2014
بررسی شیوع دیابت بارداری در گروه های مختلف سنی در شهرستان رزن در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Of blaCTX-M, blaTEM and blaSHV Genes in Citrobacters Isolated from Imam Reza Hospital in Kermanshah
فراوانی ژن های blaCTX-M، blaTEM وblaSHV در ایزوله های سیتروباکتر جداشده از بیمارستان امام رضا (ع) در کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Nanocomposit Magnetic Graphene Sheet- Iron Oxide in Removal of Nitrate from Water Using Taguchi Experimental Design
بررسی کارایی نانو کامپوزیت مغناطیسی گرافن شیت- اکسید آهن در حذف نیترات از آب به روش تاگوچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Production Process on Concentration of Lead and Arsenic in Sunflower Oil
بررسی تاثیر مراحل فرآیند تولید روغن آفتابگردان بر میزان فلزات سرب و آرسنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Quercetin on Methotrexate-induced Hepatic and Renal Damages in Male Rats
بررسی اثر کوئرستین بر آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از متوترکسات در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Impact of Different Extraction Methods on Antioxidant Activities of Myrtle (Myrtus communis L.)
مقایسه اهمیت روش های مختلف استخراج بر فعالیت آنتی اکسیدانی برگ گیاه مورد Myrtus communis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The -T786C Polymorphism in the 5’ Flanking Region of the Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene as a Biomarker in Iranian Population with Coronary Artery Disease
پلی مورفیسم -T786C در ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی (eNOS) به عنوان یک فاکتور خطرگویا در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 126 (2015-7)


Effect of Single Dose and Low Dose Pregabalin on Postoperative Pain after Abdominal Hysterectomy
بررسی تاثیر تک دوز و دوز پایین پره گابالین در کنترل درد بعد از عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Relationship between Fungal Allergens with Allergy and Respiratory Diseases
مروری بر ارتباط آلرژن های قارچی با آلرژی و بیماری های تنفسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Mental Workload and Factors that Influence it among Nursing Staff in Emergency Departments
ارزیابی بار ذهنی کار و عوامل موثر بر آن در پرستاران بخش اورژانس در شهرشتان اصفهان در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Trigonellafoenum-graecum Seed-Containing Herbal Tea Consumed by Mothers on Growth Parameters of Breastfed Baby Girls
بررسی تاثیر دمنوش دانه شنبلیله مصرف شده توسط مادران بر پارامترهای رشد شیرخواران دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Staphylococcus aureus and Bacillus Cereus Contamination in Pastry Products in Gorgan
بررسی آلودگی شیرینی های خامه ای به استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس در قنادی‌های گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Requirements for Privacy and Confidentiality of Information in Implementation of Electronic Medical Record System in Hospitals in Isfahan, 2014
ارزیابی الزامات امنیت و محرمانگی اطلاعات در پیاده سازی سیستم پرونده پزشکی الکترونیک در بیمارستان های شهر اصفهان سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deliveryof TelementalHealth-care Services to Veteransin Selected Countries:A ComparativeStudy
مطالعه تطبیقی ارائه خدمات سلامت روان از راه دور به نظامیان در کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Valid Questionnaire on Oral Health Related Knowledge, Attitude and Practice in 12-year Old Children in Iran
طراحی پرسشنامه معتبر برای ارزیابی آگاهی، نگرش و عملکرد کودکان 12 ساله ایرانی در مورد سلامت دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Neuman Systems Model in Nurse Anesthetists to Reduce Patients’ Anxiety Level: A Randomized Clinical Trial
کاربرد تئوری سیستمی بتی نیومن در پرستاری بیهوشی جهت کاهش اضطراب بیماران: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of Spiritual Health According to Islamic Teachings in Students Studying in Mazandaran University of Medical Sciences
بررسی میزان سلامت معنوی بر مبنای آموزه های اسلامی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Three Restorative Techniques on Gingival Microleakage of Silorane-based Composite in Class Restorations
اثر سه روش مختلف ترمیم بر میزان ریزنشت جینجیوالی کامپوزیت با پایه سایلوران در ترمیم های کلاس II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy in Estimation of Simulated Postpartum Hemorrhage Using Artificial Blood among Midwifery Students
ارزیابی دقت تخمین حجم خون ریزی بعد از زایمان با استفاده از خون مصنوعی در محیط شبیه سازی شده توسط دانشجویان مامایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Association between Disease–related Characteristics and Kidney Transplant Complications
بررسی ارتباط مشخصات مربوط به بیماری با عوارض بعد از پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Increasing the Polarity of Solvent on Total Phenol and Flavonoid Contents and Antioxidant Activity of Myrtle (Myrtus communis L.)
نقش افزایش قطبیت حلال در محتوای تام فنل و فلاونوئیدی و میزان فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه مورد Myrtus communis L.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Level of Moral Distress and its Related Factors among Nurses in Mazandaran Burn Center
بررسی شدت پریشانی اخلاقی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مرکز سوختگی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept and Challenges of Delivering Preventive and Care Services in Prehospital Emergency Medical Service: A Qualitative Study
تبیین مفهوم و چالش‌های ارائه خدمات پیشگیری و مراقبتی در اورژانس پیش بیمارستانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Elaidic Acid on TNF-α Gene Expression in Macrophage Cell Line J744
بررسی اثر اسید الائیدیک بر بیان ژن TNF-α در رده سلولی ماکروفاژی J744
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Salivary Alpha-amylase Level under Psychological Stress and its Relationship with Rumination and the Five Personality Traits
بررسی مقدار آلفا آمیلاز بزاقی تحت استرس روانشناختی و ارتباط آن با نشخوار فکری و پنج ویژگی شخصیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Antibiotic Resistance Pattern in Bacteria Isolated from Municipal Wastewater Treatment Plant
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در باکتری های ایزوله شده از تصفیه خانه فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotypic and Phenotypic Characteristics of Efflux Pumps in Acinetobacter spp. Isolated from Inpatients
فنوتیپ و ژنوتیپ پمپ‌های ایفلاکس در ایزوله‌های گونه‌های اسینتوباکتر جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های امام رضا و طالقانی کرمانشاه در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 125 (2015-6)


Population Based Cohort Studies in Iran: A Review Article
مروری بر مطالعات کوهورت مبتنی بر جمعیت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Molecular Biomarkers of Thyroid Carcinoma
مروری بر نشانگرهای زیست مولکولیِ سرطان های تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report a case of Aphallia associated with multiple anomalies
گزارش یک مورد آفالیا همراه با آنومالی های متعدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Langerhans Cell Disease: A Case Report
گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Diet Group and Composition of Blood Lipids in Adolescents
بررسی ارتباط دریافت گروه های غذایی با پروفایل چربی خون در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Sensation Seeking in Sex Addicts, Stimulant Addicts, Opioid Addicts and Normal Individual
بررسی هیجان خواهی در افراد مبتلا به اعتیاد جنسی، اعتیاد به محرک‌ها، اعتیاد به مواد افیونی و افراد بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proximal Caries Detection Accuracy Using Intra Oral Digital Bitewing Radiography and Conventional Intra oral Bitewing Radiography with Film
بررسی هیستوپاتولوژیک دقت تشخیص پوسیدگی اینتر پروگزیمال در رادیوگرافی های بایت وینگ دیجیتال غیرمستقیم و بایت وینگ با فیلم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fauna and Frequency of Sand Flies in Southern Khorasan Province
تعیین فون و نوسانات جمعیت پشه خاکی ها در استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Nanoceria against Streptozotocin Induced Mitochondrial Dysfunction in Embryo of Diabetic Mice
اثر محافظتی نانوسریا در جلوگیری از آسیب میتوکندریایی در جنین موش های سوری دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Electroshock on Follicular Atresia in Different Stages of Estrous Cycle in Adult Mice
تاثیر الکتروشوک برآترزی فولیکولی تخمدان در مراحل مختلف چرخه استروس موش سوری بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Asymptomatic Urinary Tract Infection in Diabetic Patients
بررسی شیوع عفونت ادراری بدون علامت در بیماران با دیابت ملیتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Questionnaire for Diagnosis of Vaginismus and Determining its Validity and Reliability
طراحی پرسشنامه تشخیصی واژینیسموس: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Aeroallergens in Patients with Allergic Rhinitis
شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Self-care Behavior in Patients with Type II Diabetes
بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Perception of Women about Menstrual Health in Earthquake Stricken Areas
تبیین درک زنان از بهداشت قاعدگی در مناطق زلزله زده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Planned Visit on Dysrhythmia in Cardiac Care Unit Patients
بررسی تاثیر ملاقات برنامه‎ریزی شده بر دیس ریتمی‎های قلبی بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Activity and Population Density of Rhipicephalus bursa in Sari, Iran
مطالعه فعالیت فصلی و تراکم جمعیت کنه Rhipicephalus bursa در شهرستان ساری، استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Particulate Matter, Free Silica and Toxic Gases Emissions from Khouzestan Cement Company
بررسی میزان گردوغبار، سیلیس و گازهای آلاینده ناشی از کارخانه سیمان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Recombinant Human Epidermal Growth Factor and Assessment of its Activity in Cell Viability
تولید آزمایشگاهی فاکتور رشد اپیدرم انسانی نوترکیب و ارزیابی عملکرد آن در بقای سلولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical Pattern of In-hospital Mortality due to Myocardial Infarction in Iran
الگوی جغرافیایی مرگ های بیمارستانی ناشی از سکته قلبی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 124 (2015-5)


Rhinocerebral Mucormycosis: A Series of Six cases in Gorgan
موکورمایکوزیس رینوسربرال: گزارش 6 مورد در گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychotic Symptoms as the Initial Presentation of Multiple Sclerosis: A Case Report
علائم سایکوتیک به عنوان تظاهرات اولیه بیماری مولتیپل اسکلروزیس (گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Gaucher’s Disease in Term Pregnancy with Anemia
گزارش یک مورد بیماری گوشه در خانم باردار مبتلا به آنمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Health Belief Model Construct in Paying Attention to Danger Signs in Children Less than Five Years Old
سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clinical, Laboratory and Radiological Features in Patients with Spondylodiscitis Caused by Tuberculosis and Brucellosis
مقایسه خصوصیات بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران اسپوندیلودیسکیت سلی و بروسلایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Repeating Digital Panoramic Radiographs in Maxillofacial Imaging Centers
بررسی علل تکرار رادیوگرافی های پانورامیک دیجیتال در مراکز تصویربرداری دیجیتال دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Motivational Interviewing and Standard Nutrition Education on Promoting Adherence to Weight Loss Program in Obese and Overweight Women: A Randomized Clinical Trial
مقایسه مصاحبه انگیزشی با آموزش های استاندارد کاهش وزن بر ارتقاء برنامه تعهد به کاهش وزن در زنان چاق یا دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Prevalence of Drug Abuse in Ilam Using Capture-recapture Method
برآورد شیوع سوء مصرف مواد در شهرستان ایلام: استفاده از روش صید - باز صید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity investigating of silver nanoparticles on ALT, AST, ALP and histopathological changes in NMRI mice
بررسی سمّیت نانوذرات نقره بر آنزیم های ALT ، AST ، ALP و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Metallothionein Molecules Gene Expression Following Sciatic Nerve Injury
ارزیابی بیان ژن مولکول های متالوتیونین پس از آسیب عصب سیاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cow Manure Effect as Bulking Agent on Concentration of Heavy Metals in Municipal Sewage Sludge Vermicomposting
بررسی تأثیر فضولات گاوی به عنوان عامل حجیم کننده بر غلظت فلزات سنگین در طی فرآیند ورمی‌ کمپوست لجن فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Olive Leaves on the Serum Antioxidant Enzymes Level Following Renal Ischemia/reperfusion Injury in Adult Male Rats
تاثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر سطح آنزیم های آنتی اکسیدان سرم به دنبال آسیب ایسکمی- خونرسانی مجدد کلیوی در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Magnetized Multiwall Carbon Nanotubes by Iron Oxide Nanoparticles in Removing Fluoride from Aqueous Solution
بررسی کارایی نانولوله‌های کربنی چند جداره مغناطیسی شده با نانو ذرات اکسید آهن در حذف فلوراید از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Trust in Explaining Psychological Disorders in Kermanshah, Iran
نقش اعتماد اجتماعی در تبیین اختلال‌های روانی در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Assertiveness Training on Nurses’ Interpersonal Conflicts
تاثیر آموزش مهارت جرأت ورزی برسطح تعارضات بین فردی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 6-Week Endurance Training on BDNF Expression in Motor Root of Spinal Cord in Rats with Diabetic Neuropathy
اثر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حرکتی نخاع موش های صحرایی دارای نروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation and Factor Analysis of Persian Version of the Narcissistic Personality Inventory in Non-clinical Population
اعتباریابی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسش‌نامه شخصیت خودشیفته درجمعیت غیربالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Fatherhood Based on Iranian Men`s Experiences: A Qualitative Research
تبیین مفهوم پدری بر اساس درک و تجربه مردان ایرانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Poly (amidoamine)-G2 and G4 Dendrimers on Some Bacteria in water resources
اثر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل دوم و چهارم بر برخی از باکتری‌های موجود در منابع آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Cesarean Wound Complications in High-risk Women with and without Anticoagulation
مقایسه عوارض زخم جراحی سزارین در خانم های پر خطر با و بدون دریافت ضد انعقاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity Effect of Chitosan Nanoparticles Containing Botulinum Neurotoxin E binding Domain Recombinant Protein in Mice
بررسی ایمنی‌زایی نانوذرات کیتوسان حاوی پروتئین نوترکیب ناحیه اتصال‌دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Group Education versus Group Counseling for Self-Care on Glycated-Hemoglobin in Patients with Diabetes Type II
مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی خودمراقبتی بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلابه دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression, Anxiety and Quality of Life in Patients with Lower Limb Amputation Compared with Controls in a 6-year Follow-up