Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 25, Number 124 (2015-5)


Rhinocerebral Mucormycosis: A Series of Six cases in Gorgan
موکورمایکوزیس رینوسربرال: گزارش 6 مورد در گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychotic Symptoms as the Initial Presentation of Multiple Sclerosis: A Case Report
علائم سایکوتیک به عنوان تظاهرات اولیه بیماری مولتیپل اسکلروزیس (گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Report of Gaucher’s Disease in Term Pregnancy with Anemia
گزارش یک مورد بیماری گوشه در خانم باردار مبتلا به آنمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Health Belief Model Construct in Paying Attention to Danger Signs in Children Less than Five Years Old
سنجش سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص مراقبت از نشانه های خطر در کودکان کمتر از پنج سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clinical, Laboratory and Radiological Features in Patients with Spondylodiscitis Caused by Tuberculosis and Brucellosis
مقایسه خصوصیات بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران اسپوندیلودیسکیت سلی و بروسلایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Repeating Digital Panoramic Radiographs in Maxillofacial Imaging Centers
بررسی علل تکرار رادیوگرافی های پانورامیک دیجیتال در مراکز تصویربرداری دیجیتال دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Motivational Interviewing and Standard Nutrition Education on Promoting Adherence to Weight Loss Program in Obese and Overweight Women: A Randomized Clinical Trial
مقایسه مصاحبه انگیزشی با آموزش های استاندارد کاهش وزن بر ارتقاء برنامه تعهد به کاهش وزن در زنان چاق یا دارای اضافه وزن: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Prevalence of Drug Abuse in Ilam Using Capture-recapture Method
برآورد شیوع سوء مصرف مواد در شهرستان ایلام: استفاده از روش صید - باز صید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity investigating of silver nanoparticles on ALT, AST, ALP and histopathological changes in NMRI mice
بررسی سمّیت نانوذرات نقره بر آنزیم های ALT ، AST ، ALP و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد در موش نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Metallothionein Molecules Gene Expression Following Sciatic Nerve Injury
ارزیابی بیان ژن مولکول های متالوتیونین پس از آسیب عصب سیاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cow Manure Effect as Bulking Agent on Concentration of Heavy Metals in Municipal Sewage Sludge Vermicomposting
بررسی تأثیر فضولات گاوی به عنوان عامل حجیم کننده بر غلظت فلزات سنگین در طی فرآیند ورمی‌ کمپوست لجن فاضلاب شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Hydroalcoholic Extract of Olive Leaves on the Serum Antioxidant Enzymes Level Following Renal Ischemia/reperfusion Injury in Adult Male Rats
تاثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر سطح آنزیم های آنتی اکسیدان سرم به دنبال آسیب ایسکمی- خونرسانی مجدد کلیوی در موش های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Magnetized Multiwall Carbon Nanotubes by Iron Oxide Nanoparticles in Removing Fluoride from Aqueous Solution
بررسی کارایی نانولوله‌های کربنی چند جداره مغناطیسی شده با نانو ذرات اکسید آهن در حذف فلوراید از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Trust in Explaining Psychological Disorders in Kermanshah, Iran
نقش اعتماد اجتماعی در تبیین اختلال‌های روانی در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Assertiveness Training on Nurses’ Interpersonal Conflicts
تاثیر آموزش مهارت جرأت ورزی برسطح تعارضات بین فردی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of 6-Week Endurance Training on BDNF Expression in Motor Root of Spinal Cord in Rats with Diabetic Neuropathy
اثر شش هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حرکتی نخاع موش های صحرایی دارای نروپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation and Factor Analysis of Persian Version of the Narcissistic Personality Inventory in Non-clinical Population
اعتباریابی و تحلیل عاملی نسخه فارسی پرسش‌نامه شخصیت خودشیفته درجمعیت غیربالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Fatherhood Based on Iranian Men`s Experiences: A Qualitative Research
تبیین مفهوم پدری بر اساس درک و تجربه مردان ایرانی: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Poly (amidoamine)-G2 and G4 Dendrimers on Some Bacteria in water resources
اثر ضدباکتریایی دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل دوم و چهارم بر برخی از باکتری‌های موجود در منابع آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Cesarean Wound Complications in High-risk Women with and without Anticoagulation
مقایسه عوارض زخم جراحی سزارین در خانم های پر خطر با و بدون دریافت ضد انعقاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunogenicity Effect of Chitosan Nanoparticles Containing Botulinum Neurotoxin E binding Domain Recombinant Protein in Mice
بررسی ایمنی‌زایی نانوذرات کیتوسان حاوی پروتئین نوترکیب ناحیه اتصال‌دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Group Education versus Group Counseling for Self-Care on Glycated-Hemoglobin in Patients with Diabetes Type II
مقایسه تاثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی خودمراقبتی بر هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلابه دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression, Anxiety and Quality of Life in Patients with Lower Limb Amputation Compared with Controls in a 6-year Follow-up
بررسی افسردگی اضطراب و کیفیت زندگی در بیماران با آمپوتاسیون اندام تحتانی در مقایسه با گروه کنترل در پی گیری 6 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Prognostic Value of Ureteral Artery Sonography for Pre-eclampsia in Pregnant Women
تعیین ارزش تشخیصی سونوگرافی داپلر شریان رحمی در پیشگویی پره اکلامپسی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological Characteristics and Determinants of Mortality in Acute Coronary Syndrome in Iran
ویژگی های اپیدمیولوژیک و تعیین کننده های مرگ و میر سندرم حاد کرونر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles