Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 24, Number 119 (2014-12)


Mycotic Keratitis: An Overview on Diagnosis and Treatment with a Focus on Epidemiology of the Disease in Iran
مروری بر کراتیت قارچی تشخیص، درمان با تاکید بر اپیدمیولوژی بیماری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Traffic Accidents and Fatalities in Iran over 20 Years (1993-2013)
روند حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از آن در ایران: مرور داده های20 سال گذشته (1392-1372)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Antibiotic Residues in Animal-derived Foods in Iran over the Last Thirty Years
مروری برآلودگی فراورده های غذایی با منشا دامی به باقی مانده‌های آنتی بیوتیکی طی سه دهه اخیر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Post-intubation Tracheal Rupture Treated with Percutaneous Dilatational Tracheostomy
گزارش یک مورد پارگی تراشه بعد از اینتوباسیون ودرمان آن با روش تراکئوستومی با دیلاتاسیون زیر جلدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of E-stilbens as Potent Cyclooxygenase-2 Inhibitors and Identification of their Photochemical Products
سنتز مشتقات E – استیلبن ها با پتانسیل بازدارنده COX-2 و شناسایی محصولات فتوشیمیایی آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Codification of National Accreditation Standards for Management and Leadership in Hospitals of Iran
تدوین استانداردهای اعتباربخشی ملی برای واحد مدیریت و رهبری در بیمارستان های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mild and Moderate Ischemic Mitral Regurgitation in Patients with Coronary Artery Disease after Coronary Artery Bypass Grafting
تاثیر عمل جراحی بای پس عروق کرونری بر شدت نارسایی خفیف و متوسط دریچه میترال ناشی از ایسکمی در بیماران با بیماری عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Evaluation of Congenital Hypothyroidism in Qazvin Province, 2011-2012
بررسی اپیدمیولوژیکی کم کاری مادرزادی تیروئید در استان 1390- قزوین در سال های 91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency Evaluation of GSTM1 and GSTT1 Null Genotypes in a Healthy Population in Mazandaran Province
بررسی فراوانی ژنوتیپ های حذف شده گلوتاتیون اس- ترانسفراز در یک جمعیت سالم استان مازندران T و 1 M1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Viability of Preterm Newborns Hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit in Ghaem Hospital, Mashhad
تعیین قابلیت حیات نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزاد بیمارستان قائم (عج) مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life in Patients with Rheumatoid Arthritis in West of Mazandaran Province, 2013
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در غرب مازندران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Education Based on Nursing Model of Dynamism and Continuous Improvement in Seeking Assurance and Getting Approve on Nurses’ Knowledge, Attitude and Practice about Their Role in Organ Donation Process
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل پرستاری پویایی و بهبود مستمر اطمینان‌یابی و تأییدپذیری بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران در زمینه نقش پرستاران درفرآیند اهدای عضو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Intrathecal Administration of Vitamin K2 on Pain in the Tail Flick and Formalin Test in Rats
اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر رفتارهای دردی در آزمون های Tail flick و فرمالین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of Oral Administration of Royal Jelly on Liver Damage Induced by Chronic Immobilization Stress in Adult Male Mice
اثرات حفاظتی ژل رویال خوراکی بر آسیب کبدی ناشی از استرس بی حرکتی مزمن در موش سوری نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium Adsorption by Activated Carbon Granules Coated with Iron Nanoparticles from Aqueous Solution: Kinetics, Isotherms and Adsorption Mechanism Studies
جذب کادمیوم با استفاده از گرانولهای کربن فعال پوشیده شده با نانو ذرات اکسید آهن در محلول های آبی و بررسی ایزوترم ها، سینتیک و مکانیسم جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Electro/persulfate Process by Iron Electrode in Removing Furfural from Aqueous Solution
بررسی کارایی فرآیند الکترو/ پرسولفات با استفاده از الکترود آهن جهت حذف فورفورال از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Oral Health Status and Oral Health–Related Quality of Life in Thalassemia Major Patients
بررسی وضعیت سلامت دهان و کیفیت زندگی وابسته به آن در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Constructing Clone for Extracellular Expression of the Desirudin Anticoagulant Drug in E.coli
طراحی و ساخت کلون بیان کننده داروی ضد انعقادی دسیرودین (هیرودین) به شکل خارج سلولی در اشرشیا کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Educational Intervention based on the Health Belief Model in Blood Pressure Control in Hypertensive Women
تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی باور سلامتی در کنترل فشارخون زنان مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Genetic Pattern and Determination of oqxA Gene Expression Levels among Clinical Isolates of Klebsiella Pneumoniae Strains
در ایزوله های OqxA بررسی الگوی ژنتیکی و نقش پمپ کلینیکی کلبسیلا پنومونیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Detection of Mutation in Gene Resistant to Rifabutin in Mycobacterium tuberculosis Isolates Using Allele Specific-PCR
تشخیص سریع موتاسیون در ژن عامل مقاومت به ریفابوتین در سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش Allele Specific PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualification Zoning of the Dohezar River according to NSFWQI and Using GIS
پهنه بندی کیفی آب رودخانه دوهزار تنکابن بر اساس شاخص NSFWQI با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seasonal Variation of Aflatoxin M1Contamination in Raw, Pasteurized and School Milk in Shahrood, Iran
در شیرهای M بررسی تغییرات غلظت آفلاتوکسین 1 خام، پاستوریزه و مدارس شهرستان شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Parametric and Semi-parametric Models in Survival Analysis of Patients with Gastric Cancer
ارزیابی مدل های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Influenza A Viruses in Patients with Flu Symptoms Attending Mazandaran Provinces Health Centers, 2009-2013
در نمونه های بیماران با علائم A بررسی شیوع ویروس آنفلوآنزای تیپ آنفلوانزا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان مازندران طی سال های 1388 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles