Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 24, Number 120 (2015-1)


The Effect of Probiotic Bacteria (Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis) on ReducingTissue Cadmium Induced in the Rat Gastrointestinal Tract
تعیین اثر کاهش کادمیوم بافتی ب هوسیله باکتر یهای پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باکتریوم لاکتیس) القاء شده در دستگاه گوارش مو شهای صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extreme Weight Gain due to Short-term Use of Low-dose Propranolol
افزایش وزن شدید ناشی از مصرف کوتاه‌مدت و مقدار کم پروپرانولول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Rate of Photocatalytic UV/ZnO in Removing Humic Acid from Aqueous Solution
بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی ZnO/UV در حذف اسید هیومیک از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation and Clinical Evaluation of Denture Adhesive Powder
تهیه پودر چسب دندان مصنوعی و بررسی کارایی بالینی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioaccumulation of Total and Organic Mercury in Goldfish (Carassius auratus gibelio) in Anzali Wetland, and Assessment of Health Risks
تجمع زیستی جیوه کل و جیوه آلی در ماهی کاراس (Carassius aurathus gibelio) تالاب انزلی و ارزیابی خطرات سلامتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Effects of Visual Deprivation during Critical Period of Brain Development on Expression of NMDA Receptor Subunits in Rat’s Hippocampus
بررسی تأثیر محرومیت از بینایی طی دوره بحرانی تکامل مغز بر بیان زیرواحدهای گیرنده NMDA در هیپوکامپ موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Evaluation of Natural (Crude) and Citric Acid Modified Rice Straw for Removal of Pb from Aqueous Solutions
بررسی کارایی کاه برنج طبیعی (خام) و اصلاح شده با اسید سیتریک در حذف سرب از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Chromium, Nickel, Zinc and Turbidity from Industrial Wastewater by Electrocoagulation Technology (Case Study: Electroplating and Galvanized Wastewater of Industrial Zone in Boomhen)
کارآیی حذف کروم، نیکل، روی و کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری به روش الکتروکوآگولاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Antioxidants and Some of their Common Evaluation Methods
آنتی‌اکسیدان‌ها و برخی از روش‌های متداول اندازه گیری آن‌ها، مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Correction Factors for Small Field Radiotherapy Using 6 and 18MV Energies of a Linac
برآورد ضرایب تصحیح برای پرتودرمانی میدان‌های کوچک با استفاده از انرژی‌های ۶ و ۱۸ مگاولتی یک شتاب‌دهنده خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Use of Synthetic and Natural Fruit Colures in non-certified Juice and Fruit Products in Tehran, Iran
بررسی وضعیت رنگ‌های مصرفی در فرآورده‌های میوه‌ای و آبمیوه‌های سنتی و فاقد پروانه بهداشتی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory Properties of 4-(4-Methylsulfonylphenyl)-3-phenyl-2(3H)-thiazole thione Derivatives by Carrageenan Method in Mice
ارزیابی خواص ضدالتهابی مشتقات پارا- متیل سولفونیل- 3 و 4-دی آریل -4- تیازولین-2- تیون‌ها به روش کاراژینان در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Developing a Software for Hypothyroidism and Phenylketonuria Screening in Newborns
طراحی و ساخت نرم افزار غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیلکتونوری نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of the Growth and Differentiation of the Human Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells on the Poly-L-lactic acid/Hydroxyapatite Composite Scaffold with Pure Poly-L-lactic Acid Scaffold
مقایسه رشد و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی بند ناف جنین انسانی بر روی داربست کامپوزیتی پلی- ال- لاکتیک اسید/ هیدروکسی آپاتیت با داربست پلی- ال- لاکتیک اسید خالص
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Serum Thyrotropin (TSH) and Cytology Findings of Thyroid Nodules
ارتباط سطح تیروتروپین (TSH) سرم با نتایج سیتولوژی گره‌های تیروئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review Study on Distribution and Medical Importance of Hemiscorpius Peters, 1861 in Iran
مروری بر پراکنش و اهمیت پزشکی عقرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Boiss Zataria Multiflora Essential Oil on Escherichia coli and Listeria monocytogenes Inoculated into Ground Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix)
تأثیر اسانس آویشن شیرازی بر اشرشیا کلی و لیستریا منوسایتوژنز تلقیح شده به گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mouse Embryo Tail Bud Co-culture on In vitro Maturation of Mouse Oocyte
تأثیر هم‌کشتی جوانه دمی جنین موش (10/5- 9/5 روزه) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Transcranial Direct Current Stimulation on Pain Intensity and Quality of Burn Dressing
تأثیر تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم بر شدت و کیفیت درد پانسمان سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Residual Nitrite Levels and Some Different Components in Meat Products in Kerman
ارزیابی میزان باقی‌مانده نیتریت و برخی ترکیبات فرمولاسیون فرآورده‌های گوشتی عرضه‌شده در سطح شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Cultural Beliefs related to Mode of Delivery among Pregnant Women and Women with Childbirth Experiences as vaginal delivery or cesarean section (Tonekabon, 2014)
مقایسه باورهای فرهنگی مرتبط با انتخاب نوع زایمان در زنان باردار، زنان با تجربه زایمان به روش طبیعی و سزارین (تنکابن،1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protein A-Specific Enrichment of Insert-containing Phage in Antibody Phage Display Library
انتخاب اختصاصی فاژهای حاوی قطعه آنتی‌بادی به کمک پروتئین A در تکنیک کتابخانه آنتی‌بادی فاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcome of Screening for Congenital Hypothyroidism in Mazandaran Province: From Diagnosis to Treatment
نتایج غربالگری کم‌کاری مادرزادی تیروئید در استان مازندران؛ از تشخیص تا درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serological Survey of Leishmania Infantum in Jackals in Golestan Province, Iran (2011-2013)
بررسی سرولوژیک لیشمانیا اینفانتوم در شغال های استان گلستان، ایران (2-1390)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Leisure Time in Women Resident in Marginal Neighborhoods and its Relation with Health Related Quality of Life
کیفیت گذران اوقات فراغت در زنان حاشیه‌نشین و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attitude toward Governmental Incentives on Childbearing and its Relationship with Fertility Preferences in Couples Attending Premarital Counseling Clinic in Health Centers in Mashhad
نگرش به مشوق‌های دولتی در خصوص فرزندآوری و ارتباط آن با ترجیحات باروری در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشت دارای مرکز مشاوره پیش از ازدواج در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles