Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 26, Number 138 (2016-7)


An Overview of Allergic Bronchopulmonary Aspergillosis; Diagnostic and Therapeutic Aspects
مروری بر بیماری آلرژیک برونکوپولمونری آسپرژیلوزیس با تاکید بر جنبه های تشخیصی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tick Paralysis, Cause, Symptoms, Diagnosis and Treatment
مروری بر فلج کنه ای، عامل، علائم، تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Langerhans Cell Histiocytosis with Primary Oral Manifestations: A Case Report
هیستوسیتوزیس سلول لانگرهانس با تظاهرات اولیه دهانی: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advanced Musculoskeletal Involvement in an Old Patient with Sickle Cell Disease: A Rare Case
تظاهرات اسکلتی- عضلانی پیشرفته در یک بیمار مسن مبتلا به بیماری سلول داسی شکل، یک مورد نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Langerhans Cell Histiocytosis vs Osteomyelitis of the Mandible in a 30-year-old Male: A Case Report
هیستوزیس سلول لانگرهانس در برابر استئومیلیت در مندیبل بیمار 30 ساله – گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rate of Ambiguous Symptoms and Causes in Death Certificates Issued in Mazandaran University of Medical Sciences Hospitals
ارزیابی میزان ثبت علایم و علت‌های مبهم مرگ در گواهی فوت‌های صادره از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Psychological Distress in Patients with AIDS and Normal Individuals
بررسی مقایسه ای راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و پریشانی روان‌شناختی در بیماران مبتلا به ایدز و بهنجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of blaIMP, blaVIM and OprD Genes among Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Patients
تشخیص ژن های blaIMP، blaVIM و OprD در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of Methane from Food Waste Using Microwave Radiation: Investigating the Effects of Power, Exposure Time and Kinetics Process
بررسی تولید متان از پسماند مواد غذایی با استفاده از تابش مایکروویو : تاثیر توان و زمان تابش و ارائه سینیتک فرآیند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Ciprofloxacin-Isatin Conjugates as Potential Cytotoxic Agents
سنتز مشتقات کنژوگه از سیپروفلوکساسین و ایزاتین به منظور دستیابی به ترکیبات جدید سیتوتوکسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physicians' Attitudes towards Spirituality and Pastoral Care
نگرش پزشکان به معنویت و مراقبت معنوی از بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sanitary Wastewater Treatment Using Combined Anaerobic and Phytoremediation Systems
تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش استفاده از سیستم های ترکیبی بی هوازی و گیاه پالایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ambient Variations of Benzene and Toluene in Yazd, Iran, Using Geographic Information System
بررسی روند تغییرات غلظت بنزن و تولوئن در هوای شهر یزد و پهنه بندی با استفاده از سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Diazinon Removal from Aqueous Environments by Electrocoagulation Process Using Response Surface Methodology
بهینه سازی حذف آفت کش دیازینون از محیط های آبی توسط فرایند انعقاد الکتریکی با استفاده از روش سطح پاسخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Expression Levels of mRNA for MMP-7 in Gastric Mucosa of Patients with H. pylori Infection and Uninfected Patients
مقایسه بیان ژن ماتریکس متالوپروتئیناز 7 دربافت مخاط معده ‌‌بیماران آلوده به عفونت هلیکوباکترپیلوری و بیماران غیرآلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Mortality, Acute Myocardial Infarction and Chronic Obstructive Pulmonary Disease due to Exposure to O3, NO2, and SO2 in Ambient Air in Tehran
برآورد تعداد موارد مرگ‌ و میر، انفارکتوس میوکاردیال حاد و بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) ناشی از تماس با آلاینده‌ های ازن، دی ‌اکسید نیتروژن و دی ‌اکسید گوگرد در هوای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Short-term Consumption of White Grape on Oxidative Stress by Measuring the Serum Malondialdehyde and Total Antioxidant Capacity Levels in Overweight
ارزیابی تأثیر مصرف کوتاه مدت انگور سفید فخری روی استرس اکسیداتیو از طریق اندازه گیری میزان مالون دی آلدهید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدان تام (TAC) در زنان دارای اضافه وزن در ملایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibacterial Effects of Cinnamaldehyde and Organic Acids, Alone and In Combination, against Listeria monocytogenes
اثرات ضد باکتریایی سینامالدئید و اسیدهای آلی، به تنهایی و ترکیبی، علیه لیستریا مونوسیتوژنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Extended Spectrum Beta Lactamases on Class I Integron in Escherichia coli Isolated from Clinical Samples
بررسی وجود آنزیم های بتالاکتامازهای وسیع الطیف بر روی اینتگرون کلاس I در اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بالینی بیمارستان های کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cephalometric Analysis of Upper Airways in Class I Malocclusion in Adults in Qazvin
آنالیز سفالومتریک راه‌های هوایی فوقانی در افراد بالغ دارای مال اکلوژن کلاس 1 ساکن شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Diode and CO2 Lasers Combined with Sodium Fluoride Varnish on Microhardness of Deciduous Enamel
اثر لیزر دیود و لیزر CO2 همراه با وارنیش سدیم فلوراید بر روی ریزسختی مینای دندان شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effect of Carvacrol and Calcium Hydroxide against Enterococcus Faecalis in Different Layers of Dentin and Different Time Intervals
مقایسه ی اثر ضد میکروبی کارواکرول و هیدروکسید کلسیم روی انتروکوکوس فکالیس در عمق های مختلف توبول های عاجی در زمان های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Chlordiazepoxide on Hypokalemia Caused by Anesthesia Anxiety: A Double-blind Randomized Clinical Trial
اثر کلرودیازپوکساید بر هایپوکالمی ناشی از اضطراب بیهوشی: کارآزمایی بالینی دوسو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Biochemical and Histopathological Changes in Kidney of Diabetic Rats Treated with Hydroalcoholic Extract of Centaurea cyanus
بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم و هیستوپاتولوژی کلیه در موش های صحرایی دیابتی تحت تیمار با عصارۀ هیدروالکلی گل گندم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Experimental Diabetes Mellitus on some Biochemical Parameters and Histopathological Changes in Pancreas, Liver, Kidney, and Lung in Ovariectomized Rats
اثرات دیابت قندی تجربی برتعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس، کبد، کلیه و ریه در موش‌های صحرایی اواریکتومی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles