Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Mazandaran University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندرانVolume 22, Number 1 (2013-3)


The Effect of 6 weeks of relative and absolute detraining (one session training per week) on Health (performance, Body Composition, Cardiac indices) of the Zanjan city elite Weightlifters
بررسی اثر6 هفته بی تمرینی مطلق و نسبی بر سلامت وزنه برداران نخبه شهرستان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinicopathological Features of Less Common Neoplasm of Pharynx (A case report of 15 pationts)
بررسی ویژگی های بالینی و پاتولوژیک تومورهای ناشایع حلق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) Following Heavy Exposure to Fire Smoke: A Case Report
گزارش یک مورد (RADS) به دنبال مواجهه شدید با دود ناشی از آتش سوزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on attitude of pharmacy students about learning conditions in Mazandaran University of Medical Sciences
بررسی دیدگاه دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مورد جو آموزشی دانشکده داروسازی بر اساس مدل تغییر یافته DREEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Enterobius vermicularis infection among kindergartens of Sari and Babol cities during 2011
شیوع بیماری انتروبیوزیس در مهد کودک های استان مازندران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gonadotrophin-Releasing Hormone Agonist Compared to Pre-Ovulatory Injection of Human Chorionic Gonadotrophins for Ovulation Induction in Intrauterine Insemination Treatment Cycles
مقایسه اثر HCG با Gnrh- agonist بر میزان تخمک گذاری و باروری در سیکل تحریک تخمک گذاری در روش کمک باروری در سیکل های IUI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Peer Education on Girl Students' Knowledge and Performance about iron Deficiency and Iron Supplementation
تاثیر آموزش همتایان بر وضعیت آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر در مورد فقرآهن و مصرف مکمل آهن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Screening for Bladder Cancer in Car Painters
غربالگری کانسر مثانه در نقاشان اتومبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Organophosphorus Insecticide Residue in the Rice Paddies Collected From Amol City, North of Iran
ارزیابی میزان باقی مانده سموم اورگانو فسفره در برنج تولیدی شهرستان آمل در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Relationship between Spatial Distribution of Esophageal and Gastric Cancers and Soil Conditions at the Golestan Province
ارزیابی ارتباط تغییرات مکانی توزیع سرطان های مری و معده و وضعیت خاک در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thyroid Function and Serum Free BHCG Levels in Hyperemesis Gravidarum
بررسی رابطه عملکرد تیروئید و هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی با استفراغ های شدید حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacy of Repeated Transcranial Magnetic Stimulation of the Brain (rTMS) on the Rate of Material Craving in Addicts of Methamphetaime (MA)
تأثیر تحریک مکرر مغناطیسی از روی جمجمه (rTMS) بر میزان ولع مصرف مواد معتادان مصرف کننده مت آمفتامین (MA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of Fe3O4 nanoparticlesand Its PerformanceStudy in the removal of hexavalent chromium from aqueous solutions
سنتز نانو ذرات Fe3O4و بررسی عملکرد آن در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of profile of Microorganisms involved in hospital-acquired infections and their antimicrobial resistance pattern in intensive care units of Emam Khomeini hospital, Sari, 2011-2012
ارزیابی پروفایل میکروارگانیسم های دخیل در پنومونی بیمارستانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بخش های مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Contamination in Bottled Water and Drinking Water Distribution Network in Semnan, 2012
بررسی آلودگی باکتریایی در آب‌های بطری شده و مقایسه آن با آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر سمنان در سال 91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on a Decade of Scientific Production of Mazandaran, Baghiyatallah, Hamedan and Shahid Sadoughi Universities of Medical Sciences in Web of Science
مقایسه یک دهه برونداد علمی دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، شهید صدوقی یزد، بقیه الله و همدان در پایگاه اطلاعاتی WOS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of non-medicinal poisoning in inpatient of hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences, 2010-2011
بررسی فراوانی انواع مسمومیت های غیر دارویی در بیماران بستری شده بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation effect of hydroalchoholic extraction of campher on activity of liver enzyme and tissue liver of syrian male mice poisoned with thioacetamid
بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی کافور بر فعالیت آنزیم های کبدی و بافت کبد موش های سوری نر مسموم شده با تیواستامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inducing and inhibitory effects of amniotic membrane on angiogenesis in an animal model
اثرات القایی و مهاری پرده آمنیون بر آنژیوژنز در یک مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landfill Site Selection for solid waste based on the geomorphologic features using geographical information system (GIS)-(A case study in Gonbad City, northern Iran)
مکان یابی مناسب جهت دفن بهداشتی زباله های شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: شهر گنبد کاووس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of change of payment mechanism on the performance of rural health centers in ambulatory care under family medicine scheme in Sari and Joybar
تاثیر تغییر در مکانیزم پرداخت برعملکرد مراقبتهای درمانی سرپایی مراکز بهداشتی و درمانی روستایی مجری طرح پزشک خانواده در شهرستانهای ساری و جویبار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant Activity of Zataria Multiflora Hydroalcoholic Extract and Its Antibacterial Effect on Staphylococcus Aureus
بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره هیدرو الکلی آویشن شیرازی و اثر ضد میکروبی آن بر روی استافیلوکوکوس ارئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey and detect of bacteria caused UTI in patients referring to the Imam Khomeini hospital in Sari city 1388-89
بررسی شیوع عوامل عفو نت های ادراری و مقاومت دارویی در مراجعه کنندگان به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال 1389- 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Thrombolytic Therapy on Plasma Erythropoietin Level in Myocardial Infraction
بررسی رابطه درمان ترومبولیتیک در سطح اریتروپویتین پلاسما در انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Being dependant: The most important concern of elderly patients in confronting with cancer diagnosis
وابسته شدن: مهم ترین دغدغه بیماران مسن در مواجهه با تشخیص سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Relationship between Epstein Barr Virus and Nasopharyngeal Carcinoma by Polymerase Chain Reaction
تعیین میزان همراهی ویروس اپشتین-بار با سرطان نازوفارنکس توسط روش واکنش زنجیره‌ ای پلیمراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Source Identification and Distribution of Lead, Copper, Zinc, Nickel, Chromium and Vanadium in Surface Sediments of Caspian Sea
منشأیابی و پراکنش فلزات سرب، مس، روی، نیکل، کروم و وانادیم در رسوبات سطحی سواحل دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Common Sexually Transmitted Diseases among Women Referring for Pap Smear in Sari, Iran
فراوانی واژینیت ناشی از عوامل انگلی و قارچی و باکتریایی براساس آزمایش پاپ اسمیر در مراکز آموزشی درمانی بیمارستان‌های امام خمینی و بوعلی سینا شهرستان ساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-Treatment of Corneal Foreign Bodies in Welders, Sari 2011
بررسی وضعیت خود درمانی اجسام خارجی قرنیه در جوشکاران شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Vitamin B12 on Olig2 Expression and Total Protein Concentration in the Cerebral Cortex
اثر ویتامین B12 بر بیان Olig2 و غلظت کل پروتئین در کورتکس مغز موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles