Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 22, Number 2 (2013-3)


Acquired Ichthyosis localized bilateral breast: a case report
ایکتیوز لوکالیزه اکتسابی دوطرفه پستان ها : گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case of congenital dislocation of the knee. Early reduction within 24 hours after birth: a case report
دررفتگی مادرزادی زانو ، جا اندازی در 24 ساعت اول بعد از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxoplasma Gondii: A Review of Excretory Secretory Antigens
توکسوپلاسما گونده یی: مروری بر آنتی ژن های دفعی-ترشحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Colonization in Patients with Cystic Fibrosis
کلونیزاسیون عوامل قارچی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview on ocular disturbances in patients with sarcoidosis
مروری بر اختلالات چشمی در بیماران مبتلا به بیماری سارکوئیدوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review on role of Myeloid-derived Suppressor cells in regulation of immune system
مروری بر نقش سلول های مهاری مشتق از رده میلوئیدی در تنظیم سیستم ایمنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Safety Status of Residential Housing in Rural Families of Ramian Township(Golestan Province, Iran) in 2011
بررسی وضعیت ایمنی منازل مسکونی خانوارهای روستایی شهرستان رامیان در سال1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on Temporal and spatial variation of nitrate and nitrite in drinking water of Gachsaran by using Geographic Information System (GIS)
بررسی تغییرات زمانی و مکانی نیترات و نیتریت منابع آب آشامیدنی شهر گچساران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of correlation between HbA1c with the Risk factors of lipid profile in patients with type 2 diabetes
بررسی همبستگی HbA1C با فاکتورهای خطر پروفایل لیپیدی در بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of extremely low-frequency magnetic field (ELF) at Tehran City in 2012
بررسی میزان میدان مغناطیسی بافرکانس بی‌نهایت پایین (ELF) شهر تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology examination of liver and kidney in diazinon exposed rat and role of L- carnitine
بررسی پاتولوژیکی کبد و کلیه در موش های صحرایی تحت مواجهه با دیازینون و نقش ال-کارنیتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Bisphenol A Removal from Aqueous Solution by Activated Carbon and Eggshell
مدل سازی فرآیند حذف بیس فنل A از محیط‌های آبی توسط کربن فعال و پوسته تخم مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cadmium, Lead and Chromium contents in rice (champa) produced in the Mobarakeh County in 2009
بررسی غلظت کادمیوم، کروم و سرب در برنج چمپا شهرستان مبارکه در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Health and pharmacy students' views about the use of e-learning systems and its related factors
دیدگاه دانشجویان بهداشت و داروسازی درباره کاربرد نظام یادگیری الکترونیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection among children in rural areas of Maraveh-tapeh district in Golestan Province
شیوع سرمی عفونت توکسوپلاسماگوندی در کودکان مناطق روستایی مراوه تپه، استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of scale formation and corrosion of drinking water supplies in Yasuj (Iran) in 2012
بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری منابع آب شرب شهر یاسوج در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective role of selenium in preventing tissue damage induced by diazinon in rats.
بررسی نقش محافظتی سلنیوم در جلوگیری از آسیب بافتی ناشی از دیازینون در موش های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Quantitative and Qualitative Investigation of Tabriz Solid Waste
آنالیز کمی کیفی مواد زائد شهری تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of chemical quality (Nitrate, Flouride, Hardness, Electrical Conductivity) of driking water in Khoy city
بررسی کیفیت شیمیایی (نیترات، فلوراید، سختی و هدایت الکتریکی) آب آشامیدنی شهرستان خوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Removal Rate of Acid Blue 113 from Aqueous Solution by Canola
بررسی میزان جذب رنگ اسید بلو113 توسط گیاه کانولا از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on intestinal parasites in Swiss Webster mice
بررسی انگل های روده ای در موش های آزمایشگاهی نژاد SwissWebster
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sorbitol on Phenol Removal Rate by Lemna Minor
بررسی تاثیر سوربیتول بر میزان جذب فنل توسط گیاه عدسک آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Effects of Four Avocado Extracts in Esophagus Squamous Cell Carcinoma
بررسی اثرات 4 نوع عصاره میوه آووکادو بر روی رده سلول های اسکواموس کارسینوم مری در مقایسه با سلول های تک هسته ای خون محیطی و گروه کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of PM2.5 Concentration and Determinant Parameters on its Distribution in Tehran’s Metro System in 2012
بررسی غلظت 5/2 PM و پارامترهای موثر بر انتشارآن در سیستم متروی ایران به سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Verminous Appendicitis and Its Histopathologic Lesions
آپاندیسیت‌های کرمی و ضایعات هیستوپاتولوژی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Movement Trend of Toxoplasma gondii in Different Tissues of Balb/c after Immunization with Excretory Secretory Antigens
سیر حرکت انگل توکسو پلاسما گوندیی در اندام‌های مختلف بدن موشBalb/cپس از ایمونیزاسیون با آنتی ژن های دفعی ترشحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Phenol Absorption from Aqueous Solution by Dried Azolla
بررسی جذب فنل از محلول های آبی توسط گیاه آزولای خشک شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect Of N-Acetyl cysteine On Glutathione Levels And Serum Cholinesterase In Acute Poisoning Of Diazinon, in mice
بررسی اثر حفاظتی N ـ استیل سیستئین بر سطح گلوتاتیون کبد و آنزیم استیل کولین استراز خون در موش سوری، در مسمویت حاد ناشی ازدیازینون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles